Hotărârea nr. 39/2021

Hotărârea nr. 39/26.02.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 143/30.07.2020, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Extindere Grădinița Nr. 205, Calea Ferentari Nr.2, Sector 5, Municipiul București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 143/30.07.2020, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Extindere Grădinița Nr. 205, Calea Ferentari Nr.2, Sector 5, Municipiul București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București;

Raportul de specialitate al Direcției Generale de Achiziții și Investiții -Direcția de Investiții nr. DI-2021-103/22.02.2021;

Văzând Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5;

  • - Comisia pentru buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activităță economice;

  • - Comisia pentru urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului public și privat al Sectorului 5, patrimoniului și fondului funciar;

  • - Comisia pentru educație, tineret și sport.

Luând în considerare:

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 89/21.05.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extindere Grădinița nr. 205 - Sector 5, Municipiul București” și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru toate cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală;

-Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 143/30.07.2020, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economice pentru proiectul „ Extindere Grădinița Nr. 205,Calea Ferentari, Nr.2, Sector 5, Municipiul București”;

Ținând cont de:

-art.10, alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

  • -art. 44. din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

  • -art. 58, art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3)litera a), art. 140 alin (1), art. 166 alin (2), lit. k și lit. 1) precum și art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 143/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Extindere Grădinița Nr. 205, Calea Ferentari Nr.2, Sector 5, Municipiul București, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, Serviciul Evidență Acte Administrative-Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală de Achiziții și Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. Secretar General al Sectorului 5


Nr. 33 /26.02.2021

Anexă la H.C.L. SECTOR 5 NR.

J2^.^2.2^2X


GRĂDINIȚĂ NR. 205

OBIECTIV- EXTINDERE GRĂDINIȚA NR. 205

1. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, lei inclusiv TVA conform devizului general actualizat

8.336.485,93

DIN CARE

Construcții +montaj (C+M)

6.346.470,06

2. INDICATORI FIZICI

2.1. DURATA CONTRACTULUI

262 zile

2.1.1. TERMEN de PROIECTARE

43 zile

2.1.2. TERMEN EXECUȚIE LUCRĂRI

219 zile