Hotărârea nr. 70/2008

HCL 70 din 17.04.2008 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

În temeiul art. 35 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică

locală, republicată;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege dl/d-na consilier Comă nici Ancu ț a Sorina în funcția de președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    În temeiul art. 47

din Legea nr. 215/2001

Ancuța Sorina Comănici    CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

SECRETAR,

Gheorghe Floricică

Nr.: 70

Data: 17.04.2008