Hotărârea nr. 47/2021

Hotărârea nr. 47/18.03.2021 privind modificarea Anexei 2 a H.C.L. Sector 5 nr. 31/26.02.2021, privind implementarea proiectului cod SMIS 141164 ,,Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID -19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 5 pentru perioada februarie 2020 – aprilie 2021” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 2 a H.C.L. Sector 5 nr. 31/26.02.2021, privind implementarea proiectului cod SMIS 141164 „Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID -19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 5 pentru perioada februarie 2020 - aprilie 2021” și aprobarea indicatorilor tehnico-cconomici ai acestuia

Având în vedere :

  • • referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

  • • raportul de specialitate întocmit de către directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, înregistrat sub nr. 5000/10.03.2021;

  • • Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 31/26.02.2021 privind implementarea proiectului cod SMIS 141164 „Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID -19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 5 pentru perioada februarie 2020 - aprilie 2021” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia;

Ținând seama de avizele Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice,respectiv al Comisiei Resurse Umane, Protecție Socială, Sănătate și Familie;

Luând în considerare amendamentul domnului consilier Roșea lustinian precum și rezultatul votului consemnat în procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 18.03.2021;

în conformitate cu :

  • • Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în privința anumitor măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus);

  • • Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19;

  • • Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C(2015)4823, modificată prin Decizia Comisiei Europene nr. 0(2020)2016 din 27.03.2020;

  • • O.U.G. nr. 43/2020, pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Ordinul ministrului fondurilor europene nr.613/2020, pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-, Axa Prioritară (AP) 9, „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19„ , Obiectivul specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Marc (POIM);

  • • Ordinul ministrului fondurilor europene nr.807/2020, pentru modificarea Ghidului Solicitantului - Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-, Axa Prioritară (AP) 9, „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19„ , Obiectivul specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) , aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene nr.613/2020;

  • • Art. 58 alin.(l) și alin (3) și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin.( 1), art. 140 alin.( 1), art. 166 alin.(2) lit.„p„ teza I, art. 196 alin.(l) lit.„a„ și art. 243 alin. (1) lit.„a„din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

ART. LSe modifică art.l alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local Sector5 nr.31/26.02.2021 privind implementarea proiectului cod SMIS 141164 „Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID -19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 5 pentru perioada februarie 2020 - aprilie 2021” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia, potrivit anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

ART.l.Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidentă Acte Administrative - Direcția de Asistența Tehnică si Juridică si D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ p. Secretar General sector 5 FLORIN MANUC

Nr.


/18.03.2021ANEXĂH.C.L. SECTOR 5 NR.         /18.03.2021

l.Indicatori economici

• valoarea totală a proiectului este de 1.952.664,62 lei inclusiv T.V.A, defalcată după cum urmează:

Nr.crt

Denumire

Valoare totala în LEI din care :

Valoare neeligibilă în lei

Valoare eligibilă în lei

1

Achiziții efectuate înainte de depunerea cererii de finanțare -echipamente de protecție

1.247.719,96

992.132,91

255.587,05

2

Achiziții/dotări propuse spre finanțare - echipamente de protecție

621.223,25

0,00

621.223,25

3

Informare și publicitate proiect

9.963,87

0,00

9.963,87

4

Managementul proiectului

45.000,00

0,00

45.000,00

5

Auditul

28.757,54

0,00

28.757,54

Valoare totală

1.952.664,62

992.132,91

960.531,71

• finanțarea proiectului se va Face integral din fonduri alocate prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID -19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea Capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 .

2.Indicatori de realizare imediată

Indicator de realizare imediată

Unitate de măsură

Valoare

Entități publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Co-V-2

buc

10

CV 1 - Valoarea echipamentelor de proctecție personale achiziționate (euro)

EURO

181.466,59

3.Indicatori fizici

• echipamentele/dotările propuse prin proiect

DENUMIRE INDICATORI

Unitate măsură

Cantitate Achiziționată 2020

Cantitate previzională 2021

TOTAL CANTITATE

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

Bonete de unica folosința polipropilena, cu elastic, mărime universala

Bucată

150

0

150

Biclosol Cloramina Dezinfectant Tablete 300 buc/ cutie

Cutie

0

112

112

Botosei de unica folosința, pentru dispenser 100 buc/cutie

Cutie

0

42

42

Botosi de unica folosința

Buc.

1.200

3.148

4348

Combinezoane de protecție

Bucată

315

0

315

Dezinfectant de suprafețe pentru pereți

Bucată

0

14

14

Dezinfectant dispozitive medicale 5 1

Bucată

0

130

130

Dezinfectant mâini Velodes Silk - 500ml

Bucată

1.087

0

1087

Dezinfectant pentru haine 1,5 1

Bucată

0

208

208

Dezinfectant suprafețe 5 1

Dispenser pentru protecție incaltaminte

Bucată

Bucată

0

2

118 0

118

2

Dispenser prosop

Bucată

0

67

67

Dozator biocid cu rezerva

Bucată

3

0

3

Dozator inox pentru gel dezinfectant cu senzor 1200ml

Bucată

30

0

30

Dozator săpun lichid cu senzor

Bucată

0

163

163

Gel dezinfectant pentru mâini 0,51

Bucată

0

850

850

Gel dezinfectant pentru mâini uni-doza4 ml

Bucală

58.414

29.468

87882

Halat vizitator de unica folosința

Bucată

250

0

250

Lămpi ultraviolete

Bucată

15

9

24

Mânuși de unica folosința din nitril fara pudra, ambidextre

Bucată

33.800

139.420

173220

Masca FFP 2, cu supapa Masti unica folosința

Bucată

Bucală

0

25.422

196

121.862

196

147284

Ochelari de protecție din policarbonat

Bucată

200

0

200

Prosoape hârtie

Rolă

0

1.368

1368

Săpun lichid dezinfectant

Bucată

0

106

106

Șervetele umede antibacteriene si dezifectante 48buc/set

Termometre

Set

Bucată

0

17

1.691

21

1691

38

Viziera protecție

Bucată

260

0

260

• termenul final de implementare este 3Ț. 12.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ’ TI / ।---x—'—I ’ ' * v ’ /♦ / \ %

POP CLAUDIA-RAMONA