Hotărârea nr. 6/2021

Hotărârea nr. 6/28.01.2021 privind modificarea HCL Sector 5 nr. 213/17.12.2020 privind modificarea Actului Constitutiv al societății INFRASTRUCTURĂ DF5 SA.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr.213/17.12.2020 privind modificarea Actului Constitutiv al societății INFRASTRUCTURĂ DF5 SA

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr.23 653/21.01.2021;

  • - Raportul de specialitate nr. DADP 13/21.01.2021 întocmit de Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5;

  • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene, și Alte Activități Economice.

  • - Avizul Comisiei Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice și Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, art.58 și art.59;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr 274/26.11.2019 privind înființarea INFRASTRUCTURA DF5 S.A.;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr 21/31.01.2020 privind modificarea Actului constitutiv al societății INFRASTRUCTURA DF5 S.A.;

în temeiul prevederilor art. 92, art. 139 alin. (3) lit. h), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. i) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE: 5

Art. 1 Se modifică art.4 alin.(2) al H.C.L. Sector 5 nr.213/17.12.2020, care va avea următorul cuprins:

„(2) Se mandatează doamna DOBRINESCU-GRIGORE ALINA-ELENA, în calitate de Șef Serviciu Dezvoltare, Proiecte, Evenimente și Marketing în cadrul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, ca reprezentant al acționarului Centrului Cultural si de Tineret Ștefan lordache să procedeze la efectuarea tuturor demersurilor legale cu privire la ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.”

Art. 2.Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr.213/17.12.2020 privind modificarea Actului constitutiv al societății INFRASTRUCTURĂ DF5 SA rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate și Centrul Cultural si de Tineret Ștefan lordache, prin direcțiile de specialitate și persoana nominalizată vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează pentru M alitate, p. Secretar General 5 ector 5 Florina IWAGNEA

Nr. OG /28.01.2021