Proces verbal din 28.01.2021

Proces verbal ședință extraordinară din data de 28.01.2021

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 28.01.2021

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată cu nr. 778/22.01.2021.

Lucrările ședinței încep la ora 1405.

Locul desfășurării ședinței este sediul Primăriei Sector 5, strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, în sala de ședințe camera 1, etajul 1.

La ședință au participat domnul Primar - Popescu Cristian-Victor Piedone și doamna Secretar General - Dragnea Florina.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Bună ziua. Dau cuvântul doamnei Secretar General să facă prezența consilierilor.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Bună ziua!

 • 1. Agafiței Gheorghiță - prezent

 • 2. Agheorghiesei Emil - prezent

 • 3. Bîrsan Mihai - prezent

 • 4. Cârlogea George-Cristian - prezent

 • 5. Danciu loan-Bogdan - prezent

 • 6. Ducuță Alexandru - prezent

 • 7. Găină Maria - prezentă

 • 8. Gorneanu Mihaela - prezentă

 • 9. loniță George - prezent

 • lO. Kofod Helen-Daniela - prezentă

 • 1 l.Laslo Mihail-Cristian - prezent

 • 12 .Lazarov Alexandru-Sebastian - prezent

 • 13 .Matei Ion - prezent

 • 14 .Mălăelea Daniel - prezent

 • 15 .Melnic Constantin-Ion - prezent

 • 16 .Naciu Constantin-Vladimir - prezent

 • 17 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - prezent

 • 18 .Pop Claudia-Ramona - prezentă

 • 19 .Ploscaru George-Alexandru - prezent

 • 20 .Roșea lustinian - prezent

 • 21 .Șerban Andrei-Bogdan - prezent

 • 22 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - prezent

 • 23 .Titică Niculae-Florin - prezent

 • 24 .Țigănuș Marian - prezent

 • 25 .Zamfirescu Leonard-Niculae - prezent

Sunt prezenți 25 de consilieri locali, Consiliul Local Sector 5 este legal constituit.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Trecem la ordinea de zi:

 • 1. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 17.12.2020, ora 15:00;

 • 2. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 17.12.2020, ora 15:30;

 • 3. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 21.12.2020;

 • 4. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 30.12.2020;

 • 5. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 07.01.2021;

 • 6. Proiect de hotărâre privind depunerea jurământului de către domnul Ilie Cătălin-Andrei, supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară;

 • 7. Proiect de hotărâre privind depunerea jurământului de către domnul Cardaș Daniel Constantin, supleant pe lista Partidului Social Democrat;

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 213/17.12.2020 privind modificarea Actului Constitutiv al societății INFRASTRUCTURĂ DF5 SA;

 • 9. Proiect de hotărâre privind schimbarea formei juridice a societății AMENAJARE EDILITARĂ SI SALUBRIZARE SA București în societate cu răspundere limitată, respectiv: societatea AMENAJARE EDILITARĂ SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sector 5;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aducerea la cunoștința publică a condițiilor legale de prestare a serviciilor de salubritate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, la selecția publică de propuneri de proiecte în cadrul Programului de Interes Național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate’’ -„înființarea unui Centru de Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități în Sectorul 5”;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 13. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a trei microbuze din patrimoniul Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei” în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii a unui act adițional la convenția de colaborare nr. 1659/25.01.2019 încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. România și Școala Gimnazială nr. 134 în scopul funcționării centrului de zi ”Mihail Sadoveanu”;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la convenția de colaborare nr. 1660/25.01.2019 încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. România și Școala Gimnazială „George Călinescu” în scopul funcționării Centrului de Zi „George Călinescu”;

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 246/28.09.2018 privind aprobarea proiectului „Academia Copiilor” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, cu modificările și completările ulterioare;

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnule președinte, retrag de pe ordinea de zi acest punct. Și după ce veți citi ordinea de zi, vă voi supune 2 puncte pe ordinea de zi suplimentară - dacă le veți aproba.

 • 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurilor și criteriilor generale de ocupare a postului contractual de conducere vacant de director general al Administrației Piețelor Sector 5, instituție publică din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5.

 • 2. Proiect de hotărâre privind suspendarea HCL 246/28.09.2018, cu modificările și completările ulterioare.

DI președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc!

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare;

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Educația de azi, viitorul de mâine”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Competitivitate;

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2021-2022;

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 26 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2021, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5;

 • 22. Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație 5 ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2020-2021;

 • 23. Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2020-2021;

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării de către Școala Gimnazială George Călinescu a proiectului O nouă șansă pentru persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu - sprijin pentru o capitală educată!, apel POCU/666/6/23/135469, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București;

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Culturii nr. 37, LOT C - Sector 5, București;

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 88/30.09.2016 referitor la aprobarea Regulamentului de emitere și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 89/30.09.2016 referitor la aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • 28. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 123/26.06.2018 referitor la aprobarea regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • 29. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 5 a spațiilor verzi aflate în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, conform H.C.G.M.B nr. 124/2010, privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea Consiliului Local Sector 5 în administrarea Administrației, Lacuri, Parcuri și Agrement București;

 • 30. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 5 a străzilor aflate în administrarea Administrației Străzilor, potrivit H.C.G.M.B. nr. 254/2008, privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din municipiul București și abrogarea H.C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • 31. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a construcțiilor provizorii (chioșcuri) raportate la amplasamentul stabilit destinate comercializării presă, carte, flori pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 32. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltarea Regională București-Ilfov;

 • 33. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni;

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 5;

 • 35. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii a Sectorului 5, conform Legii nr. 550/2002;

Citesc și lista suplimentară:

 • 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurilor și criteriilor generale de ocupare a postului contractual de conducere vacant de director general al Administrației Piețelor Sector 5, instituție publică din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5.

 • 2. Proiect de hotărâre privind suspendarea HCL 246/28.09.2018, cu modificările și completările ulterioare.

Discuții:

1. Prezentare raport administrator SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL.

Supun spre aprobarea consiliului, ordinea de zi pe care v-am prezentat-o.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Aș dori ca votul să se exprime nominal. Nu ne cunoaștem încă și să nu existe discuții.

Dl consilier Roșea lustinian

în ultimele 2 luni, în fiecare ședință spun același lucru. Avem 10 proiecte depuse din luna noiembrie, care nu se regăsesc pe ordinea de zi la 90 de zile de la depunere. Solicit doamnei director de la Resurse Umane inițierea unei comisii de anchetă internă pentru a clarifica de ce aceste proiecte nu ajung pe ordinea de zi a ședinței. Luna trecută am făcut același lucru - mi s-a promis că data viitoare în ședința ordinară vor fi toate pe ordinea de zi - și avem consemnat în procesul verbal pe care îl validăm astăzi. Nu se regăsește niciun punct.

Repet, Codul Administrativ prevede foarte clar atribuțiunile Secretarului General. Mulțumesc!

Dna Secretar General Dragnea Florina

 • 1 . Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2 . Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3 . Bîrsan Mihai - pentru

 • 4 . Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 5 . Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 6 . Ducuță Alexandru - pentru

 • 7 . Găină Maria - pentru

 • 8 . Gorneanu Mihaela - abținere 5

 • 9 . loniță George - pentru

 • lO .Kofod Helen-Daniela

 • 11 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 12 .Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 13 .Matei Ion - pentru

 • 14 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 15 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 16 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

17,Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 18 .Ploscaru George-Alexandru - pentru

 • 19 .Pop Claudia-Ramona - pentru

 • 20 .Roșea lustinian - pentru

 • 21 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 22 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 23 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 24 .Țigănuș Marian - pentru

 • 25 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Ordinea de zi a fost aprobată cu 25 voturi pentru și 1.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Punctul 1 - Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 17.12.2020, ora 15:00.

Dna Secretar General Dragnea Florina

 • 1 . Agafiței Gheorghiță - împotrivă

 • 2 . Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3 . Bîrsan Mihai - abținere î

 • 4 . Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 5 . Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 6 . Ducuță Alexandru - împotrivă

 • 7 . Găină Maria - pentru

 • 8 . Gorneanu Mihaela - împotrivă

 • 9 . loniță George - împotrivă

 • lO .Kofod Helen-Daniela - împotrivă

 • 1 l.Laslo Mihail-Cristian - împotrivă

12,Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 13 .Matei Ion - pentru

 • 14 .Mălăelea Daniel - împotrivă

 • 15 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 16 .Naciu Constantin-Vladimir - împotrivă

 • 17 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 18 .Ploscaru George-Alexandru - pentru

 • 19 .Pop Claudia-Ramona - împotrivă

 • 20 .Roșea lustinian - împotrivă

 • 21 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 22 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 23 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 24 .Țigănuș Marian - pentru

 • 25 .Zamfîrescu Leonard-Niculae - împotrivă

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 17.12.2020, ora 15:00 a fost aprobat cu 13 voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 1 abținere.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Punctul 2 - Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 17.12.2020, ora 15:30.

Dna Secretar General Dragnea Florina

 • 1 . Agafiței Gheorghiță - împotrivă

 • 2 . Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3 . Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 4 . Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 5 . Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 6 . Ducuță Alexandru - împotrivă

 • 7 . Găină Maria - pentru

 • 8 . Gorneanu Mihaela - împotrivă

 • 9 . loniță George - împotrivă

 • lO .Kofod Helen-Daniela - împotrivă

 • 11 .Laslo Mihail-Cristian - împotrivă

 • 12 .Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 13 .Matei Ion - pentru

 • 14 .Mălăelea Daniel - împotrivă

 • 15 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 16 .Naciu Constantin-Vladimir - împotrivă

 • 17 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 18 .Ploscaru George-Alexandru - pentru

 • 19 .Pop Claudia-Ramona - împotrivă

 • 20 .Roșea lustinian - împotrivă

 • 21 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 22 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 23 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 24 .Țigănuș Marian - pentru

 • 25 .Zamfirescu Leonard-Niculae - împotrivă

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 17.12,2020, ora 15:30 a fost aprobat cu 13 voturi pentru și 12 voturi împotrivă.

DI președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Punctul 3 - Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 21.12.2020.

Dna Secretar General Dragnea Florina

 • 1 . Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2 . Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3 . Bîrsan Mihai - pentru

 • 4 . Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 5 . Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 6 . Ducuță Alexandru - pentru

 • 7 . Găină Maria - pentru

 • 8 . Gorneanu Mihaela - pentru

 • 9 . loniță George - pentru

 • lO .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 1 l.Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 12 .Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 13 .Matei Ion - pentru

 • 14 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 15 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 16 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 17 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 18 .Ploscaru George-Alexandru - pentru

 • 19 .Pop Claudia-Ramona - pentru

 • 20 .Roșea lustinian - pentru

 • 21 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 22 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 23 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 24 .Țigănuș Marian - pentru

 • 25 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 21.12.2020 a fost aprobat cu 25 voturi pentru.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Punctul 4 - Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 30.12.2020.

Dna Secretar General Dragnea Florina

 • 1 . Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2 . Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3 . Bîrsan Mihai - pentru

 • 4 . Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 5 . Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 6 . Ducuță Alexandru - pentru

 • 7 . Găină Maria - pentru

 • 8 . Gorneanu Mihaela - pentru

 • 9 . loniță George - pentru

 • lO .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 1 l.Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 12 .Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 13 .Matei Ion - pentru

 • 14 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 15 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 16 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 17 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 18 .Ploscaru George-Alexandru - pentru

 • 19 .Pop Claudia-Ramona - pentru

 • 20 .Roșea lustinian - pentru

 • 21 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 22 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 23 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 24 .Țigănuș Marian - pentru

 • 25 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 30.12.2020 a fost aprobat cu 25 voturi pentru.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Punctul 5 - Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 07.01.2021.

Dna Secretar General Dragnea Florina

 • 1 . Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2 . Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3 . Bîrsan Mihai - pentru

 • 4 . Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 5 . Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 6 . Ducuță Alexandru - pentru

 • 7 . Găină Maria - pentru

 • 8 . Gorneanu Mihaela - pentru

 • 9 . loniță George - pentru

 • lO .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 11 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 12 .Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 13 .Matei Ion - pentru

 • 14 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 15 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 16 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 17 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 18 .Ploscaru George-Alexandru - pentru

 • 19 .Pop Claudia-Ramona - pentru

 • 20 .Roșea lustinian - pentru

 • 21 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 22 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 23 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 24 .Țigănuș Marian - pentru

 • 25 .Zamfîrescu Leonard-Niculae - pentru

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 07.01.2021 a fost aprobat cu 25 voturi pentru.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Punctul 6 - Proiect de hotărâre privind depunerea jurământului de către domnul Ilie Cătălin-Andrei, supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară.

Domnul Ilie Cătălin-Andrei depune jurământul și toți consilierii prezenți au luat act de depunerea acestuia.

Punctul 7 - Proiect de hotărâre privind depunerea jurământului de către domnul Cardaș Daniel Constantin, supleant pe lista Partidului Social Democrat.

Domnul Cardaș Daniel Constantin depune jurământul și toți consilierii prezenți au luat act de depunerea acestuia.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Având în vedere că au fost validate și cele 2 mandate, avem prezenți 27 de consilieri.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Punctul 8 - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 213/17.12.2020 privind modificarea Actului Constitutiv al societății INFRASTRUCTURA DF5 SA. Cine dorește să facă intervenție, să vină la pupitru.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Aș dori să știu, până la urmă cum se cheamă societatea? Pentru că în titlul proiectului de hotărâre, ba este DF5, ba este S5.

Dna Secretar General Dragnea Florina

S-a solicitat schimbarea denumirii din Infrastructură DF5 în Infrastructură S5, însă mențiunile nu au fost operate la Registrul Comerțului pentru considerentele menționate în proiectul de astăzi. Deci, până nu apar mențiunile de la Registrul Comerțului, este Infrastructură DF5.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Și atunci, în proiectul de hotărâre de ce apare totuși Infrastructură S5?

Dna Secretar General Dragnea Florina

Sincer, nu văd. Titlul este Infrastructură DF5, alineatul 2 al proiectului de hotărâre este Infrastructură DF5.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Citiți până la final. în două sau trei locuri, scrie Infrastructură S5, inclusiv la Centrul Cultural „Ștefan lordache”, o adresă sau... O fi eroare, dar rog să fie corectată.

Dl consilier Roșea lustinian

înțeleg că solicitarea este de a modifica actul constitutiv. Am căutat la punctul 8 acest act care se modifică și nu am găsit varianta veche. De altfel, am cerut societăților comerciale din subordinea Consiliului Local, în decembrie, să furnizeze grupului USR-PLUS, actele constitutive, organigrama și statul de funcții - nu le-am primit. Am solicitat și ca domnii directori să fie în sală, în cadrul ședințelor să ne spună de ce ne tratează așa, de ce se consideră baroni locali pe banii cetățenilor? Este inacceptabil ca un director de societate numit de noi, să nu ne pună la dispoziție acte legate de societate pentru a ne face treaba. Nici în acest caz nu avem actul constitutiv solicitat în decembrie. Au trecut 45 de zile, nu 10 zile, cum prevede Codul Administrativ. Nu vreau să vă arăt un răspuns de la domnul Lupașcu în care îi spune unui consilier că nu are calitate. Rușine, domnule!

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnul Lupașcu este prezent? Precum știți domnilor consilieri, sunteți acționari majoritari. Măsurile coercitive vă aparțin asupra societății respective. Ceea ce îmi permit prerogativele asupra acestor societății, este efectuarea de plăți și acte curente în relație directă cu executivul. O să iau act de ceea ce a spus domnul consilier Roșea. Domnul director Lupașcu ar putea veni să dea un răspuns si ulterior. Să fie invitat, dacă este în instituție. Puteti să treceti la vot.

Dna Secretar General Dragnea Florina

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - împotrivă

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - împotrivă

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - împotrivă

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - împotrivă

 • 9. Gorneanu Mihaela - pentru

 • 10. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 11 .loniță George - pentru

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - împotrivă

 • 15 .Matei Ion - împotrivă

lâ.Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - împotrivă

 • 18 .Naciu Constantin-VIadimir - pentru

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - împotrivă

 • 21 .Pop Claudia-Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - împotrivă

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - împotrivă

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 213/17,12.2020 privind modificarea Actului Constitutiv al societății INFRASTRUCTURA DF5 SA a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 10 împotrivă.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Punctul 9 - Proiect de hotărâre privind schimbarea formei juridice a societății AMENAJARE EDILITARA ȘI SALUBRIZARE SA București în societate cu răspundere limitată, respectiv: societatea AMENAJARE EDILITARA SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sector 5.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Aș dori să știu care este motivul de rebranding al AES având în vedere că se află deja în moarte clinică? Avem un ADP în subordinea aparatului de specialitate, plus un acord cadru cu acea firmă ruso-turcă. Care va mai fi aportul AES în reabilitarea spațiilor verzi din Sectorul 5?

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

După ce voi explica, vă rog să vină domnul consilier Ceti să dea detaliile. Dacă ați citit raportul de specialitate...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Putea să rămână vechiul AES, nu era obligatoriu să-l facem SRL. Mai mărim capitalul social, mai băgăm niște bani într-un sac fără fund.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

In primul rând, se preiau aceste 500 de acțiuni care sunt în aer, se preiau la Consiliul Local - participațiunea acestuia devenind de 100%. în al doilea rând, da, AES este în moarte clinică și instituția îi datorează, datorită prestației pe care a avut-o în anii anteriori, suma de 47.000.000 lei. O dată transformată în SRL, această societate se va reînscrie la Registrul Comerțului ca SRL, iar ulterior înscrierii, voi propune Consiliului Local diminuarea capitatului AES. în discuția cu contractorul, cu cel care are acord cadru, societatea turcă, s-a ajuns la diminuarea prestării contractului, urmând ca subcontractant al societății ESTA să devină AES.

Cu punctele de pe ordinea de zi pe care le aveți, darea în administrare a spațiilor verzi pe care astăzi le prestează Primăria Capitalei. O dată ce Consiliul General va aproba și vor intra în portofoliul nostru aceste spații verzi, vor fi efectuate direct de către AES. Este o societate pe care eu mi-am propus să o aduc la normalitate, să avem Administrația Domeniului Public subordonată consilierilor și să prestăm lucruri de calitate în controlul direct al nostru și nu al altor societăți contractuale. La AES nu mai există consiliu de administrație, vor fi doar pe o perioadă provizorie până când se vor face aceste etape tranzitorii, după care intenționez, și vă spun în premieră - toate aceste mari societăți să vină în fața dumneavoastră, și o să vă propun un holding care va avea un director general, un consiliu de administrație de 20, 21 de persoane care va avea aceste 4 subdirecții -Direcția AES, Direcția Salubrizare, Direcția Infrastructură și Economat dacă mai putem salva ceva din el. La Economat vom avea iar o problemă - dacă ne place sau nu ne place, ne va veni să suportăm de la bugetul local, și datoria aparține trecutului. Creând acest holding, când se vor face diminuările de capital, avem efectiv acoperirea legală să diminuăm capitalul social pentru că fizic nu avem bani să plătim acestor societăți. Acesta este parcursul, de aceea am intenționat și intenționez să fac aceste lucruri. Repet, SRL-ul este cu o conducere provizorie, de 4 luni. Rămâne la latitudinea dumneavoastră felul în care veți vota. Vă mulțumesc!

Dl consilier Roșea lustinian

Grupul USR-PLUS susține eficientizarea activității economice, susține calitatea serviciilor prestate de societățile din subordinea Consiliului Local și va vota ca atare, însă considerăm că păstrarea în funcție a domnului Lupașcu, după ce a găsit oportun în noiembrie 2019 să achiziționeze patinoare de 36.000.000 euro. Cu acești bani, cred că făceam 200 de apartamente sociale. Nu, noi le-am ținut în depozit pentru Economat. Dânsul a semnat oportunitatea și necesitatea acestor patinoare. Datoria de care vorbește domnul primar are legătură cu această achiziție. Avem 10.000 mp care stau în depozit, nefolosiți, dar plătim noi aceste facturi -Consiliul Local si cetățenii. 5                  5

Cred că înainte de a transforma această societate în holding, pe care îl susținem ca idee inovatoare, nu știm ce transformăm, nu știm ce impact va avea.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Noua conducere va avea această sarcină, să reia auditul pentru că pașii următori nu se pot face decât în baza acestor audituri pe toate societățile comerciale ale Consiliului Local. în ceea ce privește menținerea domnului Lupașcu în Consilul de Administrație, v-am explicat mai devreme, este provizorie, atât Consiliul de Administrație, cât și acele persoane. Menținerea domnului Lupașcu este de a face tranziția. Pentru a menține un om, pentru că ne place sau nu ne place, este parte din trecut și trebuie să ne explice în detaliu ce s-a întâmplat în trecut, asta este singura motivație. Când se va face noua conducere, dumneavoastră veți decide.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Proiectul a primit aviz favorabil din partea ambelor comisii.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - împotrivă

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - împotrivă

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - împotrivă

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - împotrivă

 • 9. Gorneanu Mihaela - pentru lO.Ilie Cătălin Andrei - pentru 1 l.Ioniță George - împotrivă 12.Kofod Helen-Daniela - împotrivă 13.Laslo Mihail-Cristian - împotrivă 14.Lazarov Alexandru-Sebastian - împotrivă

 • 15 .Matei Ion - împotrivă

 • 16 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - împotrivă

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - împotrivă

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - împotrivă

 • 21 .Pop Claudia-Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - împotrivă

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - împotrivă

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - împotrivă

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Proiectul de hotărâre privind schimbarea formei juridice a societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA București în societate cu răspundere limitată, respectiv: societatea AMENAJARE EDILITARĂ SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sector 5 a obținut 12 voturi pentru și 15 împotrivă și nu a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Punctul 10 - Proiect de hotărâre privind aducerea la cunoștința publică a condițiilor legale de prestare a serviciilor de salubritate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5.

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian

Suntem conștienți că s-au făcut investiții mari în utilaje pentru a asigura o salubritate la nivel de vârf, dar totuși două întrebări se impun. Ce s-a întâmplat cu contractul cu REBU, dacă nu cumva rezilierea lui ne va atrage penalități? Și, de fapt, cea mai importantă întrebare pe care aș vrea să vi-o pun este - actuala societate face față în tot sectorul pentru un serviciu de salubritate decent? Mulțumesc!

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Actuala societate nu face față la un serviciu de calitate, iar în ceea ce privește prestația lui REBU - mă depășește, nu pot să dau eu acest răspuns, dar societatea Salubrizare Fapte SA nu face față prestației la necesarul cetățenilor sectorului 5.

Dl consilier Roșea lustinian

Răspunsul este puțin șocant, în condițiile în care în proiectul de hotărâre de consiliu se prevede obligativitatea semnării contractelor de salubrizare pentru toți agenții economici sau asociațiile de locatari și noi le furnizăm un serviciu, din start, nesatisfacător.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Societatea dumneavoastră, domnilor consilieri! Prin această hotărâre, eu nu am făcut decât să nu mai plătesc gunoiul necontrolat care este inclus în gunoiul menajer și obligativitatea de a încheia această societate leneșă care nu-și încheie contractele cu persoanele fizice, așteptând la banii bugetului local, ascunzând gunoiul menajer în gunoi necontrolat. De aceea, am spus să se ducă pe piața liberă în sectorul 5 pentru că noi nu vom mai plăti decât prestația stradală. Este o societate comercială care vă aparține și trebuie să o faceți productivă. E la latitudinea dumneavoastră, cum și în ce fel veți vota.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Domnul primar ne spune că este în subordinea consiliului local, totuși acele adrese care sunt trimise către cetățeni prin care sunt obligați să semneze cu Salubritate Fapte SA. Eu stau în sectorul 5 și am contract cu REBU. Unde scrie că trebuie să fac cu Salubritate Fapteâ SA? Cum se justifică monopolul pe care încearcă să-1 impună salubrizarea?

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnul consilier, precum știți, când s-a elaborat o hotărâre de consiliu în trecut, a prevăzut și această obligativitate. Nu a fost pusă în practică.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Grupul PNL a votat împotrivă.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Este altceva, dar hotărârea nu a fost pusă în practică. Eu nu am făcut prin acest proiect decât să întăresc și să trag un semnal de alarmă că nu voi mai plăti gunoiul necontrolat, de fapt, gunoiul menajer în care leneșii nu se duc să-și facă contracte. Este economie de piață, este libera concurență, chiar dacă este societate a Consiliului Local, e nevoie să te duci către asociații, să îi convingă că sunt buni prestatori. Unde există contract cu societatea REBU care vine ceasornic să ridice gunoiul, iar acolo unde s-au mai făcut contracte cu Salubrizare Fapte SA, aceștia nu respectă data de ridicare a gunoaielor. Asta este o altă discuție. Dar, da, cum spuneam, aveți dreptate.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Cetățenii care au primit în ultima săptămână acele somații - că vor fi amendați cu sume de 5000 lei, ce se întâmplă? Cine le-a semnat? Să vină în fața noastră și să ne spună de ce a trimis acele adrese.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Aveți o adresă de acest gen? Aceste adrese au venit probabil să întărească ce am spus, dar nu a fost nimeni amendat. Eu, ca executiv, am vrut să fie performantă această societate și nu să stea cu mâna întinsă la bugetul local. Asta este tot.

Dl consilier Roșea lustinian

Aveți de gând să retrageți autorizarea REBU de funcționare pentru colectarea deșeurilor în sectorul 5?

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnule consilier, precum știți, nu eu sunt cel care hotărăsc. în minunăția înțelepciunii dumneavoastră, consiliul local puteți hotărî ce doriți, eu doar execut. Nu vă iau la mișto, stimate domn. Cum pot să dispun eu primar că nu închei contract cu societatea REBU?

Dl consilier Roșea lustinian

Aș vrea să clarificăm - din cunoștințele mele, gestionarul deșeurilor pe raza sectorului 5 este primăria. S-ar putea să greșesc, dar în această ipoteză, înțeleg că REBU poate să funcționeze cel puțin încă o perioadă. Cetățenii, asociațiile de proprietari și locatari nu sunt obligate în acest moment să rezilieze contractul. Pentru că într-adevăr, agenții de vânzare sau agenți de colectare ale deșeurilor de pe raza sectorului 5 ai societății Salubrizare Fapte5 SA amenință asociațiile de locatari și pe toate persoanele fizice cu această obligativitate, ceea ce noi credem că nu este normal într-o economie de piață. Vă mulțumesc!

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian

Dacă îmi permiteți să vă citesc două rânduri din adresă: “Vă informăm că în termen de 10 zile de la primirea prezentei, să vă prezentați pentru încheierea unui contract de prestări. SC Salubrizare Fapte5 SA este operatorul cu drept exclusiv de prestare a serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 5”. Director General, Lucian Bogza.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Nu dat de primar, domnule consilier. Este subordonatul dumneavoastră, nu al meu. Nu știu de ce-i somează și cu ce îi poate amenința. Este o formulare nefericită după părerea mea. Dar poliția locală nu va merge niciodată cu societatea de salubrizare să o oblige să facă contract sau să amendeze. Va amenda Direcția de Mediu pentru gunoiul necontrolat sau dacă va prinde pe un cetățean că aruncă gunoiul pe stradă. Asta da, dar nu trebuie să mergem noi executivul prin poliția locală, să stăm să încheie cineva un contract. E societate comercială, e mare, să se descurce.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Proiectul a primit avize nefavorabile din partea comisiilor.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - împotrivă

 • 2. Agheorghiesei Emil - împotrivă

 • 3. Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - împotrivă

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - împotrivă

 • 7. Ducuță Alexandru - împotrivă

 • 8. Găină Maria - împotrivă

 • 9. Gorneanu Mihaela - împotrivă

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - împotrivă

 • 11 .loniță George - abținere

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - abținere

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - abținere

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - împotrivă

 • 15 .Matei Ion - împotrivă

lâ.Mălăelea Daniel - împotrivă

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - împotrivă

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - abținere

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - împotrivă

 • 21 .Pop Claudia-Ramona - împotrivă

 • 22 .Roșea lustinian - abținere

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - împotrivă

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - împotrivă

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - împotrivă

Proiectul de hotărâre privind aducerea la cunoștința publică a condițiilor legale de prestare a serviciilor de salubritate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 a obținut 4 voturi pentru, 18 împotrivă și 5 abțineri nu a fost adoptat.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Dacă îmi puteți permite, prevedeam acest vot al dumneavoastră. N-am vrut decât să trag un semnal de alarmă, să vă atenționez în continuare că sunteți acționarii majoritari la Salubrizare Fapteâ. Polemica este constructivă și aștept proiecte sau propuneri pentru ordinea de zi viitoare sau când veți considera dumneavoastră privind Salubrizare Fapte SA. Mulțumesc!

Dl consilier Roșea lustinian

Se poate o intervenție? Repet apelul de a ne fi pus la dispoziție actul constitutiv și organigrama de funcții pentru Salubrizare Fapte5 SA.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Domnule consilier, am transmis e-mailurile dumneavoastră tuturor instituțiilor pentru că actul constitutiv care există la hotărârea de înființare se află la mapa de ședință de la momentul respectiv, însă ulterior au intervenit diverse modificări care nu au mai fost atașate hotărârilor de consiliu, dar nu am primit nici noi răspuns. Nu pot să mă duc să le extrag din fișetele lor.

Dl consilier Roșea lustinian

Domnule primar, poate vă reanalizați oportunitatea...

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Am înțeles și aș dori să îmi transmiteți și mie la cabinet solicitările pe care le-ați făcut către toate societățile comerciale și nu vi s-au pus la dispoziție.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Punctul 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, la selecția publică de propuneri de proiecte în cadrul Programului de Interes Național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” - 'înființarea unui Centru de Tip Respir o pentru Persoane Adulte cu Dizabilități în Sectorul 5”.

Dl consilier Agafiței Gheorghiță

Am depus un amendament la acest proiect de hotărâre. A fost transmis pe e-mail. Articolul 3 aș vrea să-l modificăm după cum urmează: “DGASPC Sector 5 va supune spre aprobarea Consiliului Local Sector 5 toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum și toate costurile suplimentare din fonduri proprii. în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului proiectului.” Adică, ca să fiu mai explicit, orice cheltuială care depășește bugetul inițial prevăzut, va trebui să fie aprobată de Consiliul Local. Vă rog să-1 supuneți spre aprobare.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Supunem la vot amendamentul formulat de domnul consilier Agafiței.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - pentru

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - pentru

 • 9. Gomeanu Mihaela - pentru lO.Ilie Cătălin Andrei - pentru 11 .loniță George - pentru 12.Kofod Helen-Daniela - pentru 13.Laslo Mihail-Cristian - pentru 14.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru 15.Matei Ion - pentru

 • 16 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - pentru

 • 21 .Pop Claudia-Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - pentru

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Amendamentul formulat de domnul Agafiței Gheorghiță a obținut 27 de voturi pentru.

Se votează proiectul cu amendamentul:

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - pentru

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - pentru

 • 9. Gorneanu Mihaela - pentru

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 11 .loniță George - pentru

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 15 .Matei Ion - pentru

 • 16 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - pentru

 • 21 .Pop Claudia-Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - pentru

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, la selecția publică de propuneri de proiecte în cadrul Programului de Interes Național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități "înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea

dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” - „înființarea unui Centru de Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități în Sectorul 5” a fost adoptat cu 27 voturi pentru.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Punctul 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Poftiți, cine dorește să ia cuvântul? Supun spre aprobare.

Dna Secretar General Dragnea Florina

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - pentru

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - pentru

 • 9. Gomeanu Mihaela - pentru

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 11 doniță George - pentru

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 15 .Matei Ion - pentru

 • 16 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - pentru

 • 21 .Pop Claudia-Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - pentru

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a fost adoptat cu 27 voturi pentru.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Trecem la punctul 13 - Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a trei microbuze din patrimoniul Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei” în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Aici s-a făcut un amendament în care am spus că se preiau două microbuze, unul să rămână în continuare la Complexul Multifuncțional “Sf. Andrei”. Acesta este amendamentul care v-a parvenit ulterior. Preluăm doar două la DGASPC și unul să rămână la Complexul Multifuncțional “Sf. Andrei”. Vă mulțumesc.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Supun la vot amendamentul.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - împotrivă

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - împotrivă

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - împotrivă

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - împotrivă

 • 9. Gorneanu Mihaela - pentru

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 11 .loniță George - pentru

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - împotrivă

 • 15 .Matei Ion - împotrivă

 • 16 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - împotrivă

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - împotrivă

 • 21 .Pop Claudia-Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - împotrivă

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - împotrivă

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Amendamentul formulat de domnul primar Popescu Cristian-Victor Piedone a obținut 17 de voturi pentru și 10 voturi împotrivă. La acest proiect de hotărâre s-au acordat avize favorabile.

Supun la vot proiectul cu amendamentul propus de domnul primar.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - împotrivă

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - împotrivă

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - împotrivă

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - împotrivă

 • 9. Gorneanu Mihaela - pentru

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 1 l.Ioniță George - pentru

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - împotrivă

 • 15 .Matei Ion - împotrivă

 • 16 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - împotrivă

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - împotrivă

 • 21 .Pop Claudia-Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - împotrivă

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - împotrivă

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Proiectul de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a trei microbuze din patrimoniul Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei” în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 10 voturi împotrivă.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Trecem la punctul 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii a unui act adițional la convenția de colaborare nr. 1659/25.01.2019 încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. România și Școala Gimnazială nr. 134 în scopul funcționării centrului de zi ”Mihail Sadoveanu”.

Dl consilier Agafiței Gheorghiță

E doamna de la DGASPC aici? Voiam să vă întreb de ce ati considerat necesar să încheiati această colaborare cu F.I.C.E. România si cine este F.I.C.E. 9                                                                                                                                            9

România? Care este rolul F.I.C.E. România pentru că eu nu l-am înțeles?

Dl director DGASPC Titea Cristina

Bună ziua! F.I.C.E. România este o organizație neguvernamentală a profesioniștilor din educație și asistență socială care apără drepturile copiilor, îndeosebi ale celor aflați în dificultate. Colaborarea pe care o avem cu această filială a Federației Internaționale a Comunităților Educative este de mai mult timp. Această sucursală a Federației Internaționale este condusă de un profesor, domnul Mareș care s-a implicat în marea majoritate a activităților desfășurate.

Dl consilier Agafiței Gheorghiță

Ce face F.I.C.E.?

Dl director DGASPC Titea Cristina

Contribuie la desfășurarea activităților din centrele de zi prin profesioniștii pe care ni-i pun la dispoziție dumnealor, astfel încât pe lângă salariații direcției generale, copii să beneficieze de servicii de calitate educaționale, în mod special educaționale. 9

Dna Secretar General Dragnea Florina

Acest proiect de hotărâre a primit avize favorabile din partea comisiilor.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - abținere

 • 2. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - pentru

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - pentru

 • 9. Gomeanu Mihaela - pentru

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 11 .loniță George - pentru

12,Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 15 .Matei Ion - pentru

 • 16 .Mălăelea Daniel - abținere

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 18 .Naciu Constantin-VIadimir - pentru

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - pentru

 • 21 .Pop Claudia-Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 . Ștefan eseu Georgiana-Raluca - pentru

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - pentru

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii a unui act adițional la convenția de colaborare nr. 1659/25.01.2019 încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. România și Școala Gimnazială nr. 134 în scopul funcționării centrului de zi ”Mihail Sadoveanu” a fost adoptat cu 25 voturi pentru și 2 abțineri. 5

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Trecem la punctul 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la convenția de colaborare nr. 1660/25.01.2019 încheiată între 9                                              9

Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. România și Școala Gimnazială ”George Călinescu” în scopul funcționării Centrului de Zi ^George Călinescu”.

Dna Secretar General Dragnea Florina

 • 1. Agafiței Gheorghiță - abținere

 • 2. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - pentru

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - pentru

 • 9. Gorneanu Mihaela - pentru

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 11 doniță George - pentru

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 15 .Matei Ion - pentru

 • 16 .Mălăelea Daniel - abținere

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - pentru

 • 21 .Pop Claudia-Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - pentru

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la convenția de colaborare nr. 1660/25.01.2019 încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. România și Școala Gimnazială ” George Călinescu” în scopul funcționării Centrului de Zi „George Călinescu” a fost adoptat cu 25 voturi pentru și 2 abțineri.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Punctul 16 - Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”.

Dl consilier Roșea lustinian

Conform organigramei și statului de funcții valabil 2020, centrul cultural are 19 posturi, cu atâtea a funcționat în anul 2020 și știm ce s-a întâmplat acolo. Mă întreb acum, cu 40 de posturi, ce facem noi? Atât producea Andreea Lepa, cât 20 de angajați în centrul cultural? Oare nu am putea ca din cele 20 de posturi, dacă le înființăm, dacă decizia dumneavoastră va fi asta, să găsim 5 funcții, cu salariu de 7000 lei, funcționari, contractuali, nu contează, pe care să-i detașăm, delegăm către un departament de fonduri europene, nerambursabile care să devină atractiv, să aducem specialiști, să atragem fonduri nu să cheltuim? Vă rog frumos, analizați această oportunitate de a ajuta acel departament. Vă mulțumesc!

Dl director al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” Voicu Silviu Cristian

Bună ziua! Dați-mi voie să vă răspund, domnule Roșea. în primul rând, organigrama era pe 40 de posturi, nu este o modificare a organigramei și a numărului de posturi, este o reamenajare a instituției. Vă mulțumesc!

Dl primar Piedone Cristian-Victor Popescu

Privind detașările - se poate rezolva, asta a fost și ideea noastră, de a lua din această pepinieră și de a-i detașa la acea structură de atragere a fondurilor europene.

Dl director al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” Voicu Silviu Cristian

Este adevărat că erau ocupate 19 posturi din cele 40 disponibile în organigramă.

Dl consilier Roșea lustinian

Am rugămintea ca data viitoare să nu dezinformați și să mă corectați.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Dacă poate să ne spună doamna director cu ce s-a schimbat structura de muncă la centrul cultural pentru că în anii trecuți, din noiembrie 2016 au funcționat fără director adjunct? Acum s-a înființat această funcție, când centrul cultural sper că nu mai repară bănci în parcuri, nu mai asfaltează, nu repară străzi cum făcea până acum. Să ne spună de ce s-a înființat această funcție de director, nu mai puteți face față muncii pe care o aveți? Așa de multe spectacole aveți încât trebuie să modificați organigrama și să mai înființați un post de director adjunct?

Dl director al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

Voicu Silviu Cristian

Vă voi răspunde la această întrebare. Postul de director adjunct este de fapt, un post de director adjunct artistic care după cum ați văzut are în subordinea doar partea artistică. Având în vedere că vrem să dezvoltăm activitatea centrului cultural pe proiecte cu precădere culturale, cred că este nevoie de director adjunct care să coordoneze acest aspect.

Dl primar Piedone Cristian-Victor Popescu

Multe servicii erau externalizate. Nu se va mai întâmpla acest lucru. De aceea au funcționat cu 19 persoane, se plăteau bani pentru servicii ale prestatorilor externi, nu pentru funcționare. Erai încadrat ca director economic, dar aveai firmă de asistentă economică. 5

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir

Care este beneficiul financiar efectiv? Estimat!

Dl director al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

Voicu Silviu Cristian

După cum bine ați văzut, am desființat mai multe servicii și am înființat compartimente, ceea ce înseamnă că ei nu vor mai avea un șef de compartiment și am încercat să menținem aceeași salarizare ca și până acum.

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir

Referitor la serviciile externe și activitatea prestată prin intermediul propriilor angajați. Care este beneficiul? în cifre, vă rog!

Dl director al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” Voicu Silviu Cristian

Mai mult de jumătate din activitatea centrului era prestată cu prestatori externi. Nu aș putea să vă spun acum în cifre, dar mă pregătesc pentru ședința următoare.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiei buget și aviz nefavorabil din partea comisiei juridice.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - abținere

 • 2. Agheorghiesei Emil - împotrivă

 • 3. Bîrsan Mihai - abținere

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - împotrivă

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - împotrivă

 • 7. Ducută Alexandru - abținere 5                                                             5

 • 8. Găină Maria - împotrivă

 • 9. Gorneanu Mihaela - abținere

5

 • 10. Ilie Cătălin Andrei - abținere

 • 11 doniță George - împotrivă

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - împotrivă

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - împotrivă

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - împotrivă

 • 15 .Matei Ion - împotrivă

 • 16 .Mălăelea Daniel - abținere 5

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - împotrivă

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - împotrivă

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - împotrivă

 • 21 . Pop Claudia-Ramona - abținere

 • 22 .Roșea lustinian - împotrivă

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - împotrivă

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - împotrivă

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - abținere

Proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” a obținut 4 voturi pentru, 15 voturi împotrivă și 8 abțineri și nu a fost adoptat.

Dl primar Piedone Cristian-Victor Popescu

Vă mulțumesc, domnilor consilieri! Ați dat dovadă de profesionalism. Oricum executivul nu va mai prelungi niciun contract de serviciu extern al prestației către centrul cultural. Poate funcționa și așa cum este. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Punctul 17 - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 246/28.09.2018 privind aprobarea proiectului ”Academia Copiilor” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, cu modificările și completările ulterioare a fost retras de pe ordinea de zi.

Punctul 18 - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 102/28.07,2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul aparatului de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Acest proiect de hotărâre a primit avize favorabile din partea comisiilor.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - pentru

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - pentru

 • 9. Gorneanu Mihaela - pentru

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 11 .loniță George - împotrivă

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - împotrivă

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - împotrivă

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 15 .Matei Ion - pentru

 • 16 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - împotrivă

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - pentru

 • 21 .Pop Claudia-Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - împotrivă

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - pentru

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr.

102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare a fost adoptat cu 22 voturi pentru și 5 voturi împotrivă.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Punctul 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Educația de azi, viitorul de mâine”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Competitivitate.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Acest proiect de hotărâre a primit avize favorabile din partea comisiilor.

 • 1 . Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2 . Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3 . Bîrsan Mihai - pentru

 • 4 . Cardaș Daniel Constantin - pentru

 • 5 . Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6 . Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 7 . Ducuță Alexandru - pentru

 • 8 . Găină Maria - pentru

 • 9 . Gorneanu Mihaela - pentru

 • lO .Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 1 l.Ioniță George - pentru

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 15 .Matei Ion - pentru

 • 16 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - pentru

 • 21 .Pop Claudia-Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - pentru

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Educația de azi, viitorul de mâine”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Competitivitate a fost adoptat cu 27 voturi pentru.

Dl consilier Bîrsan Ion

Am o mențiune totuși. întotdeauna, mâine va fi în viitor. E un pleonasm.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedona

Să reluăm votul cu amendamentul acesta.

Dna Secretar General Dragnea Florina

S-a votat, procedural nu se mai poate.

Dlconsilier Bîrsan Ion

îmi pare rău că am intervenit.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Punctul 20 - Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2021-2022. f

Dna Secretar General Dragnea Florina

Avizul este favorabil la acest proiect de hotărâre.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - pentru

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - pentru

 • 9. Gorneanu Mihaela - pentru

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 11 doniță George - pentru

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 15 .Matei Ion - pentru

 • 16 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - pentru

 • 21 .Pop Claudia-Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - pentru

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2021-2022 a fost adoptat cu 27 voturi pentru.

DI președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Punctul 21 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 26 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S. C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Cred că ați greșit data. Este 2021 acolo, în loc de....

Dl consilier Roșea lustinian

Este o greșeală materială.

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion

Poate 2020. 2021 urmează!

Dna director Nedelcu Roxana

Acordul de parteneriat a fost inițial semnat în 2001.

Din sală

Deci, este 2001 în loc de 2021.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Eroare materială.

Dl consilier Roșea lustinian

înțeleg că votăm să achităm câteva utilități pentru grădinița pe care o avem în locație. Este bună înțelegerea mea?

Dna director Nedelcu Roxana

Da.

Dl consilier Roșea lustinian

De ce nu am putea face branșamente separate? întreb pentru că...

Dna director Nedelcu Roxana

Pentru că nu este clădirea noastră.

Dl consilier Roșea lustinian

Cu acordul proprietarului, se poate. Eu așa știu. Cumpărăm acest serviciu pe o perioadă de 60 de luni. Pe 5 ani este contractul, nu? Societatea de la care închiriem este obligată să ne factureze un preț mai mare de la achiziție și asta se și observă. Ar trebui un calcul economic, să facem pentru 5 ani.

Dna director Nedelcu Roxana

Nu, nu este vorba de 5 ani, este vorba de...

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Vă rog, doamna directoare!

Dna director Nedelcu Roxana

Este vorba de corpul vechi al Grădiniței Electromagnetica, pentru care anual se încheie această prelungire a corpului... mă rog, din Act Adițional prelungirea valabilității Acordului de parteneriat încheiat în anul 2001, de atunci Consiliul Local finanțează această grădiniță. La începutul anului școlar, august-septembrie, se prelungește Actul Adițional, iar la început de an bugetar, de an calendaristic, se aprobă aceste utilități în funcție de variația prețurilor la utilități date de către operatorii de pe piață care se modifică cu 01.01.2021. Din acest motiv apar două Acte Adiționale referitoare la Electromagnetica pe an. în ceea ce privește realizarea unor branșamente individuale, vom avansa cu conducerea unității această variantă, în cazul în care putem noi să realizăm astfel de investiții, clădirea nefiind a noastră. Știu că economic poate ar fi mai ușor în exploatare, dar nu știu dacă legal se pot aceste investiții, având în vedere că și terenul și clădirea nu sunt în patrimoniul consiliului local.

DI președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! 5

Dna Secretar General Dragnea Florina

Proiectul a primit avize favorabile.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - pentru

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - pentru

 • 9. Gorneanu Mihaela - pentru

 • 10. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 11 .loniță George - pentru

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 15 .Matei Ion - pentru

lâ.Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 18 .Naciu Constantin-VIadimir - pentru

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - pentru

 • 21 .Pop Claudia Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - pentru

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 26 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5 a fost adoptat cu 27 voturi pentru.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Trecem la punctul 22 - Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământpreuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2020-2021. Poftiți!

Dna Secretar General Dragnea Florina

Aici am o propunere pentru dumneavoastră: dacă sunteți de acord să lăsăm acest proiect de hotărâre, și următorul, spre finalul listei, unde mai sunt proiecte de hotărâre ce necesită vot secret.

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion

N-am putea să votăm pe listă?

Dna Secretar General Dragnea Florina

Votul secret așa va fi, pe o listă, dar trebuie să fie secret.

Dl consilier Roșea lustinian

Am putea să luăm și o pauză.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Păi, dacă luăm o pauză putem să facem și buletinele de vot, și revenim cu acest punct, nu-1 mai amânăm.

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion

De acord!

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Ok! Și următorul proiect presupune același lucru.

La ora 1540, ședința Consiliului Local Sector 5 intră în pauză, secretariatul tehnic pregătește buletinele de vot pentru votul secret.

La ora 1610, se încheie pauza Consiliului Local Sector 5, se reiau lucrările ședinței.

La ora 1612, se împart buletinele de vot pentru Proiectul de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2020-2021.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Doamna secretar, vreau să vă atrag un pic atenția. Ne-ați dat această listă, cu persoanele respective, da? Deci, vă pun o singură întrebare: ne-au dat această listă, da? Este vot secret, da? Vorbim de persoane, vorbim de G.D.P.R., da? Rețineți ceea ce vă zic când o să iau cuvântul. Mulțumesc! 5

La ora 1625, membri comisiei de numărare a voturilor strâng buletinele de vot și încep numărarea acestora.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Dacă îmi permiteți, domnilor consilieri, până vă stabiliți votul de pe listele pe care urmează să le votați, mi-aș putea permite să vin în atenția dumneavoastră cu o dezbatere pe ultimul proiect al ordinii de zi, pentru că se află în sală reprezentanți ai O.N.G.-ului și reprezentanți ai părinților, să nu îi ținem până la sfârșit, să își spună punctul de vedere, în timp ce dumneavoastră completați. Domnii, după cum știți, sunt reprezentanți ai O.N.G.-ului și părinții au venit la un protest în fața primăriei, și aș dori ca fiecare parte să fie ascultată de dumneavoastră și să știți în cunoștință de cauză ceea ce veți vota, sau polemica pe care o vom avea atunci când vă vom supune spre aprobare.

Domnul Andrei - reprezentant Asociația Colorăm Zâmbete

Bună ziua, numele meu este Andrei! Stimabili domni primari și stimabili domni consilieri, sunt din partea Asociației Colorăm Zâmbete. Vin în fața dumneavoastră pentru a vă arăta problema care este acum între cele două entități. Dorim amânarea hotărârii de astăzi până când președintele asociației poate veni și ea la ședință. Ideea este următoarea: de voi, stimați consilieri, țin 600 de oameni... 400 de oameni... avem nevoie de voi ca proiectul să meargă mai departe. Suntem o asociație care are cea mai mare transparență. Vă putem sta la dispoziție cu orice informație despre acest proiect, avem atâtea prezentări cu ce s-a putut face la Asociația Colorăm Zâmbete, mai ales asupra proiectului Academia Copiilor, unde, peste 361 de copii vin cu drag, unde am combătut cât de mult s-a putut această perioadă grea în care ne aflăm, am luat toate măsurile puse la dispoziție de către Guvernul României, și încercăm să ne facem treaba în continuare. Dorim ca acest proiect să meargă în continuare, fără a simți ca părinții să aibă vreo problemă sau să nu știe unde să își lase copiii. Deci, eu c-am atât am de spus, soarta acestui proiect este în mâinile voastre, asociația vă stă la dispoziție cu toate datele despre proiect, putem să facem întâlniri cu toți reprezentanții și cu președintele. Numai astăzi cerem amânarea H.C.L.-ului, până când doamna președinte poate reveni. Vă mulțumesc! 5

Părinte

Bună ziua! Nu am știut că o să vorbesc astăzi, în fața dumneavoastră, în calitate de părinte, nu am pregătit un speech, dar pot să vă spun ca această asociație ne-a ajutat pe timpul pandemiei foarte mult. Eu fac parte din părinții de la Școala 124, este o școală care a ars, o școală în care elevii, anul acesta, nu au intrat deloc, pentru că nu este terminată, iar această asociație, pentru noi, a fost de mare ajutor pe timpul pandemiei. Am avut unde să ne lăsăm copii, acolo și-au făcut temele, acolo au făcut orele online, acolo au lucrat suplimentar, acolo au avut a doua familie și școala lor. Copilul meu știți ce a spus? „Mami, eu când o să merg la o școală adevărată?” De ce? Pentru că 124 a ars și nu datorită unor probleme în acte și a celor care au construit până acum școala, nu a putut fi deschisă.

Dacă această asociație se închide, eu unde îmi duc copilul? Pentru că nu o să mai putem lucra, o să stăm cu el acasă. Vă rog frumos, să amânați această hotărâre și să ne ajutați să intrăm în legalitate. Este un proiect foarte bun! Așa cum a spus și domnul consilier. Haideți să continuăm în legalitate și să ajutăm în continuare părinții și locuitorii sectorului 5.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Da! Vă mulțumesc! Este cu totul altceva. Vă mulțumesc că dumneavoastră, beneficiar direct, mamă a unui copil, spuneți cuvântul „să intrăm în legalitate”. De aici, plecăm.

De ce am vrut să atrag în primul rând atenția? Foarte bine că ați venit, foarte bine că avem această discuție. Ne întoarcem la ceea ce ați spus dumneavoastră: legalitatea. Astăzi, probabil după aceste discuții, nu mai contează încă o lună de zile, până la ședința următoare. Noi v-am chemat tot timpul la dialog. Dialogul nu a fost tot timpul atât de constructiv, ba din contră, din partea asociației, pot să zic, a fost imperativ. Și atunci, dați-mi voie: de ce suspendăm proiectul până la clarificarea situației privind calitatea de utilitate publică a Asociației Colorăm Zâmbete, furnizarea de documente justificative în acest sens de către acesta? Asta am solicitat o dată.

 • 1. Asociația nu este de utilitate publică conform art. 38 coroborat cu art. 41 din ordonanța de Guvern 26/2000. Se pot finanța, direct de la bugetul local, doar asociațiile de utilitate publică, în cazul nostru, Curtea de Conduri a constatat că finanțarea este ilegală. Finanțarea trebuie făcută pe legea 350/2005;

 • 2. Nu putem susține 6 milioane de lei pe an. Cu acești bani, construim o școală în sector;

 • 3. Pentru funcționarea unei școli cu aproximativ 600 de elevi, statul cheltuiește 2 milioane pe an, asociația cheltuiește cu acești copii 6 milioane pe an. în realitate, noi punem în aplicare măsurile comandate la solicitarea Curții de Conturi, atât pentru controlul efectuat la Primăria Sectorului 5, cât pentru controlul efectuat la Centrul Cultural. Nu sunt făcute anchete sociale de către Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 pentru definirea grupului țintă de copii. Asociația s-a îndepărtat de la proiectul inițial prin care argumentația „finanțarea prin ajutorul copiilor de familii vulnerabile”. în realitate, acolo sunt copii înscriși de peste tot, chiar și din județele Ilfov, Argeș, Giurgiu și alte sectoare. Dubla finanțare a Asociației este faptul că mai facturează către părinți încă 250 de lei pe lună. Sumele au fost plătite 100% de către asociație, și în stare de alertă, și în stare de urgență, cum ar fi fost într-un scenariu normal.

Prin Hotărârea Consiliului Local 246/28.09.2018, se finanța un sediu, iar în realitate sunt două sedii diferite. Eu am să vă dau, și reprezentantului asociației și reprezentantului părinților, retrag de pe ordinea de zi proiectul, îl suspend 30 de zile, până la următoarea ședință ordinară, atât noi, consiliul local, și veți avea la mapă toate detaliile, cât și dumneavoastră, Asociația Colorați Zâmbete, cât și dumneavoastră, părinți, să ne înțelegem că nu suntem împotriva copiilor sau cum au spus dumneavoastră „legalitatea”. Și consider, că în 30 de zile, împreună de această dată, nu a fost comunicare, atât noi, consiliul local - nu întrerupem, îl amânăm, până când ajungem la un consens pe legalitate, nu că avem ceva cu copii. Cum a fost inițiat proiectul, cum se desfășoară, există undeva un derapaj. Eu vă mulțumesc pentru că mi-ați dat posibilitatea să mă exprim. Poftiți hârtiile, și dumneavoastră și asociația, și ultimul punct de pe ordinea de zi este retras și va fi reintrodus după discuțiile avute într-o colaborare foarte strânsă ale comisiilor de specialitate ale consilierilor și cu executivul ca la următoarea ședință să venim, într-o vorbă în consensul legii. Vă mulțumesc!

La ora 1625, comisia de numărare a voturilor strâng buletinele de vot și încep numărarea acestora.

La ora 1627, doamna consilier Ștefanescu Georgiana Raluca dă citire procesului verbal de numărare a voturilor.

Dna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca

Proces verbal al comisiei de numărare a voturilor încheiat astăzi, 28.01.2021: membri Comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărătoarea buletinelor de vot pentru desemnarea consilierilor locali în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2020-2021.

în urma centralizării și numărării voturilor, s-a constatat următorul rezultat:

 • - Voturi pentru - 24

 • - Voturi nule - 3

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Trecem la punctul 23 - Proiect de hotărâre privind nuntirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din

unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2020-2021.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Este aceeași procedură. Colegi, vă rog să înmânați domnilor consilieri voturile.

La ora 1629, se împart buletinele de vot.

La ora 1631, comisia de numărare a voturilor încep a număra buletinele de vot.

La ora 1635, doamna consilier Ștefanescu Georgiana Raluca dă citire procesului verbal de numărare a voturilor.

Dna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca

Proces verbal al comisiei de numărare a voturilor încheiat astăzi, 28.01.2021: membri Comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărătoarea buletinelor de vot pentru desemnarea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, începând cu anul școlar 2020-2021.

în urma centralizării si numărării voturilor, s-a constatat următorul rezultat: 3                                                                   7

- Voturi pentru - 27

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Trecem la punctul 24 - Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării de către Școala Gimnazială George Călinescu a proiectului O nouă șansă pentru persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu - sprijin pentru o capitală educată!, apel POCU/666/6/23/135469, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Acest proiect a primit aviz favorabil din partea ambelor comisii.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - pentru

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - pentru

 • 9. Gorneanu Mihaela - pentru

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 11. loniță George - pentru

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 15 .Matei Ion - pentru

 • 16 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - pentru

 • 21 .Pop Claudia Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - pentru

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării de către Școala Gimnazială George Călinescu a proiectului O nouă șansă pentru persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu - sprijin pentru o capitală educată!, apel POCU/666/6/23/135469, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Trecem la punctul 25 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Culturii nr. 37, LOT C - Sector 5, București. Da, vă rog! Poftiți!

Dna consilier Kofod Helen-Daniela

Aș avea o întrebare de pus cu privire la P.U.D., dacă este domnul arhitect aici? Să ne lămurească, pentru că scrie în avizul dânsului că retragerile pentru această zonă ar trebui să fie de 5 m față de limita posterioară și trebuie 3 m față de laterale. Și acest proiect nu are retragerile pe lateral, iar posterior are doar 3 m. Acest lucru este scris de Arhitectul Șef, în raportul dânsului.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Corect! El este cel care are pregătirea necesară, el trebuie să vă răspundă. Trebuia să fie în sală, vine înapoi. Haideți să trecem, lăsăm deschis și să trecem la următorul, până vine arhitectul, ca să știți să vă explice ce să votați.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Punctul 26 - Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 88/30.09.2016 referitor la aprobarea Regulamentului de emitere și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. Da, cine dorește?

Dna Secretar General Florina Dragnea

Proiectul a primit aviz nefavorabil din partea Comisiei Privatizare, Comerț, Protecția Consumatorului, Relația cu Patronatul și Sindicatele.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - împotrivă

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - împotrivă

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - împotrivă

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - împotrivă

 • 9. Gomeanu Mihaela - pentru

 • 10. IIie Cătălin Andrei - pentru

 • 11 .loniță George - pentru

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - împotrivă

 • 15 .Matei Ion - împotrivă

 • 16 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - împotrivă

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - împotrivă

 • 21 .Pop Claudia Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - împotrivă

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - împotrivă

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 88/30.09.2016 referitor la aprobarea Regulamentului de emitere și prelungirea

Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 10 voturi împotrivă.

DI președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Reluăm discuția de la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Culturii nr. 37, LOT C- Sector 5, București. Vă rog! Poftiți să reluați întrebarea.

Dna consilier Kofod Helen-Daniela

întrebarea era de reatragerile acestui imobil, pentru că, înțeleg că în acea zonă ar trebui să aibă 5 m retragere de la limita posterioară și 3 m pe lateral, iar în avizul dumneavoastră scrie că nu are retrageri laterale, iar posterior este de 3 m.

Dl Arhitect Șef - Ion Marian

Bună ziua! Dacă erau retrageri de 5 m și de 3 m nu mai era cazul de P.U.D. și se dădea autorizare directă. în cazul în care nu sunt respectate retragerile laterale și din spate, legea spune clar că intră în comisia de urbanism, se aprobă în cadrul comisiei tehnice și se propune consiliului local spre aprobare. Este foarte simplă explicația mea.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumim! Mai dorește cineva să pună întrebări la punctul 25, pentru P.U.D.? Vă mulțumesc!

Dna Secretar General Dragnea Florina

Proiectul a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru Urbanism.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - abținere

 • 2. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3. Bîrsan Mihai - abținere 5

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - pentru

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 7. Ducută Alexandru - abținere 5                                                             5

 • 8. Găină Maria - pentru

 • 9. Gorneanu Mihaela - abținere

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - abținere

 • 11 .loniță George - împotrivă

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - împotrivă

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - împotrivă

14,Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 15 .Matei Ion - pentru

 • 16 .Mălăelea Daniel - abținere

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - împotrivă

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - pentru

 • 21 .Pop Claudia Ramona - abținere

 • 22 .Roșea lustinian - împotrivă

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 . Ștefan eseu Georgiana-Raluca - pentru

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - pentru

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - abținere 9

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Culturii nr. 37, LOT C - Sector 5, București a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 8 abțineri.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Punctul 27 - Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 89/30.09.2016 referitor la aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. Dacă dorește cineva? Da, domnul Roșea!

Dl consilier Roșea lustinian

Avem domeniul HORECA pe care îl discutăm astăzi, grav afectat de pandemie și știm foarte bine că s-au chinuit pe terasă, pe trotuare, să funcționeze, să își acopere cheltuielile de bază. Venim astăzi, în fața consiliului, cu o propunere care nu a fost supusă dezbaterii publice cu acest segment. Cred că este normal să stăm de vorbă cu oamenii de afaceri din sector, cred că este normal să ne consultăm, înainte să luăm decizii, cu cei care fac acest business. Avem patru proiecte care urmează, toate patru, din punctul meu de vedere, erau indispensabil de a fi în dezbatere publică. Legea 52 obligă, cam tot să fie. Noi nu avem acest obicei și aș vrea tare mult să încercăm să intrăm în normalitate. Aceste două proiecte și dorința de a prelua de la capitală, ar fi trebuit să fie în dezbatere publică, să avem opinia oamenilor de afaceri și a cetățenilor. Mulțumesc!

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnule consilier, proiectul care este acum în dezbatere este pentru HORECA, dar nu implică nicio modificare în desfășurarea activităților teraselor etc. Modificarea este că nu semnează primarul, ci semnează viceprimarul, atât. Asta este tot, nu se va modifica nimic.

Dl consilier Roșea lustinian

Oportunitatea era să avem dezbatere pentru că nefiind... de regulament.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Păi, nu era regulament. Regulamentul este cel anterior, nu s-a modificat regulamentul.

Dl consilier Roșea lustinian

„...referitor la aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală...”

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Face referire la cel vechi.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Deci, domnul consilier, dacă îmi permiteți, Regulamentul pentru emiterea și vizarea anuală a autorizațiilor a fost aprobat de Consiliul Local Sector 5 în ședința din 30.09.2016. De atunci, la acest regulament au fost diverse modificări și adoptate prin hotărâri de consiliu. Astăzi, în fața dumneavoastră, executivul a venit cu modificarea Anexei 2, de la acest Regulament, adică autorizația care se eliberează solicitantului în vederea desfășurării activității. Autorizația prevăzută în Hotărârea 89/2016 era semnată, din partea executivului, de către Primar. Astăzi, aceste autorizații vor fi semnate de viceprimari și direcțiile implicate în soluționarea acestor cereri.

Dl consilier Roșea lustinian

Asta înseamnă excludere dezbateri, asta este o modificare. Puteau fi zece modificări pe care să le aprobăm printr-un H.C.L., nu fiecare articol, pagină, anexă, câte un nou H.C.L.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Am înțeles, domnule consilier. Nu vreau să vă contrazic!

Dl consilier Roșea lustinian

Să respectăm Legea 52.

Dna Secretar General Dragnea Florina

De acord cu dumneavoastră, dar trebuie inițiat un regulament nou și pus în dezbatere. Până atunci, funcționăm pe cel vechi.

Proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiei.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - împotrivă

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - împotrivă

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - împotrivă

 • 9. Gorneanu Mihaela - pentru

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 11 .loniță George - abținere

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - abținere 9

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - abținere

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - împotrivă

 • 15 .Matei Ion - împotrivă

 • 16 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - împotrivă

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - abținere

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - împotrivă

 • 21 .Pop Claudia Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - abținere

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - împotrivă

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - împotrivă

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 89/30.09.2016 referitor la aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare nu a fost adoptat deoarece nu a îndeplinit condițiile art. 139 alin. (1), în urma votului rezultând 13 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Proiectul nu a trecut. Acum vreau să vedeți ce mișto, ca să folosesc cuvântul ăsta, ați votat: „Regulamentul pentru emiterea acordului de funcționarea pentru comercializarea produselor prestări serviciilor pe piața Sectorului 5, unde se încadrează autorizațiile”, îl prelungește domnul viceprimar Melnic. Eu le voi semna și domnul viceprimar le prelungește. Cred că așa ați și gândit. Perfect! Ok!

Dl consilier Matei Ion

Dublă comandă. E bine!

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

E dublă comandă. Se pare că domnul viceprimar Melnic fuge de responsabilitate, cu împuternicirea care a fost primită de la Primar, și mâine să îi retrageți, vă rog, acele... a votat împotrivă. Am dreptul să retrag coordonarea pentru serviciul autorizări. Le voi semna eu în continuare. Mulțumesc! Vă rog!

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion

Am luat legătura cu doamna Dragnea, cu doamna Dobre și cu Gresoi și miau spus că trebuie făcute niște modificări la...

Dna Secretar General Dragnea Florina

Nu la acest proiect de hotărâre, domnul viceprimar. V-am explicat, în dispoziția de delegare.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Asta e cu totul altceva. Bine! E în regulă! Trecem mai departe.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Punctul 28 - Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 123/26.06.2018 referitor la aprobarea regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

Dna Secretar General Dragnea Florina

A primit aviz nefavorabil din parte comisiei de urbanism și aviz favorabil din partea comisiei privatizare.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - împotrivă

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - împotrivă

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - împotrivă

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - împotrivă

 • 9. Gorneanu Mihaela - pentru

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 11 .loniță George - abținere

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - abținere 9

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - abținere 9

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - împotrivă

 • 15 .Matei Ion - împotrivă

lâ.Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - împotrivă

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - abținere 9

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - împotrivă

 • 21 .Pop Claudia Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - abținere 9                                                     9

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - împotrivă

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - împotrivă

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 123/26.06.2018 referitor la aprobarea regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare nu a fost adoptat deoarece nu a îndeplinit condițiile art. 139 alin. (1), în urma votului rezultând 12 voturi pentru, 10 voturi împotrivă și 5 abțineri.

DI președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Trecem la punctul 29 - Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 5 a spațiilor verzi aflate în administrarea Administrației Lacurilor, Parcuri și Agrement București, conform H.C.G.M.B nr. 124/2010, privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea Consiliului Local Sector 5 în administrarea Administrației, Lacuri, Parcuri și Agrement București. Da, vă rog, domnule Bîrsan!

Dl consilier Bîrsan Mihai

După cum știm, și în vechiul mandate, domnul Primar a încercat să ia diferite spații verzi de la municipalitate, nu a reușit. Acest proiect a fost un subiect de mișto în Consiliul General, fostul City Manager al domnului Florea umbla cu căruțul de la supermarket cu semnături, care cică erau luate de la cetățenii Sectorului 5. Aș vrea să știu: aceste spații... pentru ce, de unde avem bani să le înfrumusețăm? Din moment ce noi parcurile pe care le avem le ținem în paragină. Mai întâi să refacem tot ce avem noi în sector și după care, când nu avem ce face să solicităm de la Primăria Capitalei să ne dea și alte spații.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnule consilier Bîrsan, spre cunoștința dumneavoastră și spre cunoștința consiliului, aceste spații pe care le cer în administrație, le plătim. Și le plătim lună de lună prin prestația Administrația Lacurilor, Parcuri și Agrement București. Deci, noi le plătim. în aceeași sumă, le putem face noi. De ce să ne facă altul curățenie la noi în casă? Este simplu. Dacă nu le-am fi plătit și suportam, luam ceva ce nu plăteam, sau eram un... din contră, s-ar putea ca prețurile din regia proprie să fie mai mici la întreținere. Referitor la parcurile și ce avem de făcut, poate vă uitați de jur împrejurul sălii, să vedeți pozele cum arată sectorul. Este zăpadă afară, proiectele sunt în derulare, sectorul începe reconstrucția, cu sprijinul dumneavoastră sau celor care au conștiința celor care îi reprezintă în cadrul consiliului local începând cu 01.03.2021. în ședința ordinară din luna februarie, veți primi spre aprobare toți indicatorii tehnico-economici și proiectele ca aceste poze să fie doar o tristă amintire. V-am răspuns la acele spații: pentru că le plătim! Dacă nu le-am fi plătit, da, aș fi zis.

La următorul, ca să nu vorbesc de două ori, dacă mă întreabă cineva, la următorul punct, cel referitor la cele 356 de străzi pe care le solicităm. Pe cele 356 de străzi sunt locuitori cu domiciliul stabil în sectorul 5, pe raza teritorială a sectorului 5. Nu sunt în administrarea noastră. Cred că și dumneavoastră, în campaniile electorale v-ați dus pe acele străzi. Parte din dumneavoastră ați promis, parte nu, neștiind că aceste străzi nu sunt în administrarea noastră, și se va întreba toată lumea, și oamenii, că ei nu au această informație, ba mulți vă spuneau „domne, apare asfaltată”, ba că „De ce nu ați asfaltat-o?” De ce nu este apă și canal? Pentru că nu sunt în administrarea noastră. Astăzi le solicit în administrarea noastră pentru a închide o dată pentru totdeauna capitolul străzi de pământ în Sectorul 5, și fără apă și canal, să le avem în responsabilitate. Dacă luăm castane, eu, executivul, și dumneavoastră, consilieri, „castane” de la cetățeni, să le luăm binemeritat. Nu pot să răspund de ce altul nu face. în speță, Consiliul General prin direcțiile de specialitate care nu au văzut aceste străzi de peste 20 de ani și nu au dirijat investițiile către aceste străzi. Vă mulțumesc!

J                                                                                                              s

Dl consilier Bîrsan Mihai

Deci, pentru punctul 30 există un proiect de pe mandatul trecut, în care s-a votat asfaltarea a 620 de străzi și trotuare aferente, și nu s-a întâmplat nimic. De ce să nu definitivăm acel proiect și să cerem alte străzi să ne mai încărcăm în plus cu bugetul? Plus că acele străzi au fost luate de către Primăria Capitalei pentru a fi asfaltate, a li se trage utilități, eu știu foarte bine, pentru că strada mea am luat-o de trei ori, am dus-o la București, am adus-o aici, și până la urmă a făcut-o Bucureștiul.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnule consilier, nu știu de acel proiect din trecut. Eu am identificat ce nu este în administrarea noastră. Identificăm în continuare. Raportat la buget, veți vedea atunci când vi-1 voi prezenta, cum este împărțit bugetul. Dumneavoastră veți stabili cum veți aloca suma. Este de datoria mea, și de datoria cetățenilor să cunoască, în primul rând, că aceste străzi nu sunt în administrarea noastră și dorim să fie în administrarea noastră, iar dumneavoastră veți vota în cunoștință de cauză, la buget mă refer, și-l veți împărți acolo unde trebuie împărțit pe aceste străzi. Și ale dumneavoastră din trecut, și cele cu acordul, dar cetățenii, și dumneavoastră, să duceți informația în teritoriu că am cerut. Restul, consiliul General poate să ni le dea, sau nu, dar este datoria noastră să informăm că nu putem investi dacă nu este la noi în ogradă.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Cele 620 de străzi care există?

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Cum credeți dumneavoastră. La proiecția de buget veți avea o surpriză, și dumneavoastră, o surpriză plăcută, bineînțeles, nu... și cu străzile și... noi le punem că până la aprobarea bugetului cu siguranță nu se va mișca Consiliul General pentru a ne adopta această hotărâre de urgență. Nu cred că la următoarea sau la următoarele ședințe, Consiliul General se va apleca asupra problematicii noastre din Sectorul 5, dar datoria noastră, domnilor consilieri, este să informăm opinia publică și intențiile noastre bune. Și să susținem în cadrul Consiliului General, prin reprezentanții noștri politici, susținerea acestui proiect, dacă dumneavoastră veți considera de cuviință să ajungem la Consiliul General.

Multe acorduri sau contracte sunt doar pe hârtie, și o să vă fac un raport mai detaliat, domnule Bîrsan și domnilor consilieri raportat la acele străzi - sunt în curs de informare pentru ceea ce ați expus dumneavoastră. Mulțumesc!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Mulțumesc!

5

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Există posibilitatea colaborării. Am facut-o în mandatele trecute de primar, când am colaborat cu primăria municipiului București. Noi am pus utilitățile, ei au asfaltat, pentru că fiecare a ajuns să degreveze din buget, și s-au făcut cele 348 de străzi din cartierul Apărătorii Patriei și Progresul, în colaborare cu Primăria Capitalei. Nu excludem, în continuare, dacă dumneavoastră veți încuviința prin votul dumneavoastră acest proiect de hotărâre, să mergem împreună cu o comisie de reprezentanți ai executivului și ai legislativului să discutăm cu domnul Primar General și cu consilierii, să ne expunem punctul de vedere și cu posibilitatea acestei colaborări pentru cele 356 de străzi. Vă mulțumesc!

Dna Secretar General Dragnea Florina

Proiectul a privit avize favorabile din partea comisiilor.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - abținere

 • 2. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3. Bîrsan Mihai - abținere

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - pentru

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 7. Ducută Alexandru - abținere 5                                                             5

 • 8. Găină Maria - pentru

 • 9. Gorneanu Mihaela - abținere

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - abținere

 • 11 .loniță George - abținere

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - abținere

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - abținere

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 15 .Matei Ion - pentru

 • 16 .Mălăelea Daniel - abținere

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - abținere

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - pentru

 • 21 .Pop Claudia Ramona - abținere

 • 22 .Roșea lustinian - abținere 3                                                            »

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - pentru

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - abținere 3

Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 5 a spațiilor verzi aflate în administrarea Administrației Lacurilor, Parcuri și Agrement București, conform H.C.G.M.B nr. 124/2010, privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea Consiliului Local Sector 5 în administrarea Administrației, Lacuri, Parcuri și Agrement București a fost adoptat cu 14 voturi pentru și 13 abțineri.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Mă scuzați, domnule președinte! Vedeți cum este viața și paradoxul? Cei care astăzi au majoritatea în cadrul Consiliului General și ar putea susține ceea ce noi am votat astăzi, ei s-au abținut sau sunt împotrivă. Am vrut doar să subliniez acest lucru. Când acest lucru se putea tranșa în cadrul Consiliului General, deținătorul de drept al domeniului public! Am vrut să fac o paralelă, atât tot. Vă mulțumesc! 3

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Punctul 30 - Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 5 a străzilor aflate în administrarea Administrației Străzilor, potrivit H.C.G.M.B. nr. 254/2008, privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din municipiul București și abrogarea H.C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare. Domnilor consilieri, dacă doriti.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Proiectul a privit avize favorabile din partea comisiilor.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - abținere

 • 2. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3. Bîrsan Mihai - abținere

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - pentru

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 7. Ducută Alexandru - abținere 5                                                      5

 • 8. Găină Maria - pentru

 • 9. Gomeanu Mihaela - abținere

5

lO.Ilie Cătălin Andrei - abținere

 • 1 l.Ioniță George - abținere

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - abținere

9

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - abținere 9

14,Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 15 .Matei Ion - pentru

 • 16 .Mălăelea Daniel - abținere 9

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - abținere

9

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - pentru

 • 21 .Pop Claudia Ramona - abținere

 • 22 .Roșea lustinian - abținere 9                                                    9

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 25 .TiticăNiculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - pentru

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - abținere

Proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 5 a străzilor aflate în administrarea Administrației Străzilor, potrivit H.C.G.M.B. nr. 254/2008, privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din municipiul București și abrogarea H.C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare a fost adoptat cu 14 voturi pentru și 13 abțineri. 9

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Punctul 31 - Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a construcțiilor provizorii (chioșcuri) raportate la amplasamentul stabilit destinate comercializării presă, carte, flori pe raza Sectorului 5 al Municipiului București. Da, domnul Bîrsan!

Dl consilier Bîrsan Mihai

S-ar părea că această poveste nu se mai termină, cu închirierea acestor chioșcuri care s-au edificat pe timpul vechiului primar. Aș vrea să știu și eu, până la urmă, cu banii, cum? Terenurile unde se doresc a fi amplasate, marea lor majoritate sunt situate pe terenurile municipalității. Deci, în acest sens, cum încasăm noi banii? Unde îi direcționăm? în ce buget? La Primăria Sectorului 5? La bugetul Bucureștiului? Să ne spună și nouă cineva...

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Terenul este, după cum v-am spus, tot Municipiul București aparține municipalității. Noi suntem administratori. Putem emite și încasa de pe terenul public doar aceste chioșcuri, presă, carte.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Mulțumesc! 5

Dna Secretar General Dragnea Florina

Proiectul a privit avize nefavorabile din partea comisiilor.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - abținere

 • 2. Agheorghiesei Emil - împotrivă

 • 3. Bîrsan Mihai - abținere

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - împotrivă

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - împotrivă

 • 7. Ducută Alexandru - abținere 9                                                       9

 • 8. Găină Maria - împotrivă

 • 9. Gomeanu Mihaela - abținere

 • 10. Ilie Cătălin Andrei - abținere

 • 11 doniță George - pentru

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - împotrivă

 • 15 .Matei Ion - împotrivă

lâ.Mălăelea Daniel - abținere

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - împotrivă

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - împotrivă

 • 21 .Pop Claudia Ramona - abținere

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - împotrivă

 • 25 .TiticăNiculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - împotrivă

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - abținere 9

Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a construcțiilor provizorii (chioșcuri) raportate la amplasamentul stabilit destinate comercializării presă, carte, flori pe raza Sectorului 5 al Municipiului București nu a fost adoptat deoarece nu a îndeplinit condițiile art. 139 alin. (1), în urma votului rezultând 9 voturi pentru, 10 voturi împotrivă și 8 abțineri.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Este minunat! Prevedeam acest vot al dumneavoastră. Si vă aduc la cunoștință de faptul că, începând de mâine, prin dispoziția pe care o voi emite, 72 de ore, de cei care le ocupă și li s-au dat cheile de vechea administrație, să vină să întrebe de ce s-a tolerat și nu vreți să îi puneți în legalitate sau să le dați posibilitatea să liciteze. Poliția locală, după dispoziția pe care o voi emite mâine, se va duce să evacueze și să lase spațiile goale neînchiriate, așa cum a prevăzut hotărârea la achiziționare. Achiziționarea a prevăzut să achiziționați chioșcuri sau să le scoateți la licitație sau să le închiriați dumneavoastră. Astăzi, nimeni nu funcționează în legalitate, nu are nimeni niciun acord de funcționare pe acele chioșcuri, dar li s-au dat cheile. Vă mulțumesc! Mai departe!

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Punctul 32 - Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltarea Regională București-Ilfov.

Dl consilier Matei Ion

Cum se votează aici?

Dna Secretar General Dragnea Florina

Este vot deschis, fiind vorba de executiv.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Da, domnule Bîrsan! Poftiți!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Referitor la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 să facă parte din Consiliul pentru Dezvoltarea Regională București-Ilfov, vreau să știu dacă... am înțeles că va fi desemnat domnul Primar... dacă nu ar trebui să fie reprezentant un consilier? Chiar niciunul dintre cei 27 de consilieri nu poate să facă față pentru o asemenea funcție? Din câte știu eu, domnul primar nu este consilier și nu cred că poate să candideze.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Eu zic că domnul Primar este primarul acestei instituții și propun consiliului să reprezinte Primăria Sectorului 5, domnul Primar.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Nu este asociația primăriilor, este asociația...

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

La lege spune cu totul altceva. Nu consilierii reprezintă.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Dar cine? Atunci de ce în proiect spune alegerea unui consilier?

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Să știți că nu țin neapărat să fiu, dacă nu doriți, reprezentantul dumneavoastră, dar dacă vă uitați în activitatea trecută-prezentă, nu sunt reprezentanți ai consiliului, primarii reprezintă consiliul. Dumneavoastră veți stabili cum doriți dumneavoastră. Eu... spune, dacă vreți să citiți și din lege, doamna secretar.

Dl consilier Matei Ion

Problema nu sunteti dumneavoastră. Problema este cum este redactat 5

proiectul.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Da, așa este... cum a spus domnul Roșea, este reprezentantul dumneavoastră, împuternicit.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

V-am spus că conform legii nu este obligatoriu să reprezinte consiliul local, ci poate executivul prin domnul Primar.

Dl consilier Matei Ion

Problema este cum e redactat în titlu.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Faceți un amendament, domnule consilier. Ce doriți dumneavoastră.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Potrivit art. 7 alin. (6) din Legea 315 din acest consiliu la nivel de București face parte Primarul General al Municipiului București și un reprezentant al fiecărui consiliu local de sector și din reprezentanți ai consiliilor locale din județul Ilfov, la paritate cu reprezentanții consiliilor locale ale municipiului București. Din 2018, din acest consiliu au făcut parte Primarul ca și reprezentant al consiliului local - în calitate de titular și a fost și un supleant, dacă doriți să desemnați dintre dumneavoastră un reprezentant și un supleant.

Dl consilier Matei Ion

Este vorba de cum este formulat proiectul, dacă considerați că îl votăm așa, și e în regulă, nu este nicio problemă.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Păi, domnul primar este reprezentantul acestui consiliu.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Am înțeles! Aveți o problemă. Ok! Eu, Cristian Victor Popescu, primarul Sectorului 5, mă retrag și îl propun, ca să fie și consilier și în executiv pe domnul Melnic și pe domnul Iustin Roșea, ca supleant, în această comisie. Mulțumesc! Asta este propunerea mea pentru votul dumneavoastră, având în vedere că eu mă retrag. Deci, propunerea mea este domnul Melnic și domnul Roșea supleant.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Mai sunt și alte propuneri? Spuneți!

Dl consilier Matei Ion

îl propun pe domnul primar Popescu Cristian Victor Piedone.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Titular. Și supleant?

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Nu, nu puteți propune ceea ce... este ca și o demisie. Este unilaterală. M-am retras! Consiliul vă aparține, veți avea reprezentanți ai consiliului. Felicitări!

Dna Secretar General Dragnea Florina

Sunt și alte propuneri? Bun! Apreciez că s-a făcut un amendament al acestui proiect de hotărâre. Nu mai sunt alte propuneri? Am rugămintea colegilor să se redacteze buletinele de vot.

La ora 1715, secretariatul tehnic pregătește buletinele de vot pentru votul secret.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone Următorul punct, până redactăm.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Trecem la punctul 33 - Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

Dl consilier Ducuță Alexandru

Vă spun: „Bună seara!”, deja. Grupul de consilieri P.N.L., pentru următoarele trei luni, dorește să propună pe doamna consilier Pop Claudia Ramona ca președinte de ședință. Totodată, vreau să îi mulțumesc domnului Agheorghiesei pentru tot efortul pe care l-a depus în aceste trei luni de zile.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumesc! Mai este și altă propunere?

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian

Eu vreau doar să exprim suportul grupului U.S.R.-P.L.U.S. pentru nominalizarea domnului Ducută. 5

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Domnul Roșea, vă rog!

Dl consilier Roșea lustinian

Ținând cont de experiență și de vârstă, în numele Partidului P.L.U.S. îl propunem pe domnul Emil Ageorghiesei. Mulțumesc!

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Corect, domnule Agheorghiesei! Este lăudabil!

Dna Secretar General Dragnea Florina

Supun la vot propunerea domnului consilier Ducuță.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - pentru

 • 5. Cârlogea George-Cristian - abținere

 • 6. Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - pentru

 • 9. Gorneanu Mihaela - pentru

 • 10. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 11 .loniță George - pentru

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - pentru

13,Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 15 .Matei Ion - pentru

 • 16 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George-Alexandru - pentru

 • 21 .Pop Claudia Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - pentru

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni a fost adoptat cu 26 voturi pentru și 1 abținere.

DI președinte de ședință Agheorghiesei Emil

înainte de a supune la vot, doamna secretar general, propunerea domnului Roșea, eu mă retrag și îi dăm dreptul și statutul doamnei consilier Pop Claudia Ramona. După ședință, să își ia rolul în primire. Vreau să vă spun că eu, datorită colegilor... dar pe mine nu mă încântă atât de mult să fiu președinte de ședință, din cauză că eu am ruginit în primăria asta. La mine este al șaselea mandat de consilier, la primăria asta. Mulțumesc, domnului Roșea că m-a propus.

Dl consilier Roșea lustinian

Cu toată dragostea!

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Cu specificația și scuzele de rigoare, nu s-a înțeles. Și grupul P.P.U.(s-l). Cârlogea nu a înțeles, dar era unanimitate.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Cu 26 de voturi pentru, doamna Pop este președintele de ședință pe trei luni.

Punctul 34 - Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 5.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Este vot secret. Urmează să faceți propunerile.

Dl consilier Ducuță Alexandru

Grupul de consilieri P.N.L. îl propune pe domnul Bîrsan Mihai.

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion

Grupul P.S.D. îl propune pe domnul consilier Țigănuș Marian.

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu

Grupul P.P.U.(s-l) îl propune pe domnul consilier Iustin Roșea.

Dna consilier Gorneanu Mihaela

Grupul P.M.P. îl propune pe domnul consilier Ilie Cătălin Andrei.

Dl consilier Roșea lustinian

Noi îl propunem pe domnul Cristian Laslo.

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu

P.P.U. (s-1) își retrage propunerea.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

S-au făcut propunerile?

Dna Secretar General Dragnea Florina

Sunt trei locuri și patru propuneri. Rog colegii să întocmească buletinele de vot.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Au venit buletinele de vot la Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltarea Regională București-Ilfov.

La ora 1724 se împart buletinele de vot.

La ora 1735, doamna consilier Ștefanescu Georgiana Raluca dă citire procesului verbal de numărare a voturilor.

Dna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca

Proces verbal al comisiei de numărare a voturilor încheiat astăzi, 28.01.2021: membri Comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărătoarea buletinelor de vot pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltarea Regională București-Ilfov.

în urma centralizării și numărării voturilor, s-a constatat următorul rezultat:

 • - Dl Melnic Constantin Ion - voturi pentru 12, voturi împotrivă 11, voturi nule 4

 • - Dl Roșea lustinian - voturi pentru 14, voturi împotrivă 11, voturi nule 2 Felicitări!

Dl consilier Roșea lustinian

Am avut o confuzie în vot! Rugămintea noastră este să reluăm procedura de vot. Vă cer acest lucru, să trecem la lucruri serioase să formulăm propuneri cum trebuie. Vă mulțumesc! >

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnule consilier, cu tot respectul, s-a votat. Apreciez lucru acesta, dar eu așa sunt făcut, când zic da, e da, când zic nu, e nu. Ați votat, sunteți reprezentantul consiliului, domnul Melnic este supleant.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Domnul Roșea este supleant, titular era domnul Melnic care nu a întrunit voturile necesare.

Dl consilier Roșea lustinian

Să se reia procesul integral.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Nu se poate relua în această ședință.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Exact.

Dl consilier Ducuțâ Alexandru

Rămâne titularul pentru data viitoare.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Lăsați proiectele acelea de la Economat, mai așteaptă ele să ne ducem să intrăm acolo. Stau acolo liniștite. Data viitoare, faceți dumneavoastră și propuneți pe ordinea de zi cine și cum. Mai departe! Deci proiectul a picat.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Da.

în totalitate sau?


Din sală


Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Parțial. Dar nu mai putem relua votul doar pentru reprezentant. Supleantul a ieșit. 3

Dl primar Popescu Cristian- Victor Piedone

Se reia votul pentru proiectul București Ilfov, se reia la ședința următoare.

Dl consilier Roșea lustinian

Proiectul de hotărâre prevedea desemnarea unui reprezentant. Nu l-am desemnat, putem relua nominalizarea și mergem mai departe.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Astăzi?

Dl consilier Roșea lustinian

Da, da. Avem alte propuneri mai bune?

Dna Secretar General Dragnea Florina

Codul Administrativ spune că dacă un proiect nu a trecut, nu mai poate fi supus la vot în aceeași ședință. în ședința următoare.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Pentru următorul punct de pe ordinea de zi, Legea 550/2002, să stabiliți cum veți vota. Deschis sau secret? Dumneavoastră sunteti cei care veți hotărî. 3                                                                                                                                                                                  3                                            5

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Așa cum v-am rugat doamna Secretar, v-am zis că la punctul 22 și 23 vorbim de persoane și asta înseamnă GDPR. în ceea ce privește și Legea 550/2002, consider ca trebuie să aplicăm aceeași procedură adică vot secret... vorbim de aceeași procedură, aceeași legalitate, vorbim de GDPR, vorbim de persoane, vorbim de art. 139, alin. 6 din Codul Administrativ. Chiar dacă legea specială prevede acest lucru, Codul Administrativ este actualizat, Legea 550/2002 nu este actualizată. Noi trebuie să ne reliefam textelor de lege care sunt actualizate, respectiv Codul Administrativ, care ne spune la alin. 6 se face prin vot secret când vorbim de persoane. Vorbim de GDPR, vorbim de persoane, prin urmare eu propun ca acest punct să fie votat secret.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Doamna consilier, de 18 ani reprezentanții în Consiliul Local din această comisie au fost desemnați prin vot deschis, potrivit articolului din legea 550 unde se prevede clar că este vot deschis. Și vechea lege a Administrației Publice Locale 215/2002 prevedea același lucru ca și Codul Administrativ - când este vorba de persoane, votul este secret. Existau aceleași prevederi și în vechea lege și în cod, iar prevederea Legii 550/2002 a rămas în vigoare din 2002 de la apariția ei. Nu am o problemă de a vota secret, asta veți dispune dumneavoastră.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

GDPR-ul a apărut acum, este o lege actualizată și trebuie să ne supunem acestei prevederi, e vorba de persoane aici. Nu poți să votezi public o persoană. Așa cum ai putut să votezi și în alte comisii. Legea nu permite.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mai sunt și alte propuneri? Doamna consilier Pop a propus votul secret, iar eu propun acum conform Legii 550/2002 (care clarifică vânzarea spațiilor comerciale) să fie prin vot deschis. Am să supun la vot cele două propuneri.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Domnule consilier, suntem aici să respectăm legea, nu să o încălcăm. Avem Legea 190/2008 în ceea ce privește regulamentul din 2016. Deci, dumneavoastră încălcați această lege.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Nu încalc nicio lege.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

E vorba de persoane. Eu am tot dreptul să contest această hotărâre.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

E vorba de Legea 550/2002 - spune clar că se aleg trei reprezentanți ai Consiliului Local și trei membrii supleanți

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Domnule președinte, vorbim de ce e acum în vigoare. De actualizări de lege, nu vorbim de o lege neactualizată.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

De ce fugiți de vot, să vă vadă lumea, dacă mă votați mă votați, dacă nu, nu... Avem ceva de ascuns?

De actele care sunt legiferate, răspunde doamna Secretar General al Primăriei, doamna Dragnea.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Avem Legea 169/2018, ce discutăm? Să respectăm legea privind persoanele. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Doamna secretar este cea care decide.

Dna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca

Proces verbal al comisiei de numărare a voturilor încheiat astăzi 28.01.2021: membri comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărătoarea buletinelor de vot pentru desemnarea consilierilor locali în Comisia Locală de Ordine Publică a Sectorului 5. în urma centralizării și numărării voturilor s-a constatat următorul rezultat:

 • - Dl Bîrsan Mihai - voturi pentru 25, voturi nule 1

 • - Dl Țigănuș Marian - voturi pentru 19, voturi împotrivă 4, voturi nule 3

 • - Dl Laslo Mihail-Cristian - voturi pentru 22, voturi împotrivă 2, voturi nule 2

 • - Dl Ilie Cătălin Andrei - voturi pentru 6, voturi împotrivă 13, voturi nule 7

Dna Secretar General Dragnea Florina

Au fost desemnați domnul Bîrsan Mihai, domnul Țigănuș Marian și domnul Laslo Mihail-Cristian.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Trecem la punctul 35 - Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii a Sectorului 5, conform Legii nr. 550/2002.

Dl consilier Ploscaru George Alexandru

Din partea grupului PSD, propun pe domnul Matei Ion.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Din partea grupului PNL, propun pe Ducuță Alexandru și Pop Claudia-Ramona.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Nu ai voie două propuneri...

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Ba da, are voie câte propuneri doresc. Mă refer puțin la PSD, la supleanți nu solicitati nimic sau?

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

După aceea supun la vot.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

PNL aveți la titulari două propuneri.

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir

Grupul USR propune pe domnul Roșea lustinian.

Dl consilier Titică Niculae Florin

Din partea grupului P.P.U.-(s.L) propunem Șerban Andrei Bogdan.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Acum trecem la propuneri pentru 3 consilieri supleanți.

Dl consilier Țigănuș Marian

Grupul PSD propune pe Lazarov Alexandru.

Dl consilier Ilie Cătălin Andrei

Din partea grupului PMP, propunem pe doamna Gorneanu Mihaela.

Dl consilier Ducuță Alexandru

Grupul PNL propune pe domnul Zamfirescu Leonard.

Dl consilier Titică Niculae Florin

Grupul P.P.U.-(s.L) îl propune pe domnul Cârlogea George-Cristian.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Având în vedere discuțiile și prevederile legii, eu sunt de părere că Legea specială primează și prin urmare, aș recomanda vot deschis, dar nu sunt în măsură să vă recomand. Supunem la vot. Cine este pentru să se voteze cu vot deschis?

 • 1. Agafiței Gheorghiță - împotrivă

 • 2. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3. Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - pentru

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 7. Ducuță Alexandru - împotrivă

 • 8. Găină Maria - pentru

 • 9. Gorneanu Mihaela - împotrivă lO.Ilie Cătălin Andrei - împotrivă 11 .loniță George - pentru

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 15 .Matei Ion - pentru

lâ.Mălăelea Daniel - împotrivă

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru 19.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru 20.Ploscaru George Alexandru - pentru 21 .Pop Claudia Ramona-împotrivă

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - pentru

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - împotrivă Sunt 19 voturi pentru și 8 voturi împotrivă.

Și pentru vot secret:

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - împotrivă

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin- împotrivă

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - împotrivă

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - împotrivă

 • 9. Gorneanu Mihaela - pentru lO.Ilie Cătălin Andrei - pentru 11.loniță George - împotrivă

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - împotrivă

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - împotrivă

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - împotrivă

 • 15 .Matei Ion - împotrivă

 • 16 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion- împotrivă

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - împotrivă

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George Alexandru - împotrivă

 • 21 .Pop Claudia Ramona-pentru

 • 22 .Roșea lustinian - împotrivă

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - împotrivă

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - împotrivă

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Sunt 12 voturi pentru și 15 voturi împotrivă.

Se votează vot deschis, vot nominal. Supun la vot propunerile dumneavoastră în ordinea nominalizărilor.

Pentru titulari, supun la vot propunerea pentru domnul Matei Ion.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - împotrivă

 • 2. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3. Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - pentru

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 7. Ducuță Alexandru - împotrivă

 • 8. Găină Maria - pentru

 • 9. Gorneanu Mihaela - împotrivă

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - împotrivă

 • 11 doniță George - împotrivă

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - împotrivă

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - împotrivă

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 15 .Matei Ion - pentru

 • 16 .Mălăelea Daniel - împotrivă

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - împotrivă

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 21 . Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 22 .Roșea lustinian - împotrivă

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - pentru

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - împotrivă

Sunt 14 voturi pentru și 13 voturi împotrivă pentru domnul Matei Ion. Avem nevoie de două treimi pentru comisie.

Supun la vot propunerea pentru domnul Ducuță Alexandru.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - împotrivă

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin- împotrivă

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - împotrivă

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - împotrivă

 • 9. Gorneanu Mihaela - pentru

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 11 .loniță George - pentru

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - împotrivă

 • 15 .Matei Ion - împotrivă

 • 16 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - împotrivă

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George Alexandru - împotrivă

 • 21 .Pop Claudia Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - împotrivă

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - împotrivă

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Sunt 17 voturi pentru și 10 voturi împotrivă pentru domnul Ducuță Alexandru.

Supun la vot propunerea pentru doamna Pop Claudia Ramona.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - împotrivă

 • 5. Cârlogea George-Cristian - împotrivă

 • 6. Danciu loan-Bogdan - împotrivă

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - împotrivă

 • 9. Gorneanu Mihaela - pentru

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 11 .loniță George - pentru

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - împotrivă

 • 15 .Matei Ion - împotrivă

 • 16 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - împotrivă

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George Alexandru - împotrivă

 • 21 .Pop Claudia Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - împotrivă

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - împotrivă

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Sunt 17 voturi pentru și 10 voturi împotrivă pentru doamna Pop Claudia Ramona.

Supun la vot propunerea pentru domnul Roșea lustinian.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - împotrivă

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - împotrivă

 • 5. Cârlogea George-Cristian - împotrivă

 • 6. Danciu loan-Bogdan - împotrivă

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - împotrivă

 • 9. Gorneanu Mihaela - pentru

 • 10. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 11 .loniță George - pentru

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - împotrivă

 • 15 .Matei Ion - împotrivă

lâ.Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - împotrivă

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George Alexandru - împotrivă

 • 21 .Pop Claudia Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - împotrivă

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - împotrivă

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Sunt 16 voturi pentru și 11 voturi împotrivă pentru domnul Roșea lustinian.

Supun la vot propunerea pentru domnul Șerban Andrei Bogdan.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - împotrivă

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - împotrivă

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - împotrivă

 • 9. Gomeanu Mihaela - pentru

 • 10. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 11 .loniță George - pentru

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - împotrivă

 • 15 .Matei Ion - împotrivă

 • 16 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - împotrivă

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - împotrivă

 • 20 .Ploscaru George Alexandru - împotrivă

 • 21 .Pop Claudia Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - împotrivă

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - împotrivă

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - împotrivă

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Sunt 16 voturi pentru și 11 voturi împotrivă pentru domnul Șerban Andrei Bogdan.

Supun la vot propunerea pentru doamna Gorneanu Mihaela.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Agheorghiesei Emil - împotrivă

 • 3. Bîrsan Mihai - pentru

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - împotrivă

 • 5. Cârlogea George-Cristian - împotrivă

 • 6. Danciu loan-Bogdan - împotrivă

 • 7. Ducuță Alexandru - pentru

 • 8. Găină Maria - împotrivă

 • 9. Gorneanu Mihaela - pentru

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 11 .loniță George - pentru

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - împotrivă

 • 15 .Matei Ion - împotrivă

 • 16 .Mălăelea Daniel - pentru

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - împotrivă

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George Alexandru - împotrivă

 • 21 .Pop Claudia Ramona - pentru

 • 22 .Roșea lustinian - pentru

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - împotrivă

 • 25 .Titică Niculae-Florin - împotrivă

 • 26 .Țigănuș Marian - împotrivă

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Sunt 15 voturi pentru si 12 voturi împotrivă pentru doamna Gomeanu Mihaela.

Din moment ce titularii nu au fost votați, supleanții nu are rost să se voteze.

Proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii a Sectorului 5, conform Legii nr. 550/2002 nu a trecut.

Dna consilier Gorneanu Mihaela

De ce am votat supleanții?

Dna Secretar General Dragnea Florina

Am votat titularii.

Din sală

Domnul Agheorghiesei a spus supleanți.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Nu, domnul Nicolaidis v-a propus din partea PPU-(s.L) ca titular pe dumneavoastră, doamna Gomeanu.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Dacă îmi puteți permite, având în vedere votul de astăzi, acest proiect nu a trecut. Vă informez, și precum știți, această comisie a fost odată pusă pe ordinea de zi și ședința a fost amânată, a doua oară a fost pusă pe ordinea de zi și nu a avut cvorum, iar astăzi la prezența fizică a dumneavoastră nu a îndeplinit voturile necesare ca titularii membrilor comisiei să facă comisia validă de funcționare. 9

în contextul în care la registratura primăriei Sectorului 5, și cereri nesoluționate de la vechea comisie, mai multe solicitări depuse de cumpărare și ultima venită la 14.01.2021 către Comisia de aplicare a Legii 550/2002, o soluție definitivă care obligă pârâtul Consiliul Local Sector 5 să constituie procedura de vânzare a spațiilor comerciale situat în București, str. Mihail Sebastian nr.21 să vândă prin negociere directă. Deci, comisia nu e valabilă, dumneavoastră domnilor consilieri nu ați putut ajunge la o înțelegere. Ținând cont de prevederile art. 6 alin. 3 din Legea 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și cele de prestări servicii aflate în administrația Consiliilor Județene și a Consiliilor Locale și precum cele aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, luând în considerare prevederile H.G. nr. 1341/2002 pentru adoptarea normelor metodologice de aplicare a Legii 550/2002 în temeiul art. 155, litera e), art. 196 alin. 1, litera b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea dispoziție:

“Se modifică componența comisiei Sectorului 5 pentru vânzarea spațiilor comerciale de prestări servicii constituită în conformitate cu dispozițiile Legii 550/2002 stabilită prin art. 1 din Dispoziția Primarului nr.”- eu vă citesc și o voi semna mâine, „cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: membrii titulari” - îi voi desemna si îi voi aduce la cunoștința dumneavoastră. 9                                                                           5          9

„Consiliul Local reprezentat de trei consilieri, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, membrii supleanți, etc.” Și revin la - “având în vedere prevederile art. 6 din cadrul normativ sus menționat cităm: Dacă persoanele care urmează să facă parte din comisie nu sunt nominalizate la termenul fixat de primar, acesta va stabili din oficiu componența comisiei.”

Ținând cont de faptul că nu a fost adoptată hotărârea în care erau nominalizați consilierii locali, în această comisie, o să vă aduc la cunoștință domnii consilieri care de mâine vor face funcțională comisia 550. Vă mulțumesc! 9                                                                                                      9

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Trecem la punctul 1 de pe lista suplimentară a ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurilor și criteriilor generale de ocupare a postului contractual de conducere vacant de director general al Administrației Piețelor Sector 5, instituție publică din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5.

Dna Secretar General Dragnea Florina

Proiectul a fost transmis pe e-mail și a primit aviz favorabil în comisii.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - abținere

 • 2. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 3. Bîrsan Mihai - abținere

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - pentru

 • 5. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 6. Danciu loan-Bogdan - pentru

 • 7. Ducută Alexandru - abținere

 • 8. Găină Maria - pentru

 • 9. Gorneanu Mihaela - abținere

9

 • 10. Ilie Cătălin Andrei - abținere 9

 • 11 doniță George - abținere

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - abținere

9

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - abținere 9

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru

 • 15 .Matei Ion - pentru

 • 16 .Mălăelea Daniel - abținere 9

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - pentru

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - abținere 9

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 20 .Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 21 .Pop Claudia Ramona - abținere

 • 22 .Roșea lustinian - abținere 9                                                     9

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - pentru

 • 25 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 26 .Țigănuș Marian - pentru

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - abținere

9

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurilor și criteriilor generale de ocupare a postului contractual de conducere vacant de director general al Administrației Piețelor Sector 5, instituție publică din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 a fost adoptat cu 14 voturi pentru și 13 abțineri.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Invit pe domnul Director General de la Economat SA să prezinte raportul de activitate cu toate că este adus la cunoștința consilierilor locali. 9          9

Dl director Crețu Gabriel

Bună seara, domnule președinte, domnule primar, doamna Secretar General, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați și dragă familie pentru că suntem în direct.

S-a prezentat doar acționarul unic care nu este încă director general. Vă rog să-mi permiteți să vă prezint raportul activității al societății comerciale Economat Sector 5 SRL din perioada 7-25 ianuarie 2021.

Am pus la dispoziția fiecăruia dintre dumneavoastră și un extras din acest raport tocmai pentru a putea să mă urmăriți mai ușor, și ar fi mai succint având în vedere și orele la care ne aflăm. Vă spuneam că în conformitate cu H.C.L. 229/30.12.2020 am procedat la preluarea funcției de administrator unic al SC Economat SRL. Această activitate nu s-a putut materializa decât începând cu data de 07.01.2021, din cauza blocării sediului din fosta conducere și atitudinea ostilă a unor angajați. Dar, imediat ce au fost restabilite relațiile de muncă am desfășurat acele activități necesare cunoașterii situației generale a societății și a personalului acesteia.

Pentru informare, aveți efectivele SC Economat, e vorba de stat avem 279 de angajați, efectiv încadrați 164, din care în centrala Economat - 32, la magazine - 132. Situația juridică în SC Economat, pe lângă contestarea H.C.L. nr. 229/30.12.2020 la Instituția Prefectului și Registru Comerțului făcută de către fosta conducere, neavând drept de semnătură, nu avem nici acces, niciun angajat nu are acces la cele trei bănci cu care lucrăm. Am primit săptămâna aceasta hotărârea Curții de Apel cu privire la achitarea sumei de 446 mii lei și 1000 de lei daune morale fostei doamne Director Ciocan Laura. Avem în fiecare săptămână solicitări de la organele judiciare cu privire la diverse documente, contracte de predat către aceștia. Avem 21 de acte adiționale încheiate în data de 30.12.2020.

în ceea ce privește situația financiară, o aveți în fața dumneavoastră la data de 07, la data de 25.01.2021. Am reușit să plătim salariile angajaților pe 11 ianuarie și am făcut eforturi deosebite care în cash să plătim furnizorii de marfă în magazine pentru a putea supraviețui aceste trei magazine pe care le avem. La datorii, pe care le aveți în fața dumneavoastră, mă îngrijorează contribuțiile și impozitele la salarii. Noi le-am reeșalonat, dar există posibilitatea ca să ne întâlnim cu refuzul plăți de către casa de sănătate a acelor servicii pe care angajații noștri le solicită dacă nu am plătit aceste contribuții.

După cum vedeți, aritmetic ceea ce nu scrie acolo, Economatul vinde de 3.600.000 de mii de lei pe lună. Aproximativ 2.400.000 de lei trebuie să se întoarcă către furnizorii de produse materiale, produse alimentare sau nealimentare pentru magazine. Dacă scădem și salariile suntem pe zero. 200.000 de lei reprezintă utilitățile pe care SC Economat le plătește. Dau un exemplu, numai energia electrică este 84.000 lei pe lună. Avem la cele 3 magazine aparatură veche de peste 15 ani care sunt mari consumatoare de energie. Avem aproape 3.000.00 datorii la furnizorii de acest gen, pentru magazine. Sunt neplătiți unii din aceștia din septembrie, octombrie și până în decembrie. Ne-am gândit și la un sistem, la o mică investiție în sistemul de securitate. Nicio barieră de securitate la cele 3 magazine prin care ar trebui să nu se iese cu produse, nu funcționează.

Am desfășurat în această perioadă după cum vedeți, am analizat permanent datoriile la furnizori, am discutat în fiecare zi cu mai mulți furnizori care s-au prezentat la noi, aceștia până pe 15-16 ianuarie nu au mai adus niciun produs datorită întârzierilor și datoriilor pe care le avem, am analizat și stocurile. în momentul de față avem magazinele pline prin aceste plăți pe care le-am făcut cash.

în aceeași perioadă am trecut la inventarierea materialelor și a produselor aflate în depozitele societății noastre de la Jilava și de la Coșbuc. Această activitate a fost făcută împreună cu comisia de control pe care dumneavoastră ați desemnat-o.

In momentul de față, pot să vă spun că avem foarte clar cea ce avem în depozite și vi le putem pune la dispoziție prin secretariatul dumneavoastră. în momentul de față, verificăm dacă ceea ce avem în gestiune este egal cu ceea ce am găsit în depozite, iar în perioada imediat următoare, vom lua la puricat și prețurile de achiziții și vă spun aceasta pentru că sunt solicitări verbale în momentul de față de la diverse societăți ale dumneavoastră de la Consiliul Local, dar și de la Primărie cu diverse produse care sunt la noi în magazie. Mă refer în mod deosebit la hârtie A4, A3, dar și alte produse pe care noi le avem la discreție și este păcat pentru că unele dintre ele sunt din 2019, sunt păstrate într-un depozit, dar care nu îndeplinește acele condiții de umiditate, dar și celelalte condiții, toate hârtiile, ceea ce mai avem noi acolo și este păcat. Vom găsi acea parte legală, încât la solicitările scrise să putem să le punem la dispoziție aceste materiale.

Am făcut o analiză și de marketing, vine luna februarie, sunt câteva sărbători la noi, vine luna martie, am luat legătura cu furnizorii. Am dat un pic praful de pe site-ul Economatului și am înființat și o pagină de Facebook, astfel încât să ne putem și promova promoțiile, dar și activitățile pentru cetățenii din Sectorul 5 în mod direct.

Am stabilit o strategie în ceea ce privește procesele pe care le avem pe rol. Am făcut inventarierea contractelor pe care le avem în desfășurare. Ele sunt în total de 500.000 de lei. Utile (așa cum vorbeam și cu domnul consilier Naciu, reprezentantul dumneavoastră) sunt la vreo 257.000 lei, iar restul până la 500.000 lei (schimbarea hârtiei igienice de către o firmă la toaleta Economatului, preșulețe, vulcanizări și celelalte sunt neesențiale) pe care va trebui să le reducem în perioada imediat următoare. Căutăm soluții deosebite, facem eforturi pentru a asigura funcționarea echipamentelor aflate în gestiune, sunt foarte vechi și nu în ultimul rând am procedat la aplicarea prevederilor hotărârii dumneavoastră cu privire la predarea spațiilor de la Economat către colegii de la piețe și de la colegii de la Direcția Impozite și Taxe. Aici vreau să vă informez că am făcut o comisie, de o săptămână lucrăm, predăm, colegii de la Piețe au venit, de asemenea, și colegii de la taxe.

Cheile si documentația tehnică în momentul de fată se află la constructor care se află acolo. Am discutat împreună cu constructorul, mai sunt chestiuni de pus la punct ca și Direcția de Taxe să se mute mai repede și sunt acum problemele legate de amenajarea acestor ghișee, având în vedere condițiile de pandemie, ele când au fost contractate nu era această situație deosebită, dar vă informez că în total cu toate lucrările care s-au executat în ultimi ani, mai avem de plătit 1.200.000 lei la constructor și trebuie să găsim o soluție să le plătim și acestora. Din problemele rezultate din analiza documentelor sunt multe nelegalități, dar sunt și multe situații îngrijorătoare, de exemplu, 50% din parcul auto este propusabil pentru casare, nu mai funcționează sunt mașini de 17-18 ani Espero, Nubira, ș.a.m.d. Mă întristează faptul că și cele 3 mașini cu care se face aprovizionarea, două microbuze - una frigorifică și un camion - la fel au 20-21 de ani. S-au cumpărat în ultimul an 3 Dustere și 2 Dacii noi, dar îmi pare rău că nu s-a cumpărat o mașină cu utilitate și mai mare.

Evidența contabilă - iar este îngrijorător, nu este ținută în totalitate în conformitate cu prevederile, în sensul că achizițiile materiale sunt trecute direct pe cheltuieli. Astfel, valoarea patrimoniului societății fiind denaturat. Suntem în curs de verificare a tuturor aspectelor.

O altă problemă, în acești ultimi ani, nu s-a recuperat de la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale suma de 600.000 de lei și vom face tot ceea ce trebuie să recuperăm pentru societate acești bani.

Sunt multe. Au fost și alte nereguli. Mașinile cele 5 erau folosite 7 zile din 7 de către domnii directori. S-a terminat cu această risipă.

Vreau să vă mai prezint câteva aspecte care au consecințe în plan economic financiar. Vă dau câteva exemple. Dumneavoastră aveți schema statului de plată, schemei de organizare, cea cu albastru e cea veche, cealaltă este propunerea noastră. Avem departamentul de marketing 7 angajați, un director, un șef serviciu, 5 referenți dar avem în același timp și o firmă de consultanță pe linie de marketing. Avem direcție de achiziții, 4 angajați, un director, un șef de serviciu, 2 referenți, dar avem si o altă firmă de consultantă. Avem Direcția Presă, Comunicare, Reiatii cu Publicul - 6 angajați, dar am avut și contracte de consultanță.

Formațiunea proprie de pază are 28 de agenți, este greoaie, avem la fiecare intrare câte un agent, sunt camere video, nu sunt monitorizate și aici va trebui să facem o reorganizare extrem de judicioasă.

în concluzie, vreau să vă informez că din punctul nostru de vedere organigrama Economatului este supradimensionată, iar organizarea muncii este fragmentată, cooperarea și conlucrarea între direcții este greoaie și ineficientă ca să nu spun că lipsește cu desăvârșire. Abia acum, în fiecare zi îi chem la ședință, se cunosc mai bine și iau unii de la alții seama cu ce se confruntă fiecare, inclusiv cu directorii de magazine. Organigrama cuprinde nu mai puțin de 10 funcții de directori, fără cea de director general, dublate de 6 șefi de serviciu și un număr foarte mare de angajați la sediul central, care fie nu-și cunosc atribuțiile, fie nu au obiectul muncii, producând costuri mari salariale și funcționale. Sistemul paralel pe care vi l-am prezentat intre departamentele Economat și firmele de consultanță din același domeniu, produc costuri așa cum v-am spus de 500.000 de lei lunar pe care Economatul nu le mai poate suporta. Noi am propus domnului reprezentat al Consiliului Local, domnului Naciu Constantin Vladimir, o reorganizare a societății care să creeze, așa cum am promis la început, condițiile unui management corect și pe principiul economiei de piață.

Având în vedere pierderile financiare pe care societatea le acumulează de aproape 600-700.000 de lei pe lună de acum încolo, având în vedere neregulile constatate în documentația și modul de funcționare, precum și această structură greoaie, aș vrea să vă rog să ne sprijiniți să-l încurajați și să-l sprijiniți pe domnul Naciu, să aprobe această organigramă de funcționare. Eu vă garantez că nu voi face nimic ilegal și nu voi numi directori definitivi. Cel mult am să numesc periodic pentru aceste două luni de zile câteva persoane, una sau două, acolo unde se impune pentru ca activitatea economat să poată să decurgă așa cum trebuie. în principiu cam acestea ar fi...

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Vă mulțumesc.

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir

Eu am propus un proiect de hotărâre de Consiliu Local cu privire la cererea de intervenție formulată de Economat prin fostul administrator, domnul Petre Leonard. Această propunere nu s-a regăsit pe ordinea de zi de astăzi, îmi închipui că doamna Dragnea a găsit o soluție mai bună decât cea pe care am propus-o eu pentru a pune în aplicare hotărârea 229/30.12.2020. Ia spuneți-mi!

Dna Secretar General Dragnea Florina

Dumneavoastră ați inițiat un proiect de hotărâre privind renunțarea la judecarea dosarului nr. 169/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului București. în art. 1 al proiectului de hotărâre propus de către dumneavoastră, se menționa în mod clar, că în calitate de asociat unic Economat Sector 5 SRL Consiliul Local decide renunțarea la cererea formulată de societatea Economat care a ajuns la constituirea acestui dosar. Renunțarea se va face de către domnul administrator Cretu si 5                                                                                                                                                                                                        9           9

împuternicit al consiliului sunteți dumneavoastră.

în acest proiect de hotărâre ați invocat prevederile art. 406 din Codul de procedură civilă. Art. 406 din codul de procedură civilă: „renunțarea la judecată se face în următoarele condiții -reclamantul poate să renunțe la judecată oricând, în tot sau în parte, fie verbal ]n prin ședința de judecată, fie prin cerere scrisă. Cererea se face personal sau prin mandatar.” înțeleg că SC Economat Sector 5 SRL, prin director Petre Leonard, a făcut o cerere de intervenție împotriva H.C.L. 229/30.12.2020 pe care dumneavoastră ați înregistrat-o la registru. Consiliul Local figurează...

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir

Am înregistrat decizia luată în baza acelei hotărâri.

Dna Secreatar General Florina Dragnea

Da, decizia în baza acelei hotărâri. Consiliul Local Sector 5, în cadrul acestui proces, are calitatea de petent. Petentul nu poate să renunțe la judecată.

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir

Dacă îmi mai citiți odată ceea ce am scris eu, am spus că noi în calitate de asociat unic al subiectului procesual activ din dosarul respectiv, vom decide pentru acel subiect de drept, respectiv este echivalentul reclamantului. Economatul este intervenientul este echivalentul reclamantului. Vom decide pentru Economat renunțarea la judecată și din partea noastră se va prezenta cineva, nu neapărat eu, nu insist pentru că nu sunt plătit pentru lucru acesta, să accepte renunțarea la judecată. încetarea acestui dosar nefiind un moft, fiindu-i necesar domnului director pentru a aproba transferurile bancare, nu are semnătura aceea în bancă până când nu se operează la Registrul Comerțului care se închide după dosarul de instanță... 5

Dna Secretar General Florina Dragnea

Vreau să vă aduc la cunoștință că astăzi s-a înregistrat la instituția noastră citația trimisă de Tribunalul București prin care s-a comunicat acțiunea formulată de Petre Leonard prin care solicită suspendarea hotărârii din decembrie.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Dacă îmi permiteți, sunt avocat și pot să vă fac lămuri. îmi permiteți să iau cuvântul? în primul rând, Consiliul Local nu are nicio calitate în acest dosar. în ce calitate renunțăm noi la judecată? în orice dosar renunță reclamantul, întotdeauna, în ce calitate renunțăm noi la judecată? Deci, suntem acționari, nu contează. Cine a făcut cererea - reclamantul. Da?

Dl consilier Țigănuș Marian

Domnul Petre Marian care era reprezentantul Consiliului de adminsitrație.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Domnul Petre Marian este singurul, nu a făcut în numele nostru.

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir

Haideți să fac o precizare. Ca să înțeleagă și oamenii care ne privesc că nu avem aici o dezbatere juridică. Nu despre asta este vorba. Economatul, în acel dosar este echivalentul unui reclamant. Noi Consiliul Local suntem echivalentul unui pârât. Doamna avocat, deschidețui Portalul... scrieți acolo frumos că vă pricepeți, sunteti avocat... scrieți 169/3/2021 si vedeți... 5                                                 >                                            5                     5

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Pârâtul nu poate renunța la judecată, pentru că este pârât, nu este reclamant. Cel care renunță la judecată, o face doar reclamantul, pentru că el a formulat acțiunea. Cum să renunțe pârâtul?

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir

Noi pârâții, în calitate de proprietari ai reclamantului putem să decidem inoportună acțiunea formulată de către reclamant. Sunt banii noștri, sunt consecințe asupra noastră. Noi controlăm reclamantul. îl controlăm și sub aspect financiar, și administrativ și litigii. Prin urmare, două secunde vă rog frumos, putem să decidem neoportunitatea continuitatea acestui litigiu pentru reclamant, noi Consiliul Local, chiar și pârâți cum suntem așa, putem să decidem acest lucru pentru el. Pentru acea societate, noi acționarii, asociatul unic putem decide că societatea noastră să-și vadă de treabă si... 5

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Puteți să faceți o poziție în instanță și să invocați orice excepție, dar nu să renunțați la judecată.

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir

Putem să invocăm multe lucruri, aici nu este o dezbatere juridică. Renunțarea la judecată este absolut cel mai simplu mijloc prin care putem să închidem acest dosar foarte repede. Hotărârea în primă instanță este executorie, putem să facem și renunțare la calea de atac, dacă găsim înțelegere din partea judecătorului și închidem dosarul. Se duce la Registru Comerțului, i se soluționează cererea și domnul Crețu poate să ordone transferuri bancare.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Da, poate doar reclamantul. Reclamantul, conform codului de procedură civilă poate să renunțe la judecată, nicidecum pârâtul.

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir

Economat poate să renunțe.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Cine a făcut cererea, nicidecum consiliul. Cine a făcut cererea în instanță?

Dna Secretar General Dragnea Florina

Economat prin Petre Marian Leonard.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Economat prin Petre Marian Leonard trebuie să renunțe la judecată. Doar el nu are calitatea. Ne respinge judecătorul că nu are calitate.

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir

Păi, nu noi facem renunțarea, noi acceptăm renunțarea, noi decidem ca Economatul să renunțe în fața instanței, Economatul se duce în fața instanței și renunță, iar noi Consiliul Local în fața instanței spunem da, suntem de acord și se închide dosarul.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Nu are nicio treabă că instanța nu o interesează dacă suntem sau nu de acord. Atâta timp cât reclamantul face...

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir

Ba da. Are treabă. Dacă deschideți codul de procedură civilă, o să vedeți că dacă nu este nimeni la termen să accepte în mod expres renunțarea la judecată, dosarul se amână, iar domul Crețu are nevoie acum.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Când vorbim la renunțarea la judecată, judecătorul e obligat să ia act de renunțare la judecată.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil

Mulțumim domnilor consilieri, încheiem lucrările ședinței ordinare de azi 28.01.2020.


SECRETAR GENERAL SCETOR 5, MĂNUC FLORIN