Hotărârea nr. 8/2021

Hotărârea nr. 8/28.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 referitor la aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5,înregistrat sub nr.23234/20.01.2021;

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit la nivelul DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 71/05.01.2021;

Luând în considerare Avizul Comisiei pentru Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice, precum și Avizul Comisiei pentru Resurse Umane, Protecție Socială, Muncă, Sănătate și Familie,

în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (1), art. 140 alin.(l), art. 166, alin. (2), lit. ”p ” si art. 243 alin.(l) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică din cadrul Primăriei sectorului 5, DGASPC sector 5, S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A., S.C. Infrastructură DF5 S.A. și S.C. Salubrizare Fapte 5 S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. Sg Z28.01.2021

Anexa la HCL nr....Q§..../ 28.01.2021

Plan anual de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2021

Nr. crt.

Tipul activității

Perioada

Locul desfășurării

Resurse implicate/responsabili

1.

Instructaj de protecție și securitate a muncii

Lunar, la repartizarea în muncă

Sediul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., S.C.

Infrastructură DF5 S.A., S.C. Salubrizare Fapte 5 S.A. și DGASPC Sector 5

Persoanele repartizate în muncă și angajați ai S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., S.C. Infrastructură DF5 S.A., S.C. Salubrizare Fapte 5 S.A. și DGASPC Sector 5.

2.

întreținerea și curățenia spațiilor verzi

 • • defrișări și toaletări arbori la sesizări;

 • • tăieri de corecție la arbori și arbuști;

 • • tuns gard viu;

 • • cosit iarbă;

 • • greblat peluze;

 • • strâns hârtii din peluze, garduri vii;

 • • golit coșuri de gunoi.

Lunar

Spațiile verzi de pe raza Sectorului 5

Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, acordat potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

3.

Amenajarea și reamenajarea spațiilor verzi

 • • dezgropat, tuns și săpat trandafiri;

 • • săpat șeibi de arbori și arbuști;

Lunar

Spațiile verzi de pe raza Sectorului 5

Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, acordat potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

 • • cioplit margini la alei;

 • • greblat peluze;

 • • plantarea materialului dendro-floricol;

 • • montarea de gard metalic în jurul spațiilor verzi aferente blocurilor.

-

4.

Salubrizarea permanentă a zonelor limitrofe blocurilor care nu au încheiate contracte de salubritate • măturat alei;

 • • udat material dendro-floricol;

 • • încărcat gunoi la tractor;

 • • curățat zăpada de pe alei;

 • • spart gheața de pe alei.

Lunar și specific pentru sezonul rece

Zone limitrofe ale blocurilor, alei de acces, străzi

Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, acordat potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

5.

Activități de întreținere spații verzi și grădinărit (văruit copaci, văruit borduri, săpat etc.)

Lunar

Structuri/servicii din subordinea DGASPC Sector 5 care își desfășoară activitatea în alte locații de pe raza Sectorului 5

Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, acordat potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

6.

Alte activități în funcție de calificarea profesionalâ/competențele profesionale dobândite și care sunt atestate prin diplomă/certificat recunoscut(ă) de Ministerul Educației Naționale.

Lunar

Structuri/servicii din subordinea DGASPC Sector 5 care își desfășoară activitatea în alte locații de pe raza Sectorului 5

Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, acordat potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

7.

întocmirea pontajelor și eliberarea adeverințelor justificative pentru orele de muncă prestate

Lunar

Sediul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., S.C.

Infrastructură DF5 S.A., S.C. Salubrizare Fapte 5 S.A. și DGASPC Sector 5

Angajați ai S.C. Amenajare Edilitară și

Salubrizare S.A., S.C. Infrastructură DF5

S.A., S.C. Salubrizare Fapte 5 S.A. și

DGASPC Sector 5.