Hotărârea nr. 38/2021

Hotărârea nr. 38/26.02.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 145/30.07.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții ,, Reparații și extindere clădire Grădinița nr. 55-Floarea Soarelui, Sector 5, București’’.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 145/30.07.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții „ Reparații și extindere clădire Grădinița nr. 55-Floarea Soarelui,

Sector 5, București”

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București;

  • -Raportul de specialitate al Direcției Generale de Achiziții și Investiții -Direcția de Investiții nr. DI-2021-101/22.02.2021;

Văzând Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5;

  • - Comisia pentru buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

  • - Comisia pentru urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniul public și privat al Sectorului 5, patrimoniului și fondului funciar;

  • - Comisia pentru educație, tineret și sport.

Luând în considerare:

-Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 91/21.05.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiție (DALI), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere clădire Grădiniță Floarea Soarelui - Sector 5, Municipiul București” și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru toate cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală;

-Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 145/30.07.2020, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economice pentru proiectul „ Reparații și extindere clădire Grădinița nr. 55-Floarea Soarelui, Sector 5, București”.

Ținând cont de: f

-art. 10, alin(4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

  • -art. 44. din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

  • -art.58, art.59 și art.60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin (3) litera a), art. 140 alin (1), art. 166 alin (2), lit. k) și lit. 1), precum și art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 145/30.07.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, faza de proiect tehnic și detalii de execuție, pentru obiectivul de investiții: „Reparații și extindere clădire Grădinița nr. 55-Floarea Soarelui, Sector 5, București”, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art2. Primarul Sectorului 5, prin aparatul de speialitate, Secretarul General al Sectorului 5, Direcția Generală de Achiziții și Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează pentru legalitate, Secretar General al Sectorului 5 Florin MĂNUC

Nr. /26.02.2021

Anexă la H.C.L. SECTOR 5 NR. /26.02.2021

GRĂDINIȚA NR. 55-FLOAREA SOARELUI

REPARAȚII Șl EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINIȚA NR. 55-FLOAREA SOARELUI

1. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, lei inclusiv TVA conform devizului general actualizat

4.273.767,84

DIN CARE

Construcții +montaj (C+M)

3.381.141,32

2. INDICATORI FIZICI

2.1. DURATA CONTRACTULUI

257 zile

2.1.1. TERMEN de PROIECTARE

43 zile

2.1.2. TERMEN EXECUȚIE LUCRĂRI

214 zile

PREȘEDIN1

POP CLAU

| In l w

E DE ȘEDINȚĂ, IDIA RAMONA