Hotărârea nr. 42/2021

Hotărârea nr. 42/26.02.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 147/30.07.2020, privind aprobarea reactualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiective de investiții ”Reconstrucție, reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.147/30.07.2020, privind aprobarea reactualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiective de investiții "Reconstrucție, reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5”

Având în vedere

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București;

Raportul de specialitate al Direcției Generale de Achiziții și Investiții -Direcția de Investiții nr. DI-2021-117/23.02.2021;

Văzând Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5;

  • - Comisia pentru buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

  • - Comisia pentru urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniul public și privat al Sectorului 5, patrimoniului și fondului funciar;

  • - Comisia pentru educație, tineret și sport.

Luând în considerare:

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 70/16.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții "Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5

-Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 147/30.07.2020, privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții ,, Reconstrucție, reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 ”.

Ținând cont de:

  • -art. 10, alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

  • -art. 44. din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

-art 58, art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu moificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), art. 140 alin (1), art.166 alin (2), lit. k) și lit. 1), precum și art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.Se aprobă modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 147/30.07.2020, privind aprobarea reactualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiective de investiții "Reconstrucție, reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5”, în sensul modificării și completării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Școala Gimnazială Grigore Tocilescu, Strada Grigore Tocilescu, nr.20, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 147/30.07.2020,rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, Serviciul Evidență Acte Administrative-Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală de Achiziții și Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. Secretar General al Sectorului 5 Florin ĂNUC


PREȘ

POPCLNr. 4% /26.02.2021

Anexă la H.C.L. SECTOR 5 NR. /26.02.2021

ȘCOALA NR. 132

OBIECTIV- Lucrări de reparații corp clădire Școala Gimnazială nr. 132 ( Grigore Tocilescu)"

1. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

VALOARE C+M INIȚIAL CU TVA

6.283.052,86

NCSNR. 1 CU TVA

256139,84

NCSNR. 2 CU TVA

68.897,08

NCS NR. 3 CU TVA

698.913,96

VALOARE FINALĂ CU TVA

7.307.003,74

2. INDICATORI FIZICI

2.1. DURATA CONTRACTULUI

262 zile

2.1.1. TERMEN de PROIECTARE

43 zile

2.1.2. TERMEN EXECUȚIE LUCRĂRI

219 zile

/e >--<

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, POP CLAUDIA - RAMONA