Hotărârea nr. 72/2008

HCL 72 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea acordării de scutiri la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere, datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse, ca urmare a neachitării până la data de 31 decembrie 2007, a impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu şi a impozitului pe terenul aferent acestora

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării de scutiri la plata dobânzilor și penalităților de

întârziere, precum și a majorărilor de întârziere, datorate de către persoanele fizice cu

venituri reduse, ca urmare a neachitării până la data de 31 decembrie 2007, a impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu și a impozitului pe terenul aferent acestora

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de Specialitate al Serviciului Public pentru Finanțe Publice Locale Sector 6;

Văzând raportulul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

În conformitate cu dispozițiile H.C.L. Sector 6 nr. 24/12.03.2008, privind acordarea

de scutiri la plata dobânzilor și penalităților de întârziere, precum și a majorărilor de întârziere datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse și ale art. 125 alin. (2) lit. d) și alin. (3), din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aprobă scutirea sumei de 1239,60 lei reprezentând dobânzi și penalități de întârziere, precum și majorări de întârziere datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse, ca urmare a neachitării până la data de 31 decembrie 2007, a impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Primarul Sectorului 6 și Serviciul Public pentru Finanțe Publice Locale Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ancuța Sorina Comănici


În temeiul art. 47

din Legea nr. 215/2001

CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate SECRETAR,

Gheorghe Floricică

Nr.: 72

Data: 17.04.2008

ANEXĂ

la H.C.L.S. 6 nr. 72/17.04.2008

NR.

CRT

NUMELE

SOLICITANTULUI

DOMICILIUL

SOLICITANTULUI

NUMĂR

CAMERE

VENIT MEDIU NET

PERSOANĂ

DOBÂNZI

31.12.2007

PENALITĂȚI

31.12.2007

MAJORĂRI

31.12.2007

PERIOADA

PROPUNERI

NUMĂR

PERSOANE

1.

PAPALECA

GEORGETA

Str. Brașov nr. 17, Bl. P12, sc. 7, ap.

125

2

414,50 lei

428,26 lei

104,26 lei

207,22 lei

2002 - 2007

Scutirea sumei de

739,74 lei

reprezentând dobânzi, penalități de întârziere, precum și majorări de întârziere calculate la

31.12.2007.

2

2.

BÂRSAN

DOINA

Str. Dezrobirii nr.

16, Bl.25, sc. 3, ap. 51

3

534 lei

261,96 lei

68,03 lei

169,87 lei

2002-2007

Scutirea sumei de

499,86 lei

reprezentând dobânzi, penalități de întârziere, precum și majorări de întârziere calculate la

31.12.2006.

1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ancuța Sorina Comănici