Hotărârea nr. 41/2021

Hotărârea nr. 41/26.02.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 142/30.07.2020, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren sport Școala nr. 130-(Luceafărul)’’.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 142/30.07.2020, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren sport Școala nr. 130-(Luceafărul) ”

Având în vedere'.

  • -Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București;

  • -Raportul de specialitate al Direcției Generale de Achiziții și Investiții -Direcția de Investiții nr. DI-2021-118/23.02.2021;

Văzând Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5;

  • - Comisia pentru buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

  • - Comisia pentru urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniul public și privat al Sectorului 5, patrimoniului și fondului funciar;

  • - Comisia pentru educație, tineret și sport.

Luând în considerare:

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 65/10.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport la Școala Gimnazială Luceafărul”, din Str. Doina, nr. 1, sector 5;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 142/30.07.2020, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economice pentru proiectul „înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren sport Școala nr. 130- (Luceafărul) ”.

Ținând cont de:

  • - art.10, alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

  • - art. 44. din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

  • - art. 58, art.59 și art.60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin.(3) lit. a), art. 140 alin (1), art. 166 alin (2), lit. k și lit. 1) precum și art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 142/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren sport Școala nr. 130-(Luceafarul)” conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, Serviciul Evidență Acte Administrative-Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală de Achiziții și Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretar General al Sectorului 5

Nr. 4/ 726.02.2021

Anexă la H.C.L. SECTOR 5 NR. /26.02.2021

ȘCOALA NR. 130

OBIECTIV- „înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică, lucrării de reparații, amenajare curte și teren sport Școala nr. 130-Luceafărul "

1. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

VALOARE INVESTIȚIE CU TVA

13.429.455,66

VALOARE EXECUȚIE CU TVA

11.507.820,59

VALOARE PROIECTARE CU TVA

219.805,43

NCSNR. 2 CU TVA

231.509,85

VALOARE FINALĂ PROIECTARE Șl EXECUȚIE CU TVA

11.727.626,02

2. INDICATORI FIZICI

2.1. DURATA CONTRACTULUI

439 zile

2.1.1. TERMEN de PROIECTARE

60 zile

2.1.2. TERMEN EXECUȚIE LUCRĂRI

379 zile