Hotărârea nr. 4/2021

Hotărârea nr. 4/28.01.2021 privind depunerea jurământului de către domnul Ilie Cătălin-Andrei, supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară.

m MUNICIPIUL BUCUREȘTI

™ CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind depunerea jurământului de către domnul Ilie Cătălin Andrei, supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului sectorului 5 înregistrat sub nr. 19563/07.01.2021;

 • - Raportul de specialitate nr. DATJ 04/07.01.2021 întocmit de Serviciul Evidență Acte Administrative-Direcția de Asistență Tehnică și Juridică;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectare a drepturilor și libertăților cetățenești

 • - Ordinul Prefectului nr. 626/02.11.2020 privind convocarea consilierilor locali declarați aleși la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 5, Municipiul București;

 • - Ordinul Prefectului nr. 634/04.11.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Sector 5 al Municipiului București;

 • - Ordinul Prefectului nr. 638/05.11.2020 privind modificarea și completarea art. 3 al Ordinului nr. 634/04.11.2020 emis de Prefectul Municipiului București privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Sector 5 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 191/02.12.2020 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Iliescu Cătălin Lucian;

 • - încheierea finală (dezînvestire) a Judecătoriei Sectorului 5 București în Dosarul 26108/302/2020 pronunțată la data de 10.12.2020 prin care se validează mandatul de consilier local al domnului Ilie Cătălin Andrei, pentru Consiliul Local al Sectorului 5 București, candidat propus din partea Partidului Mișcarea Populară, comunicate și înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 105676/30.12.2020 și 19480/07.01.2021;

 • - Jurământul domnului consilier Ilie Cătălin Andrei.

în conformitate cu prevederile art. 117, art. 122, art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (4) și art. 243 alin.(l) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de depunerea jurământului de către domnul consilier local Ilie Cătălin Andrei, supleant pe listele electorale ale alegerilor locale din data de 27.09.2020, din partea Partidului Mișcarea Populară.

 • Art.2. - Domnul Ilie Cătălin Andrei va face parte din Comisia de specialitate nr. 2 pentru Urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului public și privat al Sectorului 5, patrimoniului și fondului funciar, Comisia de specialitate nr. 3 pentru Privatizare, comerț, protecția consumatorului, relația cu patronatul și sindicatele și Comisia de specialitate nr. 6 Juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor și libertăților cetățenești.

 • Art.3. - Primarul Sectorului 5, Secretarul General al Sectorului 5, Direcția de Asistentă Tehnică si Juridică - Serviciul Evidentă Acte Administrative și 5                                         3                                                                                                          5                                                                                     5

persoana nominalizată vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează pentFu țegalitate, p. SECRETAR GENERAL \SECTOR 5 FLORINA DRAGNEA


Nr. 0^ /28.01.2021