Hotărârea nr. 35/2021

Hotărârea nr. 35/26.02.2021 privind aprobarea deschiderii procedurii insolvenței prin reorganizare pentru Societatea Economat Sector 5 S.R.L.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea deschiderii procedurii insolvenței prin reorganizare pentru Societatea Economat Sector 5 S.R.L.

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 36224/24.02.2021;

  • - Raportul de specialitate nr. 558/24.02.2021 întocmit de Societatea Economat Sector 5 S.R.L.;

  • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene, și Alte Activități Economice;

  • - Avizul Comisiei Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice și Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești.

Ținând cont de amendamentul doamnei consilier Pop Claudia - Ramona, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 36849/26.02.2021, precum și rezultatul votului consemnat în procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 26.02.2021;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 66 și art. 67 alin. (1) lit. a)-n) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, actualizată;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h), art. 140 alin. (l), art. 166 alin. (2) lit. i) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă deschiderea procedurii insolvenței prin reorganizare a Societății Economat Sector 5 S.R.L..

Art. 2 Se mandatează domnul Crețu Gabricl, cetățean român, născut la data de

Municipiul București

  • a) să întocmească toate declarațiile prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. f)-l) din Legea 85/2014, în formă autentică pentru a putea fi anexat cererii de deschidere a procedurii insolvenței cu toate înscrisurile prevăzute de lege și să desemneze un practician în insolvență;

  • b) în cazul în care, administratorul judiciar identifică elemente de natură prevăzute de art. 169 și urm. din Legea 85/2014, să solicite ca administratorul judiciar să formuleze cerere de atragere împotriva persoanelor responsabile de intrarea în insolvență.

Art. 3 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate și persoana desemnată la art. 2, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. Secretar Generai Sector 5

Florin MANUC

Nr. 34 /26.02.2021