Hotărârea nr. 32/2021

Hotărârea nr. 32/26.02.2021 pentru abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 81/15.04.2020 privind aprobarea Normei Interne nr.27380/31.03.2020, a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum si a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, privind procedura „NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE” pentru achiziția de materiale, echipamente și servicii necesare pentru protecția sănătății salariaților și a cetățenilor sectorului 5 în combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19 pe perioada epidemiei și a Stării de Urgență.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE pentru abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 81/15.04.2020 privind aprobarea Normei Interne nr.27380/31.03.2020, a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum si a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, privind procedura „NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE” pentru achiziția de materiale, echipamente și servicii necesare pentru protecția sănătății salariaților și a cetățenilor sectorului 5 în combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19 pe perioada epidemiei și a Stării de Urgență

Având în vedere:

Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. DAP 136/19.02.2021;

Raportul Direcției Generale De Achiziții Și Investiții Nr. 135/18.02.2021;

Luând în considerare Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități economice precum și Avizul Comisiei Juridice, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice și respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

Ținând cont de:

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

Prevederile art. 58 și art. 64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, art. 139 alin. (1), art. 140 alin.(l), art. 166 alin.(4), art.243 alin.(l) lit. a, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 81/15.04.2020 privind aprobarea Normei Interne nr. 27380/31.03.2020, a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, privind procedura „NEGOCIERE FARA PUBLICARE” pentru achiziția de materiale, echipamente și servicii necesare pentru protecția sănătății salariaților și a cetățenilor sectorului 5 în combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19 pe perioada epidemiei și a Stării de Urgență.

Art. 2. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, precum și instituțiile și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.