Hotărârea nr. 36/2021

Hotărârea nr. 36/26.02.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 146/30.07.2020, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Reabilitarea clădirii Școlii Nr. 135 cu extindere clădire săli de clasă, Sector 5, București’’.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 146/30.07.2020, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea clădirii

Școlii Nr. 135 cu extindere clădire săli de clasă, Sector 5, București”

Având în vedere

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București;

Raportul de specialitate al Direcției Generale de Achiziții și Investiții -Direcția de Investiții nr. DI-2021-100/22.02.2021;

Văzând Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5:

  • - Comisia pentru buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

  • - Comisia pentru urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului public și privat al Sectorului 5, patrimoniului și fondului funciar;

  • - Comisia pentru educație, tineret și sport.

Luând în considerare:

  • - Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 162/25.07.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea clădirii Școlii nr. 135 și construire clădire cursuri și sală de sport - Sector 5, București și aprobarea finanțării de la Bugetul Local al Sectorului 5 pentru toate categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală;

  • - Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 146/30.07.2020, privind aprobarea actualizării indicatorilor tchnico-economice pentru proiectul „ Reabilitarea clădirii Scolii nr. 135 cu extindere clădire Săli de clasă, Sector 5 București”;

Ținând cont de:

  • - art.10, alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

  • - art. 44. din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

  • - art. 58, art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), art. 140 alin. (1), art.166 alin (2), lit. k) și lit. 1) precum și art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 146/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Reabilitarea clădirii Școlii nr. 135 cu extindere clădire săli de clasă, Sector 5, București, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, Serviciul Evidență Acte Administrative-Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală de Achiziții și Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretar General al Sectorului 5 Florin ĂNUC


Nr. 36


/26.02.2021Anexă la H.C.L SECTOR 5 NR. /26.02.2021

ȘCOALA NR. 135

OBIECTIV- REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII NR. 135 CU EXTINDERE SĂLI CLASĂ

1. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, lei inclusiv TVA conform devizului general actualizat

11.502.246,42

DIN CARE

Construcții +montaj (C+M)

10.079.223,79

2. INDICATORI FIZICI

2.1. DURATA CONTRACTULUI

262 zile

2.1.1. TERMEN de PROIECTARE

43 zile

2.1.2. TERMEN EXECUȚIE LUCRĂRI

219 zile