Hotărârea nr. 71/2008

HCL 71 din 17.04.2008 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 și Raportul de

specialitate al Direcției Economice.

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 6.

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În conformitae cu prevederile Legii nr. 388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008; Luând în considerare H.G. nr. 370/2008 privind repartizarea unor sume din

transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unități de învățământ preuniversitar de stat;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “a”, art. 81, alin. (2) lit. “d” și alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aprobă rectificarea Bugetului Local de venituri și cheltuieli al sectorului 6 pe anul 2008 în sumă de 610.793,00 mii lei, atât la venituri cât și la cheltuieli (Anexa 131/01);

Art. 2: Se aprobă listele de investiții pe anul 2008, conform Anexelor nr. 1, 1a;

Art. 3: Se aprobă Detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole, articole și alineate conform Anexei nr. 2, Anexele nr. 131/01, 1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4: Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ancuța Sorian Comănici


În temeiul art. 47,

din Legea nr. 215/2001

CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

SECRETAR,

Gheorghe Floricică

Nr.: 71

Data: 17.04.2008