Hotărârea nr. 9/2021

Hotărârea nr. 9/28.01.2021 privind transmiterea cu titlu gratuit a două microbuze din patrimoniul Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei” în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu gratuit a două microbuze din patrimoniul Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 referitor la transmiterea cu titlul gratuit a trei microbuze din patrimoniul Complexului Multifuncțional "Sf. Andrei" în cel al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5,înregistrat sub nr.23222/20.01.2021 precum și Raportul de specialitate întocmit de DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 256/06.01.2021;

Ținând cont de amendamentul domnului Primar Popescu Cristian Victor Piedone;

Luând în considerare avizul Comisiei pentru Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice, avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public, Patrimoniului și Fond Funciar precum și avizul Comisiei pentru Resurse Umane, Protecție Socială, Muncă, Sănătate și Familie;

Ținând seama de solicitarea DGASPC Sector 5 formulată prin adresa nr. 26889/29.12.2020, de răspunsul Complexului Multifuncțional "Sf. Andrei" formulat prin adresa nr. 6/04.01.2021, precum și de Contractul de Comodat încheiat între cele două părți, înregistrat la sediul DGASPC Sector 5 sub nr. 100/05.01.2021,

în conformitate cu prevederile art. 53, alin. (1) și (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (3), lit."g", art. 140 alin.(l), art. 166, alin. (2) lit."p" și art. 243 alin.(l) lit. ,"a" teza I din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a două microbuze din patrimoniul Complexului Multifuncțional "Sf. Andrei" în cel al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, identificate după cum urmează:

  • • OPEL VIVARO-B, tip COMBI L2Hl/89kw/2019, cu numărul de înmatriculare B-515-WSA, serie șasiu W0VJ7H605KV642926, culoare albă, capacitate cilindrică 1598 cmc, proprietatea Complexului Multifuncțional "Sf. Andrei", conform cărții de identitate a autoturismului nr. N820639 emisă de SRPCIV București; numărul de inventar cu care figurează în evidențele contabile ale Complexului Multifuncțional "Sf. Andrei" este 134, în valoare de 131.138,00 lei, valoarea amortizată până la data de 31.12.2020 fiind de 32.784,45 lei;

  • • OPEL VIVARO-B, tip COMBI L2Hl/89kw/2019, cu numărul de înmatriculare B-525-WSA, serie sasiu W0VJ7HH609KV644730, culoare albă, 7                        5                                                                                           7                                           7

capacitate cilindrică 1598 cmc, proprietatea Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei", conform cărții de identitate a autoturismului nr. N820638 emisă de SRPCIV București; numărul de inventar cu care figurează în evidențele contabile ale Complexului Multifuncțional "Sf. Andrei" este 136, în valoare de 131.138,00 lei, valoarea amortizată până la data de 31.12.2020 fiind de 32.784,45 lei;

Art. 2. Complexul Multifuncțional "Sf. Andrei" din subordinea Consiliului Local Sector 5 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor înregistra în evidențele contabile operațiunile privind ieșirea, respectiv intrarea din/în patrimoniu a microbuzelor, în baza proceselor-verbale de predare-primire încheiate între cele două părți.

Art. 3. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistenta Tehnică si Juridică -Serviciul Evidentă Acte Administrative si D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează pentru legalitate, p. Secretar General al Sectorului 5 Florina TO^GNEA

Nr.oS/28.01.2021