Hotărârea nr. 45/2021

Hotărârea nr. 45/26.02.2021 privind abrogarea H.C.L. Sector 5 nr.65/23.03.2020, H.C.L. Sector 5 nr.66/23.03.2020, H.C.L. Sector 5 nr.158/30.07.2020 și a H.C.L. Sector 5 nr.159/30.07.2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind abrogarea H.C.L. Sector 5 nr.65/23.03.2020, H.C.L. Sector 5 nr.66/23.03.2020, H.C.L. Sector 5 nr.158/30.07.2020 și a H.C.L. Sector 5 nr.159/30.07.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr.36790/25.02.2021; Raportul de specialitate nr. 36791/25.02.2021 al Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

- Avizul Comisiei Ecologice, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor; Hotărârea Consiliului Local Sector 45 nr. 65/23.03.2020 privind predarea de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor, achiziționate în vederea desfășurării serviciului public de salubrizare și primirea acestora de către Sectorul 5 al Municipiului București;

Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 66/23.03.2020 privind darea în folosință cu titlu gratuit a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., societate comercială a cărui acționar majoritar este Consiliul Local al Sectorului 5;

Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 158/30.07.2020 privind predarea de către S.C. AMENAJARE EDILITARA și SALUBRIZARE S.A., cu titlu gratuit, a bunurilor achiziționate în vederea desfășurării activităților corespunzătoare serviciului public de salubrizare și primirea acestora de către Sectorul 5 al Municipiului București;

Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 159/30.07.2020 privind predarea bunurilor prevăzute în Anexă preluate din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București, către S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., societate comercială al cărui acționar majoritar este Sectorul 5, în vederea realizării activităților corespunzătoare serviciului de salubrizare.

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, art.58 și art. 64;

în conformitate cu prevederile art. 139 alin.(l) și alin.(3) lit. h), art. 140 alin.(l), art. 166 alin.(2) lit. i) și art.243 alin.( 1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.65/23.03.2020 privind predarea de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare SA a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor, achiziționate în vederea desfășurării serviciului public de salubrizare și primirea acestora de către Sectorul 5 al Municipiului București.

Art.2 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.66/23.03.2020 privind darea în folosință cu titlu gratuit a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., societate comercială a cărui acționar majoritar este Consiliul Local al Sectorului 5.

Art.3 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 158/30.07.2020 privind predarea de către S.C. AMENAJARE EDILITARĂ și SALUBRIZARE S.A., cu titlu gratuit, a bunurilor achiziționate în vederea desfășurării activităților corespunzătoare serviciului public de salubrizare și primirea acestora de către Sectorul 5 al Municipiului București.

Art.4 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 159/30.07.2020 privind predarea bunurilor prevăzute în Anexă preluate din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București, către S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., societate comercială al cărui acționar majoritar este Sectorul 5, în vederea realizării activităților corespunzătoare serviciului de salubrizare.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, societatea SC AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE SA și SC SALUBRIZARE FAPTE 5 SA vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. Secretar General al Sectorului 5 Flprin Mănuc

Nr.


/26.02.2021