Hotărârea nr. 44/2021

Hotărârea nr. 44/26.02.2021 privind modificarea Actului constitutiv al Societății Salubrizare Fapte5 S.A..

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului constitutiv al Societății Salubrizare FapteS S.A.

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 36488/25.02.2021; Raportul de specialitate nr. DTVLE 124/25.02.2021 întocmit de Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5;

  • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități

economice;

  • -  Avizul Comisiei Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice și Respectarea

Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

H.C.L. Sector 5 nr. 28/11.02.2021, privind modificarea actului constitutiv al Societății Salubrizare Fapte 5 SA;

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, art. 58 și art. 59.

în conformitate cu prevederile art. 92, art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. i) și art. 243 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică actul constitutiv al Societății Salubrizare Fapte5 SA, în sensul înlocuirii doamnei BOB MADELINE cu domnul ALBU OCTAVIAN-ANDREI, cetățean roman, născut la data de ।

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.28/11.02.2021 rămân în vigoare.

Art. 3 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate și persoanele desemnate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează pentru legalitate p. Secretar General Sector 5 Mănuc Florin

Nr. hh Z26.02.2021