Hotărârea nr. 31/2021

Hotărârea nr. 31/26.02.2021 privind implementarea proiectului cod SMIS 141164 - "Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 5 pentru perioada februarie 2020 - aprilie 2021" și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5

HOTĂRÂRE

privind implementarea proiectului cod SMIS 141164 - "Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 5 pentru perioada februarie 2020 - aprilie 2021" și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 2930/10.02.2021, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, serviciu public de specialitate aflat în subordinea Consiliului Local Sector 5,

Ținând cont de:

Avizele Comisiilor Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice precum și cel al Comisiei Resurse Umane, Protecție Socială, Muncă, Sănătate și Familie;

 • • Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în privința anumitor măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus),

 • • Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19,

 • • Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C(2015)4823, modificată prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2020)2016 din 27.03.2020,

 • • O.U.G. nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare,

 • • Ordinul ministrului fondurilor europene nr.613/2020 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-, Axa Prioritară (AP) 9, „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19,, , Obiectivul specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM),

 • • Ordinul ministrului fondurilor europene nr.807/2020 pentru modificarea Ghidului Solicitantului - Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID, Axa Prioritară (AP) 9, „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19, Obiectivul specific (OS) 9.1. „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene nr.613/2020,

In conformitate cu:

 • • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,

 • • Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • • H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare,

 • • O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ghidul solicitantului, publicat în data dc 15 mai 2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 613/2020 și modificat prin Ordinul MFE nr. 807 din 07/07/2020;

în baza dispozițiilor art. 139 alin.(l) și alin.(3) lit."a", art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit."p" ȘÎ art- 243 alin. (1) lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă implementarea proiectului cod SMIS 141164 - "Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 5 pentru perioada februarie 2020 - aprilie 2021", finanțat prin Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), prevăzut în anexa nr. 1 a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia.

 • ( 2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului cod SMIS 141164 - "Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 5 pentru perioada februarie 2020 - aprilie 2021", așa după cum sunt prevăzuți în anexa nr.2 a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia.

 • A rt. 2. Pentru proiectul prevăzut la art.l alin. (1) rata de cofinanțare din partea D.G.A.S.P.C. Sector 5 este de 0%.

 • A rt. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. Secretar General al Sectorului 5


Nr3L /26.02.2021

Anex* 1 la ILC.L Sector 5 nr. li__/26.02.2021

Proiectul cod SMLS 141164 - "Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVW-J9 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 5 pentru perioada februarie 202(1 ■ aprilie 2021finanțat prin Programului Operațional Infrastructurii Marc (POIMJ -67 file.

PRLȘ POPINȚÂ, ONA
Semnat ibgita de i

’J.il.i: JU20.OQ 30 lZ35:27-fOy<W


Program Operațional Infrastructură Mare CERERE DE FINANȚARE

înregistrarea cererii de finanțare

Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Instituția: Autoritatea de Management pontru Prugramul Operațional Infrastructură Mare

Număr de înregistrare........................

Numele și prenumele persoanei care fii rog istreală................................

Data înregistrării...............................

Semnătura.......„...........................

Cod apel POlM/S19ra/1/ConBolldarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVIR-19

Cod proiect 141164

Titlul proiectului

Consolidarea capacității D GAS.P.C, Sector 5 do gestiune a crizei sanitare CDVID-19 pe nou beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale

Componenta 1

Consolidarea capacității do gestionare b crizei sanitare COVILF.19

Ata Prioritara

Protejarea sănătății populației în contextul pânde miei cauzale de COVJO-19

Operațiunea

Consolidarea capacității de gestionare a Crizei sanitare COVID-19

Schema de ajutor de stal

1                                                                                                         ■                                            II                           1

TITLUL PROlliCTUl UI

Consalldsrea c*paelt^țll ti G A.S.P C Sector b de gesllunt a crkxel sanitare COViD-19 pentru beneficiarii șl angajați! din centrele sociale rezidențiale


INFORMAȚII PRIVIND SGUCiTĂNWt

Lider

uArt. iif lUbvriricAKi-

Denumire Organizație:

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCiAl A SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Tipul Organizației:

TititfBuțn putilica altele Ri SUCXXTUnea sau Suit cuurdorvirRn conții* ikll lO&ib'pnnimlui

EKta bikraprlndnraa IMM

NI 1

Lori da înmghlrarn lJKC:ainiL|F

1T1WW0

Niuriftrrta sirugițirarp |a htagatrul sutorMHor publice:

Cod CAEN principul:

171M4B0

uaiffl Alin KtlvnMl ne AStSWi'ilu SLxXela. Iuta cazare, n ț.H

Cota inHInțdrli:

ivn i™&

Inrețrslral In scopuri do TVA

NU

t utilate du rirnfd public

riA

Adresa poțtaia

Municipiul BuLu tr^li. Rarnanin. Slr Slrada FaHrlca ila ChdtrHixi nr 9 11. , |ix1i^i.l Biwuruțt. cod [»șlBl

EQ1B2. RamAnin

TclolonfFax:

rai r-

Adresa e mail:

diterfcr gmrwfilgf|ijj|Ufipc5 fu

Pagina Web:

ViVAM serJtKS ro

RFPRFZEHTAKTUL LEGAL AL ENTITĂȚII Fitfttllt, Dl-ectOf Genera, Mume: TatalonlFan:              ,0313101731

Adresa de a-malL omi-u vENERALfflDGASPC5.RO

DATE FINANCIARE

CONTURI LlANcARE

Cad IEAN

Cont

UantA

Sucursala

Adreaa                     Swltt

RO37TREZ70521

A.1MI2DIXXXX

F5E-Sijrne arirntn In contLd plAilnr ntecluate Ir, 0nj cizenț

TRF7QRERIA STATULUI SECTOR S

SECTOR 5

NAȚIUNILE UNITE, in fl-B, LocaUlâle Muncip'.il Bururețli Cod pustei 050127 ^uruteiph. Rumunia

RoaiTREzrawi M 80202»tXX

FS&Suma pnniiln rn cnnliJ plstfar      ale

i'i ar» anler

IHEZOREHW STATULUI SECTOR 5

SECTOR 15

NAȚIUNILE UNITE iv d 5 LWBltlale MunicipiiJ Ni.<jirnțci Cad postai 05(1172.Hiiiuiiejli,

România

EXERCIȚH FINANCIARE ■ LEI

Pi-Br^TL!

CihBd» ^«LHn

IuIeu Verchir loiali-

CipHli JTVlM

Nalll MET

Mlbi

Vamțm-cwiDiiwrA

carcH^arf

IZSL|EiJi' LTKJK aubiLTni

MțikiabHTI

niiții.’Ana ■ auiTCD-m

lllJU

«IJbMtM. H? m

t n?z^« no

DWtfCTG ■ mi iw?n ir;

nlu

■“1

^£M.073W

fllAM.TniT -ii.’iTwnii

1ÎW

12 ’jWji i i jara w

£ .m!,«»[»

Ol AJ11711111 -

u hsi fxi vn

mi

ni

ai

FINANȚĂRI

An în luBihL *sii iJjrifi hiiIwieji

Cad iiMlS:

12WG9

Titlul proiectului

Tihtr VFNIJâ-Impreure pentru 0 vuita Ui Slgmla

Nr do faWvsrlslrare contracl:

Data incepcra:

Data Analizam:

Nr img oorflrard: POrzilMCliMiM / FM MAR IM 19

MMARTim

2S FES 2023

Valoarea totala prolnct;

i1.AfflMZ5.72       LEI

Valo-arc eligibila pnHac.1'

4&m.ii&2.ffi       LEI

Valoare «UgUrilA bunvnuinr

1,137.174 75        LEI

Valenr» sprijin b*neticLar

1,114 431.26        LEI

Ranibinxiuvi ulvctlvJt

000              LEI

Finutnio rtramtabrore:

Curs da MtiSdib;

Uniunea Eiltapeana LEI i*i data de

Mia u rit de ujulnr.de aut

Baza legala națlonaU

Denumirea măsurii de ajutor:

Act |urldK:

NR. din

Bau legau comunitara

Bază legală!

Măsura CE

NR. dn

Detalii proiect

rUilnriiw.

Qbiaclfh1 OUneral IrrtKJnalAVfM ți deZvutlurea rugurilor ți sorwdltar sadele Fn sccpul f^evunUii ni rjnmbalnru , cilrnjiu domHek:ci -i nke riM|luru-il p'in casarea ți dozvodarsa urai rețele riajionnki nnvatnKi intetrnta rle kKuinte proleolo, grupun do supnrt ți etnaitere VuCajjuikslă rn euopul rfupternertlra41 unui program najjmnl rtn protecția a vUlllmrtJF VKilente' dorrKkhao ți dnnjlanvi unor campanii prrvtirid prevenl-ea si ccmbatarea tncianțiH domnptica CtbHIdtlV specific al prâteclului 1 ftetlicanM numdnilui de Victime ale violenței dorțHAUEX pm oraaraa ți dezvottaroa unei rețele niponele Inovfttlve |n4eureta de tacumta pralcjalo |47) In MX41I1J ireitofarulij la o viața indMtteKieini;: a Vichrmln' virienjei dnmețllce țl denrtarea Uridf campanii privind prevenirea ți «xxnlvilixna violente* dcunustioe

Pmiitnle

RBailtete Ac ■ >vne4ea 1 - o rețea națională da kxuiuțe prainjate onnu un Knrd de psrleneriaa mdwloi cu 42 dneulontau locale- ■ 42 de Spad idanti^cnle paietei creareă locuințelor nrcteinin; - 4? ca cdnrrIcnuftw! locali Idei it iveați hi vadarna mai- ți qprvetytXiafaiirii rețetei naponsle uiuvaUvra Integrata de rrrlcHwrtfin; 4?rJn nxpsrp jlnarx-wn IdentlfiLây In vederea crerim ți «ipemționftlkti ii rrjdci najjgruta novairve inhigmlndn intorvnnhFi: Rozullale Activitatea 2 - 42 de lixailrt|e proteple iman, amwt^ele ți d&tâle căra croevirn rațaeu nn|lcnAlA mnu,alivA Integral* pnnțni iraruiteaii la o vi;r|a indepeiKlpnlă ol vdimnlor VD; - 42 da kieurițe protejate Funcțiorb’-»*. -ofarirea du servicii ii ilegi ate penlni 756 de vkdiirte ale VD (252 benuSciamUciu do furnizare fl SCWiClIlur soirile (pănn la 1 an|O nclu<ii3 isii/f bLM|prid3tiftOCiiln|# |xcrieială|. -c Mdlodokigc do iduntrfK-jirr ți noIncțA a caztirilOi ld nivcV najicnal ți dn funcționare fl JOCvintekx pro<c|ola, elaborata ți aprobata; d sodinjo regionala de pra-ldAntincer» x<)LaRuțior in aarc mi crtM.ira kx ințe piutejute, dasenVitaea cola-42 da cocrdmafciri ni kicijințpknr pmlqjale; - 1 seminar de 2 Zie peiitiu formarea ccHxnnnalonlr»' iotimlukx protejate crearea rețelei de 42 de cocrdonatorl locef ItelUrU epurarea Borvicitar integrata de cuipori penlni MCtnieta VD ui penlni aplr.anța praflramtAjI niițanidl de pfiZ«4«B a vIctlmAu vicleiiței duineeeoe - un Comitet rin- sprijn țj mcirUttjruare (CSMj cu participarea Iraptrtufdcu leteufinte cu cmn;ielan|e in domaniul VD iiiSni rpVI; cal puțin 7 prntocwle dd OdstHXBre Fn ij hm ale cu instili^ă rolnvanm in dcunsixi; 6 nxînrurv nta Crmtatnli.r ce sprijin a morakgiiqtra: - G Mnute ale teUrtUrter ComileliAii do sjiripi si nianocirotire RBZdllate Aclivilkln.i o relua natcmaU rxi 47 țin grupun dc superi (Teste la nivel natoivjl. ■ ț pi CxaJurS do Itrcru privind luncii viran gfUpurihr d»su|XHl pentru victimele woleiX* «Jonestlce: - woariizwea Linul BStnimar de 2 24a pitnlni <tnmarea celor 42 de CCOidurialon ni hmlnțoirx protejata. ■ ■&UpW acordat pei*U 16BQ de persaunc - victime alo violanjpi | IU hnneAcJSriF per wm) Iti serii da oile dn sedința76 luniiîdluni; - 47 <M CbOtdcmaterl ăl luCUiiltelui prutețale bonoliciari ai iTonrainLiiii rin tizcînre Răzuitele Activildlisa 4 o promdK-e dfl lucru pe-ilru CRhinelel" de corii icre vocațKinalj furnizarea do mAsun complexe de npn|in uoceUonai ți orientare pmliK-janaU [lenlru 4200 do Femei in v&deiea depășirii situații^ do Isrjate de tridente domeslică. - ItautmirM a 42M dn rtnsarn rin rj»z pen*U berttlfcarc Rezultam Ar.hyilnlca t - <2 de epeclai^ll intwmo^ ți ocnștienllteal) care wr teca parte din rate au a a alienata tfc 42 de grupul de superi penou vtcdmete fanții dixrwiMfcd -42 de spedalcdi inlbtinaji p canțtktnlizajj cam voritKxi parte dri rețeaua nayo>ia6 de 42 da rjitanflCH de COflSilero vucaljpnah .pentru vicii mu Ic- violentei camcuUca; - 74Pua pr^risianinirdln^d'ul nutai4nUlix publica curii ruin ți Kxale cere vtxfi Irdixnu-qi ți cxințliamiznțj In IbgAlua cu adtvdfqta prowchllill -ți CU măsurile de spjijri ți note rimvnrtnn IngislaUve Fii domeniui violentei dWiieSlice

ActhlIAjl 1tnara|ate

Activitatea At -Crearau ți darvcifenrca urmi ruțaln n,i[ii-i<;Rlii nevslive integrate du- leacurile prcdi^alR pintrti translatul ti a viața ndnpnndnnln ni vldltcaiilry vnhllljpi domestice Sdblidivltelua 1 I Crsarea tti duvdlnraa unei reteta națnruile imvoiivn nlwjmn.1 1o.Tii.iln din 4? dn locuinje protajata jl loâiuița le t <vel do ju liil' 'ixiiittiiu Bucureah | PmiMa Mmhe 2019 - August 201H AcIivUaK-ui A2 OperatiorielJR^j rețelei nuțiaimle -nuvutiva integrata dn locxiinln pmlr .iln Fn vederea sblgutâti luncluxirim sarv)c*lnr HOtiate desenele vicliiriL4ur viuii«4m dumeslicn care nocariu sopararon dn cigmcrz -ț. sprijin p«.ii ilm ttandța Iu o via|a xidaparderM DubaclivHnilca 3,1 OpanVțJcnuiiJerca relolni nnț^ir/ilu înrwaUvn înNigreta de Rsttjlnle ptlJleiSle in vederan nsigiram lurn[lr>nflr|i suivk.n|;r audnlo dosbnMe Mctimnlcir violtsițai domastaXi PenOBdă Martie 201S ■ Fetii UiSi ie 2023 Tvdl-.il ;itan ri:r t irn.imai ți dezvtiEares urai rețete r^ynqale de ijiupuil de BUpi irt ptnvtra Vic*ruete viulenjei dumoslicc GuboaUvitatan :t I Creenui ți dv/vdtaraa unei nejeta n.ițnnnln tnmielă 'lui 47 du gn,ipuii ife suport penii i.. indirecta vicitn|r.i durne-ebeu Pcnwiiii Martin 20 T‘J ■ Fel^uane 2023 A iivikilon A4 Cmțtufea nlirelulli di uitau, tre MK*O-pral^*'.>nală n victa qatar viJențai don eslice [rin furnizarea de atavicii (te caiv^ihre iracațfctonta FlXrect 4 1 Fcjrplzâtea de scrvidl de cansitmre vncs|lurial;i ANESvn asigura ntabOitim i ftei |zrxxiduri rin hxau pnnlnj cabni iHc tfa ritewliore vacatyurv.il • fnliintytae Și dczvollirie. PnrtMdn; Saptarnbitr-. FfiUB ■ Fnrtruaia 7023 Achvilalea At DenArea urior Căitpanil i.rivlncl pievnnlrea m ccrnOaleran victențol drxnestica SlJbackivltoCee A 5 1 Desfnsureim campfitital privind prevenniA ta cixntatarea mrifeiwi domnii f.r.i; Rf .umia. Ma*tte 2019 - Felminop 2033 Ailivitaft’.A: A7 țArzIMiata IranavwsiMfi) - Mnnsgenienhil [i>rj«t±,ili.i Subarlivitalea 7 1 Aclivrtjty Hpceifice mjinjqLTiiansnlui paptetltitiJi Peijuudri Mante 2U1P- Fetarasrie 2Q23

cnrtSMiy 127161?

Titlul proluctul ui; TEAM-UF Progres In ralllalca Irqi tyriii . ilh «nat.ilivn .. copiftn

Nr de ihrefl|âi1ran> «Wlmct: USlUlr; 03 %Ol 2013

Gata iuneptMii   0B IHdl 2011:

Date finalizare:  31 DEC 2023

VaUWea latiUfl proiect:  2,lsiif. 162.61? 32

Vateare clIgUWIă pmtect:  2,657,1 B2.6li.32

Vatoam elifliblta benuflelar   206.826.11b 03

Valoata spijin Leneticiar:   1 74,720,4^4 75

Rambursare efectivă:  1)00

Entitate flmanțateare:   UrHllfiea Europeana

Cura dc schimb.         I El din dala de

Mânjuaik flutur A atol

Bum legali nulionșlt* llnnihrtirea irtasurlr dn njirtcc Act Juridic: ftin. «in

Bun legala cmnutiltarA

Bară legata Măsura CF' RR tSti

□etani |Woiocl □ti4CtlVn

OBIECTIVUL GENERAL uf pcc. tortului asii»

GrBȘletan wiilS|ii italemulia <re asislnnlfi sociala șl a raimfirului de BSistenț ipateritell Iu niwM ocr»inilă|ii. pun urironuceiaH du vi&tnjrannre și proceduri p prin friiburtatâ|jrea nveluhi rin OOrnpntei i|t? al |vofesitxiițllk.T din sistem. In «cest soite, vor E fuinvtț tolj ct* apmrimalrv 11 01X3 du astotanty matorinab ucliv precum țl pasta 4M0 r.n FreBlenty rtiaiemsil căra voi fi anga|n|i pci ptniuarta du Imptementara a ptciectulLi Fri varierea creșteri) ixittAtyl acllvitatyl ausiws. verii etaborate piucwjl.il oparațonalc, care vor fi Aplicabile ul Pbllgaluri 1n BCthritafea desfnțizelă ne W:î«n|ii maleniaii Ottedivele «pcrjnce ale pnxuliJUI

I Obiectiv specific 1 - Creșterea Oaliliț» iritantului de aool)eii|â socială prin dezvoltarea Și irTirruJucarea unui Ml de prouuduin upwn|innflle destinat ach'atâr.ț desfășurate dțtasibtuntyi uxitemall, pun si_is|lirern,i unui prQQfwndd rcuruare ivafEConalâ, olabbral fn codrul punctului ți desllnal sporlBlItylitac In dunicmn ți pm crearea unei piDlfnima datate te ntwil riuțuiifll ceva wn|mci module dn educația dlQikilâ

 • 2. ObterJi-. specific ? Crațlmea riLm.irrikii da agiatanți mpcemali ta nivelul ocniunftefi

RUZblIrln

Un sel de irucediffl de lucru elaborai F’rycedijnta nou create vnr In vedere: pmluur» Guplulul spre crașteie ț> Ingram (odmrleteaj. fncuiarap mtițicn > iupp|iri' i maluli r de cAtri aslelertul rualemA). jjuDtnuvsreu rnlRțriui sariO-profaGicrudn, ocraliraa sAnAtallI tx^luta oonsetni^iraa chintei onpmlLt, absentetanii cojiiluui. scțjtvtee Ih silua|ji MpcavAzuta, rfllsțta cu C0|;ilM. Mițjesliitofțasizirre 51 ror.lnma|jilB, identificarea, Semnalarea ți ;olu|jOnarag cazixil. e de nlmz ți nagliju-ita, cnnlrolM arupurlrimentulia copnlcr. iritamrarea gradului da KAlieTectle al benellcteritar ulllzsMa raeilnieiar lirmniiinm ule cnplAllui atc Ete var asipi.rn pruniispre aplicării unitare a nxxlu*ji du desfășurare a actrvftațl aadanykM- malemall 7 42 do seminali de detamliiara iji llislruire Ortoinlzeie Utxti crpnnlzalc 4 2 da eeniinwll 40 disnentofte, piteau sudOârele rmirtaipiiteil București v juduty.il Ilfov va fi rjrpunrj.dl un Kuiyur țernimir, In care ww participa in raedta 55 de pcrMiWe Epeclalrzatii r^n cadrai paHenRrtkx și 5 reBpansnMIi'eJUtoirll inuiemanlnre. La Semnwitle de distMomere țl Instruite va participa piirsonaispecialii.il din cadrai inslibutyilrx cu raspeu isutiUdîty n domeniul ftsiidiinlr- soctaki, iu alniiu;» in druneraur jjrabncltoi ^pedala a coptluii* snpenv! lin ieruilia, rw^jwrliv meirngari du rtoz care kicraaza cu copilul ollto fn ptasgmeril ta ASdîunl maternei suw Cu mai vipcrl ne cat cnre luoranza In servita din care urmnază sA fin ptelunty copiii de efitra as -.1en|i maternai 3 Ptelfiteua dgitală cftiaia șl tfezvciltah" AlulvJa va pr.rmile arseXariJUcir inawnvrli țl psteunaluU s|'4ii:talizat 1*11 uirin.il parteartelcr (insr.nityi cu ra&ponrtelilitâty Iu dorrtoCili.1 asistentei scrMle. rcspnr.liv ix,'ah Ibutyi in divivnul pmuctyei țpecatae cx^illbll» separai de tamiie ți ni [iievar.r|i saporurrail cxipfiilui de Inniiiel, sa acceseze o Seria <1e Slmsu de hitarmare sau de uvraii onflnu de (tezbntijre pe teme dodicale aruțleuțtii eociate ți ptatactye' sitedata aoopJLilui separai da ta-rxlin UtaiZzna ptalfcirmui nuu cresta vnculrducn ta ușurarea proansuiui Irsdrxji.tw nouczilrv ixin fhsuțrna unor procese dc Invitare active- țr aulOFCurie. crejieran IntatesidJi [teixMnUlur maleindi pnnliu indruiiu. cresnia nnCn meda nai de mvftțiwe Jormaifl sau nontarmnlă individuala ți fn grup. Ptatiwinu nou creata 1 iu Va fnteciz cumtf do formare pretawartelA derulat in mnn 1redi|kinnl. o va întâii txixxEi.il da rnvațare fri cadrul p« 1ifc. l1.1u) r-s uiil.il p pcrvlrii aceasta ^illerruihu& UMVirace in trapul appfWwnltiril vor exist» peisrxine tare du cauza mddponitxftiatyl in .teunula siluirii, Ișl pal campicla curuț6n|tae iKmtetienl prin ifitafinudul nfarmatytlcf dutynuleunlnu 4 15 IK.llJ de prrsuann Mlactute In uedcni,- purtiflpâii li fJKSul rta fOintara U r_-arin.il acBbtel subiict/vpity se vor (Miulaacțurv de pregătim a Ivugwu.ilu- dn buiruroeniteriua moreU/Aiaa pnrltalpnni ta curs a lyupului ținta. inccnnicia ciimarțdoi p prQraftl**# tar, fektHiWM grupellX ți tfstlni^a <XW*ukl| Hi Dincpn <fo IfcflOfUMluiBeifrwtAyiit cm do nevoite-ccp li or p*1 r Ara nu m ingrijie 5 Oi [iiugusm cu furr.jre prulisskuiaiă ți suporl dr curs utebtHHl in vederea aliript'i- "2 xiititUi Mi >01 li rotata ui r lânjirep. ■ iHOgrgmB du preg51rș e QjrEuli> de pentru nsrferlM motnrrwi. ■ mwtelhatflA di: evAhiore u p.ii hupirnl.ikN Iu fTinyrarul im fofflBIB - &lfnf| de HUIS ClTWfM; - prflOdU* M Ipqfo Cin țipcnul dl oirs pqnfni UeCfliB din mintie mclieio Itl UlMUle ■ IpsIrc rin evrjjarvdin suportukla curs, peutnj fiuiave dh iioAlle, - proiectai Fml pOJifib eivfllljăfe, din supuTul du cure -L'acumerilotS pfmirL d>artien firvtl, psnlru riapiMuzr-n .icrsJora niMi" ANC, invedorei ctrlincni oarlifiratuhu și .1 supl umiilui «In &.■! țibv tji cn-'MicMuiu De ewiieriee US '' rjincnpi.-. conipctat dnenria In UFxinnm ctițjnerii. u>rwizabi du funcjuxiam ilc In ANiJ ți »a *i rj Imunii ..■ ilnriznm 6 Un fiit^rari de fiarmete proIrttOiiBl&ausțni,' pentru ttiDtin w osuJni;. melumB'i ți Mrum deper«^rw [lazticipanlu ia cursul M Inrmaii: cwlificoiB Pecilru ^ldco^ru^eM ocufilLT limbut va fi de'Ulut p*wdSsrl de formoi e prtKCSul di tarirtofo vu ct-înnndn . MCU,f|ivnn mcxtalnlor 1M Uioruliee, piecuiri fi avelueieu periodici e Cinufllnțeior (foMudfip conform pTPflranu.tul Ou foi i e rt ț» piu'ii'*- mur tfiA' zaln Se vor mgiinirn 025 de sesiuni da [armare i.utlji'ule- ce mila 2 foiiualixi, ::u 1/ fiecare ^sicrie wx i^ilcif .a 24 । ■■ pcrecarni din uiiu'i pni.^ ? Cav <i«ila ri» kilrwmara ți mnțiKinlimni dr-T.ilal. i C/impcirje va li farul.' in sccțiis nlmimni cil priv ]i$ l..i oportunilaiee de a 0BMWd ABlFterit înnkirnnl ți r.c nț: uliii iran. nevoi ds tonnure {ifnfeskmnJfi ojiriu uă A ocastin 3c ■cemonas . &u vB pn nnvn imarxtimla |XDie^ui i!u BStSlSfK IflâWun 11 Iu apB* rmtfonal In BCO^J nm^lnru cafitpjl țlțlnmr.ilui i:n          toceli B         un

ețlutonțâ mutamuki dczvoilalâ Vor fi iderihli <ilu. rerxuwte y Sri!fa|u'e imrsoonAhi opprUrWind grapiilu [InU Vi ut-ha ihrirâriourrpneiJoi do inii.........ți r-ai'iț.'.nnr mm ■■ CTirCuii'i sn anale aAtrunteromuneraliir ■ ■ kmțikx ru.ile'ivili ejuSterili k s’iltirii ori inul 2 14 :. i ii r pqul 2010 ip a celei nou 3i:jjii|3ji iii:--.i| ianr: nu Anii ÎU1‘I. ■'n.rn|.i:r Pontru pciriaadn ianuarie 2£1d duaomhnn 2017, inundarea va n rea'.'.ulc pndB\i aiei.iulu Balei-ild iurtă efeiAidlfl puulru .jjJivUaIaa ro.SDali dn [înrsri.înrile din grupul țnl.1 ta pr.'loadA rns4H<.1iua r.unrcjnn I egll Olrim nr 2B4r201D privnd seterueifla uirteffi ■> (W’BOnahJlul plAtH din Icmdud puhlee >Jni |lri. penoeda leneșul - BuftaBt 2DT8 fi nanțaraa va n realizată pAnlrc rAriHina nnhnnhi rr iln u^iduntd penlru Hdrvilalim rDaliza^Adl, perx ai'c'lK du: <fuuu jiulri ?i perioada raspeefrvă, canllu i . imH rv '..'iV^ni 7 [runnri MlanAire.ii porsnrralL'ui p*dhl din fandin ucHilice F^mfcu purrcac.i seplenibae .unixubi ci 2 C I b ' nauțare.i ca II ryaiiZ&lfi pr ihii nwdia clwillc cIAcx SBlanaln nuilc prihui iu perioada nnearie august 2D1B. pmlni activitatea m fthjfiii du perțnawls dta grupei 'hlă fn pertaada raspectlrt. conform Le# Jir i :i:!.'7n i; pnvmd MLiriTareB perțoneWul piMd dm fonduri pubica. I^antni pnneoda 2019-2023 firiarit3:w& esle es;>i^lă u fl leeizata COTilnmn I egh rv iJSiSOl i priiflnd EdlBHMrM personakJlu piSM dri lui-dull public ți HG nr 1t>3/?il1B gr/Klal.i 5 li medie a sparuillor im 75% i:ui sukiriul de bază, la care se edauqâ ccnlribufu icng^lululul (onnEnbi^ia astluISfonc pentru nilwrAj

AdlvIMnl nru'^att

AcirvtlalBu 1 - DOZvOTAroe $1 li'noaiicereA ci înținjcimnlnforarnniin'iniirjiivn'ujn mc ir domnul nf.r-luițai nțrtetn di. Mlnatn v tlvildUi a^er^Ltar mjiiamat. cervicii dtemalivH le fiigtljireu In inelItuUl e copllfof, precum ți Ju vwferee asigurării tranzHiel copiilor'lin ar Hor    fo

[irHTl|lree în Ir-stni/j .;i ngnjana In comuracita. Activitatea 2 - Su^'uuiua prugramulLi de IcrinarL' trofosionuiă unslinal asistunlilnr mate riei ț* pereni filulu xic.-.nImat :lin carin.il inctni.^ilrx ui alribufi iu dn naiiiul piolrs- |iei speci. Ju :i capniui srteornl dc famcuv .. dl provt'ivrh separâiu wt-Jli/m Famim Ai llvttetea H - rjrwvoilarm ii^' <:i cui osislarți n^ilcmnli Activil.ita» A Managcmtinh.il prolecluUi

Cod MlBt

Titlul protadiilirll

FRA^bt-l-H twa Na'.l iSill HlJCURP^M

Nr. de lilrugietrara contract;

2H MAI 2020

Dntfi încep«r«i

2b MAI 3000

DMA ftnallZJro:

JR MAI 2020

Vekxarau UvlAia junlacl

4    00           LEI

VaEmîB S llglhi ta pensie.1:

LEI

Valoam eligibili Penurie Iar:

0.00                LEI

Veloara sprijin Penurie lan

OSIJjOO           LEI

Rambursări: cfeclrvu.

4.95100           LEI

hiitttafo nnanțaloaru

Guvernul Rcenâniel

Curs dc schimb:

LEI din riale d«

Get Oi ea rin llnanțare curenta un Iu comntanwmtara cu aceasti asislun^â acordată unLurior.

Iricii irtinr bi^iiart

ripm                                 Cili iiClihliv                                  Uvutbiu

UnK^nimnM Liiiiiiuin ^U ■ U&IAH Mi

Ejdrtxj;sii CtCwBUFBrtcwwnvMyrHwir 4MunknotM:«n          inirAonyi         nrvimu (ți ir**r[ sti

i.lir,^^,

Măsiud d« ajutor th slut

Efaaa lega1 a naționala

Dun irmlre a n^Mlrfi de uliilor: 51CCURII It I JRl ih H | A Ml-DlCJAl A

Aetjurldtc: r.mir.itjkan 1 a li^ IJRriPNTA NR t1<in)to(l

Baza legala comunitară

Bază lerjuM:

MăBure C€: NR cin

bulalll proied

Obwdtva

Cundcrn' OUG 11^2020 # dlBpw^ SH7d.ii 7P iM |ulV|i.d ftțwr||ț)s .-.■>■ d^ BtfHpStfKrtte de prttBCfltf advdtytaiale do li^SIJ SI DEȘT NAT ACHU.SiLOR Dl: INTEfiVEJTTIE tN COMBATEREA INFECȚIILOR COVID 1?

Raxuaute

IH9 QUCATI MASCA SIMPLA CU 3 PLIURJ

AțfMUțl Iii.....pta

MASCA himPI ACU3PI IURI

Cod SMIS:

Titlul proiectului:

TRANSFER FARA PLAI A Dl-APMB

Hr. de hiregWm cwilrad

Oală începere:

37B65710 <M 2020 110 APR 2020

10 APR 2020

Dată finalizare

10 APR 2020

Valoare n Iptnla proiect.

10.000.00           LEI

Valoare eligibila proiect.

10,000.00           LEI

VWnn tjiigiNin tMinfirician

MO           lEJ

Valoare Eprljm tMnoHclar:

10,000.00           LEI

..............

in.tWi rtti               1 Fi

EHHstț (lFSPt5llMf¥l

Guvamul României

Cum «la «chlntb,

LFI din dala dc

Ccrereu de Flnunit^e cdrsnM Site tOhijilernwidjihA tu msmsIj asde1*n<A wOfXttU BHteriOf.

L<-.uz;i;in: iU^m FI(Ur                                 OjIikwAicm ll|lw                              rharsiwr

PintM» RirtJl :□. . jr BU ► IKA5UU Otf EMap^M^>ci4aAnr^CBBarBttk<2AAM'il!«MtNeMtMi         rainnnsn        riitKid । .bPAWHir

oIbUMSS lUUlU do 41M1E dl Otaj Buza JngolA n»[l...... [Jirniimircn ■nus.itrli da ajutor: ORDIN 7a577&T6 On 2020 Aci Jundlc: ORDIN NR 745779 din 2020

Ham Irijuip 6azn legala: Măsura CBL NR. din

Detalii pro>ecl

Oblocbv» CONFORM CRE4MULUI 74 5T7U DIN 06 04 21720 A! CODANI W N11.-, UI ACI lUMl,SECRETAR DE 5TAT SEF AL D^PARIAMEHTlJLUI PENin Li SCATII DE । iRQENt* Ruzultato

200 CUTIuWBLiCAFI WA5TI Al^QI tCNh CURUROJGA^ CU < H| IURI Ai:livitl|l n<ur^:nk FURNIZARE MASTI PROTEC ȚIE CHIRURGICALA CU 3 PUURi

MMbi^P Hnlmiuu

STRUETUHA CRUDULUI

DjracțH Owuirala m A»dr"'ii Soci il& ți PriAeuVîi Cui;iIltjI Seckx 5 e::lu ' iiib^cnil de mipvic* sconta Ir mvcliil sectcwiihji !> IJ < î, A.Jj. P.C. $Qdcf -i odn inslilu|ia cure ustțfui fr apleci r eu pMbulpr ți sl talani Ier de asislențA schphU m rtamnruul' prcilecLmi ț^uiluui

pefKHTlW CU dlznOIIH»|i, varsiruciior pracuui fi a nilcii calotei dw ivpulaVe atelo Fu bCnHyi du >I&l

Direcția Ganerdlâ te Ablțler^A Socialii ți Pmlocțin Copikili» Seâkx 5, ca risHii'ie pbtricâ ea InieteS |udi*JC<-U> aRaiâ Fn BUbOFCv vin Consikllui Lorjl, trate liiunfatâ din Fondurile BugellAJl te Slsl TofcMiatțt. D,G AS PC Sticlar 6 iți desfețani A ndwtlalDii pornind de 18 nevoile spwîfc» ftkț populației sodicului 5, sldtilile prin 51/alftgiiUi propus* cMn> iiKlrti.-lin ți nprohate rin cTiIrn Consikul LaoaL lei specialii pi-cpiii ai Direcții nskjuia impipmanLnrea riAumL'iui in iMnirfdua aaMente* soctels, olennd wrvic* In ccntnrnitete CM Axwjonlelo Impusa de slăOdartelA te &slțl*rtH1 wj.iiA

Atribute proiect

Tip pruâoct:

Pi cosele peulru creșleres jjradiAHde rwc|)e Fn situații un criza

Prolc-ct nwijar:

NU

CCL

Proiectul Flgureutâ hi lfstn Proiectelor M.t^mi 1FM|

NLT

Prarpr.i fazar

Nu

Frojoctul l»ce p.vle dinlr-u fețe» iMnsdmropHjnl

NU

Operațiunea «te P*»"! de ActlUr,e nemuri (PAC)

Ml

Codul comun rfo Indentlflcare al planului te »Cțhm« comun

ProlKtUl Include Finanțare biîtjalhrâ Locuri de MuncA pentrp

NU

Tineri dLMTl

Sprijin ud public va consiliul ahrtcircle sini

NU

Proiectul este hrcndrul unei slrucluil Parianerlat Public PrlvalțPPP)

NU

Proiectul este generator de venii

NU

Prolaciul uitn as.oci.il cu sile ui Natura 2000

NU

Relevant pcnlrii mucii uiumul ITI DD

NU

Praiuclul ehlfi tnstiumoid Flnnnclar

NU

PptuminiD rUj'Ljli

F^*

□eOnta pvnnlanlakbhaa IVAAH Htw T CHELTUIElll.Ofi ff r«

EjaOCMaMRMC1**lFBF4CMWFB»Qr*F*il flMflramcftWiihi i BFBSM55

Hedaaam rv^ral «H|takWM In LA via

I HJOcwainFC1Ci<«FBHC«96F *F* i|:«w™ ucmkih i nrKSMfii!-

DtOkaalar de UqH arm m^ftirMU-J Ințal MAlk >XMZA pil

rMOi>H4uaFclCl<teFBHC«MFBS0Aîr*r*'E*M>î™uciuiunn ornemab

O»nM .M          l .VK<*,■*■! .< ■ Mia *M/A pil

: WOMTflUCriCWDAl UMLUHMFBiUlSFAEAiErME&liCAIHriN I iirnwKib

Dtdadld OjiCl !<*■■<« MACI AM/A III I Ml ZI UtAH I L[ OM.pK

EdOnOamBrCiCUSAr nMCUMKI UKMXFAEa't dAJ'll-'lui *an"r.i BFMmns

LMaihi 'k 1UW«| Roncn» Moara b^a» (vf

EHWAIVWI "ICHM IU tUMHmSMZtN uf       niA'im

BÎRWWfib

rUdvAlu U« Ujfohi Mm AiaJiOCrf

E leocatzror C<C IUN IM ALIHUtfHIWÎTAEi 'ECMeSMCIUMWI B7K30W5

Lkvdvalw da tainic Aahw L^aaai uri

E3MC447«ircici*wu iimizbwu uaMXFAEcM a4tirauc.MIK*<1 emțCTn?.

LiudMdlai dranaw>DH( MunaUMpaii

 • ■ IBiKZiJi'11 ■■■ IC 1«AF H' Al nwnj uiCMKfm ■ I JMeWtC ftiyiHn BFMFfugț.

 • □■dmM da kHWadri >MW F10MU l-d

EieOCmi*' ' 1F.HWJ III dl AWI IIKM^FAl M'I 4>ue!lMC njil'.^ll BTBSSBlBS

'kdiaalu'A B'niLiu Mr-aJ 5114^111 Utlțiat IdH

t JtiOCMZWC-ICiaWBFdCnwr llt-'Urf.l a'l auailHKHUM'JUMIl


UaU hdicara H>lai                                   rAak.-rlaiT


WIHPIPD            Kl d-'JIAI II ti KjlUII 11A 11 IVA


WVKM          ihijahaiii iua ri i:m . i a'i i liahE


lMr=Fin>-r            ::r.-iaiHk aipUlala


WHilOXi         MWWI4 li* »npy>n*<f


kiwii/iiX-          IkiUialiadecimai uriHien


HWVtWi                 1IXA. I i*i*V Vaa(r Ranwi»


.IMUKrK         OmIjihM cvA:1 aianwe AZ» dk»™ Au^m


MtrJQFOJi          n.Luu.rc.uaitfHajimmMSAid utihin


kdlțHMBal           DKtallA CX> AkI tHMM4     l aji- u


.mkrJW3l           Harta 1 Iar Unitei rfiHcm Lhtjuu Mitaua btelaia»


Responsabil de proiect

Num ; I pranunw : VAGII C «VMO=A.-MONKA

Punct» : DIRtCTOR EXECUTIV ADJUNCT

Telefon ;

Fax :

Adresa e-mail :

pocuniiiiu mmuuii


M.W20&]


flMrrM*

CV '.,rr. Ftarmi «»•«

T-io Pca VÂSLE RAMiTW,


llnn-iu UcmipdF

E:iMC*ii;Mi=™i4HFBF*<afiWB»azr^*iC^iWW^ U7«âifi5iri

rÎM PftK VW» Rwițn» Uînr.T pst

caftDCMi^CICI^WBFraWSBFB^ÎMifEM^^ n/aiUsăbă

Persoana da cpnteGt

Nunta ț| ițfwow : VftSll E -^AKdNA MDW'liA

FiuncH*; DIRECTOR EXECUTIV MXMiCT. loloton ;

Fo;

AdroxA e-mall;                         i

Ca puritate soHctktnt

Lider DIRECȚIA GENERALA DE ASIS1 ENIA SOCIAl A SI PROIECȚIA COPILULUI SECTOR 5

SurBi d* eoilrufliM

Hurjutcin stil

£ rutele* •nUIA||i Tn prutact

Aijlorfnl* Inrjila^u ras perisabil Hali in coineriul ULrslt<i^i Sudulu

Cod CAEN relevant

Capadttta adlhinlMraliva

țjr()qj™ [ji nc'.aia aa ta "nnla Soci ori ți Prdccțn Copihilia Getelor Su-^pura pentru ceMun Grcicrvui S p Munte pilaii Bucurazjdl aphsatSB pocirilor ți țlralojilnr de asuțlmțl socialo in oamcniui |in>1cc^HH caplucii, 'uînrii? paroairiDkx singura, pcrsrMrKilnrva»ț|iri u. parawrakx lu handicap, praccrn fl aonf^rp1 persoane aflate in net de margrieFiare sau excludere aw*ai0 PretUa General do AsițNin|a Sociala ți PruleLlm CopAilui SeUu h un ii '- - Hal lu l«;n H+x^iftll ir 82174 12 2004 ie iifeliluVe lubiiuâ lu periLuiahaln undicâ. sutior-jman l^xixilului I acar al Sodomii' 5 ol Munopiulu Duclroții Dinrrț.n Gunaralădn ta.rton|p Snriala 5 Pntacțla Copilului Sector 5 ere Th abtiwd Ine caidre de ulBMiment. cwitre denasdpirs pentm copii, apwtfimanie «ie hp temuti, oenim de laurpom pnntni capi cu dizeifuiB mi/flifle, wirtliu da iiifji pru ți Bi-sWrilâ pentru perMxtiw adifle. centru de reiuperarț ți iaal>lilaie<

nni.mpsih ilm:;t ad.wor.l du eu nurlia psrtiu adulp, uudpjcl de 2> ți ife riiaple uen' -u Luțiir slrfizii. Cur 'u ctepri’i-ruin rL\|rm Jc u!c^n;>i fiu'-J!ui । dpi, Plt PeuNU implrvinnliirrin ir ocndi^i npîmo n Qr.Mlu.moBd Dradorul Exacuttv :i dnasprin drspariț.i nr I l^t'u'lj 2020 oui isuluiree liull^BI n-' ■ irplunirineiirri a Prn-r-.dhliii [UIPjcii precirariM ■: ■Ji',i|:i-IL-'it.r?i:n ți airouliltii anjniațlw caro Im: p.i."tc dm Lhp Dell-ț pnriKiaie UeLin LViipeteu 'Hu ț «xpefl*^ necWBIfl unplf*rxjn1Jfii eficient» a lrfonr.il ihi F<diip:i eati M*npi®a uln maiHQer Jb pramet. msrpmr.nhn framenrr reso ndit^ii. reop mhileiiLA lelirilcâ^efalenl manflper du pruiecl ți IH3p du hli| tefrtfi lima 0 uJmiuLleikir do nefilTlțlo

rt<pecnato llnanrlara

Qugtslu1 neutral SHMoUdAI Si rMASPC SdClrv li po ;iniL 5QJ0 qirm HCL m 11/3-1 P1 2000 ți u inlihizril pon UCl itrW tă.M.îttjD.Utlrns awiâ alueulâ penii u 2020 prin iticHliâaraa bugetara apcflald prm HCL nr. 126/20.07 2020 este de 26113&HM njn

Ai.hi^ipln prrvAAJte n muist prnmrQ nu fast den renh/nlr ți pălite Ge sdiuilâ rMuuuLire.i ntcslu' chertuirt cligibdo ți anurur nzjijl

rapacclato tnli rvlca

CVHrijrt Generală de AaiHtențB EMiali ți FrolKța CofMiAil SaHori este aninau sa oleris servicii wchu £ aciJvtBț complexe rente sp sqiriimn nchuruiMia sp^uiS a penananflior vL'i teremile <l domkAiul sau reședința insedcnifl 5 BuHiregH ™*u lmp*a met tarea ucm1i:i

proiect, a Jcnî dram^lA teii «pil -nUhHjir-cqHMr 1 'nrin.iM din G mțpjaf uin> kj i-ijhip ...........prun wiruilftț*jr rl^ afliulpn ți disiribuirn a ecJ-Jpwnnrvt«lLt rla pratwtfa 11kJIvltxib*3 și a ecbqmmenirtdr macule Din ecNpa de proiect ccvWulIA in Uritalee 4B : । (ilemr.it Îl r- Ia. ptwlci .>nrjajaf :.u nkpnrinn^ diversa ți i'U'rșHeri'ciiilniJ "n nclikilji pub ■ c, experli^A ^indiiA, de Tunnpnnirnl <I« ...... . |

dr ■jotnurilL*iw 111.ar-li iM111r-.‘11.1 L. ii.h^icnH? ' lorcirr c orcnhi'J Prriru spnjinirc 1 impfcmcnlftrii ate'-'ji praic< 1, vnr n iripicolc Sorviciul Fioyidine, Sdrvlchl Arhii qu, SfjrwiJi ■ iînnnciAr- txmlJMI, SnrwciiJ Annrr.Alralrv ■■ tpnnalițl1 in cxirnimcnrA puhlcA.

fiapacftit» jurHkl

In bB2A wl 16fl|ln.1 țața .1 li a Aiticci nr lii'tcjldlâ Re!J J<iJi nil iliS- tudiu de Olăduiaie Și Âinepwiare 11 D'i.jlUwI Gdneiale de A:i SCrtiâlA Șl l’rotrJCțm dr^qltJij Jprcihcil prri HU nr i''.1 i'.'/U" p'ivlnJ abibuȘile ți Repula1i»’iiitul lihitu ou orgaiuzaie ți 'unrțcnaro a Diroclie Genei ale de AarsIenlA ScmalA și Hrotecțe CopIMia Soctor 6 pdr nnbk.Șn piNuo cu pcirsnnn.il.ilc |ijirtr/i. tn’krqais In. BbbortfflAa CnnsllliJia Iacei Sectar 5 prh HCL di.62121 12.200’1 Cu «Xtpul d-j a askțiXa adlCârea puintilix iXîOk' in durnwiliJ pro lecției ■coplll'lui. înmllmi, parscimNor verslnce. i>erscuinelcir cu di^atililAli, piecum el Nkh persoane, qibtilrt căL wiijeit^ț: unsie Iu ."ojn^i «ualâ, CU toi In OdtrwitatIBHW și ncortfer™ iicnnhci nr nci asisloi^U ți a Eflrvinik* mania


ri|iv

ftiGET DQAllFb SiEGroM thhp ih j i?nan 07 jn?n fd

Erjpi>"ja:4irrnir.i4iwii !K4rinw HUJ4^?hh*iL*4M9tiaiW:/uw5u!n rviHjniiu.


UhU HClnw’ir Hphi


D«teMr«

ixmsfk: K«nt< h


LocalizarB proierct

ROMÂNIA

Goaipt>twirUa 1

HoglUtlM Hunciețll - ttlw

Judelui GucurețH

Localltn-lau. VHirHip*ii Bocuruți


Inferm Jljl pro*oct

ProiRt.li* mi va dnrula pcinlni cordmki mzidr’i'ljM Mir «ibororirsa Lhrncțim Gdipriuilra de AuhlențS So-iltl f! PmhicȘA .........Ielelor 3

DGAE.PC Seutcr 5 esle u iiSlIluȘe pubrcA a tini - uuiiviHte AlTidptid Oiapraoltâ fumzarea de seivleu BOutaie cMimiriiur vulnweblle amkvi'i k%|il nr 2O2J2O11 ii .nslilcrțoi sudllo. Scrvitiilr socia* sa ri’.i'jo;l?3 ți :m rili -’neciul cijilmar □Oj.iln rciTidonȘ.'iki caro su grupoiurn n cănim mzidtwiȘnfci dn Ingrirro țl asrsIcnȘb pcii^.u pșcMiBnr» eârslnicc.hnlrviw ir IipA kirmtnul.l. milrn ro/in.'nqLUn pimlri. |ic: nane adullu Cu dizebi itap ndlWW IccumlG J>rc4Bie1». conlr o 'RZi lm ^Hir partr । ccq ■' i d JabhlăU și pentru cepe in HlBtemul de proiecție s^:i«!<lii winlii- rojkfartjiale de Fipr^ira ți asislrnțo penlni menii ți DOJHI, mClesk uiiile; «ZldMJțiita de lip lnu^liul fn ca [Mortul ni! L‘ ci. Mtimeiicdalunjl Scrvcilor Socitra apratral pm ■ lâ rv taUMCMlB centre sucale ți unlia|i rezidenlHe pubice su:il încadrate ca ‘cănim rr-nrinnțjoo' rte dik-i ‘u lipun. n Aicm nr u. g3:rț’ rifcirmapi dotahnto nn^nu cerirelo Boclala (BildwTtFBfa din &dbntdtoM fiGASPC saci™- y dAiMiînma. .virezi. catBgofîa de vUhr<raMliLrio a mmlii înr nr, p'..i:m ț. corî.il wmiaitw In coTrinerulAlR ri.

ftamendatMiit SorvItiBor Sticla


tai - r J                                                                   . •                                                                                                                               i b *n

DESCRIEREA PROIECTULUI:                                           -     .... ■....;..,.

Obiective proiect

ObraatiVUl gw*nt fll pregetam Jeepul piblnctuJirl

ObwctMjl yetierm ai prolectuli n^u j&gureree inp.trjie[p adecvata da *iyijse $ p nincjm fn^ de cnza CCMU-19 param beuartoaru ți fingaj^kcui 0 LL- iim ți stnjciLrttrezidaiiljfilbpuWw du aiAondkiea D0A5PC Secte 5, rew-..’r¥ bene^iai I ți 220 aiKiaiaf ■ Bwienrtnm suni vhrslrea, pereuarw uu i>zt*Hliaij seveie ueiitHriu uj buci muiuuu peilut?. penuMnu Câiâ aCJpoul, mpu ți Unea <m d&eblltau "'■ W™ tînnc-- ÂbS <fci ;ir;ziA.|i" sporiți! aanlinu logi

Menții ri cure pidectil amtrtiJe la IndlcHtoml d? HMuHei ui piegiarauiui - G-ipadtatee Bdecwaifl da Ihflfljwfl tr^a*Wil a cazurtordo InfecUil CU virusul SARS CdV 21 do geslKintvii k driiei sanlciie.

La iiiLdpulul ptmdeir^l im SAH$-CnV? DGASPC finclw :■ m nuca slinuri siilirjorVu de arh-panir-iln cm protar^a țmățll rh.nir ta câta, mânuți deexenUnare eta). de nincido cu oxc^nța prndunalur dccurttpNn uzuala. no d^m^i ochi pa mo num* dun ictere Sflkl Innrirmalre nun-con lud. Dupfi hiiptemanflare p Otelului flrranțal de FDIM. iflpadtalen DGASFC Sacii* 'i de ftSBtwrvjie .i mizei sonllAm un h ni?ninirii'jiln iiiiii.'.'ihP/ihi In niud speoviu spa|irv du lumj dn cteiliefe rezdolillalrvCH li deainliiAtile lupi.l.il toluspid liwniHli zdp :,a?ii|^ii:l'ir<i LIV C, sa vi realiza zilnic scai' nea lenipera'ju be^irlicia’ilix ți .‘.ipa|Liljl::i tulodiyj țințe ecHpnruc'itelur aci pi:.!»■. ți-PfitirirwlA !■■ -jiriir: wzidnnlir/c de inyi|irc ți iralamci? pal Ier irizate in cr>nd.|u oe ugcranțl mwllrâ ți iționirrt a angaj lUlnr țl iMnrfii tfi llnr RIhixI dr. rAnpriniiim a InUnc^ltx LCJVIU Ib In controla Laci^ rordarțiola uu 1i roioi'i ^-nliu dmlnual flModlvata ^iwcinue rtlA piularjijliil

1    1 Ohmchw .|XirjIic asta dofaraa cu ectițiumante de fwc4ec^ie ț BOiipaninrCa mcdicaJc in panciidn Tudia 2^K?4\ni(irllin

2071 .pulYlr.1 bweficiHrii șl Bngqje^i ceibr 1ftc*nim El nJrurlun rnzidantele din raspanAnhlilaka DGASPC b

Rozulteitc Dștcptale

Ltatalii rezuMaL - Ce'npanoule "I

I 1 FtariZlnlul ganand al proiazluhi asie dai cu echți de protauțte (hsis ți BchciFnenla rnedn^ile pl prevenirea rnsp.mdull vinrț.ilill SflHS-Ct>V7, In penanda m.rtic îli.'D nprnuZO?! a parsonStih. ți benr-liniun cihilruhv'^r pil.ir n pl porțCianu wjluui.'liilr Jir. BUbwdlnea pBASf’C SectW 5 Aii ktOl             cccilrnkw riv

Periei deuNufi fol pcilp<Dp4lBnfl 15D IHjC Ijptați iKiicfUir l?M buc uinitilnnrcuina de pfokKJfia 315 Puc dșitirtadart m^m iOa^ b^c dhptris& al prcM$a SncsitlMwilci 2 buc djialLr pi gel daâi^riaM 33 tHX hulii1. vlzÂotM culci Iul 75D buc

l^mpi iiltraviciabn 1!> Uui: mlnizți unea Ini 10600 buc mEțI ur<J roi 5 airabțn ujc nuOsC FFP2 Kil05 unlrf W 100 b(K «iielatl de prteetlfo 200 bUd Icuniuiiielre I •' uirAra prctertjcUOl^ liuc

2 CupucAL™ aditofllfi Cie TlXP IJire > bKpnenl n «i^unlar flț InlMUft un vlftiflul 5AR&-CCAI-2 du gEraUcrara- a ciizei d&nileni

IhdibKlcnJ crițius esla lhuI cislUnr

[nnuimdn. jntarvon(Ja PClM NU

Uherky lnfe<ver>>fll PcUM; DA

 • 1 lJrc-: i'ooal± u kirTidUI prri Lurnijnrcrt'le de pesa dilu/Me k» ii'cepjtul ț; clh țili neurali.Im dialrraurii'Ih Injln i xvir.'ii'tKlu dir prașA pa căra nslihi|i;i la fnlnuațla iri mod cumul

4 Utkâknll puțiiuii de Intadibl l lietUlLniCi iu"1 W&dnaB de Oblecituețp ți tUldbâliSlu (^râdukii, pieuuin ți surp* da finanpra pin i/țariM pe sila ul Inlcncl a> >GASPC Sac.Ier 5, u sar.țMnaa Prraccsn ii uncr pigni di-'hi nh cu 'ilnmi»]U'i despre prranclul hnii-i|Ui1 pan Prrcjrnmul POIM CU cniițuujl raallMl K baza l»COHtandAfliW din t/jiriiahil dn -ilr^hlala VcLalu p^dțru Irisln.niniihi ^n.c.T.irnhi JO14-20ÎO

2     5, tiMBtdBrt ț angain? cenlrnlnr socnlo ooridoiițuile euni iniommU de rezuhflffllB ți SUreade I||- udare a

siiori^li.lui prlnAJlța Al- rujli^ulu clrilu'lli raillioi MflmifihiiLi Ce WeiiHSM Vizual peiifru lnslihuienli! Sli udturtfe 20 H-202> tteiitHia iu ^-5ul UIFți U iHiraTM «1 lic aih teulru leJidai t ui beiBOcuir ul x±uzi^lțo frimjplr pir- prefect

O IWizalorii or. cerimie rezjoentjwe de Rdupamenlesor mediere «iwițonute pun puecl- terniwnetre ren ccirUCl țl lArupi UV-C Bum IhlufruuLi Ud Bixea dA finanțare S hlI lizitiitu. Aceslu edipunieriln ulc li nfilicnln pu ahrl>ntn niiLacctardc pu stmfefalh uiztiln

7 Rflimlir do turtit llnanciar al pralnrlului naaJizA: ceri Fa rm cnri 0)1^0 r CtntiRclilLH rte HKIiqw e ț* u'zvplbl de tJlkH AM FJrilM

Context

Prmcțpaln piublcnlâ idAnfifcaH 1b Alvriul siStenxfiui putiid da Msisl-ai i|;a loddli dg Irp rruirtnr^ial b fofl lipsa dCuB ■ k1 nchotm™ fii de prolEH^e indrvHfUaiâ ponlru pe meri Juri căra IrA^ufLiA rar bnidficforii cei mai vulnerabili Alb pn pedpnpfi stării dt urBfllr|S Hiat y a nlAri ct alwM. 11 mal im.lr-i Ibdnțfl (Im țară. cwilrplc sricinln wiefonț-nln, rlw.pr.i1r va ^lyiPfeUl acestora & bwieVânr mor ales porsosniiltj vfnulnlrt- aU luHI Cefilllll unor fOCSrede IMecța CU riOfWiBWkUB ț< CnJITierCițiI beneficiari ^iau piorckrl vh^. SIlLiațiD a foct -FnMn^niltaarH In mm niullu lari europene. Ui unde nucesCutee SturcjmiISde e consolid ■ seinii iuțea acaslur ornlru sacinfri rnznrrinjviln p. >1. i ,. | „hji iiscunlcrdr: rnsp.:ri.lini a vlrusulal SARS C0V3 cu cansacm|p dramrilicD rmupm sAnAl^i irvi^liuai for ți HiniijJWu’

Proiectul este localwt Xi m eforul L ni Muwpulra Uncuraștl, In cpocul Incgdrțil centrelor Ui Blrudirihr rezidonjinlc pubicc-din ».tnjjlura DGASPC Sedur 5 DC.ASPG SBCKH b are îfi HUCxjrdi'ie hi contor nutal.i cu Noa eirjlulwul Serwcrilcr Sudnlo aprnfl.v pnn IK> Nr. fldf.'H?!!. : e-itn; re-zdun[iaco partaj curii cu c-.zal IiI3|i. uupi :ira acăpcst sau in nevmedc piilrclre dn urgnr* 1 sun. pinl-u '/i țpru.- .j jxuc^ăfulâ de logp. Do aiomrei, DGASPt SoOcr 5, prin <:ircc|un da Asislanja SaaalA ore In wbtnMwn ceidre raZ"Je»rțitrle pentru pttrsusn 9 Vflran.co. pe.ilrn prvsnann ,11 drnhiiLiy rfovccn, cu bah cronice somnSicfl îi înnl.r.i: loIodelS. DGASPC uiu "-1 structura alic rtru clui rezidențiale urqnniijle fn cedrul program ului naD&iai da dHZlnsllIuycflaliians tsuastea lini: unrtiț: do Up fomiial pnolii. wț>i cu d unhJiUU lju copii eub pn^euțe BrHidBiH Vi SMieșl liriip. peiirtiu founii uumoritiil: emisia o Iqcuii^ piuIdhiLj

C'mr.ronla rnmpmnrilS a prolodi iu: es*o docanlnrea diettuiciilar cu nchuiUr'i dn cchțînmonta de pnoțgcțO 41 atfilptunerile n-cJic^rle penlru 3nga(ațjl Ș» IwjnslKjmri cximnilcc mm±iIo rsrrfoBpțaia puNiro on scibwdinoa DGASPC Sertrr Sin pemaduDI letncana<!0 lunei i>020 51 pffKtxilzai oe pcJuzili Ordin porciiida 1.11 ■ u-npr.nri Sft I

Esiiniaruti HkH u «reiunlcv el^lbte pukiu a net! proiect este de 950.53171 nan.

Justificare

La debutul piriOeiruel nihieii'nl de aaltteințfi wclsifi l>i pe Irxrțp terllofeilul Fîumfinei a luJ acrpms loial rwprcgazn dn punea da \aaKirt? .U adierii cu achpanre’il de uruteuța penhu urlpaja',. ceru lLM3euzâ penuBTi-it In servierre socroki Ața cum s-a cons'.rtel din evuuțrn npkreniiai de ccrnxirivirus ii’ Ruminin. crnSo un grupui'le cule rr- ri vuliirrrrihMi <11 ncc nrâcnrl rio deces. 8U t<s; vârdi'riji । n lwiIt<Ip

1I0 rmkwnț.ile pmccim p pcr-xtancjc cu grad ccvcr oe hmdrcap mullc rr ihn do rmntnliMtH le |'<d țl eHuie eub iriiyiirua purii>anenlA a personalAiUfei.flpedeliW» Rendm ocesia nyihvn. a ioni ar.ir> |n romwu^ri: nx>snoe <ie&aeațjț& aei^urfn Dclripmrwrtm pernacUe, molariaH mtrinuaki de pruierUu, bkMJde ți aliu su-abi i^LUmiiu ealțurâiil Ipenei ji detimincțfai lulurir unriniiUcx > <<ire vcin hairnraln servicii siKMlfr osenbahS dar mal alee âeHirelOr tfOcâlâ 1 ezKJențdla. In ceinhKțte cziirqilmicffilanLntfl» cu iK^xparnenM unitare prim4g4fi alto surao, au Inii p nnHcduiia|n 11 ocanlilule Irrrlilldr i'ifițli ( 11&50 da mițr.J din țra'nm brix-bci Cr-nordlp ij,i AMSlerilă Stx.r$râ h MunciPUillU BucureoH tiln jiortna Inspoclrrr^l.ilu Garwpi rontru Sihia[ii no l.lrrjrsnțfl ( vezi AflBM 1t].

CEhMjI resjslaliv specific onrn ^rslifirJ ncwrsilWsr pmKirJulin irsțn Dețrâlul er, 1 ifi dn 16 madie 3000 al Prețadnlehri Rnrrjnigi p rivind ir«1ltuirea Slâul rta urgunl^ ie teritoriu RomSrilei precum șr Decretul nr 1B5 der I6 ;iui1hi 2&20 el pMțcdrnlnl.ii Rnmjmel prrvnd iraliluirca idfrii ce uiqeirlâ pe LerAoricI Rui'irfirei precum s: Decretul nr. 2d0 dn 1a apnln ZiUtl .!■ ’mțndlnli rl Riiu.jir ii । rivind pralungirea stâri cu LrpmiT|ă ue lui tortul Rurrrinier. De menmea, Ordoixanța dn Urgnn|n nraj dn C aprilie ?U?C ,;i nuu upiuLirn-a i-. iijr mn....n do sorindoumlalB din Icnrsan euroirenc, cp urmare □ rOsândirii corrrr.yvnrs.ilu CWID-IR. pe l^rtoadu slfvri ce urgenții c^rp1 -r pisinilniitaa mirrreidri rhahrwilUnr Inpnter dr nctv7^mser«a 1»- Pip ni: im nih r ți mi1'" ulrcr necK'czina mrrlrj prrivmruo

IntecUill H rAspandmr țin.siiliii SARS CCW2

Grup țintă

Benenaarb na 6®^iei4ft woena dm cadAii centrelor r&ZHienu&te. fHCum ?> eftenab DGASPC Sector □ cnm Hcme™ m cedrul «n^rr centre.

CncucunlE ImAiebIi

ripnr

Atmih lll ‘il Ulii L13l|-f 'HliriltaN

E30QC4-I?qv EțlHIW lll 4l2£AHfJ IlfCMÎ^AFJI II 4MHMJ MCMU' M I

ANE.KfcQLlA£! IR nLkTRI


S listen a h i lilaio

Ucscrlcrrx'Valor :bznrea ruzr>ltn1c lor

Proiuclul presupune in crra rnui mure uarlD , :ichjJl dend'iip'iiînMnL oe proiecții mqjnrlalns de urrrefi UiOBlnlS Jju tu durau surr|j de ‘ililrzara, ddcr lj va ckisIho rrlrstliucturn da geslrun rl duțan rnche-Eired pramcbilu In egea re [* Ivește ecAlpM'yr-jIu moacele ecru? Icrele- tarmomnem cu m*5iirwna IwnpweUMil ferii omlm.l ș] Iftrppi CU reia IJV- nceblcd au leal de,1r hurie InipcBncd cu m8nunl.il ne utiHzan iji Liririâhu^uiv da MmțfriBre șl martafi*^

Furnizează Informații cir privire la foaie acordurile Instifoțidirala relevante cu liaiu terț* po-nlin l>nplen>4,ji<forca proler lulul ți unpfwtima țu Lurcns a tncihioțilar caro nn hv,l pl.inlElc.nfo șl cvnrnunj frictalaftf;

Nu au liy.1 'rchnrmi! jrnrdun inu1ilu|rmald cu pnrp Inrțo Acirc.t proroci cswi irrțrlomeniei drnq ți riernl|krrjt de DGASPC Srirlnr h ,u u drenUUo^l B«vtci1loin «HsonAns A&tfeJ. «mr ti impAtelc1 SarvrtAil de AMemallve Rszidedtjeda cwd cDccdaicuurt arirviielna cwitrefcr rsrrdnnșekL nm Dlrec.ua de FTWqla copm Ilnt $ SU'ACrii FteZJdeti^n Aduni WrH uunfol&j^ contrele rezidmU^>« Fteiifo pevscurim cu d£3b iL:ih 71 perscAna vâiblnice dri caC^ul DirucHoi cu Af^Ihti^ Sdd*H.

DÎHfâ        lu privire la modul In câni va li geaLion-ih-.' ‘nt-Bslmctuni după i<icl'v<eie3 pi ni? r Intui lai anumr^ . numit

upeiulutuhr. mMwJi de ee^c^ - administrare publica iau conuci-iLine; lip de- conlrncl elc.j

Diu^Lt.il p-eeuUurrt In cob nim mar? |:<irh ■ jicTuilp da odiipimcnlB di! iircUh^u maprriiiHd du uiiicâ futasinja sau cu durata set idS (,■ utilcafe, deci nu Vă f irdp^: ■nfrțmlrurriin’i de ge'lionnt <iliim nctieicran pue'L'îului In cnen ce-prrvețbs vel ipanlu':iLde niudcalo ^ChiTi[jmwp- lanrainutiu lu uiâsLiih et» teMporaluta lâi fii «XllâlJ 51 l?ni|u cu m?n LjV ■ .n nilwi .111 tcw rSsfnhiuki im^rwinA Cu manualul dU 1 ilihr.irn t :i ricin :.|limile dr inii ii^ ne'ri y rnantrnan[fi

Evidenlp Ui-.IiiImIi 1 AcJwananli for an prctccpo 1 alii. 111 umilirii finuli a kisl iisigurulâ prii intcLniIrer Buri." Lu da transicr. Arnwlc xuiit rtrmiuTciie ourtlabfef aCCUHlBj deqMUUM a Ssrvhlulut AitnH=ir>W p« hiiza cJrrra ne liir.uincnliHr ag fost rlistnlxHl-i 1 nntralix mzkKn|inlc

f ransfurobii rtatea rezultatelor

FUmhMaln nstulțnttkit VH s MOBlIfl pentru ImihtinmAjirua |I uikinlcrrln n^iz^i parftn nrai vlllim șl amcururcsi unerfxcejin ml nlimi du material? de pruimrqn!

Relevanta

Referitoare la proiect

I^uIhuIlC uonlnhi.in l.i jrn'i nv.iraa nvnstt&ilor necouara penlru consu'dprc'B tapneCa^ de —i*::|ie In cr/a de dirinUnlH publici ciLiruL! dn risțiândnea v'ubJui 5ARS-0DV-? Ir 'iviri rniicmt, pmmclu'ncnslibjie n nvinlilie in r|llmslrL'_luru snciNJ tare ccnblbum u dii^bit.Krt.i Ltnivul nuțnra' icukxiBI p bem. ledLLirHl " rij^irjțlA In ccw.i rn pnvnțtn iLirun de inAtata, prcimovârd inckiriuna» mxjoL! pmi Imhiaifti.ilma accesului lu torviCUH bOciiHe șl Ea prolețja™ ompuiW Ct4w m:n vjJngr.irillri

Reforrtoare la SUERD

Ana prlnrltari S JERD

Rbîcnlanre lu aHp ulraluți'l

Slratep-il relevai'!®

■ RISPUK

In primii parte a prwec!i*ji, pnMUBeUs findOBffl flChiBț’WWn. nu anual reain. i a daua fionn. daca se decuira slwri cui .inQflnja, cenlibn^lA ni.rvl mirjmn lai duci Ba rklici sliiei du ilftW, ■ BhUtStJlB SB pot CBniIrttMi

flutu Ilare risc ar.

MAiurt rin latanuar» ala dmiuhil

INSTRirCfium DE FOLOSIRE 1 IMAGINI H ian te A ECIITAMENTELOP


Rl»c Identificai cri

1 IMHC K MAV1RE PRIN NERE SPECTAREA REC-U L ■ LOR IN

Vni.lZAEB Al F HJHIPMW NlTl DR.

Principii orizontale

EGALITATE Uf ȘANSE

 • r. qalilalc de iqen

Cuilld'in ilncivulnr rimnlnniliil rumeni b DOASPC Sc-clcr '■ inAiurilc- 1S1J piului.be $■' 1t diBpiifle bftilSlJ [VOlSlBCM tii iflIBBJ ULildr SBlMtaUldf ți tiOir'b.sir-mr: i iilrclcr rcxidimljulp. ri niuJ equii Fi d dex:i>rui; aM du pân

NodiscTlniiii^re

pKHețUd nsîc dcr.Unul prrile>u ■ iiencliciBriIrr i|m cenlrBÎl BijdiUe putAC* ți pun urmam nMn rteslinul k> mort special unor ralnijniT. JiScriiru i(iin ț< marglrmliznto tn societate - pomana ec dieaHilAU       psrwfirii* tur A BdApnțl, Cdpil ESrA Tflndllp. b0lh|țvl ih-oiha ccmallci

si pfAilCl In sl.ire gravii. pi!rM\ano virSIniaț Tpi.rie du BprljlrWi 'jiriilui Bâd Al qcliUnUb1

 • ■ i procesul Cu aci '.dUe puUlcA DGASFt Sodor h șe Ațupiira ci procodurk: de ur:liici|ii! PJusile iu aarrfarTTiriale cu Hiyu.j ir blLC-tlUi rnspiicta puicipJ uudisunnuâi^iJruUS SA.....lii?ț.1ij j.rtn ilalinrann ct.cijimml.i|i!s termice I,t.i a lamcin/a un nnim-1 participării, tăi^ .1 Irwlude rfmrțn do no[icnMtnlB, tara o includecerir^e da LățeaiU cere BaievurlMiw ernjpiqi partoțjjiill le procedura de Belise puliiuă ți (art a favcrl^fi un ........ nlnrtarii ::rr ilmnib'ia de : n idilii ițM^imi' dlu ii fn ckiiiHclirdc suie iu In cescilerua caracdirlshulw u n. picdus nu su11 ii&uduse-iGli i[0 priwnrl i’i aminti mod du Infimurirc su □ amrmVtft uirjina, nici primnixic spealiu!nu Lize n Ini ir? la O &rnjrnllS marca, hicrct, negrie sau u piridui^ dBteriimsdA. CU cciflpli? țluspo. in para n ineolnstfa KflAEia rwhirfl nsig p isliUcatâ de Otfeuill DO<W»ctlJkli fi dacul tfoaaabosle UJM£H du nvn|iLnuii ^iau wtlkfllwir

AcuaVtkMe per»we cu

Ffh ri^li.r.i sa. prWAdul FDHjinfl trirj nmisiH pc-rsconeior nu iiirnfaililMi Li iwirvra sonoln Oferind protBCt|B ipcn^rxi-Mii illerfl

Ecfilmkilrl ilnmogrirircn

UL2VULTAREA DU RARII A

Poluatorul plnlvfki

Proteic tl □ blodlvorarliții

LHIlUjnani dlclenEa a ntsuulpr

In C6ua ca imdeșto UlIttfe^M sUBlwi^iLț adnțiiuntorgnnnmlri Irmnncnuin e|B iinplnmertiirn .t pmir\.1i2ijl. dorim 5$ rifiam urmfttnnmlo precizări pentru lerv^de du ulbdai-' hunspori ți alinlrxjip iM^mi iTn«1lr.#e ......iifii/n-lretecțiuntn DGASPC Su 'i* L ora ri cdiuulrur nr r^rilr.tcl ::u liriivi S.C EXPERT WASTE MANAGEMENT 5 R . re re          Indiiiv KClpiei^Ma [BBCMBne ptnlru ctcGarcBa aceild

dBȘAiir ^i.tiI considerata oațm.n nnslicnta asalt. dețiun cure c.x;n|ir sau caic ml vend in ccnlacl cu săngak; ari nu Unde NnlțHjjm piULum Șl tir virusuri txnctoll, pnruz4l țrfcdL Ibxinctc mînnorgaiusmckir, perfuzMrc ,:u 1,ibul,i?.ir.l roopkinle miu nu :.:-i|h il -.âițio sau ațin nurii? biukțjlce. carnpwi operatori mflni.și $> pito mmnnato de t*iloft inio'.mts. nr; eșa cum sunt ele irecura Iu codul produaptor IrJeclknsn Cod CPV 905244W [}

Atan narea șl ad01nArela «ciiknharlla climatico htnzllrcnla la deiBetlu

DtSGf lenea i nve știți ei

ValuuieH taiali a VOleclLU MS ptoCUa awtofe reprwentSnrT

ChiHk.icl elipLik: ■ Cieliuiulik' uiiflih ie suni ucea Mfledin >nptul total al acNilUlfa da (KN^afttoMe de p'uieiiiii!- kidrvîduelâ ți wMpamenta nitwlicuSn ‘-SLi/lede DGASPG SeCIOf 5

tar* ou In^l alocata fi lAslitilita Leru liLiurihx ți ivK/ujuțiui cerilRilo; y Straiurloc nLzdBnțnfe Evirfenpi

ifcli i.iiin eM c^Mreto wkjențjfele n irx-,1 fcmjț prin

beniin rin rransh -' cnnlrnliTinrnrcin acoStara liiird ’ilpcmrlu do isiSna fii:ruii:ii.i CdP4eC>HUte precum Bl e hcrurtor oo consum Siais KrtelS a cfleBulelllcr eHtfbie W|a <rfecHiB4e in perioada ni 02 ?ti2ih 30 OT 2€Me*1ede 3W.M7.05wn

 • - Sulaiii.-ISOW roit

Publk&ite: 9963,87 rtxi

Aiidrt: 28757,54 ren

 • - Ardiizipi prnuirimain A2l 223 25 rnn

Rnctluirdi Melci dncpl cele ulițjibio Ghdkiolllo nwllgibile ouitl ac^ba olooole □i:iuei|ii>or ua DrbfKMTcr.ic de proiectil: inAMciuala ți eClTl|>amenln mndicnlc cnrc nu

tort (i:Rroi.ira cflipnesp rjiruir.i podele fi ,xinunrsj'niiua nle nr Rector 5. atlcto decai WMofa Scrna lulalâ a cHeiuietlu m-ekjIMto «ra rin

9S2 132.91

Indicatori prestflhitițr

Componenta 1

Inrl'datuP prenlabllrli rin realizam

Denumiri Indicator

Unttwo mâeura

t ^iM

Din cart

Fmwl

Dki CM* BArbAti

RogiLml rtKrcokal*

H^liurM mai pollJi riqrvaltald

..............  J. |.iUUȘli bUrLOnell aCtolffanDlU

Cuie

73G.&MOT

0

VSIma edit^’u»iMfti -.' iKbilH       .....iu

[ÎUIL

f 40,343 00

11S21J

C

1 i 'IU'j |I|,IJkji uiU/du fbiii^Uu | nuli .1 or.-■Ihiiiuii',1 uuui SHnlInn taucBto ’M S*RS i:iiU-7

Nr

10 00

10

U

IfidicsEcrl suplimentari proiacl

Componenta 1

l-idicaiMl aurdimerrtati tfa cțalUaro

nnnqmlfB In^c^ur

Unitate mituri

V«k»«r* fint*

Din cart FMiEiI

Um cnru Uirbatl

KtTipanTTlIii it-Iimji hrfTTtriuil'u

hirti

edl|Mtndndu udcaki i.lmpHA/î

llll.HU

echiimrrairt* UL*iJhi IouiUJi. tanti

111)0,11

4.âi».(a

«cIu;ihimiiVvCu piCta^O JUfUTdil- OO 'UPAZOJIK

ta»Si

ât5JW

■ChhwiDiii ii (M praitaJt P#W*wLJ- tnftiKdl unLa InkKlnh

tarii

173^2000

CChțLTUHizlH nu |HulHi.|ii |»<iniHwlA. iilAjll u:nJI fi.k^lilUi

buc*

14Z/W0.00

otfipnmeNo de ■■ulO'';'' iWlturmi* «Jml»i iPiiiatJfl

bun*

a»D€

prosop FArtin

hut*

1368 00

Aclurlit! rilswrBnnr inra<hniT> perele bn fota si l^upnvy pttirubiM&|

HbUl

2 DC

bonaW tace fcilbUlHb

tMC

IHINJ

dniiiilbclani mun ^caessUr

IU

1 6604X1

Od^tnnsnr puKf

DuC

67 Ol

ODJhiM rKiK gal OazlltKQrt

&X.

.19 'bJ

ttuaux upiimctild cuirHirr-r

b<t.

Uft OP

llhzz'Urtd aidDOtftHllB LJ'.I al

lui:.

ao m

iimJ rtuTfecrari |.i mura uni dau

IlUI.

Afi 7i2 06

h.ilnl ttataar

buc

Z5ORC

poster

boc

WW

ta*Km tchd OmîAicIuiii

buc

1QG0U

jerw*«*r

tac

uam ou

wiprra liirtedm

xr

260.01

ctozatr Izirivd ■Z..I.H/-IWI

buc

J DU

Plin de aclnztții

Lider - DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

in (*qmi asfttuiw

Titlul achlrilW

Achroîe lanpi

DttetlwMI MhllIIM

Lămpi motive ;mi<-j deiiole«iii cu iad«lil UVC

CFV

315l5Mn-î-LfiPțil lu LAârioMe

Tip contract

Fufiilztre

Vatonr* contract.

99,9W 00        LEI

Tip procoduri;

Achiziție diruetă

Gmp piedlcnr* prorodudi

17 Mane 2020

Litiu puWkara iwJtat aValian:

17 Munți 2020

IMtl Mi ni 0# a btriME

17 Ma<t*j 2020

Calâ Irnnmrlara J U U.l.

Lidor - DIRECȚIA GENERAI A DC ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

lD docar achlzir|k!|-

»5S3B7iai

TiUul achiziției

PuljlLrt.il ii pi i.irji:l PQIM uuji hanilaia

llrivfIhm.i achn ILIn 1:

PuNinlaln mnlnmi Uaniml rin- Irinnlilalu Viziciln pentru Intinitruinlu KlrunlmU» zniJ-JOS D

CW1

/HM HUUJ hi Sruwidi i:«i | ii/tikulnr-u

1Ip «intract-

Sficwl

Valoare- contract:

9,52000         LEI

Tip proceduri:

AclUiți-dltiK.'tA

Cdl iiuili-lri nluCCduil.

Noiwnhrie 2020

n^in piiiiRiun rezultai antuar*

Ndienitrie 2020

Pali htiiimi u cOrih act.

Nuternhie 2020

DMi h HiilirdlHi u j'O.U.f.

I itSor - DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA 51 PROTECȚIA COPILULUI SECTOR S

93 :lci ^ti; achMțW:

35611511B7

Titlul dchlKifM:

AchlflilH manuBl, niatfL txKoal, naMți 4 torwta

Dnurionca achizilMt:

Furnizare: inâ-ziusi, OiSSUi belj ti. llâUa li Ixînntt:

CPV:

1 &i.1dO3O-3 - AilLide i:u pirilHUlju peiiliuiAp 3-3 772000-2 A'bcciht do unici fpiisiniri ini ihurtii-IM433O0 9 Aritndn pnnlni .icuntiril cinul, 1 R4?d:410-tl - MAnuți (ta ut u; 'r^Olință 331 !îfl(XIIJ-1-rrorfclmnic pnnln. nri-rramlU rrcrioil 1 UzCHI:? 111-1? - fncfiUSTnlritstltî proiecție

Tip contrauT

Furnizare

VhIicvu cnntrHcf

107,92400       LEI

Tip pror-adur*

Achiziție dlrnctft

tXi pilitura piEiaHhva

16 Martin 2020

DMâ publicare rvzutral pMpiionr

17 Mania ?020

Dali BVnțfM iipnlrarl

17 Marin 2WD

Șțtp fr»nirnHvtt 4 U.U t

Lider - DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECT1A COPILULUI SECTOR 5

|U Awar a<hl7i|>m:

1356907667

Titlul achizrpci:

Achtzilia duzulur pttnh-j gd dezr^cdairt

Dusun-erea achicilipi

Daialcf țțȚțql tjwinftaanl panteu mani

CPV

396317<î0-3 - CiutibiiilOHiL- ddlOinaiH du ^ftiiLFi

Tip contract-

Furnizare

V.iIckvo contract

2B4230D       LEI

Tip procodixp

A>el-iZi&M diiadâ

Fiubbcaru piut«<JitrJ

3 MurUu 2020

QMf |iiiUicAI« taauU m-alharH

9 Martie 2020

Sara- -wjnnara ccrlrad.

9 Marti» 2020

IImIb 1i aiiHiiw3iil« J OUE:

Lider - DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

|D d,ri.tr MhlTiltat:

I87O31M9»

Trtlul achlzițiftl.

ArJ iL'.hc: daqMrdwa iniinhumnlr parata bdtOWI al flBpflrtHf* pefllTu birx id

□ oenriAKvA ar.hlliqHil.

□tapansara IrwjițBmiotB [-ii.roh . tatapa* St f»8(>WI&er purfltHj Inucrd

CPV

39SJ1MQ-3 ■ t*S«il u.ilnprw Pukhh.p^ 0*1 &fl(HPI 42966200-1 Diab il:u-i urc da wtkkiIi. rte IpanH

Tip conlrHcl

Furnizare

Valoare contract:

1,3390(1          LEI

Tip tiriicmlurâ

Achiziție Brmciă

Hain pubUr-M»-nrcHwtura

luUo JlWO

Data pu»*carB rerirnwi sunliure

30 hAc. 2020

RV» Mimn-irn oarinct

30 Hillo 2020

Dina Iranin-Htnrn ;<J U r

I Idnr . Mlltr-CJlA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPIL IJI.L» SECTOR 5

IO dcraai ecltlXilM:

2909794955

Titlul

Achiziție manii FFP2

□Abcriana aotiizltleli

Maeti FFP2

cpv:

33772&J0-2 ■ Ailicuki de U&kfi fdoBhți dn hârtie

Tip corali «1:

Furnizam

V»lo«r« cun4t*cfl:

19,992.00         LEI

Tip priKwdur*:

Negociere trtr.T publicnrc

IjvilH po^r.i'K |ii condur*

0 lui® 2020

Dat* put#nr*      ■tWAhi*

!1 U4ui 2020

UrH uciiiiud cOIIHJlL

f 3 Iulie 2020

LI.1L1 SranHirrlMrB J.O.U E.

Lider- DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA 3f PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

10        ach Izlțlel:

340005530(1

THhd achiziția!:

Ar.hcntio gol dozlnlnctrint 4 ml

niiurturiij adiizlțlrd:

Gel dcanloolard 4 ml.

Cfj

24455000-fi - Oczinfftclneți

Tip Contract:

Furnizam

Valoare contr«si:

213.72100        l£l

lip procedura

Negwiern tăra piiNicern

Data puh<>**re jirnc

21 August ?W0

Dati publicare ■re,’i.*rt natvarr

27 Avgus: 2020

Data Ranina** cnnP^ni

1 SRptcmlxin 2020

Datl trenarrdere J2O1UJ

Lider - DIRECȚIA GENERALA DE AS3STENTA SOCIALA SI PRDTECTÎ^COPÎLULiJL SECTOR^

ID dour achiziției:

2494950232

Titlul achiziției:

Acl>7 ' ie moșii de piuleclie pcir'&ij uadi ti u;:ulli ti mânuși mini dta urjci fcilp\nl.'.

Oescnnraa achiziției:

Masii dr urpice 1 ie pantfir capi st ndulli *i nsinusi nt'il rin zimrji lalasMilq

CPV:

1B143Q0D-3 Ectiip.irierile ce picLeclje , 10424300 0 Mhup da Lmiitâ IcJQțn^a

Tip contract:

Furnizare

Vulouiu contract:

116,7481»       LEI

Tip |xmaduil:

Negociere fără publicare

[iHl? p|ihUc*ri- iirncxrfcu»

18 Snptwntxin 2020

Dat* pUtUirjim rțo-i .ll.it «itmIiihiv'

22 Snplnmtxm 2020

D*M nmnarf ccnlcnt'

?4 Ssp1sn*>rlo 2020

Dat* traMmUc^a J.O L1!

Lider - DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

ID dusai achiziției:

1056090513

TiUul aclilzifiei:

A: iTuitw nremai du unica hitiMii'lH ii umibtnevotaie ue pitHft^la

Llcr.ccierua achiziției:

Uaețti de arii::p lnlu>nhi £l ctirltaiiiiUâ&na d* pictcclia

GPV:

1M24300-C Mânuți !>■ ■ rin a rutaii^ 3319W0D ' IrilvăcUnur:!! pi ilru pnr'axijlul msiSr jI

Tip coelrW:

7 utnizmu

Valoare cootrart:

317/36 00       LEI

tip procedur*:

Negociere tArA pubkiire

□ari publicare p>ix«dur*:

20 Afxilȉ 2020

Dat* puNicnre nmiltal twhiara: 4 Mai 2Q2D

0at» wmimrn Lontruci:   4    2020

Din* tanon^nr* JDU.F

Lider - DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR S

IU titre ar achiziției

T83T1S6128

Tulul actHiKfel

Actinii e misii,mancrai cambinizrjarw-, ixZialatl de ptolCC-lie Sl m&sll ce pnjter lle FFP3

Descrierea âdiiilțlfl

yast1.n1nR.j5l. ccimtinizctane, ochelari do prcledie Si inaili de pictocte FFP3

CPV:

IBH4D00-3- ArH(n>'e dș prcrlncțin paniru cup 33772DO3-2 Articcte i!e Uuicd lukiâii^ i:ir-i hftftfl , 18143330-9- Articole pentru aaopr.nl cnpd , 18424 JDJ 0 ■ Monup de unic* fctusn^e . 331 yf.iniXH -IrntjrAcmintei pentru palicnfiijl HWdcal. 18830000-6 - lhc0rțSrnnle rîc ptaocfy?

fxi curdixCl.

Fumiz^e

Vakjimi contact:

70.868.00         LEI

T»i procuduij

r«jQoc>oie rarii puptlciwe

Dcti publicul o prcK-trJccJ

8 AindleTfMQ

[>Mn [xjldtem» raiottat ovaluarr

23 Aprilie 2020

lunii ihihiihiu contact:

23 A^nlla 2020

Om* IrjmanUCwr* J O.U.E.

Lider ■ DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

IU tlncar achiziției:

889757370

TI1l.il achiziției:

Achiziție duzii ilecispil nwlrt IDO ml

Peecrlcroa achiziției:

Dezh itedam medl KXl mi

CPV

33741300-9 - Qe^Ovlerjam ponlnrmani

r<i contract

Funii iare

Vnkiuiw contract

20.iM9.00         I.EI

11|> priM^dirH

Acl-mție diredâ

Dală pehlioirn proodbru

17 Iunie-2020

CkM* puhllur» nxdltxl uvulutrc

17 Iunie 2020

Ded xainJiHi u CulMract

17 Iunie 2Q20

Ontii II tillIlNM» J.O.U.E

Lider - DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

IU docar achizltlol-

3ȚI0Rq 17R17

Titlul achiziției:

Achizibe cnzii declanl 500 mt

□□scrierea achiziției.

Dezlipi.lanț 500 ml

CPV.

33741300-0 - ri>47inl«>rUini pnnlni mam

Tip contract

Furnizate

Valoare contract:

M.303.W       l£j

Tl|l prOI.HdLTH

Aaliziție tffEClâ

Dată ptihecxru prnudurJ.

15 lAai 2029

Data publicare rcniiixi nunii»™

15 Mai 2020

Uat^ wmnMrn i:<HMrni:l

15 Mai 2020

DaU irananuinra J Olt F

Lider - DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1 PROTECȚIA COPII III UI SECTOR 5

ID dinar achiziției:

3332X4tHb11

Titlul achiziției

Achiziim rirsa-p, tormematre, maSli sj rfianuâi

Descrierea Kflttlțlel:

^zinn:. tiwnininctrc, masli si munus.

r.pv

337/21)00 2 AmcrJp de unică fokaiintâ din Mrlie , 1F4J4300-0 - M9nuții i>J uiwCă MiMikiță

JIWVIIIM-L- ronwrwlta, BwUSKW-l ■■-'iiHirr

Tip conhurt:

Furnizare

Valoare contract:

200, MZQO      LEI

Tip proceduri'

Achlzl|i9 directa

□uni publicata piocadUrl

13 Mar 2020

llHl.l pulalc.irl tulullll OUaldlM

13 Ma 2020

Sui ■w^aru cwilract'

13 Ma 2020

□ Mi tranimlter* J.D U E

Lider - DIRECȚIA GENERALA DE AStSTENiA SOCIALA SI PRQTECTlA COPILULUI SECTOR 5

ID dour achiziției:

1852170750

Titlul achiziției:

AchiziiLi knmm hwiediJda uve

descrierea achiziției:

Lampa bafertcida UVC

CPV;

31515DBD-H ■ Uirtpi ci; uiPaviirale

Tip eziniriu

Furnizare

VhIhumb eiinUarl

2,376.00           LEI

Tip proceduri:

Achiziție directă

QMi pjucrro pțpșwMrl

Noiembrie 2020

Mb pilirhcw* rwiirt»! uvaluaro

NaurmCnir 2020

□ airi «cnnaro cpnh.int

NoromtxKi 2020

Ml (ranarnUara J.D.TJ.p:

Uder - DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

ID dosar achiziției:

1755651499

Trtiul achiziției:

Artilzikr dbpdfllM piufcup al dcesln supui i Hui "1

Descrierea achiziției'

DiHrtnMf piWOp roți Bl dosflkir «apiji ■■ hid Cil MW II IrtM iPilini

CPV:

19031700-3 - niifHbi. K mre BlItSțhOta de napul ■ 3951 *400-2 - Drt:i     ruin     di: ț:țnl-

Tip cootract

Furnizare

Valuaro contract

73,61900        LEJ

Tip pCOC«tl*r,T

Ache^e drecia

□hiI ziuEillearu proceduri.

Dewit'hrki 2020

□■IA itublkarb ivzuIIjs eualu.irri:

Decembrie 2020

O.icb wnaiH copiracT

Decembrie 2020

IXita IrHnnnillma JO Jl E.

Lider - DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA Sl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

IO doruir achizițiai:

27S 17426(1

Titlul achizițiai:

A::l!uilie iBtmnmuftii d--:|il. il cu fnfrarthal

Dercrleieu HehtritiH

1 emwxilri.i mgltni r.i. nfrnrrzui

CP*.

30413000-6 - Tfumntnnlrn

Tip «uituci

Furnizare

VnloM» c<ințr«±

11.1W.no         LEI

Tip procadilrjb:

Adilzițio diredA

Dm1 pnNcnra prtKMfal*

Nntorrtxift 2020

mit>rn* n/idnl aVakiila

Ncuomtxie 20X1

flsi.i <Amn.irn rnntr.irl

Nmrritxiti JOTtJ

OaM iransnvlcra J.QjU.E

Lider - DIRECȚIA GENERALA CE ASISTENTA SOCIALA Sl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

ID dinar «ftiiltlo*;

4239677402

Titlul achiziției:

Acbiziue dranteti^nn Bervetele -jmeis aniibecrenerw. săpun Hi ivd uannfeaan! ai prcecpa

□□scrierea ntchixjl un

DeaTfireoanH, șervețele unredb anoativiiene. agpun rime dAzkifeuMC ei praș» Futatu

CPV:

2445&D0Q-B Oui i' ^i'ljnli 2951-1X10 1 RmId-jii Jd țervel-ale (icnlru țtwamfimitl, T 19DL- fi Săpun

Tip contract:

r «mizare

Vabunr. cotltiact

241.950.00       LEI

Trp prucnihitl.

Cerere de uderlaTbuueduri s-mp Realii

Oala           piiH:uiluiJ

Oecencirie 2020

pi?h-carn rcrullaL avaluxin

Februarie 2021

bit■ HHiunaiu uunlrMi:!.

Februarie 2021

DuIh Ii uiwiiIIhi u J.O.U.E

Lider. DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

ID docar achiziției:

2212569692

Titlul achiziției:

ncJu.-il.i’ tinfosai, mzird da prelatliu ii m.anusi

QtaertaM achiziției:

HatoMi, mnBb du prataaie penbu capii 31 ndi.'hi moali da jwntoctle FFP2 cu mpApn ju rnanusi ce unice fctoelnta

CPV;

-

Tip contract:

Furnizare

Vxlonrr r^nlmcr:

202,084 00       LEI

r<p prococtor*

Cerere ™ Mi rțfliPinciHJurA olnipllflcata

OaU publicare procedură'

Ndemnrm 2020

Dutl ruUI-cJeA riiullJt 4 /j|iJirt

Ianuarie 2021

Data Mmiurejițcitrăit

lanuiwlu 2021

□jLI trananilhKO .1 0 W T

Lider - DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

<C ddțar acnirltlel:

3907661166

Titlul achiziției:

AcNJlte Smuui Atdu FiiaiKAdi PTiilM

□cscrHrea achiziției:

Servicii Ce nudilare pruied

ppv;

7^212190 d Snivici de A^fHlte friancmri

Tili Mneract:

Servicii

Valoare ooNlnid:

26,76600        LEI

Tip prwadurA:

fadnziție directa

ttal.i       znrn in'c^BdiiiH.

NoHimbnc 2020

tWA publicare reUtri rmIiuuu

Noiembrie 2020

twi -nuaro («hEfKI

Noiembrie 2020

BiU. irininikcirt J.O.U.E:

Lider - DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

IJ dcaax ochliil^ci:

676176109

Tdtul achiziției:

Adiiztlii' pitim A3al MIchețBSLdKotenra «MirAd

tnscrlerea acklzilmi:

PusIhi AS sl L'lkzlelt' SdKOlMlta dlief A1

CPV:

3O'.99/W-5 ■ Elkhala . 36fi9<1OO-0 - PnxluBfl mfamMvB ai de pramwer®

Tip contract:

Furnizare

Vatoaro contract:

444 00           LEI

Tip procoiRira:

AUiizitte directă

Ijaia puhiiionv pniadufl!

Nciviiibrie 2020

Qal.i |H^ik.HrH Hnătot Halim*

Nuretnbrie 2020

■Oni ’i xnir.irc contr*Ct

□rolianiT drjro j.u.u.L:

RnniifSA uinanr* Implicate

Tabel chl|i .idk#tor re*ur»tt unun*

Nr.

CFț.

Ral

NurriD p+rxaanâ

Codul Li^|i]hn[|(J

1

tnariaQM dtf pffliBd

7A5ILE RAMQNA MONiCA

121104

il edW adjunct

2

adftKM mariaj praleol

ANOHEL ALINA VIOLETA

261103

consilkir jurMc

3

RESPONSABILUL DE ASISTENȚA 1 El INICA

DOBRIN ADRIAN

335A05

inspector tnhnic

RESPONSABIL DE

4

IMPLEMENTARE A

GR5G0RE MONICA

214946

opert adwatH publice

5

RE 5PON5AHIL FINANCIAR

PlRVU FLORIDA

121124

net tiimix'sikndirJu nnMK^f-tmUiajII i^no

fi

RESPDN5AB L DE ACHl^i TU

MIHAI D€LIA ADRIANA

13244A

TTUiragor arfiizltll

1.                      Iwk

'le țXUteet

Wb<h tMnoakH

Codul dciipațiel:

VASILE RAMONA MONICA

131 tQ4 Llh'dui uțaouCw                       ihțuiirl

AtnbuțiI:

p.inccki ^i gcțHțmmiji im|XT!nirnl uniri firciiDCIi. -.ii.

- criirlui^i scfi|gf da pmliH?!,

- BbparrizMâ pTKHdiirliB de acNzUe > -ib ibuu n i ujuh arului.

inj'ji.'rj IMii nicatM uu dulixilzil'iLi UMrtrarfinrtta

usi^L^d r^fndtjeu wilFndiinjh.' da ;M:livilCi|i;

statHlfițla m.icurile ucie.i.^ri pflntn. n qvila nner? 5lhia[jei neprevăzuti. CBie ai plAact erezie itTiptemeniarea

r>i0lHldi.i. rar In ubzui miel            tLHudJJL la manuFla ri ramedirtd'

cEnbilmla etapele ș clomnln c ae nT-un i'pi pe .teii, nva.i nrH<n. inn,iii,,prirIima > ev r.lueree lltalectuliH, pneonm ;i

arte atribui!' epecftit*

Cerințe din fița postului

Educativ pA&tltrtU

STUDII SUPERIOARE - 4 am

Ețpyr'enjS BOtlctillS

PIRECTOR E^EOLHIV ADJUNCT - T ^nl

CW¥>eliint$ fleillcAatB

-plnulIlcA Șl OdBSmBWft ■nțiIftnw.dlArflH pmledjlM

-corxfuce echipa de proiect

JMpbrVtZiMSB i'rucedUNe du BttiLZII^r ți ^iIiiuuhv ;■ DurUtraduhil .nnkjurArzinv.ii'icnrna ru .i.ilciril. ilr ;i           țcilg

-askjurn             c.alRniL-iri>| de ncuutUL

l imhi străine nollcllzlr

mg! era

ințwlogrr*

VtiFMm

Sertare

Auditiv

3 c. livro

CofivtHatle

Pronunție

A? IMBJAlnr ete/nețitâi uc^U

A7 - umztsrtor

AZ - LMMtor

AP - UtHiWtuf eleinenlui nivel?

A2 - Ubikalui elimertier livelî

Cundculum vltae

Educație

Oi:l 19W-MI ?M?


txportanța

Mol3W3 Apr JMMK

Aug 2020 -

AugZMffii «pl.2iXi3


T EOLOCIE A5IST ENȚ A SOCIALA

FACUL r A "EA DE TE DL DGIE ROMANO CAT OL ;CA Șl ASISTTNȚ A SOC1A1Â

Slr Hr G-'al Hrinunk-t nr i:t Ml.ninpul HuO ■ 'ți'. ".I f'^iil 01C | fidelul EkJiainr'f6, România

MSPfiC i OR SPECIAL i I a. I f-df . i- SARf at r im iț ii șef ■ iERVlpi 11

OGASPC SECTOR5

S*-. ȘIUABA kAHHICA UF UHIHRI lUHI nr :■ 11. Mu iii.mij Hir muvli. cod pUtflal 601H2, jur|c,|i,i BuMjrBfțl, RcmflnUi

DiftE CTOR E XK CuTiv Al UUNCT-r flREC ȚI a pro i e C Ț1A COPl DL UI

D G A S P C. SECTOR 5

Sfr STRAOA FABRICA DE CHIBRITURI nr e-tlH Mirnit*kJi:>>^h!rț^ 0UCUNIȘ1 Rninflma

SEF 5ERWC1LR ADOPItl-DIRECriA OSHErtAl A CE A315TEN ȚA'SOCIALA ȘÎPtto TE tjțltat COTII. ULUI 3tCTOR5.BUCURESTI

D O AS P.C SECTOR 5

5h STRADA FA5RICA DE C'IIBPITLIRI ■" Ml MurtdpRiliȘunHițS, w<LpcfWMlltfZr |udct(|ț Uuiiumțu. Rmrfirw

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚA SQCIA1M Șl PROTEC] IA COPII UI ui SFG1OH d SERWC'LA PJflllC SPECIAL LZATPTN'R.. IW1I ■ I A .........fl, ViTI 1U' IE PUD iCA AVAnU CA M iSIUNI ASIGUHAHFA i'Ril I F<: | H C( SJH' NU AFI AȚ. IN OIF :C. I[ TATE Ar :t Ai DAH - ft : H- ASISTFN | A In REA! IZAHE și F XEHGI I ARE A DRE P TURIL OR 11 Ș> ACORDAREA DE 5PRIJ N FAMIUEI PENTRU PREVENIREA SR L1AȚ II OR CP PIPI In PERSQOL 5F.C1. IRITATE A Șl DEZVOLTAREA COPII UI UI

COOREJOWARFA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURĂM CP aNUAuaIi' DIN LAURUL SERVCiULUl A&DPJlP CtlMI-ARl IMFN 11P. UI PROTtCȚlS BE TiP FAH: IAI

COLAPORAREA :. i. SERVICIILE Și H'HUUîH E DIN CADRUL DIRECȚIEI GFNf 3AI f Ut ASLSTENȚA SOCIALA Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 Șl CLF DIRECȚIILE GENERALE UE ASiSTFmȚASOCiAJ-A Șl PROTECȚIA LORII UI UI IUN AJ 1F SFC’flARr'rJUE'EȚL PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE COMPARTIMENTULUI PROTECȚIE DCllf-FAMII IA1;

AVIZAREA FiAI’OARîa.Cft Dh SPEEiaI Ham ÎNTOCMITE i>- ĂM0A1AȚ1 DIN CADRUL

COMPARTIMENTULUI PRQTECȚIE3 DE TIP FAM ..IA1..

SUPERVIZAREA ASTM! AflLOR AAIGAJAȚILOR SERVICIULUI ADUF] II.

PH< iMl WAkF A AIJLJPJIFI NAȚIONAI f PRIN R"aL17aREA DE MATERIALE nROMOȚ HJK1AI F,

PR-N CC>UI »AMII |1|- INF URMARE A ' :OMI.’NI 1A | I Ș ■ INF i1RMAREA SPI CIFlCA A BOLICITANȚILDR,

M0NOT0RI7AREA iNTREGUI L'l FROfcES DE AIXU'IIE

IlJ 2020 - Aud 2020


Apr ?0tl5 - Iul 2020


DIRECTOR GFNFRAI ADJUMCT

D.GA5 P.C SECTOR 5

3tf STRADA FABRICA QEGHrnRrTIWi pi 5- i l, Muncim Rtirurații «dpdfMȘOlA Judațil Ducurețti Rcnnâtia

ȘEF SERVICIUL AOOnȚIJ-COMI'ARTIMEWTI JL PROTECȚIE DE HIJ AAMU IAt

D.GAS P.C. SECTOR 5

Slr STRADA FABRICA DE CHIORII URi r* B-l 1. hllDWLrtll              |»SW 5DLH2; iu ciclul

Bijcurețti Rcxnlnid

Cruripaiențe

MAS IF RAT  'JW VERSlTATEA BUCUREȘTI- FĂCU. TATEA DE SOCIOLOGIE Șl A5J5TENȚ A SOCIAL A

UAWiSEMENTUL SF-RVICIil.OR SOCIAl £ Șl DE SANATA"!'

LkpW MiAins ciuwm^uIo

2.


Rol:


Nliiimi [Mranana:

Codul eeufuțtal:


axistant mararjer prtwect

ANGHEL AL INA VIOLETA


Atribuții:


»> 1103 cornilor jundlu

miKIurureu unujiHLDiii Itillre macie^atjif de pu».'i I E( SCllIpa Ou in-iniriirainlnro.

iifiqirbTon man^icruiji du iMuieci in ir>arin^cnioiitul uniiei,îl...

lYIIRCluIlr

dewtiriui'Ha uChțjrH dA lippiamonlatu w rcpartlTacas          ncastaru

■ ui^LMuua prtodtHtJior;

rtutjjii privind oclrvilatiu prciuduli.i s 'mu-turirwi'u acrblotn.

ulnfiur.irn,! planunlor do acllimn;

- KXidi KSrw ifldkFtelp< do lucru aki -nchipni m im|j rrnii'uiri!

iidcifitqna iiuaufta pwiiiu nMlIzarea pcINilBtJtif ai bWhib™

atnactyretot ixfrvaZulti.


întaidgArA

Vtwblrc-

Șotia»

Aud»ti<<

5crl*r»

Cumva ru[lt>

Pronunției

A? Utilizator nlnmnr.lnr nivciS

A2 - Ullltafix elementar iivel2

AZrUffllrrtqr ewn^tar nfvdiî

A7 - Lnazatrx ai&mentar nlveG

Aî ‘ UWIîHtțv mnmftTiiai n|vAl2

Cflrinlci din (ița |justului

Educație natlcltala


Studi< superba»* - 4 arii

Eajitrlonța sullcitaU


Consilni lurldic - 4 ani


Compruonța so:lciLntn


atrigun*TS8 ..............  ™rwaBn tS protel hI r jupA da

imijhtmoi'lara;

xprijinira? n im uiguri.li ii i:e pr.adLl m u!Liii.H;j«rieriiul gonEial d pfUâeciUltll,

- d&SstMuiSiea SCIUM# Bfl *npifiHHntWP Si r^pwHwrw SArrjriirv flCWlun, <Ht


Limbi utrnlnc solicitata


nngkira


înțelegere

Vulltlre

Aixfltln

Scnerc

Conversație

Pronunție

C1 - Ulfczator

Ci Uâirnlnr

experillltriUlt rii^.l^laffifițlEtQLalBÎ!^

C1 - 'J^iJiilm AXJKll H-HirH. !l HIMf I

CI - Ubllzartur e-gieriiniinliit nivdl


Scrinro


CÎ - UllleHkn experimentat nivel 1


Curnculum vilae

EdlJT.AfțM

- 3011

PROFESOR.

l.lnm™islM Crețbra "Dmilrc Cnrtemir"

Si1 Splaiul Unirii nr. 17B, MurucuMii Bumrn^r r.ixi poțial-, ILdAlPl BULUiefl' Roiiâiiiii

2OH

PROFESOR

Oiivuibilnlea Orfelina 'Dirflllrle C^'iIeutipT

Slr S|Jaul Unrii rif 17b, Munuprul Bucurețlr cadpațlrd- județul Blx?l>r&țlL R4fflârila

3O1B- 201H

FONDURILE EUROPENE 1N ADMINISTRAȚIA PUBLIt 1A L OCAlA

FUNDAȚIA EIANNS 5EIDEL

Sil Di tâwb Felii 55 nr 55 MiriUpajI Bucurcțll, cod poștal 011'033,       EklCLMBȘU, România

201?- 2012

FORMATOR

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Șl PROTFCȚIFr SOCIALE

S*r. uti Dum.' Dcbrersou ru 2 4. MuriinipiU Buaurnțlr, n.nd poțlfll Ol 01125. ji ir^Li.il Bucurețll, RnnVInui

2OM- 20W

JURNALISM

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ TMMITRIE CANTEMIR" DIN SUCUREȘT l. FACULTATEA Df^

ȘTIJNȚF POt 1 nCF. MAȘTERAT In DOMENIUL ȘTIINȚE POLITICE- COMUMCARE Șl Pfj i mei PUM.1CE

Slr Splaiul brunii nr 17B, Munu^rlrH Aiicumșri nod poțlal-, Jbdt$rf Hucurețli, Rcrmânia

2006 ■ 2005

JURIST

UNIVER011A1 EA ROMANA DE S TUN 1E ȘL ARTE T3HE£JRGi IE CRI STEA" BUCURE Ș T l

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE JUR DICC Șl ADU M3TRAHVI 1 Il;5«ȚIAT N DREPT

Slr Bkl Enenjflccrer*|ixnr. 9E, Munlclixil Buuirețt nod puțini , pdcțil Bucnnqii. România

Del 200* - lui 5U0S

POLITOLOG

UNIVERSITATEA CREȘTINA’DIMITRIE CANTEMIR' FACULTATEA Of ȘTIINȚE P0U1 ICC

Ser SpUhll Unul nr 176, MvnldpiUl București, LOd pâțLrl -, |ut«Lul Ducurcții Rominia

ExportR-Hța. g«tp soit

GC1NSII IER JURIDIC

D G.A S.P.C. SECTOR &

Slr STRADA FABRICA DE CHIBRITURI nr 9-11 Mjirw^pluT BuCuTfrjH cod pușlal 50102, |Lme|u Auauruțli, România

- ELABOREAZĂ PROIECTE, PROGRAME REFERITOARE 1 A RF S1 RUG F1JRAREA.

ORGANIZAREA Șl DF7VOITARFA

SIS 1? MUL UI Dt ASlSTENîAaC5ClAl.AțCOF»l, PERSOANE VAR5TWCE, PERSOANE CU

OIZABII RĂII. rjHJGE PERSOANE

AFLATE ►< NEVOIE),

ELABOREAZĂ Șl PARTICIPA LA IMPLEMENTAREA SI RAI FOII-11 DGALE ANUALE IN

DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIAI F,

- ELA&OREAZÂ PROIECTE PliOGHAW PENTRU SPRIJINIREA PERSOANEI OR AFI ATE IN

DIFICULTATE

ELABOREAZĂ PROIECTE 1N CADRUL PROGRAMEI OR UF IN1ERE5 NAȚIONAL IN

VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRI) SISTEMUlOl

OF PROTECȚIE a Copil UI ul ÎN sFi: i ori; & BUCUREȘTI,

■ ELAHOEAZÂ PROIEC1E PENTRU SPRIJINIREA IN REGIM DE URGENȚA A FAMU IILOR

AFLATE N SITVAȚH DE CREA

ELABOREAZĂ PROIECTE D£ FINANȚARE 1N VELPRFA InFKN| 4ru Șl DEZVOLTĂRII

SERVICIU OR SOCIALE DIN

SECTORUL 5 BUCUREȘTI.

ASIGURA IMPtEMENTARFA STRATEGIILOR. ÎNTOCMIND PRl 1IFCTF DE 1 ALIATE PENTRU

REA117ARFA MĂSURILOR

PREVĂZUTE DE ACESTE sFrategh

 • - COLABOREAZĂ CU AL FE INSTITUȚII ÎN VEDEREA DGRUI ARH ÎN COkRm A UNf.lR

PROIECTE IN DOMENIUL

PROTECȚIEI SOCIAL E.

MONITORIZEAZĂ Șl £ VAI UEAZA PERSOANEI E BENEFICIARE ALE

PROGRAMEI OR/PROiFCTFl OH:

 • - impi.E MEN1P.VÂ PROIECTEI E APftOBATE.

CanpnEflnla

MAS1ERAI

UNIVERSITATEA CREȘTINA "DIMITRIE CANTEMIR' DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA. DE STItMȚE POLFDCE-BUDUriEȘTI

MASTFR ÎN DOMENIUL ȘTIINȚE POl 1 DO - COMUNICARE 51 POLITTCi PUBLICE 2010

Limbi străine i.tmosculo

Irancnyn

englnra

înțelegerii

Voriilro

scriere

Audlțln

Scriem

Convomațl*

Pronunția

Bl L?lHraftx indopwiiiert rivali

A2 1. Jnluatai dtamentflf Nm12

A2 -1 Ihlizalo-alerrentai nivoD

A2 - UniUaltr fllAiWinrnr IIU^Z

HI - UlIOalor IndeiwndLYit nlviiH

CI UnlUaSdr expnnmerXat n|ve!1

C1 Uillumtof oxpnnnuwtel rimai 1

Ci ■ UliOalor □K|Mnneniel nivel 1

Ci -UdlKator experimeJilal nivull

CI - UtlIuMtor SKpeiimentaf nivnll

1                  FRH: RESPONSABIL ih DF *SISTENț A TEHNICA

NimiH parwnl:   (X1BRIN ADRIAN

Codut ocupapel:   3154475 ir^itMTfcr (etnic

Abibuțil:     ■ nstgufț respedirai provedoPiCir din cuntractiil de Nia'i(nrO1

- iw*2Uffl rL-^'wHirc ptwțiiwr+tir legali: n iirerederihr nxitntfuafa 31 b uaieluliil de S&fCip.

 • - CDOpuruazâ inrloApmapH cu bdonil ds echipS Tn cnaa țg privește sEadhd de ImțilBinm-ntara a conlnicintor de

kTiiji'. 51 de edilitara pronusoLnr ți ecliHimriunlcicir HcmiJiuiulD,

 • - ci?pper*aî5 cu callalți membri si echipei de pnjiact in uoderea Imptamenw/d cu suceau a contactului de sțrrvkji

 • - ne HHiucrt ca ixinwnenwlfr HVtbIh dn tirmlffix auifl cixoctn ți țcmpiBht

Cerințe din Ața postului

Educația eollcllatâ    Sludn supei «Juv ■ 3 an

Experiența «hliuilaiâ inspector - 3 art asfli ufi i»h|MCtena pruvederflOr dn centralul ue f'iiuri|nra;arvgura iKspedlarBa prevțH>jnkjr h^h. « iirwradantar cortraduale ți a ciliLuIhi de uarcin un aslpurâ Câ UaciimHnfele Rwrain ele lurrnZur surii carnete șl «imptelB

Campotonțe eullcltatc


Limbi străine aollcllate

frtniCma

Faițelegma

Vorirlre

Scriem

Audrțl*

Sertare

Convaraațln

Pralinele

C2 - Ublkriix ejtbarrnanlar nvp|3

A2 - LM^dlrt

Leleirienlm m-nj'?

A2 ■ UtHiTabar elernnrrtar mwl?

A2 ■ UUijalor

.'Aln™.'.'!!i!î.r!?.vJ2

A2 Jtlirahvaleri-antnr nNSÎi__. ______ ___

Gurrlculum vita-L?

Edticațlii

2007 2007 EVALUATOR RISC

FACULTATEA UF INQUERIA Șl MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOI OGKZf

Sti SpiaiJ Independentei »ir nr. 313, Wjnieiphil Bururașll col pu-jlal , județul BucurețO, RcmAma

2001 - 3CHMI INGfNER

FACULTATEA DE EMFRGFTlcA-CUT NR 2-TERMOENERGETKJl BUCUREȘTI

Slr Șptall |l li Khd^rdmlai nr dl 'J. MmiuipnJ Bcicixeîjli, cod poștal -Județul Durureșh. Rtridinle

Ort 2016-fcil 2019 econorirel

UnftwrtbitBa Crțițhriă 'DlmBriu Canteimir-FaCLlUilcinda Man&gemiHLt Tunțlic țl Cuinercini

Str Spldlu Ifciin nr 176. ManKiiplU fiuuumțti, con PQfiai -. ludețjl Bucuroțli, Rumânirt

Experiflnțâ

Iul 2010 Inspectut

D.GA.S.P.C. SFGlOH 5

SC 5TRADA FABRICA DE CmBfllTURI n B-1i Mum^țHld Buourețti cod poștal 5016?JudelU Ducuivșți. RomaiiFi

-CENTRAI i/l-AM NECCSARUl DE MIJLOACE FIX3- I A WVELUL INSTITUȚIEI Șl SF asigura uf Încadrarea !k suGETUi ai qcai instituției

MENȚINEREA Șl ACTUALIZAREA PROGRAMULUI INFORMMIC DE INV-Nt-W1ERE

IMPI ICIT COORDONAREA PERSOHA1 UlAN CE PARTICIPA fa CADRUL ACI ITT tATII DE PRELUCRAREk;q| ECTARE A DA ELUR,

VTRIRCA și CENTRAL l?FA£A DOCUMENTELE INIOCMITE OP t.A THE COMISIIl F Df

INVENTARIERE PRIVIND PROPUNERILE DE CASARE A MUt-DACELOR TIKl" :?

MATERIALELOR UE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR,

+Afl TJQRA ANUAL SAU Dhi DE CATE Ofii ESTE NEVOIE, LA B^VEhTAFNE RFa

PAlHIM<lN;(ILI'ini.1A5Fi; (#[ TtJHb

 • • HASHiJUDE I Jh EFEO11lAHP A I UI :^AHIIJQR MEN| IWAI ■ LAI IMP Ș IN I kINE WINI >11 II GAȘI AALTOft ATRlBUȚI

REFERITOARE LA ACTIVITATEA FINANCIAR-GOWT ABILA PRECUM Șl A SARCINILOR

TRASATE DE CONDUCERE,

ARE OBLIGAȚIA DE A TI LA CURENT CU TOATE REGLEMENTARILE L EGALE Șl DE A LE7 APt ICA IMF li IM 1N ACTIVITATEA LjFSFAșl rRATÂ.

 • ■SĂ CUNOASCĂ PREVEDERII I- I FGISlA] 1F1 FISCALE ȘA ASIGURE APl ICARFAȘI

RESPEC' AR: A At> S I < >RA FENT RU ■ t: 1 IVI 1A11 A RF PAH IMAI A.

:ntochește qpfrA’iv și ci i f kir ,i- wțA si 11 iflqi ।-.f-ri itf rtn vini:■ fit.nviI a ■ i-a REPARTIZAT A.ETC

Competente


FAC.L IAII ADF ING NTRIA Șl MANAGEMENTUL SlSTEMFLQft TEHNOLOGICE


AUDITUL SECURi TAȚII, SAnATAȚIi IN MUNCA Șl EVALUAREA RISCURILOR ■ EVALUATORI

RISC BUCUREȘTI

STUDII POSTuNfvFRSITARF

Llnilii alrfllne cunctWUlB

iranywa

L'i|olagere

Vorbire

Scrim

Audiția

Scriere

ConvtmafFU

Pronunț»

C2 - UliUzațOF «xpennierilHt nivrf?

A2 - UIHzator elernentai rivelZ

A2 - UBItralc. uluii^mâi ikaiIZ

A?-Utilizator wiiwnlur nivel?

A7 - LJIitzjilni fllmi(jn|ai

Rol-


nc SFONSARH DP iMPiFM"MTMaF a muTRArrri nn nr Arm/rir

Nun>e pwaMtiS


GRIGORE MONICA


Codul ocupației


Atribuții


2149*6 «aport echtenil publice

■ LKXX’l'-iaazA dlsk l 1.11a de nimerliKA pcmparnonlH Li flecare reriliu rnzidnn]ial coiPorm proitxSulu

țriu ovidtii’ța "ral oralelor fi oulrpuniei ilui:tr diTr/iptriale i.oi-ju Romii e ce i'l'j rwnknpid

qnjOPflraaȚa cu i:r -,;ilț membri ui onhpo tn npiu inl cu iLnupixis.ihilui In1ni;: In CLNin cxi pJivufie

LUiPltMn

u^tBi'alulJ* # oUlIpamențelor

- inTumiețiZfc managerul df protm lu plrtffl Ea Ovuuldaldk flewnTonnlU^ BtB mBieUaletor ți ecrilpupieuietar

nch'izițiorKiLt!.


Cnrzrițe din Tija pus [Ului


Educație erjllcliatJ


STUDII SUPERIOARE 3 ani


F. | wlan|A            HI- RPONSAHIl UI UF |MI-L FMF NT ARE A Cl iM TRAI: I El OR DE ACI II7R IE 13 nni

Compolvnl» wJIcItalP


C0ORPQNFA7A DI&TRIFKI1.A OF MA'FAiAJ F Șl FCHIFAMFNFF I A HECAHI- CI ‘UHU REZ1DENTIAL CONF ORM PHOIEC TUI'. I Jl *E EVIDE h | A MA l EWW FI UR Șl FChPAMTNTElCîRAJCHJiTIONATE PENTRU T EGARE: CENTRU RETTDr NT IA.

CDOM HFA/A CU CFK Al. II MI MURI Al țCI HPLI

Umbl eirtlne utate

engleza

1nțaiog*TB

Vorbire

Scriem

Audiție

Scriere

CobveraBțle

Pronunție

A1 Jtii«to> dnmnnlor nivel 1

Ai UIKzator elemenlar riivefl

A1 ■ UHaoKx ekirjerilțu i ivull

A.1 UQ|l70lfX e^irninlH’

Al . Ulilz^kir r^Hhianhr nUiefl__

Gurnculum vltac

Educație

MÎME U.l 2U18


ECONOMIST

ȘCOALA N.VT iDSALA DE STUQII POL IUCE 31ADMINISTRAT IVE FACUL IA 7FA DE Ș T UN I F

POL ITICE BUCUREȘTI

SIi [ki. E/ptvAoi nr. 30 A MutuceiiU Bucurețli. luU puftefl -. |Udi^i' Bl'jnuqt. Rumân i

Dd 2E05 ■ kll 2KH? lX5N17ill

UNIVERSITATEA ARTlFEX

Stf. Strtda Effmnmla Cozarascy nr 4f UuNdpUl B^Hhfl COd puțtal^ JIWaKfccimțn Românii

Export mi ta

>1X17- CirjNSiLiF.R INCAȘUL SERVICIUL UI AUUZIȚH PUDICE țff URJ^RIRE CUNTHADTE

D.Ij A.5.F.C 5ECTQR5

Str. STFțAElA f AEWGA DE CmBHTUfil nr 9-11. MuiiiuMuj Alkiim^Ii țnri partal-. |tnW 8utaire>1i, R^iâniit

ACHIZIJO4ARFA DE EkJNURi, SERVICII LlJCRARl PFN [hu nFNrm-i i- ■. \ ri uiriRniNt a

OGASnCSECTOR 5

Compotn iițp

CONSILIER AClKZJȚIi

PUFU.ICE


FAGUL TA 1 FA CON I AIULIr ATE Șl INFORMATICA DL GESTIUNE

Lhnbl stril im cunoucutn

DHQftazs

Ințelngaro

Vorbire

Scriere

AudRle

Scriere

Canive»T.ațla

Pronunția

Al - Utilizator den^irtUr nn-eU

Al - UINzalix elementar rivali

Al ■ UtOralcr nifimțjntar njn^i

Al Utlizatnr elementar rW*el1

Al - UlihZBtor fllennvi ta: Nvel1

3.                           Rol:

RESPONSABIL FINANCIAR

NUnie pervouni:

PțRVU FLORICA

C odul OUlpaLH;

121111 Mii bnnufaovidu linan::hnr rcnl.ibiF'.iiH

Atribuții:

usiy.iri Ltajnlij prwrrclykil uinlrnn ■ or i H..lni.|i da flflA ițare

ruIlTMzâ ctalti ilnliln erkjitrli.'i:

■ dwdUdțtP'a DpniiiHlor berlbare ți rela|ta tiu bsncS BOL trazntno i p.ihdcii,

. rdentifrftS nacuflle aferente rianegemenrului fii'anciar n pmloțt.it i1 Inrrepnnrlț n hur r !h pfe^erJHi ii eperijjri

litCuHlct, iiltirililicâ AdUpiki posHlș menz dr h r L^iiir,]i.

BMdupnv dn punct rw wwferv flnnw^f Hl StadlUtU ■ IHAlfflerttM prai&ZulLț

cledL.irc.i fl tarcgIMrjroa opwntJunltar W enuer-Cț» UubNi,

- elabonargA $ pAsitaree Ce-n iL^tslO' ți LticumEntdu' finam i.r contatrlo ir. ceindlțjlki prev^iuto eta leafeUiția în

■forjare;

- elaborarea vuriTrcnrea carnnJordc plalJV rnmtiursare țl a <10 CU mentei 01 |UslifiaBSre! necesare per*i| jviwm

ți autortznrea r-'Atikn

Gorinto din fișa postului

Educope ecncflațfl

Studii Superioare - 4 aN

Fiperlmit» wlKlivU

□'RECTOR EXECU"IV ADJUNCT ■ 31 an

Competente eolkiltate

asijjurA ixjrjdiui prviHin.iiM mbnn Gwitisctalui te frian[uta;rMllBMi4 chcihutiiM!

tilKjitrln:innnTitira rwrxirlki eletenie IRBR BOBIȚI emu Iii lluaruai d ormucluUi, toeptindo ii .Tci.nly dB preveivre a apariției itscui ikir

L.Indii struni uOdklture

Inteleuet»

Vorbirii

Senara

Audiție

Scriere

Conversația

Pronunți»

A1 - Utilizator elementar ni val!

Ai - Uliizaior nlnmantar niyțil!

A] .Jbliztary jlamolaE eUl^I

Al -UMizalor e^inenlg iiivulj

Al - UNireliv uknriunlwr Nvoll

Curriculum vltap

Educativ 2017  201 fl MANAGER

^CClAl A NA 1XONA- fi DE S IUliii POl i l IT"E Șl ADMINISTRATIVE li-' FM I ^XiJ'ibV' । ■ 30 A, ■MurrjSHii'BUCUrtJîi, cod po^bli ]ixkițu Auqirpțtl Hnrtlflrrg

2Q0B 2O0B

CONTASII

SC GAm r+lGEKRERT SRL

Su 'nrr Pnxocrle Dbrntlrnacu ru 4 Muiicipul HiniuiYțb cod |*iț|..i ,i Jn|u Am-irs^b Kun^nHa

2007 - 200/

EXPERT ACHIZI | II

SG GAM PRO EXPERT SH»

Str Inlr. Pmccțun IXimeraicu iii 4, Mi.nicipi? Duairații, cod |xițlal . |Uduțul dhCAirnțh România

2U06 21X16

ACHIZIȚII PUBL ICC

INSTITUTUL NAȚiQNAL DE ADMINISTRAȚIE

Slr Inlr Procopie EhJirrtroscu n1 4 Mm ii=>!;i;.- Bi.cui uțli, cod i:of;il . icduLul OhcuruțL RomțlnlL>

2MM 2004

PERFECȚIONARE MANAGEMENT ADMIN'STRATIE PUBLICA

INSTITUI NATK5NA1 DE 7DMIMISTRAȚIE

Slr. ButavwtAfl Tiiziițcirj\i ru 6. Minlc^iliJ Bucurețli, nid pațldl . i.idtițu SUcurajil, Rrxrdirsi

19M- 19»

CONTABIL

MINISTERUL FINANȚELOR

SA. B Hi ui Ll bortiți nr 16. Munk:i|"u Bucuroțli. cwl ouțlo! , Jddațld Bu cutați 1, Rof^Braa

Odt MJO? Iul 2DU7

CONTABIL

UNIVECSIFATEA GPlRU TWRET O1N DUCUREȘTI

ST ȘOSEAUA RERCENI'II. 34 MunlcțlIU Bucul85Î- WXl pogtal ■ Juifetul Rucurețtl. RcmiVUea

2005- 2D19 RFFERFN1 INSPECTOR 5UFr RIOR DELEGAI ȘSE SERVICIU RUBF I 5 EXECUȚIE

D.GA5 F.C. SEG1ORI?

Sh STRADA FARRiCA DE CLfcRRITLIRI ir 9-11 Munitipd Buturs^U cod pcșiBl -. justul Rji'iLkiiii

C rNl RALIZAfiEA, VERIF1 CARE A. In IQJ ‘.U H EA IXJCUMEH l E LOP t IE :NCI II ■!: 11 r UNA RA și trimf^triai A. hTQCAmEA FT^CTOUMUF HUOtT PRECUM șj EFECTUAREA PLATț.Cțt CONFORM BUGETULUI APROBAT. IwTUCMLREA EXECUȚIE ■ BUGETARE CENTRALIZAREA DICUMENTE.Qn iNTRAri Ș| CONSUMURI PE CENTRE DE Pt ASAMENI CHEȘI HrNiHE :t.Zl tOMplFx AEZțDEH lAL. IMOBlLEAfll GOn IhciUl ■ NANCIAHNPREVE1/! IV PENIKU .‘FIRII- SH I JAflI IUN l ADU .11 IN.-1 T 11 :IE■ Întocmire șt transmitere documente fqreikebug. buge t, bai an ța. fqrml*_.arf LUNARE Șl TRIMESTRIALE.

1996- 2000 CONTABIL

SC HFlir - ALMA S.R.L

StT Intjiikii iv I■ i. Miii'riihjl Șucurfițti cod pcțlnl prtrrți P-u::.ir-nști Rci'in'iiik

CON'AHI! iNUOMI-NIUI FARMALIF U‘IC PRUDUl | IE IMPURI BtFOftl MIUICAMiN E

CMWWTf*

MAS 11- HA I   ȘCOAL A NA| iCJNAl A IJF SIULJII P; Jl I liCF Șl ADMlNlSl FLATiVE MANAGI MENI Șl

tiWERN^NF

I. In .|U Strjlnfl curoshH*

tnglnjj

franceze

ințiHoțjura

Vdrtilro

Scrlara

Audiție

Scriere

Convmițm

Pronunț»

Ai - Ullkjalw okiruamtar nivel 1

Bl UUizștnr iixJupeaderil nlveU

Al . ll'iizLilnr ulciuenLdi

Bl Ubiir.ikx independent rivalt

fȘ UHhriikii IndapentfMii r*wH2

A1 UliUatoi □kiniontar nrvoH

Bl - UWzstor indo{io.'>denl nivalt

Ai ■ IMlhzafor uluniLTiCiir riMI

Bl - UWizstix 'ndopodenl rvvell

Si -iJHilzatnr tuia pțb da iii nivel 1

0.


Rul


RESPONSABIL DE ACHIZIȚII


Nuniu peraosrtS

Codul: ocupației.


MIHAJ DELIA ADRIANA


Atribuții


1 IS244-ft rr-arsiger acluili

iii|D<:iui!^b<! planul da aclvjiți al | iriiii/cluiir.

pl«rc -.1 mnliiiUBa iKJiplțll r dc mAtoriala și nd inumanii: idi rmln p-ciMK.ti.lui ■ coopefwzi cu oeUdlU i ikimlid i «SUpei ;Țfejr<Mct

Gnordui ^ictriul da fent/Hre u ud> rC lut Ce inuleriale șhhJ. : yu-uili1.

• Belota akMHFM cujȚiiili:lyr DKlHVia pnrilii. Hinajr^i; arhi^ilnr

sa Aciuia da ruQulhp tatea țl caiilswa procesului de stîlliWI puNiw


Cnrințu din flța pustiului


STUPII SUPERIOARE - 4 urii

Experiență iollcltni .

CdifiimiIduța solicitate


Riiapoii^ilxhl da ,"i!.JiIyI[Ii - t Bfll

-Toeirdarwtuă precar, hl dn reaunrri a ^.i4^i|likir rii mr.ii rlpL > eCTipann-- ic. ociliiriia ofDcsnra bugolnlor r/u:onnn> n^ncai          wNlHJor

■ w, .figură dn ring Urnita tea țl«ntatad pwareJmde «Jilziți pubkxj.

L <mbl strai,no iol.clin.1u


lnl»leu«*«

Vorbire

Sertare

Audiție

Scriere

Ccnvan.a'lle

Pronunția

HI -țrwirfltor l'ri«hi*)0ent nivel i

Bl - Uellîator indexe'ideii't ni veți

E1 -UWzalCf bidepondcni nrvall

Bl Ulib^lor rincpcndnnl nrwl S

G' Ulikjnlzr irdcpcn-ijijur rirvdl


Educație

MEflIli-lLl Ș1S MANAGEMENT

UNIVERSITATEA S.N S P.A. BUCUREȘTI

Sfr. Ekl Elpo-^yp ni 3"A. Muriirip .il             ccxi |xi^l.i jhiloț.il Hii;i .ijșll. HriinTniA

Oct 2C1M - kll 2Q12 economim

UNIVERSITATEA 5FIRU HARET

Slr ȘOSEAUA fl FACE Nhir 24,Ujnl{iț> jl Buti^flișll, Cnț (Xițld ■ ijiiețul Oucuruțli, Rtyrdi i.”


Lxperlența ?J19-


2012 2019


CONSil t£R ACHKIpl Pvbl ICE

DGA.S.PC SECTORS

SIT STRAOAF*efWj^ nEGHtWțlTURI FII 9-11, Mtviiixixu Sluuic^i cod ptăpnl H182, pdțftl

BjaiWțti, RmiAniri

INSPECTOR SERVERUL BUGET EXECUTE BUGETARA^! EVUJEFilfl PAmMGNiU

U.UJZ.SPC. s&ctorl

Lkt STRADA FaBSiCA fJF CHIRCI TuRl nr LL 11 r.1i..ilni|ni ।          wxf poftei W1B2, RxJnțuJ

Hi n.i RcmAri;:


Competanțe


CONSiL-ER ACIH2i[|. RURI ICE

UASTPRAT-

UKiVRRSirATFA S N S P '-


kW.URAI MANAHfcMI M Jjl GUVERNARE- FACULTATEA 3TIINIT PCX ITlCE UNIVERSIIAIF A S.N.S.P A


Limbi iljăme eu.iioic.ute


hțelegimi

Vai blro

ScrierB

Audiție

Scriere

Ca^ivcrsațio

Pronunția

Ai-Utiliraeor inaeționcem nrvet 1

Hi - UMi?fitnr llKIeîXUKlwir nlvm 1

HI ■ imifjlnr imețwrKi&rH i'hon

HI - UWIZ81(X indețiendeni mveii

U1 - UhlizdtGi iiiuupeneniu ivvcill


JuluikiiU ÎiLAzluIz:
tțMfafcni Mii MWt KHiujxlț

EWOOMyw cickiwi~ arjitwi brhjwxif iiriiifflvcAiir.^i-nrrtizmi.i

Cxrricj'jrn vfcxHc ■        Mm >.<hri<T jvf

aH>^44SCFClCr                      । l J IM

E7«52B*M

G^mn^mi rM>H« !■!’

EJ&XmjKkj u:c:'-4wm «era» nn?o.*Ai.dn ^iMn.^rMXiVJ! UfiWBH!*

C^uffiLuAjfp ■■■!< ■ Phw I mu ihI l\WKr.H<ZKI T îRF iW RFATJfWJ IW24 111       Mf       ।

HTA!uHiHU.

LuncrtiF Ffm :jigora Mrrcu Snlana pl>

l! IWMff


aaimot»

CV EX»4< AllklA

JOflUiHUV

CV llw < kjlu.

ra&TIDIII ina".44r^tuT:iirUUAFH>-HEI19UM H9»3fM.4 1t.4*flKEL'MCjlWABm I IIT-UâBHSa

I td R.1S ■ Anghri Amn 'iVira pdi

fc3HO&l42MFt»HHjM^âCH«tfH™?^^ e?fK30ft5T.

■iu(yk! ■ Lvi-m AditiipJ!

msaj n-i fCHHir imum?far Air                 i

Tiu ptril Pbw F’uhlJ j.»if

E.]țW*4^3fli:: icuw m iLZKKi Bwwai +:i «m□ inverzii B7KPM4M-

I ■■ IA.» - k»M- Da** **•--*.* pfl

EJTA^^MT'-ltUl*'^        HTJW*£4 lt4â4^JJ4>JA4BâM'

nTMUDHhâ

1 an HiiM. iXflV* MnrMW F*n

i: MUA1 IM *EIW:a;i ET13U7K 4 1t UMDâHACAHMW B7BMWB0

Fi» Ruj V»**-             r*<

E.lBOT-JITtMnZK: MMAJEf tCB&fiHFțSEMZTMT 4 IL

BTR^mnSi

UIlMZmE Qia ^ ™a ECHP* I.IP PflSHECF PQtM i-^i

E:M>^7^^ni L ici*wu w tctaw BsmzfM au             i

nTLuraiEZ

lwiJ       H»w                         B-mAm.

KfcVpi^mi         cv wii* r™ uimi

JViril'WJ            1 nr ''nW i-jiȚi^J Mm VfrrU-

WW0     FlM

SMratiai          PîM Pwi Afrv

TW347517fl          I u -Vmi n«u A-kwi

■KMX^nai        FtaHMiqf^QHțriCT a/™^

Ftai FWM VÂSLE

wwi'      [M<w4i UF

Resursa materiale Implicate

Ai-iplHflamont 1 Pita 1D dispoutln da: DlH£ CJIA QFH FRAI A DE ASSTEN TA SOC IALA S i F'RlJ TFCTlA COPJU Jl UI 3 JZdOR MLKfcO

AMP1 ASAHFMÎ 1

Artrnu.-irSlruckj l'ADRICA DE CHIBRITURt rr. 9-11 Lui^Mitalau Murifciijlbl Bu^irB^tCni pâ^l 59-192, Judc'ul Bucuresii Țnm Rainlfiiu

R-^ure*

COMPUTERE rElhTHJ ECHIPA UIF

0 -

RECT IA GENERAI A PE ASISTE N TA SOC /-i A SI prqtecMcopilului sector s

'R MAHTA1 3CANEF? PENTRU ECHIPA UP

1 -

n-RFF fia Generala de asistenta soc al a si PROTECȚIA con-. ULUI SECTOR S

TELEFON MOBIt;PENTRU ECHIPA UIP

1 -

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOC -ALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR S

MQOCER BIROU- EET 6IRCHJ 1 5CAUN

6 -

CflțfCTIA GENERALA DE ASI5TLNTA 5OCW A SI

PROIECTA COPILUL Jl STC’O» !>

Activități previzlan ate

AciMLulw &cliv<CBtM i de Bcnere ei IfiftpiBmBtere pmișcj

5ubKllvM*țl

A1- SiATadj-iml^lBa 1 dB dcriorn ixcAnci si ActillMkf -di^lji-ii mnlbtfti GS eRjCluule taiMsriiM IBI li MtdtMs ui u ? dui ilialr? n ciilnj W^ilzlliin-bhidkiata prAorior                 buQo*ulL± |kil-id M 2Q2tl parid Iu dala uiiijurii^ii CF)

I-r-lmjurie 2!Ul? SapCombrio 2Q2D S«>ie«ie praieduim mpitra c«drtiliz™p n<±wiliikir ^ic&oM ;ir*irmr ni eiqlldq        US n

HuAjuI'- țowp*etie<ee (>

rilKhCTlA GEFJE-HAl A OF ASISTENTA In dKHunaa Ua bugn[ nunlr.i aCtAiâlH MAiatihlulB a;i Ti addenliaJu sUflida uk<unln b I - ,- tiSm SOCIAI bl l-^Ol FC’IA C-riFJll.ULUI cta|n dncîi-im nu scrwma pmc*::li ji csi Find ofnrlnnLi i?«i c ilrr pr-rvirvilnl tiironii a

5CCTQR5 DQABPG55

AriipkueiwniHUv AMFU\SAMEWT f-SIr FAfiWCA CE.ICHIBRITtlRI iu       uiul Dl—urn-Mii,    t,i,,

5D1SF [ddtțiil -Ouaurest- Rizuâuiu

Kciu ILbEd pa-ovltionalc 1 Riîziilldlul i^iihiihI ul p-aiumilu erindoi cu ediii dp «nMc^e peni ți Bd^fînmanh.1 rnnchrjilrf [Z p-iaMmiraa rtefitaibrii wrtiylui SARS COV2, n potkkkm mnrtiț ?WI1 - ufii.-u 20Z1, a pe ^ui Mlddl țl ban^oeM dțnfieia nai [mbKa pl pwbohfib wbhwruM* din lubirdluMu DGASPC Sedu 5 Au icNzlțanale <wilrel« mr tunete dn- Unlcd fa pt^iprapiwii 15(1 bvq twft^i lnucj M.izna Uit rtrrthlrwftlMHc do ptolncpe dl5 (HJC Je/itilM.-ln. il-rn^ir-l 1M7 b.ic

rfe pofti® (HptOlecV» In. >11^^10 2 tll.C

itizaiu- j'l pai Ju/inV'Ctani 33 buc

I-.ijiI viiilntur cirâ± ^ul Ș50 Pul

l.linpi |dtravK>lDln Li Ivii:

indniți ijricJ fol 1D6M buc

nttflll imi'J *ct ..I ur ILilai bup

mfeii FFF2 KnSa^cflfoț l^ib.n

ochean <1«( prelnvyr< 40(1 t*in

Itffirwnwtre <7

wacfs |XVteCfe260 bue

!' C^xnHfoc odcrvnflfi fofyljfrw vi tret.....Ml a mimiilor di- iMcpp <u wn.i-.il SAF^S CoV J r-j mislirxi.’ira p

țrlțm s^irdnm

lurji/iIrMiil propun eafo urul c.ut.iliT'

lunii 11b dq Itțtewer^si F&W NU

UlltM-iu iritumi UJlh PQ|M OA

i 'losa kicaia inluininlfl p-in CaniLTiicateh de iifesS iHLlZBle la EflD&fWfcJl șl BMlșit it

proiectului- tfstebuita’la

\inta contac.'tiUn ni pir. /i pi ceru nsJili'pa le IdiîwițU: ■ ■ mud curei.:

i Uliliznlun cu^nr: fe hiteHISt a InfitîtuUOI 6U1l THyniBți da niihk-XMilii fi rcijUtalnlfi

P'riiiiiJijiji, prtnJtti si foirea

dn fnan[ar<i pm uiițam.j pa aita ii <itainel ul DGASPC Secte 5. : BacVurrtd PftjiecîL'-, u

ui.y peyHii dadltflt»

tu iuroro-njil'r jeepa preiKtlil 'ri.Mj^l pnr. Prijgr.-irfiiil P CUM cu cnuțriht ™ ridai pe paid rraarnnrdririlcrdii-

Mnrimhil de Idcnlilolc Vizunln [«irrir.i foalhJTiwite StrudutelB 2DH-2D2D

. Ftereitiriim ța angnjnțl ccnlnHix sucnie rn.Htei^jkj suni <■ lăț- du lezuririieu >i uurui cie miainlera a

piulectulu pliu Afișe Al- ceallIBte canBcrn. mQuiror Manuakili.t do lounirinio Viyun^ croiih-u Iristniirienlu

i?juclui nle 301 d-7020 pusMe *B eadld Ui n șl In hUmmu ti» Imr^m rerni rw^iwii hni-kihrjar al udiWWJbr

t.rianpitc prin prrnact.

 • 6 UlJUMroHl țfinrmel^ Ni7lrlnnpal«< nln ncriyi.wwtalrv nwrkcnki actuițnnale prii prolacl-tal*iB*nalr* r»n-

cuiUacl ți Hrnpi UV-G slu| Irdorintc :m i>i nniu^ini.. .^.HiTi^ikir Acciro edilparmnie vt» li Muliixilu nu

alklxilu uutuculeriro pir Supate^ vitRdlâ

 • 7 Rd|JurU de Audrl Mancur ,il prcioclUu realizat ccnfonn Miru^clui Cortraduui dn noBi ițwe și acceptat de

câtro AM POIM

AT - FAilvictivrldloD J Impkinicilarc si Componenta «Piipci du Irriptanwrilaf* Mie

iPLa-apunidril                            1 Vaniki Rampp Moiilca Menagt» Prufo3

DfetartxtoatK»-                   Aâ* Woirtu-AatolSit WwRfțw

3. rteu Rorkta - Rirwui erfiH Fuiam3er

DIRECȚIA UENEIWLA &E A^Iblt NiA i. Ootiriu Adfțfo, Respcn-subl Tul. ul

SOCIALA 51 PRO'ECTIA COPILULUI 5. Imperii FArncJi Mtți(arwi Anspctnsnb' dr mpHHixtritaru ii mifliuctakx cu achAbl

SECTOR S 6 MRHl Ostie Adnnn? - Haspțmsatsl j.chAhi

Piti pUerite aulriLihiteW H ViX Mlgura SI refeca <1 cadrul Mgetalu itiftliiialln Kilfoiafti Bl tert ritm Sin alorBtifo arnntcm

Aimpkfii nmunt* AMRLAiAME^fT i St FABRICA DE 1 ■l'DRITURI, nr. 0 ‘ 1, Murucpul Buouț-li, cod poțlal (Oifoil Jvitațril Bucuntfll, Rgrnlfiia

Rezultate prevltionau I RBJMlIatul țjerwral al prc«tw:hjkii anin rial cu nchJp de pniinqic im ți ccfiinorrcisla iriedrjln p< predea Inia rfepftt^ffi 1f>U5lllu SAASCCTW. in -Jirm-indn Trăirile ?0/Ij aprtbe 2021, a poranulluM ți buiTiUcie-il Mrilrela tftZ puMCfl ul pecșoane ui . i leceUlu dn □Ltînrdnoa LxGiASPC Sdctur 5. Au furt aCbiltycnidla țtaitBfty >eZ tarwtV rin mri^i fol priifirniHInnn (50 buc buLoți L>nca roi nOO buc cun-bii'uzuune de p^jlauței 3d5 tiUC mijii.'ixtiinl mirii IOD? Pul u.sveesai p: predeefle IncalWmtfTtB 7 buc rKa^Liorpt per i>j/iuraeiaiii 33 cuc haleli vijilator iMic4 li^ ÎW bșc lârrol ubraefdete 15 buc iiiâuuți uriii^ tu- iQbJO buc iiiinz.ri fnl 3 atr«î5fl Uul

I ikSfli F|- p;> rtnilb unirii tnt tOObun ud^leri du PCOIBCVS 2Dtl buc 1nfniij.i r.lns I 7 iHjxire prulocfeSOO buc

2 CapadtaltM ■iJt'LVHki du ''iifijiru y iraumenl □ caiunkx un mloc,» aj vimsi ■

 • 2 ilu ^cd&nAni a

Brizd ^unitare

'nd catârul p-upus este urMl C?UsVV

l'i.^nln pa IrAnrvenyq Ft MM NU

Ullrwnr *itandn>i PDIM DA

 • ■1 ntaa& taeafă WtWlhâH prii; QmireifțnlDld da pms.1 dWjirjtn hi Inn^iJul u £/Ji<jifu | ImutuAii- Ulâlilbutle 1.1

toata cnntrictali! din prasA pa c.ini mțlr.iU. In talo^țta iu FlKid (Ijrtiril

.1 LMIv.ilnni paginii ......tariul p ln^lllu|in> SWK lutamrep du CtilMtarela ț rnzull^iHn proortiilu;, prorkini ni p.|ița

da lirvmțare pnn af^ren :m xlle-til kihiiru^ H ț>3ASPC SMM &, la Mcțuna* Pnc ijecțu, a urmi pftpni dualcstii

CU InfcniU^ty rlUN'u i.funjlul fltMrt|re pun Frogrnniiil POIM cu isxiUr il FMliraț |>u tccța rtv^iricirijfiulcr diir

Mânuita du- Idunliliile VLruhSi piyilru Inulrivno-iki Srurrlltrtdfl ?tf1^-2O2O


 • 6 Linnnficiftni și anga^pl centrelor poMle rezMeuijir* aud "itamiali da ruiuKataUi șl tnjrsij ne hnanț^e 9

l^uen.talul pita AH$a ■" J- MflRMta fiofrtatrn regn ilrv Uani.nl;.Iu du Idanfiate Vtestaia pwitiu IrUChJiiiurilu

Strudumlii Mt4 >fl30- pnhM In sediul Q1P £ la IntTMUR ii. liuuare ceulru rnzktanțuij l»: le berar ;il achir^Har

finanțata prtn proiect

li lUZHtMil Sin contrele refld*n^ata ulu L-siipjn-KinliHnrnirxJiuuici ,-■-|■u-|^r.n^:■l puri |;mcp iHrintHiitfre nori-

cardad ți li rțni UU C ivit nrcirinuț do nnenlA*r< •’ iKfilîdd1* Ateste

nrJiipiimmhn wr li ^Icnjq cu

OttCheffl âukKZiidiilu {M ^ufii^'dl^ w±iilâ.

 • 7 Rapixlu1 do Audi financiarprudclului realizat wxihXTîi (.WHilenir ■&n<1idi:lu».il d e finanțare șl acaiptfll de

cAtro AM PtNM


ArlrviUdu.             ? ■ Achiziții lu 'Jl u a ^u ufeduu ;u cul-'ui profilului


SubactlvItAți


A? - SlAwdivttaliM I ■ Anhpinn piHicitarn


aijiviin publOțatH «Mii uifru al de «Jwifituta vidunlu turinuit slnuduridn ?tl> j


%nimihpfi 7|j^n - lei........ jnjt


D: RECT 'A 7 .ENkRAL A DE ASI5 TI ■ N1A SOCIALA 51 PROIECȚIA COPILULUI SECTOR 5


Amplasa meniu


Rezultate previzionala


AMt’LASAMENl 1 bir FABRICA DP □HIRAll l?Hi. nr Ml. kA.it njții d Suciveșll. end piț.i .1 50IB2, i.uiuldl Bucurați RoaifriJu

I rtiRLiIlaii.l gantnl |xr™i:Uilui BEte dot. Cu MJdp tfe pnHtcyâ ihtu J aditiiwrvirvta nmdirah; pl pfflftrenirea MnpSnUri vruei*jl 5AR&-CGV2. iu țienuada rrnrliii Hp iki 2CS 0 ptrâcnalulljța bumfAcliril uiiilnilri'iuT piijlir:? pl pprwens vJnqrBt la dkl iuborchniia DGASPt Srjctar :■ Au fast BrJiiffJ^Crnale । f ilridui tipnațu de înlcA tal ptHIpnrltena 1 ffl mc tuA>y uli'jd tal 1200 bite oamninezoanu da prdo^q 31 fi buc.

rHHintedei'i main lQ07titjp

diSuausir pl prcilncțci hd^inili^ 2 tu.c: dumlur pt unt devu ilunlunt 33 buc.

MnlsM VfttaiOI uriii.6 tal Z5D iXK lârupi ullnnideilci 15 buc MAnuși cric* Ini KH1IXJ bun ............. Iu! 3 alr-dO!:1! IXK niăjli FFF2 HSâ uuiuâ tal IM liuc odie^i-i de precccfic KiDIhjc turmamolrn 17

mIzIwh prot«cUe260 buc.


7 ............. adecvata do mgrilni y r .ilHiimin ,1 i^i.iihi 0" riieuUe r.u ewupi.i £AR$-CuV / de rjeslinn^e u

rjliei Uriture

Ipdinnluu |mp.is isfu unii c.infiili j

h nii.ie-Jw Iniervunțid IțOlM NU

m#tci îdtavartyBl PpIM DA


:i HrnM tesla înlnmiaiA pnn L inrrzu ueatele ne pwJ dh linte te InCflpuMl ți 4>5i>tu I proiectului- distribuite te

teote bontednfe d ri piedu pa CM           ItAisețlD In >tymI ci.tuiiI

4 Ulllzaflorb piloni do Internei j -ut iuți?. vji'I intenTinh de oNr<.irvnfti 51 niT.illii'idej crnodiilui, tirncum ni sursa

do fimn^ara firji nlrțnran po siln iii IrJemnl ni OCiA^Pt; 5. w Seițuiiea Pictus.:Iu. uniri pegira <te1fțji+)

CU ii iVuTi-.hUf/i rtesprv pro^Cftri Taiflhțal pun Pi^umj' POIM cu narijmirt rwfczal f na ba$S twQmmdBrilof dh

MatibAkil du KteuKule Vizuali pcrilru kialnnnenie HtruclLr.ik 5014-2020

lf Snnelkmn ți enfidl^f M-itrelorsodria teZUanljde :■ 11 ntemsilj dt le/ukak- a 5 i sursa dn ftnimțarn a

proeulukil prin Afișe AS- rtK*:zate cnnfaini layulHor fitanualbiL. co Iduntxntn \rtmal6 pcniru

>tsbutnanta

Skuaurae M1< MK> pcerialn In ondul UlP ți la intrariM In fwcarr Chnln neiiterTpa bMaliccir al tochiztPilcr

firuviteta pmi prctect

6 LAflJjCuii. Oln itribeS' oeH'ciibute a* imiIiiFl'"ftabir 'i guițai nchinjonato pnn piuau.* lei irtenuli b nOrt-

CurUdd.'Și limp JVC Buni inlcminp im BixsadB linonțara a nc±iul[|llor. Ace: : ■■

iichfiurzinnlrî <cir S npl-cjiti: A

atfcnpla              pe Aupiiil.ite vlriiuk

1 Raportul du Auriii lir,ji <: :n el prolix-iuli.i re uzal cnnlturn onnu^lcr '. jinunclu.i u ele rnunțare ț acceptat Un

cifra AM POIM

A? ■ Subiidi^hiluj 2 - Activi e judii


auu.tul liiiauciar va vorilits si ounntlfica ranllzartia nciurnilix din cdC'Ul iu ir-lnu 4' '■nr

NLiiuriliiuMMi Api'us2C21

LiIRECIA GENERALA DE ASISTENT*.

SOCIAL ASI PRU7ECTIA COPII UlUi SECTOR i

Amplnamtrite AMPLASAMENT 1 - 3iț TAU/uCA DE CI ll: .q. IURI ur Pil lAJntțpfo .......... i.ud fic^1;il BQtK, pdotyil (Siațurajli România

R9RlttaC4 pr»vtliwnte 1 RbZiAHXjI yjiHiiui ul pilwutuhji u^lu duf. cu uulip Lki piuleclin |;<:ir. ți ochpnmnrUB trodiolo pi p-ovonimo râsp^ndbri] ^Iriiiar.ii SAFtȘ-CCV3 li pcuitwte t>nme M2ț] ■ wnko Xi.' I a |in,-rxii'.-ili.lia el buwHdan i.r'ilriiln' rnr piIShi 1: |it |inrsriatw miiLtii-ii jIiIil Un niteu'ilii'ina DGASPC Snclnr b Au teul BEterttfiXWlfc 'Ainhi^or raz Imaln dis unrA IN fwiprppilflrte 150 falC

■.mlcA fi! 1JM buC

HHKiUnezvne de prwlk^â 3^5 buc L'ccnlEK.-liinl mMjl 1tHT truc

Li:,|Mrsdr p< prnlncy? Iiinalțriminln L1 buț. dcentor ut nei dezir.te«brii 13 boc Mai Hizitete urfcâ Hai 2bD i:uc lâînrn ufrnvK}|i>tc Ib buc ir^nuși uniCS IIXOO IXIC mâțtî unica Id 3 aHi b55D buu ■ufițli FFPE KnQ5 unica te 1C1D buc pchalari da [ircikic^ buc I ai mei 11 i>tre W vztera protecțte260 bbc

 • 2 Cupacilptefl adcuvaLi da rriprijiiii ț liiikimont a ciounte dn ntețțja cu utrustil' ARS CnV-2 fie gftșttenarn n

Ciuei Wlilw

Indicatorul prcțiij. Bțtq ijij.iI cjiICnlrv

Inaute da 'nterunnUa FOtM KkJ

Utflfior hMi^euțJi ro M [)A

 • 3 lJr™ iscate mfcmiffllâ t»1n Coit^iriieateifl du mad dtfUBde te uKaputel și Așiid UteiiKiiii— drsuiteitie te

hrite cpi'larbuli. dirl pirM Fin ctcci innlil 1.-. 1 le iolnsoșla In nin.1 .i.,err

 • 4 bllteatwfi piliși du iuteii-+ji 9 InslllL'tii Bufii iiili>niub de ubirsrlivuk! 71 iiivlAiIiiHi tii-du^Nui, p ucuui si SAirsu

du finanbira pm dti^irco po nih- al InteTHl al UCJLSPC Saoor 5 hi --icți -u!.i n^nkir.h- । qnd pagini rKjdicntri

CU inteni j|j|hi denpre pfițtțHul IBwnjSț pilt Plvțitnrtwl FEHM cu myițriul niolpnl pu baza i«wneiKnrikn di"

Manuijkil de temlilnte Vrualn pcnlr.i inclriimnrite irnle ?B20

! ArYipSnan ți angrt.nti ii. utr ■: di socialo mridivit.in suri irfdnr.iU du re cui Lite Iu ^.i ți -i ta hnpn^m ;i

prorerdulu pm Alițo AH- matinstu cmlLicm ragulor Mnrajnlukii da Idnnld.itc Vizual. pfnlru iMlHUMnU

cîlHlC<kirah ^n14-707Q-poulMh. -> Artrfcjl IJIP ți -1 iivinr. ; In lAT-Jirh । Anini rnTtrlnr-r<iu| twdeffida al KilIzJDidr

finanpifte orii proiect.

h '. Jlihrzn tor - dir cjinlretc riPlorn|i;ilo alo ochifwrHjrtalcr rnadlcald >c hui țpcriPte prin pftjiadl-lermtmatiB nțfb

urdad > 3mpi UVC MnKlutannați fe surea ta MacKta* a bcHtIUIh Aceste irfițrainarta «ii li iipficdlB cu

cTidioli: nulnccdnrdci pa supr.ifn'n vizibili

.' Rtynrbul ii: Auriri tnonuar al            mallwt ncnlnjțri ccrkifakir Ciailrurdiilui c-|-i

nuanțare și acceptat de

către AM POIM

AZ - Sutwcllvtllllflîi 3 Artjzihi preuizianate oiJl

Nr><:mbdo >Xl2iî Apolio 3H1

OtRECriAOSHERAi A & ÂMTEHTA

SOCiAi A Si PROTECȚIACOPII ULUI

SECTOR 5

Amplasamente AMPLASAMENT! Str FABRICA DE CHIBRITURI^! 9-11 Mi. "'"i;i'i.i Slcji ești, i ișd pr>țr<il LII 11!?. |ndo|Ll Qijouio^i, Ron^ira

Rozultaic prc^LZIonntu 1. RcujPjiIuI panerul al praicciulLi este doi cu odup ua [rnlno^a para ți ocdilparoaite nmdKLilf- pt pmvi;nr-:in r i:;pliniari eiiuuuhii £ARS£flM2 Io fhriiKKln mnrta 2fl?Q ripilv jtel, a pMMitfulUl ți berwlktoFlI wnlmigrm puțin»pi persww vmin<ii:in- r^i bLOwdii'uu WIABPG 3rfQf 5. Au luai aclur. ",.....hi £anlre<Of bpreiW de ufici toi pcflprepilariă 150 Lui botați unică Io 1200 buc ccrnturuzrcina du prateoțKi 31 li buc CW finiți ere ni mldri. IHT bud diaptaBS al protecția McdtaUnte 2 buc iSurtn pl gaitadatectani 33 buc halat tHkitacn unicii led 250 h.ic Mmp hllrsi<dli:lii 15U.ii: mânuți :iru^i IH 14KM buc. mBșB unica W 3 ta US&O tac mațti rrpa kabS w 1w hi< âdutan da piuluulju 200 laic liiTnamntnci 17

SiizUira pmttKlln2fiO buc

2 CMi/doilalud ndeuvalS da uiwiiire și tlt4aine u -a c ir ■ ta ii dți --u m। vtl cb1 d 5Ak! i Den/ 2 do gnstdnuru a rjl?el Riinilara

MdiMtcml propuși flflBunfli csMaltv; Vianiki du « der^urllia PDIM hU Ultet^or Irtarvwtai ^OIM 0A

3 Piuai k<ali InftKmată piu i Clhiku iicaUefa ta pmfl diM7BiL' 4a mcepttal ți iiilișikd pniineliili ii-dinlriliuilci l:i

ttaltq cnntdi'reiu din          csre mnliuhn In iNannțjki n mod cunin!

4 Utnzuli^l pqutf de Inlryncl u Imillutol aunl Infrmu^ Iu ctaitMAmla ți ruzjunalcln proMedUm. mereu el surea

du linul i[^u plirl anțtfuu [hj BltB-<li tftarnfll 11 DGASRC Hwkx 5. la sacBlXiee Proiectil n iinoi pngrii dodkato

CU - ifncnnyili: dosirii prnmcțul finmțrt pnn Prixjninu.l Pl; M cu exu r iul nadLrul , țj baia racaniaudărilci dri

Hamalii de kcnlilulu VkuulA (MHtn| InstflmiMltț ^hlttutald 20J-1-7D2iJ

'i H fmn fin rin sj nrțHjnfi controlor sochId rcuincinliale n.iril înlcrrnnț dn ruzultalaln ți aure-i de         d

nroiiniulLH uri" A" ța AJ rtMlizufu oonmrm rogulikir MhtiihiIuIui de Idimiiidk' VicLdla [icntru Insei imniitn

5triicțj|..:0 30 td-aiW- POSWB a mdihl um Li re ii.-.irue In Hsuiru finiri. reXKlanpJ Oedanutw al aidwițdui

firumtilD prin [zakicî

|; । Itdljfltrxil dri । cintrelp rozidontulii nh- rdupamurdi'iir medii: de achizitori iile pn ....... tcrnXHnrtrti ntm-

cijnlif I ți '.iuLii UV4. suni mlim Jt du buiia de hi-luțaic -i dchzițdiw Ata“4i

fictiifuinicnlo ihx ;• apno cu

ciiirJwtn «JtraJarte im Mp<HDa4a vIziliHh

7 Hapcirtll du Audil lin.îndur b| i46k>dhild tmliz^f cnufann n«irfi|..;nr <j‘inlr;*diilhi <f ti

Ahsnțsra «EțpOit dâ

Gălre AM POIM

□URATA PROIECtUI UI

15 luni

BuțjGt ■ A£tt¥it*y ți cheltuieli

Componentn 1 LldnO DIRECȚIA GENERALA CE ASISTENTA SOCIAL A SI PRQTTCTIA COHLUlJUr SECTOR S

Air’Uvhflko». AdMIalea T de Mtera SI linutemetsre ptule I

SubeetMiHlvh' fi 1- SubacWhIhIm 1 du ut rtere pi dw i sl BdilzJHBu atedualh n rtedet

ț^tagorl* tlwJtjdata flflglhlU Vl - cMlMfllI nu Kjfljltja & n^iue 4»tnpqfBte 10^8 (fa# terawd 3 imolult !. ottUcWXte hwwiter, niMurli pflmețt ukitariJu, IhdlHJi iriutaitele «fHUTHBtA

Su beata gerte chetlulal* eligibil*: 64 - dietaileH cu achita de attfcw lise coteoriale (altele ttecfil tereînrtl gl linobte! ■; biodn dr

Kwenlar, ratatele «mau(naW&

Leucriureu cbiilta talii

M.'niini dn litJRjL kilnrvnki din-nilnl h.rn pudq niiii.iiisxlrr

Âchlj2|;ld!:ÂrhEn!îfl maniiul, in^li. IviIrTCl, h^l^lA ni l~^nrdii

IU dosar anltlatțlu;35ț1lll 1SJ

Tip rJișifi >uia

Frauiviqrțtiia TVA) jl£ir|

ChfliiuiM drwa

V.25

GBntltalo:

Vatoe/e tuIM p El]

2SDQDW U4 50

Valrjart: MM (ffirA TVA) |l El]

SSfijM

V.tdtms iertata i’tigibta [l FI]

ia? M

Veinem TVA ILEI1

lljq W

Valoare iwuiâ neehwhta p. H |

35T.W

Fligibi|l CI]

MS 00

IXtoInTurtia proptie r^igihiA |l Fi |

0.®

TVA eliglW ÎLEI]

*7 50

PuWIC |LEI]

297.50

NtteHglM [LEI]

7WQ0

Neren<iirtliaWI |t El]

^F.5O

iVAbituMfllM [UEIJ

5» DO

Ajutor da stut

Gcbcmu. da jiUkrdc stat

CMâQMtt du a|uM du titaL

Subcatagana da ajutor do Stal

JU0.1 iricaro-a ctiU'lti ilelll

Manual de uii ai bjiudlrita ii™ nllrll tata umJra. uribiiituta ptrilru ivrilru iurdurilii' u

□lh-Uiiwi iln jhifltli.-ilho

AcdlvUataa AuMtalM 1 de Biftan ai »vptaitelafu pmM

Suhautlvltateii. Al - âtlbucXivitiMtaa 1 de tUrata utilucl fc aUaJble iVecluata anledi>

C.a1uft<*l0 ChelbUlSta bllftHIAl?1 ctieitutell cu Lrcfii.dlta du OdUvp lb» CtHJMteta lalhse ducAt terenuri țl intulak-l dțlatta de mvtHflta. nuJtuii p'iiiiD ți ninlnmlD. indi.w inntnn;ilr rxwir;i.nu::ili:

udtaiăluyui ta L'luiiLu la Iu uUglH la M - cf iu Irul cU adlllița de uUivu fbtii cutiile.ju (a tata dadl tamniri ți liiusiikii. dhlâ(M du n<unlnr. înnUuiidti crinsiaivihta

Dh^iziIhiOIi cbaltutalll

r>(i7infiii:1dni imuni tai Wodat GHk

Acmrtt^-Achuitm deaMoctaM MKJ mi

in (tatfrr bțhWMl 3B0651 ?8f r

Tip civilluiata'

Cheltuiala tiiroclA

Cantitate

ZiaHlrue

ftflt urrtiji flflrț TVA) |l. El|

Vutaam iote» [LEJ]

5u.>ii e/

VbKiftfH lulea [tfefi TVA][LE<]

42,212 16

Valixirit loCulA ulkjibiâ [LE |

17.M6.63

Vataaie TVA [LEJ|

fi, 031 71

Valoare tatata nonbgibU [LEI]

1141 r,M

Eiigfall |L Fl|

15,030

CarTnhutvi propun niujibM ]| F l|

0.00

IVA niigtill litri]

7 «55 Wi

Public(LEI)

17 5E6.63

NeM0t)l1 [LEI]

77 241 21

Nuiairditasilbl țLEIj

1T AM.B3

TVA Ne0flț>t)|l tVEQ           5.1 ^5 M

Aptarde stat

.-irhenu du....... di? Rl.il

CaltsjortH de ajutat du btal

SuhcafeKIwiH du a)uw de ptal

Componenta 1 Lider- DIRECȚIA GENERALA OL ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Jljtitfncarva dietlulelll

beiîntedat^ ndH lu Vuludas Slk MD rnlptritni contra miitai'inle

baci nma ide JidtlilL.ailvn

AcLNiLalad. Aetlritsiei I du aoitSra di JtnpfacntfUft p'uicd:

BtibactMlBtU #1 - Sdbactiviataisa I do stinsa piciiocl al nctazihihi etecliJfltfe frfilor-oi

CHfflflOrl* clMNutalt ollglbllA:2i - dinhilrf cai achloț^i do nmwi h/o rxvpixTtsn (al le la dK=3l tarwiill țl Inwbde|, dbitMe im unlnr. nwt*i pdnW Și mtfeflete, ll^uslv malb> i;-Jf iXnsLmuhihi

Subaaiegurte chalLuinli ellgtWS;fl4 - chellumli cu adiirtpa du adun 'ni mu r riki (mita dwfll .......... ți înmblel, ab linte do rumlar i'iiilrnnta rc>,i:;i.i mardi?

□asertaraa c.h«HufaBI|

Lămpi UV

AdJfllta.ALhklIla taluri

bn dmr MrikHta.505057372

Tip chcltuiald:

ChalhăaLT diraddl

Cantitate

40 Pur.

Prrl cinilnr țfiră TVA) |l Flj

2,100,00

Vakxato totalii [LEI]

99.880 DIJ

VftkMni Idlolâ (Mrt TVA) |LEi;

tu.axi.Do

Valoaie (nwlA edtRttt [LEf|

37 48S.D0

Vakjâtu TVA |L£i)

l5,â60.lX)

Valoare local A neelWM [LEU

52.4 ?5.M

Eliyibi {LEI|

31.500.00

tkminhiaia prnpde gllgiblS [LEq

0.00

TVA Hkjihl [LEI|

56S600

Pi*Oc[LEt]

37.J65.od

Neekfibil [LEI|

52.500.00

hktrnmborsfwil [LEt]

37/85 00

TVA Nuulylbll [LEi|

9,87500

Aji.tar de stat

Ertaimu d* Ajiikir di stai

£ratan-ra do ajutor de țipi Siibcata^Gim do iijulnr im rine

JtielllkAiuA ctaKu ldl|l

l.einn UV PENTRU CENTRE REZIDENȚIALE

QMtHtHflU JuUMdStfi^i

Achvitnla o AdMW 1 fe ecnerq ai ifnpHerrfltBfB [fOfeS

BubflcOvIl^aK A1 ^■.kiKh.livniuinA.r I de Kdare [itaitfl ai tehiriiino eftdueta mtlericr

Ua1c-0urla uhaltu|a|A allțjJblta.2 I - țJtaU ikri Cu acfll7tpa du adive fhiB i:;h pumlu (allciq dcdl tn nunii ți rwlblle] ebfldț de riuHjn^ir. ru^iiuri (mmo ț t-atanata, tnduirv tidoriaJa cofiBLKTW^Ma

Su bcelogorla eholtu laJA «UglbliA ț4 - cJ>jl|uleii ftJ KNZițitl du .'utr^ [fam LUTiu'bki țnEnlo ccclt hirnnun 51 irrictiir ;. qModda pn .iiveriiaf, nialul'alu c^inauiriubln

piaMrl*r*i cheltuielii

MâIRJBf de urica tataallUt dri ritli* lata pudra, uruL<loxlru

Achkzl^loi/ichifilKi marii s , mafii, betev IjBleli ai bonele

10 donor BbhMtla^KlIMIS?

Tip c£ieMijalâ

Cbultuiata Omcia

Cantitate

5100 Stic

Piei unitar (taio TVA)[I.:. I,

0.24

Valoare loiala [LEt]

i 5V.25

Valoare IritalA (tara 1 VA)(I t 1]

1 275 00

Vakrnre tataia uligitiiiâ [LFl|

8!?7 51?

Valoare TVA [LEI J

242 25

Valoare tataia nodigiblâ [l Fi]

<Hf< /5

EHgiM (LEI]

75D.M

Contntxilia propriu «ligiMâ |lbl|

0.00

TVA engiU [LEI]

142,5Q

Pi Alic [LE1|

E92 50

NMgibN ]LEI|

525 00

Nurumbursafill [LEl|

te? 50

TVANnaliglhd [LEI) Ajutor de stat

0 7B

ScItLTiia do d|iiky do stat

1 atogolQ du ajut™ da ai il

Suiicatugina rin . i|.ir * de stdt

Component J 1 Lider- DIRECȚIA GEME RAL A DE ASISTENTA SOCIALA Si PROTECȚIA COPILUL 1JI SECTOR 5

JlldTlcBrtn Ct "'II nlțJIii

klaillv dn Lii'.-i McAmiIb dumilri! I.va |j:idrn. ainehiztrn puMu certtTB JHîidWlIlBk

Dtooifntnta pustuicjiivn

AcllvHatua: AEbi4li|llaa I di? Henriul rj iTfilnmiilrini pmhiii

Su bacLlvtlKleu: My SuLtiLUvinuibua 1 ui1 senare praumc ui nchneiln pIpctualD .intannr

Categorie chuIlu-InFi eligibilă: 21 ■ 'JicUuaIi ui. uchirțo do nervii Inc cnrpormr. intlnlc nocnr Ir n "iiin ți mobifi), rfiKir t>) iju rivnrrtie, nar-nru pnir* ți mplșlgla uiduuL- ni.Lii.ri.iki cnrKkgnwbh

Subcelegorh cheltuială eliplbNu: M - ■ fiuhiiu-ii cu adur1]ia dn urlwa hxa corpcrnlo (allt^d uimi mrimini ■;. iki- uj. oh iedi- do rviinlnr. .ii.itri.dri cor^jmaiill^

rta-tcrlaren zh-nlluialll

Gir ilduirlIfL'âin pviliu riijni, uh-Uuuli 4 ml

AdMriUozAdikltfa yul dulnfadnnț t nil

ID dosar MEtU|e:M[KbGfi3£)<k

Tp chnltuIrdA:

CheouleM ciroza

Canttate

189050 bun

Prar urwnr țiva IVA)[LFJ|

țlfis

Viscere irxaia slei|

213,721.05

Vnlcnri tatnlp țlrr^ 1"VAj p F'|

1 «vSW 50

Valoare loulA «MqlMia (LE l|

W, 037.03

Valoare TVA [LEf]

M, lîW

VainarK: loial» neeliotuia [LE i|

1J1T.6U-1.DO

Ehghil |LEI]

66.450.30

ConcntibOa piopne eligiww [LEI|

0.00

T/A ulipbî |LEI]

IO.S43.73

Ptiblc [LE l|

tW.03T.03

Noclipbi |LEI] TVA NeullgiN |LEIj Ajutor de elat

dr iipjlnr re Sipt

C^ihigrqin dn pjulw de Stat l-xibcnlDgonir^ld np lcj' do nuil

124,104.20

23.579.80

NwwntMirMb* [LEI]

85.017 03

JuvUtlcanfl cbettuleMI

Gm dfl?inincixni pmitiLi mgiiu. nrn-dozd 4 mi pentru âekitn rezldantlBia

Docunwirite JudUncâtlve

Activltatțr AdMtutBB i de «nara Bl (mț^pinelaft jx uieut

fiubicOviWM: Al - SubOCWBtHtisa ■ ds acrierâ Si acNiiltUț: ehuztua t* aoiittfaf

Categorie chellulalA u4lglbll&!21 - cJtlklirf cu aciuita dn- activtt <fÎKt» ccrpcroln {nltaltr dncAl Inrnni.n ți imrtilInA. hNacIa mvoi ilm. nvilcini pr-rci ți n țrtw . d.: ncfuelv ;i. ihrUriri rmiti lehili.

5ubualego»ie chuHniala eligibili: 6d chollu'i.ll cu arJusi^.i mi -r t vii jki? ::rq <iralr IriHnh': deij' Ini ir^ir. ți n -b ... uCi'.i ".i en Invi^iLir, rnRdrxiAln cnnAuniAiiiln

L r rt a o rl o ra a cheltuielii

V jiiuu' du Urica Mosmla 'jn i*il nopudrabu, hiporvorj^Hrc, amtidnMini

Achczlllot/rchiTilifi m;i:^i dn (mpIdcM pneil.i i crpu al d^UlU a nym.i. mini ........ca Uusril?i

iD dour ■dhtri!ta:2d949âQ2Xr

Tip criidțuiriW

Chnttui;i4l dredA

CentUafle:

74300 buc.

Trai unilnr (Firi TVA| [1 FlJ

UliU

Valoare toi^â [LEI]

53^07 20

Unlnn-n InT.ilA {FAip TVA)[LEI]

Ari. 080 00

Valoare lotalâ dlgibia |L£l|

ih sen hi?

Vatoure TVA [LEI]

8,527 20

Valoare totală rsiciifphia |L El]

Eligibil [LEI]

13,920:00

Gonlntulia preținn dlutiiA [LEI]

Q00

TVAalqibil [LEI]

2,M4 W

PUblIC |LEI|

16.564 U0

NccbciiL’il [LEI]

iu,uț>u <xj

NeramtM>sabil |LE<|

16,564.80

1VA Nnnlțjihil [LEI]

5,MZ 40

/^utar itc stal

țt^Tme -ip ih ir ile ?! il L a-Jirjrwin dn a|Lrtrx ilu iJ-d 5bb;iK4D0< lâ de ulului du silii Componenta 1 Lider- DIRECȚIA GENERALA DEL AȘifiTENȚA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILuLtJI SECTOR 5

Jii | ■ 111 cJ r * d< chi u Irulu tir

Mbhirti de unica taltraiuru din "iliii i'ap.iitnjli:. fi ifxmlcrg unice ,u uh dcixtrci ppnțu i.nniidi rtizlda llie ■■

DocLinini lo ^usUMcatlvc

AcJNhJrtan Ar.tluilplea I 9Cft«ie Bf BtlpUflI^tBTB pFOlâOt aictwci»ituiea: Ai- RitwcUvM&tea i d» «atare preled ui         afeciuate auteriir

Cartagprlu clwrhitata audibil#! 21 - ctieHbte> Ol acl'Zța da &<Sva ftB dtepcnta (dlak) dnc.'il trircmn și trata ci), rjtteclei def jivkiui inaMI Fii"izf ți jn^taiale, ridusivninlL'rirto cnrisuntahiki

^ubcalagarta chaltnlaJfl abolblta 64 - chelli-flll CU achiziție du acllve lixu corporala (;rtoh? decât tnr::ni n hioNIl ț țrt» keta rin in>D<ikji inalnriule cprisuiTirfiiki

[h ■scrierea dklldkni

CUniU da pralrctHi dn hncp (centri lș cu Irpr pir ii li ai slratan. pentni adu'

AcHiallIa^clHTihn im:;b ha pmlnrhfl pwDro OJpl S BdlAI Bl na 1UH 1 ilh ■ de ut fca Muiiilkt IC dinar achizlțla:24U4SMXI^7

Tp ctieltuiaia

OieltiAUlâ directa

Cantitertir

717 730 tHA

Rltt utihfP (Tk3TVA) |LEI|

o.&a

Vataw totert [LEi|

60.543.87

Vuluuie luk-ld (IM 1 VA । |L E l|

50,832.24

vaiwre tataia eitțX'“â |LEH

10.&76.01

Valoare tva |LEq

9.68 7.63

Valooro tataia rwioliphl^ |L fcr|

4 9.0'70 86

EIH^bil |L£I]

8.971.44

IJontnttatl^ propria sltyhia [LEI]

8 00

TVAulIuthll jLEI|

1704.57

Public |l Fl|

10.&7H <11

NetilifliN |LEI]

41.910.80

Noramtaurssibll |L FI]

10.li7i; 01

TVA NnoIglN H H)

7 963 06

Ajutor ce stat:

SJuiris de aJiAj de Stat

Cvt>w-:> da ajUk* de stal

ăiiicat&țxini de ajutor de utal

J u tlMfcn ua clraltuleli i

Masll da protecție do Itrtca totoullite cu trei piui. Iiui atrahiri. pShtfti iiKlulli purtau EBn&nta rc/rdiinlirJA

Documente |uBtlPca1ivo

AldVltalfre AchuitaDuu 1 de ’jcntu ir si irtțpImiBlara prciiucd

Subactlvilaluo. Al Subaidirinl.slca 1 du v:nmi prciorl si achiziții ta ereditate anwlSf

Cart*nurw cholfulali odgltalfa;^1 - r.halh.ioL :.u flthlrițjn ca active HM cOrtrorata (Ata duiit l(■rțlr*ut ;■ unctiiti: |, otakr tn Je riivu'ihii. iriHlui. prlttiB ți materialo mdi 'jv rrcili ir :ih: ccinsumahlri

fiikbcAlxițorlo ctioHulali wli-jlpllA 54 Cheliuidi "u jd iiiilie ele acUvB RkH ucrfirralD |:iltiho d*cAt tertelkin ți lmc4*l|B], Obtni Ig du ItTrtrtB-, mfliurtale ourisuniaaile

DueuilaieB ChallUtaHi

Mwi | irrilocho unice ttatotjdte cu bei iHicri, tttri ulrtflun pentnl copr

Aulrkilta:ALtiizilta rttaB$ ini protoct» -piMtni ccpi ndnlh ți meftUgl ivrill de unica robelICu

m dHW »chta>țte!2'tMB5a232

Tip ctielhilalâ

Cheltixatâ directa

flanMaln'

2172 buc

Hmf unHBf (tM 1VAJ R.EI1

1.0B

Vatowa tataia [LE l|

3,791.45

Vatai-^ Mrti (TM TVAJ [LEI]

2,346.78

vatoare tntata >4i0tiM [LCI[

1.M7.M

Valoare TVA |LEI)

44S.&9

vafoere totaM rradiiXiM [LEI]

1.244 07

Cap«nl [LEI]

1,300,32

Goitrmutla pfcpfta tOpCiM [LEI]

II1X1

tVAnUgnll [LEI]

247 06

Public [LEII

T,M7 311

Neeagoil |LEI) TVA NaHigUI [LEI) Ajutor dn stat

SrJnciH ih rte mutai de &t|d

Lertrvfir.-i du acului de ult<l

EJtiljfiSliSKJlla de apjlrir de sfad.

1,045.44

198.83

Norarrilnxsaht (LEI|

1.547.33

ComjWkflnta 1 Lider- tHRECTIA GEM RALA RE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPII UL.LJl SECTOR 5

Juitlflcaran chHtafeNI

lA.inb iiroTacll» (fa u'iic;i tcAisirea, oi t^ji pliuri Irui sfrtilun punliri tzipl

n<w:ijnicr.l<i |usEincatlvD

ArtfaNafei: AțiwtetflB i rtps.u^i-. knFiameiars

5vbAr.d’vl:n*u;i A1 - iHHCtW'otee 1 dBSdiflfH piOfaiit d ad Uliile deiilualts reliefat

CilcgM-l» dielEulnh eligibili: ?1 - ohtilhiiGU qj ștfllttfad* BC4V0 «je COI|K;udd (dlet iledil IditiULTi ți unciLdcij rivvjnl^l 'i-alenl piu iu; ți iruloniju, inclusiv rzimnri.L' țonoumștJA

butralogorla chelEulaia uHglbha:-« - rJMHi.Kikcu <lfl «We 11*» COIțtrfSilti țairelu ducat IW^ilti ți imobilul, .......si di-hiț&nar, ir hi iac a le taiwuinflMs

Uoicrivrvv CtraNlifaill

chin.irqiLbLi cu In1: pliuri, cu n /rlnnnl ndețiil. IDgiTnp, Iț.i'^i

AcliizljuxAchi.rilio mnni::::. masli, hnlnți.          bmolr

[O dosar achMf^Bf r 1519£7

t<i chrsiluiaiâ:

Clielluâia dkudâ

Uantttuta

?t5WEjuC

p*el uiwar pM tvai |LEI|

370

Valoare Mala |LEl|

W 6E4.50

Valoare lole^ ftaifl tva| |LEt|

79.550.M

Vnloam tptnlA digibta |l Fl|

31.S31.75

Valoare TVA [LEJ]

15 114 50

Valnarn Intnlâ nanlIrphJA |l Fl|

p?JA? 7?

EHotiil |LEI|

26,62500

Cixrtribulin prnpna dujihdA |l f-l|

0 OD

TVA deliii [LEII

5.006 76

Public ||.EI|

31 031 75

Neelipibk |LEI]

52.725.00

Nimmbiirnabi |lf-l|

3US21.75

TVA NgelIglM ILEI]

10,017 75

Ajutat du stat:

SlIhii'iu de ajutat Ue stql

Categoria de u.ului du sluL

Siibcaieporte de bJuKm de stei

JusttflcBran chnttu InJll

Mufite crWutfllcata CU Un- pliuri. CU ulesbu mUMiul iil-IusoI flD liirp. kiirKiliL pentru cnutri: rwnrfAnh.MH flacunwntn justific ative

AtlhrîLntu4! AflMtHleB I de BuWiwe ui implernatare piuiucl

Subqc tivita tea: Al - SuLw ■ fatale* I <fa a^ire* prtiitxs al eciiiciliiki efectuata nntarKir

C nEuțior ki cheltulald s'lglbdi: 21 cliallhiei cu ui'hrq n do urLvfl naa cnrpcMTJn fittel» <jo^3i r ui^u.n ț.....di'uj. ubu::lp dt invonlar. rrutart pt™ ț fi elHfafei imilusiv nitdr^iți e cmuunKiLilrr

SubccEagorte chchuLula dlglbi li: chnlMirdi m aduyi^ Cfl eclke H>» COqxirale lahde datăt IctbuuiI p nnohtaj, țftlMftdd Inventar, matatefa coi nuiriatiile

DvecrlnFun cllvttuleliI

aonete i» upc» poHprepieiM, lu ebMtft uiarimu uANM^fa

AEhllIipv.Actilaltie mantc&i, mtiBfi Udtafq, hnl*fa ii bonota n> dani ndllilțle:^! 15l’-D7

T«ți cheftiilatt.

Ghehuiatâ dliedâ

tinntitiito

fWOLiuc

PrnE urirl^r (tM IVAIREIj

O.H

Vnkiarc tnlril.l [l Fl]

99 95

Vuitei»      (lâiâ TVAj[LEI]

H4.0a

Valoare kuI» dlgiMâ |LEI]

2d 9y

Valoare TVA [LEI]

15 W

Vak»re Maia neeHplWâ |LEI|

74 O f

FUgitxl [1 El]

21.1X1

Qxibibubu prapile eligibil |LEi]

600

TVA nkglbil [1 FI]

3.99

Puhlic[LFI|

?■! &

*tar4gltul l£l| ) VA Neotgibd [t El] A|uM do stat

Sqhomw da Sjl4or db rtfl

1 iiwi:gnrhi de tțjirtc* de stal

SuLob'- lIijih iu ajutat de Hiat

63.00

11 97

Nnremtiursabll |1 FI |

24.99

Componenta 1 Lider- DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULL II SECTOR 5

JiiBimiMihHi chamMI

Brit-H^n-dD MtlCfl MfHlnla [JOlrjitopilrtiH, rai ulnulic, niarnie Lriiirvnrsaki pst iRI Darrire ru-Jder: ■ ite

Dlh.u mu nici |uatiricatlvu

AiCtlvIEMiM: AcIrvftHioft I cin tcilsoi ni impAunolmre prpfKl

$uhaclhkotian: Al SbdndMibdvti ' do Minore p ruinei si          ntoctonli. nrei.nar

Calogixle cbuliuiată ullflibH3:21 ■ ctwlluekcu adrzitin du ucfrvts Iii» Camarate {aLule docil Inrcnu'i rnobihn ixinicLa c» inventar, iniuori gnn<i ți mnlareih: iiiiJuHV          COTSI^mHb

SubcaUudOtle chultuloia «liglblM M - CheftunHi ltj aiPciUa dedilive fine curpciiala (a tale duca! Lerenun ț' riioailoi omisele de ii^cn znr. I7i;5li:n;j <! roinimn:. iliiki

PH?.i.j lainA clinPreidPII

Haldt wJiaiuf de ut|^a tolusrila

AAjtiaflțaiActoltia meneai ina^ nouri, batem să tnnetu

in dusarachlrlllu: 3561151137

Tip dinituiaiA:

ChnituinIA riirocia

Contanta-

lOWlxiE

Pr# iniilor (fAri TVA] |l Fl|

Valoare totelfi 1LEi|

■1AQ3.W

l/pk>pre tolaJQ (fiM TVA] | 1-1|

37DM0

Valoare mate ehjiW |Lti]

t. 100T6

Valnam 1VA ]t A|

zin cili

Valoare totaM naekgnaiA flțq

3 30? 25

FctgWI [LFi|

$S5cOO

Contilbuba previne ătgiW jLEt|

0.00

TVA oilgtill |LH|

irs.TS

PubfcjlEq

1.100 76

NnrJigcill |l Fi |

no

Prerarate iraatui [LElj

um 75

TVA Nuntlptal |l_£l|

Ajutor de «tal

Sl/ioii-a uo ajutor da sta

Cslepons do njulor da stat

'...tu'jihigrinj riu urilor <fc Sla(

Ju?ț|f1i:7™.H i 'luilhilnlll

Unirii vi/iEntor da unica falranla pantru rrentro ro’duntciln

AtKUiHdtitt futil IteaUv*

Adlvlwt»: AdtMlsiw i nu seriei» u hvtaIHeten

eutucHvtwtaa: A1- amwaMpwHM i na filiera preiei si ectiiziiiiteereciiritre aiwtor

CJilwSjdrki -Chatlmiulâ (bglblta.^ ■ Jn'lluiuL ;:u adii/jpa da BObra fufi e&purtfc taJLulo docSt lareni-ri ț iniDiiitei. cz;ih':b!i de Imrentar țiuituri primo ți malendlu nch.siv mnlMjtn cuu^um.ituki

Subcaleunriu ctlcLulalâ a1lyR>llă:6^ diettuiof ■ ixhidU^ di: udiva iun? uurpcirnte ijhola dacftt lorunun ți in cihdi:i. cihiețiir dn ii vanuir, mBloriplB czraum^iiki

llcmcrlnrria cliohlulolll

Mnouni do Lnicu- Mcsnta du i:il 3 fam |xiil^. >btdaxkn

Achl^iii»;Acbii7.iB marxist mo#, t>Mo5i, hateta el ixmate

in dMnr acftMilt;35fftral'T0/

Tți rTiattulnW

F™ unitar (IMt TVAJ [IEI)

ChetliMlfl dtraclfî

0 25

CaritllMlH

Valoare totala [LEI]

6000 buț

2,360 Pil

Vdloait Dotata (lâ'J 1^}[LEIJ

2,000.00

Vaktare labili oigitrlA [L El]

H.5a

Valoare TVA [LEI]

360.00

VuIcktd lu!;Ua naaigiWâ (IEI]

ÎJÎ0 W

Eligibil [LEI]

50 00

Ccniritxilbi propro algitrii 11 F l|

UDO

TVA eBgibil [LEI]

a 50

Public D^l|

50 60

Noelqitd p £1]

.t.g&oJM

NeramtajiMblI [LEI]

&S.5A

TVA Nocligitel [1 FI]

Ș7HW0

Ajutor du stat

SciitrrH du ajutordu Mal

CJalngorip de n|idui du seni liuhi .di j'ir.n r» .i|i'l"i no .tul

Componenta 1 Lider* DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILUL UI SECTOR 5

Justificatei chaNulelll

Mmusi do ire» IcicHwita dri nrOi| raia pudra aWiltrtlrt penlm uimire

Doculrientu iusirflciitlvo

Activitatea: AchvilawiA 1 <jtj senara ■■ unpJerneiHre priMCi

SubacUultataa: Al - li-ubaclivlatnfaa 1 ds periere pruveri «I ndiklliita eAKSuata ondenoc

Categoric ctailtulali oilglblta:?! - țhnfei.-qll cu ach|zi|:H d&ddlvc tu.e uurpu-ulo (alteia ifanAt larenurl ți in<ihtaj rtUecte do

Inventar. rruwufll pilnid ți nialeriule. induslv matan.nln mimiimaHla

3u<K-atogorle cliohulali eligibilă: £4 dintuiok ai acriiziJJ.i de active A>e «a priita Idilele decit Icrenun ți imnbia), nfriodc do inwniar, matanAta anBLmalill»i

Oaxcrioraa chelta»lH

001081 do nnsuj WSlIlIS

Achllilt;Act*JJtie ntanusi MaSli, bohsi, hal;*o ai boneta

ID diMer HClHrHta:356115118T

îți cfiHtundi:

Clwttwie SredS

Canhlate

5100 IXiu

Preț liniar (fM TVAJ |L£l|

țl 34

Valoare totalii |l FIJ

2,«3 46

Valoare talnld (ffcâ TVA) [LR]

1.734.OT

Vaioum tatalh nlgmiU |l EtJ

4*5.52

Valoare TVA |LEl]

333 4H

Valuare lulam neoibCnu |LEl|

1.57T.94

Ellpblljl FIJ

4K.0O

ConMbulla prețim DlncuU |l FIJ

ora

TVAclipbl {Li- IJ

77.S2

Public |LEI]

465.52

rJn-nhrpt.1 [|Flf

1,126.00

Nnmirtn.nu it:il |l El]

455.52

TVA Ntreligihel [LFIf

KW

Ajutat de ahiL

Scheme de a^JtcMde stal

Gstsgwlade eiulc* de stat

-Siihcmtngcna da ajutor du Stat

Ju* Iscarea țt ihIIi,iwHI

Dalasi da unica Idosinta pontru numlrn rwxtanliata

Doc.unenta pi4tlRC«tlVt

Activitatea: Adlkd^oe i do ncnnm * imptei netare proiect

SutMctlvItatea: Al- SubectiviaUlM 1 descriu e pfdea Bl uJiiziliita elecluata ontnrtnr

Categorie chAtteiPU elbylblta ?1 - cheltuieli dti Hd'iLcțni de activei fino corpornlo î nlleta decât terenuri ți Ithublla), uhecle de Inventai ntatarii p-inm ți matenata, inclusiv materiale OCfl8liri4bila

Subc^tegofle Chellulalâ eligibilă: 64 - cheituiiri cu achizi[in no active Axe wrwjrale (altele decdt Iwenun ți umble). ntJiededa inventar, ooneuiratfle

CHncrloraa cheltuielii

Mânu»; da umca falosmta den nrln, fara ptedm. ambclextre

Achiilțl»:Achcitw HWUJEl, mas4l botoal, halate V bonata

ID dosar              11511*7

Tip țlwHl-UHll

Cheltuiala dlradâ

Canffisfe

10000 buc

Prel untar(firă TVA)|I H|

0 ‘6

Valnarr lotalft |LEIJ

2.142.DU

Vwnan? tolHlfl (tarfl TVA) (LEIJ

1.MUM

Vatoare totalfl uliylNâ |LEI)

12S.S2

Vetoare TVA fLEl|

34? DO

Valoare totală rnsulqlMâ JLEl]

ZIH-J4*

Elinibi [LEq

trie, ihi

CO'MlibuUu provne eligibil |LEIJ

d.QU

TVAulgihliTFl]

20.57

PuWiJLEl]

128.5?

NL-olkglhlllFlJ TVA NiMligibel [I EIJ Arului cu stal

SrJi&ii e dea|ulur de atal.

CalegCHia derijulni ita stat

Sulx-.ulegcina rip ajulm do stal

l W? OO

321.40

I4«ininlxirxahl ,| El]

1K.SÎ

0ompcr»nla 1 Lid et - DiR EC TlA G EN ER ALA D E AS ISTE N TA SOCIALA Si P ROTECT1A COPIL ULUI

SECTOR 5

JV>ț|FllL.rll ^1 l^lmlÎLîlfilII

Mjiiyisii dti uailCa H&StlKarfln PWI t&ni |_'jl>3 aHltfdBKtH punhu ii.<ltmle FttBdenftafe

Uccuntaiile J iiilchcalrua

ActftUtM AflWcralet 1 (fe Sfflfnj el mplnm<il.ii« |vr±^rl

UbllfittvtUilv-H Al*                  1 0o scram pmlnct șJ ar.ln.rr *□ r^ocSu.ilo antackfl

C^legixlfr cheltuiala <ilhjlhil|l ?i ..idhnflb ;:u .nr±jjih.n de .;*drvg fixit ccqxTjli* [.i'iak drsJl "cmnun 7 mictiiki). niuacta di rivtiMSFi meferl pflMt țl IfladUrtBle, hidURk i-i.it.ir ul.i olnaianablla

Sirhr alegeri» chn Itirlalâ «Uglblla:<>4 cnaitanali cu ncciiiipa du ;:i:hwî> fm co'purale latele Ucci tararvjr. 7 rrnfciki), uLuuțIh de kwartBT, m«erisfa coretpnflMe

Dn^fianrt □ liel1uidLi

Adililhe Dosateara irxix penam W OszinfecM ou wrwor 1200 ml

Att>|Tf|lc;ArJil7lha flcjrstnr pnnlnj gel Diir.ffl Mulata

1D JnsBr arJiUItle. i35Jjgi)7B(i7

Tțr dieMutală.

Clwhiiiaid diierJlă

Cantltm

37 Oue

Preț unitar (fam TVA| [LEI |

245.00

VaArtew tOtll» [LEI]

in,767 35

Valuura luiuta (tM TW[Lril

9.065.00

VHtm fWlA altglWâ [l M]

l,74«O

Valoare TVA [LEI]

1,722 35

Valonra tnt.ilA ronlKjiblă | L |

y.uuajuti

EUgltil [LEI]

1.470.00

Gcntributlii proprio oligibiA [t.F>]

UKj

tVA fiigibrl [LFI]

2Jsiaa

Putrlic [LEq

1,745 M

Neeiglbll [tfl|

?,««,□(>

Nrx-jrrtiursutiil [LEI]

I, ?49 3O

tVA NnmglMI [lEIJ

1,443.05

Ajutor de stat

Subcuna do apter de stat

Categoria dn nrutar de stal

Sțibcategwta dț autor de stal.

JuțtJt] W chnltulalll

Arinului >.ii'iiic;in |rm perttru IM DftZWedu ii Cu MIMAI 1200 ml pwitHi OWrtTB IHEMentiiHe

DMumkFto JiHimcatfrw

Activi ta la a: Aidivilnrtra I dn unora s rnptamotare prciiud

țufvdhrltalen: Al Șvbpcliv ratata । 1 rta scrierepni»Et s at iijit ki oJcCțueta ■'itaricit

Categorie chefliii al 4 etlgQfllA;?’ ■ Ch**.iinll cu uciiiTlba rin acdrvn fixe ccrpcrrja (altuia dniJl lereuini 7 -rchli.j utjccla rai IhrtntMi r^l^ni prlniț 71 taStK Bta, Inifat™ nwlnrinlrl ttcriftirrabdu

Sllbr.Hțegnrln chnII11 lal.l 4tlgbll3:l4 ■ chelIM^l ci. actii/ițn du necmt fuct corporali! ,.i !i!ta 1Jcc.1l turui 11.ri ■ ■ imuufa). utiii^te : *j riuhi iNr, hiauii iuta । xir^i.n'u'itdri

Descrierea cheltuielii

ti J11 fii.n I IritJh im h hvji pțnlii r iwl ridJii'r^ lnni urn»ir 1X111 nil

ActLlzflioLAchailK dututir ^eailrt' uhI titEWBCtsnl

ICi dosar achiziție: 1356907367

Tip ttbelluiaM

ClieiuiaS droelfl

Ganțeate

B0Due

Preț unitar (rArCiTVAj|î.EI|

247 00

VakMre corala (LEI|

17,63b Ml

'Jnkim! Inlnl.1 (|br5 TVAl P El]

14 020 00

VakratH 1uli4A ekijIIrilA |LEI]

T.0M.3Î

Valoarn TVA [I FI]

2.01500

Vakrare lutrfâ iretil^iblâ |LEI]

13 501 40

EtajMl [LEI]

S.i&'BtXl

Uontnbutia propre clțgibla |L El|

a.oo

TVA eAulWI [LEI]

1,126 32

Putillc [LEt|

ÎJ044 32

NeuHiiM [LEI] TVA Nrmlgilal [| Fl| Ajutor dâ Stat:

S>:hi!rita du rj[uti:r do stal țjalagrflta dn ajutnrdu dat

'.btu .ihqnno m ajutor dfi star

8,692.00

1.609 40

Manirnrniryainil [LEq

F.W 32

Componenta 1 l Idor^ DIRECȚIA GENERALA DE ASFSTENTA SOCIALA St PROTEC TIACGPlLLJLU( SECTOR 5

Ju Blhflcarw uheiliitalli

uchizibe dOZBtoaM urnire reiiitanliula

EhncuinuiLle luidificaiiva

ArlMLviBd Acfirttalfii 1 de scudie ai iinplAnMfan pK^nd

Al- SubdCilVitrtaCL'a 1 dfl wpiwB pnatacl Bl cctiizrile ulocluntc anlLiior

Caiș[fcrlB clH*ttABU «IVblIH^ - CttalluWi CU âdij-'l'd Cta &Clhft> kie cuipurale (uitata derfi tarniun ți imcbikii ohin. rn dl -inventar. materă pătuc ți Mp alerta ta #idusiv malcinnln cmuijinnhUn

SubcdBgtKta chtfalMl ellglbUJ b* - chflltuWI CU BCfilS^a do aclbu tke COfpOfBkJ (aMe de<a ta tartari ș imdbB#), pb*Mla M lOVrfitaf, ntaluriul'j ttansurtiJifa

UB-ucrterea tllelfulelH

1*3511 de i.u:a IrJlKinlA Ih plh.ri, UfH Slinuri, MWH (BZWoni»; cu blasUC

AchulțlH AclilrillH nWBb.maoUfll, COrrtHNî......... uCfmlAI [Jo prtilBCUa d ntarf Uu prDtadie FFP3

ID dHOT MHitflnB laatliffUS

Trp chelluinlâ:

ChalfuuilA directa

Gentttwe:

50C0 but

F^ol uivtir țf*â TVA) |Ltl|

3.M

Valoare latata [1 El]

23 MO.&L?

^afoate Hda (FM TVA) |LEl|

19,950.1X1

Valoare IrtidA ntgtita |LEI]

0.0D

Valuure TVA |LD|

3,790.50

Vatopra uxnla naotqbU (LEI]

23.740 50

Eli^bfl |L£i|

O.DU

CmlnKitia prupne oigtiiA |LEl]

0.0D

TVA eliyibl (LEI]

D.DO

Public |LPI|

CI 00

N«iI»mIW (LEI] TVA N<»lț]ll.| [LEI] A^utar c<i stat

Srheiriu du iijulurdd slal

Cabngdrid de uiulurde alzt

Subtfitfi^dl .1 Un uiUH.' do Sloi

19,950 00

3.79Q 50

Nnremtu^sahil |l H]

a.a)

JUStttMSrbS clhDFIhIHl II

Masb Ai nnka MlusnLd ttai pliui, Iret stralun, Inurte ’ezrsIcnlD, cu daslic ru suni ppfiMj nunt/ri ro^țuhșlq

ActlvItalAb ■ /■.■ Iiniliklra l țta scraatvil Mifitamobsp-pnbta4

^Uhac.t1vt1a1«a: Al - Su borti vi al al a a 1 rin Kaflre priîtscl sl țirJikiliilp elQdLSte OMeftCH

cșt*guD* <M irlfrlfl okalblmaf - dtaJUoU CU adlIZfUrâț Rlâ oopinlș țditt>tadBC& Iim-ltiu i ți imiztiim I. gdvtg țj& uivmilai i'iL’wii p ii'it ji u^lu' -jk!, Hf^usiv IftatarWu consumohih:

Subeit*JIO<4& otMUUlOlA odlqifaltilBl ■ tfiehniui du âdvziys du OOtiva fba tXiijxiMli l-.tlluci dec Al Imiruri 7 uncii ilr; i^icdedu uivunliii mlnnata cansumntirici

tai a cri ora a. qh»lEuta|H

Disponvet peu*U picilecNk ii -ulluii 1 -ntu

Achiziția:Artu/>□ dtaponNrE iiY.nlMrnii'i-1 pțjrctlo hi7li?Mii si r- <uwiH<ir punli 1 I ■ 1 n ia

IU dosar achiziție: 1BÎ021 Mf9s

Tip d*ltuWâ.

Preț idlllrii [fflrt TVA)[LE1

CtieNuralâ dlrectâ

337 75

Cantității

Vdanru taina [L El|

Z buc

Sțfi.55

Vilnara totlU fflrt TVAJ [ Fl|

Citi. W

Vâfcare «Aalâ eiiiAM [LE 11

aoajB

Vulnarr, TVA (l El]

1Z8 35

Valuaoe tocalA r>ce<igti*a [LEI]

o.ou

EU|>bll [LEI]

675.50

Eontnbullu pnaixto cuptuiâ [LE |

a.ao

TVA elinii (LEI]

128 35

Public [l Fl]

803 te

Neeli^bil |LEI)

0.00

Kr>i șmtiurul.il |l F |

8D385

TVA Nodigibil [L El|

Q.M

AjvtLT de s1el

Sclfirm dd a|uta dit sini

C^cugixin Ud ajiitcx de dai

SlibuJtBgcna du aMw Cta

CoinpQnwn^ 1 E-Fțiti'-CURCCTIA CENTRALA DE ASISTENTA SOCIALA Sf PROIECȚIA COPILULLII SECTOR 5

Juitldcaroa cheltuiam

I Jispțutsor parura ptateCllD inCAtl.Țrr.nlH Mdini C«n|nu I Siriel^ta

P4CNt»*ikt«

Activitatea: AcUvitaUnJ 1 destifa™ u inipliiriiitaiE pr:a<iri

5v&a44J¥flataB! A1- SlAKll violatei! 1 du actfefti prtJted Bl fitli^ide utactenta inisfte

CtHeClUde ctallulal! eligibili. 21 ■ Chsituiukcu LtcJsjiUu de activi: *>a corporala laBdo dccfil imsrmi ți uncii :uj cbmrLa di ■ kr.ci iIli', mutaril p inii? mula rin lo ricjLifJ* motariqlt crinsun jhtlu

Silbcateflork clteltuieia vHulbdâ:tM - dwllutabcL acfliiilja di: adivc Hxa cxwpcralo {nealt racât Icronun ți imcbiai MnuC.s da iwurtir rrcibui cile cruisiinintiiki

EJascrlorna chnAuiobl

tttp&nMi p&tHte MtaMi l% unfts telush>«

AcMil|Jt:K&ilEfUe dlapariBwe MsHatiibnle perete batea# si ABfMiaai pantaj lioad ID OmrtlCllUlfl» 1ATQ315W0

Tip cheltuiuid

□teluluiA drăcia

Cantitate-

2 tUC

Pr# unrUirțfirt TVA) |LFl|

5?.f£l

Vakiaru totala [i &|

135 66

hii.TJi ■;LlrA VA) | Ei|

114jW

Vaicare tataia eiQWia [LEi|

0.00

Vaianni TVA [L FiJ

Pi M

Valoare totala nueiQijiiiâ [LEI|

135.66

Higibii ILEI)

0 W

Contabulfe propria eiutiilâ [LEII

0.00

TVAalqibl |LEI]

Putfic [1EI|

0.00

Mealqibi |LTI]

ItetKi

ta.->ramfuxmt>l [1 M|

n m

TVA NaebyiW jL£l) A|utcr de stat

21.66

Snhren.a fle riptdr du stal

Lawqcna ic a^jtnr da sloi

SLibcnbngcria da njulrir dt? sini

JuittftcqrBa chattulalll

Ciupnnser parata nalam dn unica lolcsinln tiu surd pnnln? urnim rrmdcnhaln

nocwrwrte juitflcailve

Activitatea.: AcWtntea 1 rai scrfum H fcuptamftt## nrrxiri

ăubactlvltntaa: A1 - Șucertiviutalua 1 de Bțatota pantect Si HCfllZJtlta AbtfUdQ fllMwkX

Categoria cheltuiala eligibila .21 -। bulb iiHbț.u atfrtMpe tiu hlUvu Hmh Luptrakr {ultr*! cecfi! k'iciwn ți iuv;Lde) tiiiwlR^ invL' itui, ffi^nn rinirHd y inuciTiiAi, inc usiv ir.;ih:r.:ih: cankimati:' ।

'SkllrcâdwOHe uhaltalalS ellytbllâr&l didluieli cu achiiipndD radlrva lÎKd ccrpcngia fnlldki dnrjt Irtranui ț irnQ#lq|. dtilnda do iiTvunbr, mnlirviki cciinLirruihdn

Lkicnarea chnlluruill

M^lIi FTP2 KH95 unea tekismla 3n4>abte TKlivrinnl

AchlJtțJrr A^l TJish Ffkî

|C «hirit^;2SWrȘ4s45

Tip cbcltuiaiâ

Ghallu aW drăcia

CanOUite

1006 buc

Prut uutar țHr* TVAj |L FI;

115^0

Valoare totala ]LEI]

I9.992.liu

volcjrai to«3t| țnm l'VAi |l t i,

16.800 OT

V^Awe tataia e«â't><ia {LEI)

1.MB20

VufcȚșrn TVA |l El]

3,192 00

Vukiwe luluia rieuigibria (LEI]

iz,Sta B0

El>9t>il [t.El|

1,60000

CoutiSujIia prapnti eigikrlâ (LEI)

O.Dt)

TVA elIgftM |LEI)

319^0

Pub*c (LEI)

1.939 20

Ntwl^bil |LEI| TVA Nwil^ibil |L Fi] Ajulut du itat

ScNhiiii du roilor de ciul tatefloindQ nfialnr da £ldl IdulKsitapcrla da ujialur mî alai

15,120.1X1

2.6/2 «0

Nerumlxirsabt |LEI)

1.999.31

Component 1 I Mor- DIRECȚIA GENERALA DE ASpSI EnÎA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Justltlc.riraa cbollulclrl

Ml&Stl FFP2 pnlofl folcomu, HrtMtatA IndhMdLibl ruj su"t peiiln. lairflH!--n^jdcnlidc

Dacunienbj ]usE|<k:d1ive

AiiElwlEntoa: Activitatea '-.io souwrc sa in idrauțilare | iroim I

KutHcUvlAaUa! A1- SoLcidivcil. ilrta 1 da paiam pmtrid arhL' tiik, etectLStB HfltGrtOI

Categorie elMllulah oHfllUU:21 dnEuick pu adhiTtpn c«i B£tfw fiyț rnip,-. ,, (ollurj iJll^I lerefiLii y nrciib? ixiiiinte d.-irwaMM, maloni înlmeți inHteiMs, iiK.:h.i:Jy Fnetefltite utntkindiIlH

SptenlAQQrls cti»illulall e llylbl la: 6-1 ■ duiltaidi cu ad, vțo na .'—rvi? trwi cnrprw.,n (iitKilț; decât teren 11 v uin/jiu). oti acta di-nvrnter. matenelfî {BTihimabde

iRiacriHua choNululll

Qațlnfedafft mai™ ou ageri da hidruiiirv ai bvurJo

AciilTtțte AcMzidB deuinredlftnt m(M HMrrt

(D      aehlrlțte M975727D

r^i dwHidala:

CteittuialS direcia

U nulitate:

lOMtxic

Ptal unrtnr (IM । ■■.■/■.;-[i I -lj

re w

Vata ere lulaM [LE l|

20,049.12

Valoare tolalO (l^o TVM (i A|

16.M8 00

Vdunre luXnlă eligibtâ [LEI]

5.M336

Vtioaro TVA [LEJ]

XXII.12

Valoare 1otel4 uodiuiblâ [LEI]

U,l6fi.7fi

Eligibil [l El]

4.IM4.ro

ConbibuCiEi ptoprib dkiibiâ |LEI]

O.M

TVA eligibil |LFlJ

MU Si

Public |LEI|

5.N3 36

Nuribglnll |l FI]

11 904.00

Nuranibursisbil [LEf]

!i,B«3 36

TVA Kleclgd» (LEI] Ajutor de Stat

Mia™ du a|nw< di? sl«

dwlngnna d* w^itra de ulur

SubcdlagcriB da ri-.ilar on-stat

7,261 *6

JuAlitloaraa cliattiilelli

□azinfodoit mâini nj auiml dr. hkirninn» si tancjdc pernri uKihe r<> Jlden ■’ dlu

□ w u i ■ hj r i tu JUtftffieBlhn

AciMiataa: /'CiiuiLiini i im Krietț) a HrwienifltsrB ptolea

iiiktucEivIiaica: Al -                i de senare pruiea si adakiS* efechuite afttarits

Catațada chaltiilalA HttgltilM dl ■ , Ih.Iih^II cu huliți» oo ndt*u flw otirpmilL lallda oacAI Kiranun ți «riabilh] ;.lim Iu do livrai ilai, t*ltMmi primu ți niatunalr ^iduav mataruls consumabila

Subcatafiwli ohsttuialA           - ateUuM cu ad-ir^ui du jdi^a             ({Stela dscai terenuri țl Imobla), oblwie de

itnvrrtar mulisHa Donnhrnalillu

□ascrtnraa chn ItulplU

C'ziiolnn do ptikictiu din pcflmrfaciHt

Ai.toi^te AdtiizlDe mastl.FnanLiA^ C\irtiin^u4ii>cl «iidan dti pmicctic ți T.nsh du pn^fta

J[] florar achl^|țlf Îd311

Tti chnlfuialA

CheKiJalA directe

Canlitnrtn'

l$W^uc

Pm unitar (tflrt IVA) |LEi]

26.30

Vnltxmi totala [I El]

■1U945.5D

VoIlm™ tutelă (t$, A TVA] |LE |

39,460.00

Valcinro tatate obglhilB |LEl]

6.209 4Q

VHloe^ TVA |LEI|

7.495 50

Valriam tutatâ rieebjltlia |LEq

4MW 10

Edilii (LEI]

5^60 00

cixnnsiutia proptte eiOlMte ]LE<|

9.00

TVA ekgtin |l El]

999 40

Public [l FI]

ib,2M 41)

Neolqtir [LEI]

34.19000

Neiambarsubil [LEI]

O.25S 40

TVA Unoișhf ]| £|]

0.49610

Ajulcr de stai.

SlfțHnin du Eijulor de uU|

Calțtpivla di: nj.Jiy de slK 'Mibefllnrjnna de nf..;:v dr '.IH

Componenta 1 Lidor- DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR S

JnKHIInuva -rhnklulAllj

ULltdai i-dh* (mlecDa ittn pctawbcnat paMm «tulre radd-iMiaie

IlocunKntu fusiJficairvo

AțttvtaM: AdMlrtea 1 do wrtwe O unpînnintam fwțnwt

6 ,ib uctlvLIateu: Ah âiAjftMafiilaa I do scrmre pptod si adtiLdtillB ctocb.i. ih' anterior

Cjtagorla cheltuiala eligibila: 21 d^lhiieli cu achzii/j de adere fine corpcirtld latele micul Inrn'iisi ți IraitJeJ ctiieda dr ।

■pvonl.ir, m.Ttnn :m:o ți rn.ilcei.ilr, icclur.< matun-uh cai's.iînnbln

Subuarlegorie cliaJLululi allglblU:M i^irHukill cu achiZlUri de actlvu Ibe i n pierde lalWe CecSl Iu -►j-ii . । ;i IrUiAuk'l. ubiocln da invnnlnr, riinilnrinlc cn."s<innhh!

nwncrwiriin dutlurnli ।

Mânuși de unice IdushiEe din nW, Fui u pudra. eniNdealle

AoMtlțlei;AjJlkilie Inenusi de Uffcfl Iclusnla bl țOtrtlrtoZMie Uu ptȘffCOB

IO deraar aciildtle:!056053513

Țip chnttiicila:

Cheltuiala ornată

Canlrtnta:

25001 buc

Hmt iivinar [EtVA IVA|[LtlJ

Cl.Oi

Vatoam IcOilâ [LEI]

15,7W.5O

YalcaHi tcInM (1A<4 TVA; [1 Flj

n.ssa.M

Valoare tntalâ eligibila |LFIj

3.027 36

Valnaro ' VA [LEI)

itA-KBO

Valoare letala naeligibda (LEI J

12.740 14

EagWI [1 El)

ZW4.0CI

Cartnbutui pmpno migibila |l FI]

dna

TVAongmil [LEI|

4^3.36

Public |L El]

3,027 36

Nnniigdiil [i F l| TVA Nonlipbil |LE l| Ajuiuf de Stat

ScHema deaiLdor im sMI

Gauddiia deaiMu1 c% 41^1

■5uhcat*jcin^ cm e|L^rx de 0sl

2,034.14

Nnrarnbiirsnbif |L£I)

3,027 36

J-irslUkisnm ulreNhirelll

MnnuRi tto urnea fohMinta din ntnl tura pudra, nrnbtdnxtm pantru i:rciL<i na? dșnhflifl

DcHiiHrw-i'lr

Aflivli^tg^: Ațtiwtl^tep 1 i:<i WW9 fll miptiir<ilnre pn^Kt

BubwtNtațfii: Al - ^i.tifldivnZ.ilna 1 do sr.triM prawct sl jachatHifl clrtdn irji antartor

CetMJOrte dheltblall tlniIblU !21 - ChrfUlfili Oii riCNSW de âCtlAi corporuls lăhme lîfaCflt le^lKih * NHOUe), tAiiK4u Ju iitvțnlar 1 'lațuiii |a i"tfr ți nratatiatu, u.luf"/ nUiMrtale ecatMimaLii u

Silbeatoțiorle chvlEUlalâ ellylblld:&1 - diiAilliHi tu adopția activii 11x4 Cuipuaki (attule detâl terenuri i(T»Ule|, dbicicba dț» rivenlnr nialr-rnle ccrmuin^Hki

Hcx nrrwoa chcItLiHilll

l kiralnr biri«J cu rurnrva

AcIlIzcIic Ach^itie idlf pneivn inrAiairinln primiri hilnnm si dlspunir pnnlni lunari

Iii dBwr«bWi;i4703lfl9S>i

Tip rj-iolbiiatt

Prnt uwtar(Mrt 'Vai [. tij

CholtuiaU directa

112.00

CantUato

Veioem lotalft |LEI|

3 buc

350 64

ValUalW luldâ {EArâ TVAI [LEI]

336 00

Valoare totalii ehgibihl |l FI |

3M.B4

Vatoar» TVA [Lri]

63 64

Valoare totală noaUgibiUI |L El]

0.00

E4plbil [LEI]

336.00

Gonlribuba proprie eligibil |LEl]

OJOU

TVAorqihl [LEI|

03.64

Public |l F1|

:i!W 44

Nnoigibl [L£l|

tl.OD

Nurairtiursabll |L FI]

3RȘR4

TVA Nenlgihl (IFI|

tJ.M

A/itcx du stat

LicherM dn a^rtaf rin stal

C^hmuria dij .iiikir tje stal \i.t:CAlt*Ji *ia Ud :1i.|Uji de Stal Componenta 1 Lider- DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA Si FROT^CÎIA COPILULUI SECTOR 5

Juftffieim cti»ttuis|j|

Oti7«t™ tfWKl CU MMIHa peMlU CM&U fLvrJuulkll

Drtourrwdba jintMnlkve

AcIMIhC»: AdMlH&B l tis SCdwe Si "HphureilMni prefect

ȘHbJ(.1lvfla1u<: Al-âubsdlritiCMa ' de MlSere itruarl si ;iclrr-bilt»ritarluain Jintitorr

□□tagprle cJialhuBU atlglblIJ;^] - rJ-ifltlyeb CU BdlktțjS (jfi aclva COrparala [pIIeIp dft^ll turneu in 51 iînnlxlo} ct}M|0d a Irlvuiilai, Irtaltii L (t*friK> gl tmlsmlă, irii.:hi51u materialo CDDâUfnaNlB

jubzntegorlo chtltulaU «ItgEhlM: (K - cNHMiei Cu âClIiJpd ila aflivu fisa ctxporata latin la dorJlt Icmnin ni imrtala], ob-iuctn da ktHlrtVi rrulnnnlHj aansurrcibi^!

SbiHtfaMtt dwrtuh^i

Gtinsbiramane da prijiccta.

Ac*itlțla:ArJurilH! .panusi dc unicii ^l^nhi si CuiriNhftMano dn arolectii!

ID dosar achlzl[la: lll!Ji!7IK!i 13

Tip clxrltuțiUi

CtieltLKalA dirnetâ

Ga'ititate

3fiDCi bjQ

F^el UtiarfUriTVAJILEIJ

rj.w

Vakure totoU [LEII

anuea.»

Vatoere toH9 KM TVA)țLn;

253.7MW

valoare totata eft»bUâ |LEt|

27,170.65

Vakate TVA [LEII

48,2t2M

Via Mru toteta need^tM p.Ei|

ZM.7B5.95

Eligibil P-EIJ

22,637 S2

Contritxitle precare eiiuiblâ [LEI]

TVA .Migilril [LEJ]

4,MS 13

public [lei]

27,170.81

Nefiriotoll [LEII

230.912.45

HmrrtturBSblI [LEI]

27.176.65

TVA Nnntl0tl|| |l gq

43.973.37

Ajutor de stat:

5L»iu"id de tyutot uu dd

Caiesiona de lăutar da sta!

Subceleaoia deaidlor du sun.

Justtflrarna clhallujnlll

CuinLritdKrew de f/UtULbe pentru centra 1 uzderilinte

OacumantB JuBtftkuatlva

M>hltWtMI AdlVilSflM 1 de sciiure si inipaia uitare p raiuri

Subaatlvlurteo Al BubuctkQtotBa ' da scrii:m pmt&tn țJ KOjltitfo etectUMe S£il£t*jr

Catagcclu ctiultulala adlglbiln 1 - rhni.inti pu BClliZtJJa du țțdke 'mjj cui penițe țidlcilii dncJil uiri ari ț ■riU'iahij. oblȘClS de invei'*;! '. riialei primE TJilapptti ilIi.s, m./ir.n. ui .............

SubcaEagaria c-hntlLirili a|lQdh|lft frt - cfelluiaJ Cu aphidfp da activa fixa anrpcir;itn țe^sledecAI tergrqip gl inwtifle), ubi&clș de nvenL'ir, rnaloulu

Ctoucrlurua Clmllu lellî

Temwntslre dtj-i^a

AthMfletAcWlIfle were. țH'mp'iMtrw, nînnll ......1 h$l

IP (fanar -rl'lriLlo:l?l2 ^D61l

1 tp chsltolalâ:

Cheltuialâ druLii

CerMKata

33 bur.

PnKuMn- [IM TVAJ|LEI[

275.00

Valoare KXalâ |LEl|

10 799.25

VuIiaii-.' IdtolO (fMTVAJp;Fl[

U.07OW

VakMrti toLilă atgibUA |l Fl]

25

Valoare TVA |L Fl|

1.T24 25

Vatoâtn totol.1 neebgibrlA |l FI]

!i.2350D

EitaOlULEII

4C7500

::<tnlriixjlia |xixtnn aligilxlA [I EI|

DOD

IVAetițjblI |LE1|

B3B25

PubfcJLEIl

5.55325

Neefiabil |LEt|

4.400.00

MerentUtreatifl [LEI]

5 5013*.

TVA NeettiJbil |LEI]

036.00

Ajutor dtt stet bottnmn rt&^utoi OfrțM Ojtrrywin de ajutor dE alai Sidrcnlegorln dn anlnr ■: 1 st.d

Componenta 1 LhlcT- D1RLCHA GENERALA DE ASISTEHTA SOCIALA SI PROIECȚIA COPILULUI

SECTOR 5

JusEiirnareu clHdliiieli'

T<uin(jn ir i™ .Agitate parcru centre tuaidBnllale

□oiiurrjcnir luslincAElVd

J^CtNItatnar Ar±rjdnk>a 1 da saioni fi ârfifenHttiirn ptand

^kiiucElvItatcd: Ar SubuctivialuluL’ । do scrters peciett ui MK0IIMafectate ^ieoikx

GaEngarrc cheltuială ellgiblU:21 - ț^liwli cu utliiJUd du mtlluu ilw ix»[Kiiute (ullulc decât Imuitjii ți arobM, ubmcte «iu iiT.'rrts, inutili ii pcirtie îl lu.ih :■ L il! ■ rudkiaJif materialo car ...iiniildc

Sub categorie clreiixiiuta cllgrblM:64 - itiettulri r-j iHJii/ilja de atbvu fixe LuiiKriJa (alletn decât terenuri unnhlel, Dlu^id na ii'veuLtu, i iiuIl'i -jIl- cu»<iui,:i;jliilfr

DsttflarM «ikiiiriJi^iit

Viziere pMtaCtle

*dtlHB*:AcWit'6 *Sore, 'i*nx> 'W #00 Wnanwai

ID dosar *Ctt Utilta. iîîSZT^ ’ 1

Tip cfic+tuinlă:

ChohiHală directă

Canlilatc.

20UD t*»<

Prel unitar (iMlVAjțL £1[

14.1X1

Vakxxe tutuia |LEt]

33.3W.UO

VUtonn» total* 1 for n 1 VA) [L El |

20.000.00

Valoare totala eligihi.l (LEI]

4 .1.11 110

Valoare TVA [LEI]

5,320.00

VofcKire letală ncekgrt.'ila (LEI)

2A,S3A4O

Llițjtul (LEI)

3,640.00

Gonii iLcilia propria etgtiilă [LL l|

two

TVA eligibil |LEI|

691 60

Public [LEl|

4,311 flțj

NeeițtM |LEt|

24,360.00

Ner3ii<iur8atill |LE/J

4,331 80

TVA Nuefglbil [LE>]

4.02640

Ajutor dc stai

Schema rin njuhir dc i1ul.

Catețjrria de upjlui da siM

Si*^a tandri* ide uidlij' du Mrlț

Jli'.EHicaren cheltuielii

ViHluiW pTQtOCfel pentru cțnlm mztrfgrrli..1.

Elucun tcnlc-i usliiicative

AEtMfetM 1 ^0 «■■rrurn ni »nplnnird;irL’ p ti inel

fafbsclMlqlaa: A1 - 5t*BdMfi1trtw i nu Bcrțțfț prolwd M w3u dt Js itaJuste «tetta

CaEt^pmle uludruUli r>l|g tpiU 21 - dtaulQă Oi enhizqip ite Ims cryprjrate talțțBte fecSt leteiUll a1 liKrCtRej, UbteCle dq inveiil.r. :i::i|i.'i'i l" 'iu JS flWliSflak; nnJusiv nk&teHula tnntaJirurlale

âuboalugoriv rdtnl|idHi4 u-llyibl IA: R4 ■ ntwllLăell gu arj-n/typ dq £Gl|uq S*t« ■wxțwxnfe (*H> rtaeâl turCTiuu >aiTibiw], otueciu da rivenlLU rnaUcdLik! CdrtiEHLiu!iili!

DMcrfetii eiwjifiilall

Hanual dailhlca luluL-rita dlh t4H, [SM U0r< Shibklaxlre

AcluzițlciAcliL-' Im <micra, l'jrri: i-ii'îi'!, rnahfi ai taanusi

IU doi^r achiHlK::3:^TiW11

Tip chnltuiaU

Cbi-âMilabi dirncU

Cantitate.

400MJ buc

Ptei wwtar (I^ni TVA] H l-l]

1 IU.i

vatoBie tolaH fLeij

49.960.0(1

ValMra      (FATA ruA) [Ui]

42^NHlO0

VMweMtMA ylWMH |IT l|

1,249 5(1

Vatiwti IVA |i El|

i .seouM

Votare loial» rwl^iMâ |LEI|

48730. WJ

FI»giW(l.EI|

1,050 Ou

Crtitritiului prripne qliglMA |Ltl|

0 0(1

TVA eligiW ]LEI|

199 50

Pubfc (LE(|

1 249 '.li

NeeflgibH |LE i|

40.950.00

Nerarulxii-satV [LEI]

1,249 50

TVA Nemtigibil [LO|          7.7B0.5P

Ajutoi de stal

llciif'irii» du i^ulur iX1 tl.ii

Cah:i^ui;i da nțiilni dc stil

StlbfiblrtȚjruili «f<i ii.iiidi da slut

Componenta 1 Lider- DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA St PROTECTJA COPILUL_<J| SECTOR 5

challmrrlil

Hanijuii de fcfctjihfl din fUtHI, tara pudre ambUMra ifenini wfre R0We4Uate

D^lJrtlMrtB JtaHlHknNW

AciMtal»: AraQvitâlke 1 du serwre si m^JniirdHire pkhulI

s ubacirvitHtta: A । - SuLmuMmi dea i de ac fiara proiect ai ac« z Mile etecii iuta wiioniv

Gafp*K'*i| cbrltulsH ■irgdblRfi: 71 - nhebikillcu achliI(Ia iln Jic.flva Uhu carparnld |nHali> docJt faranun ribl>oMfL DtltalAf -de HwpnrtHr. iunie rl pniiwi ți mMeflele, Inctariv mntnn.iin c*xisunMt>ta

Bubuite ger In । lwitnl.ua «mgiblla: bl chnllumll nu zichriliri dc artvr fino rrrparaln țaBclerwica- Irrnnud șl m.nbilr’) niurzln do ■ii^u rui. rofltanblD cctiiiumrihih.

[înscrierea chetiuic-IlF

Ataâl' ito tmlpa kJcininla, Im i hun, tren alraturl, teoria rrrislcnlu lu el atic

A4liizl1kr.Ad'n-r wirwifa, Imnurmilru, nopți s nianusi

Ifl dosar ne hiilțle::U3?74fX'. f 1

Tiu {fteitufelâ:

CMfoatt lirreda

Goidltato

3D0tM bd<3

P«E unntn |1M; TVAI [1 LJ|

zw

ValCkira «XalA |LEI]

10674300

Wakm taU&ftarti ™A| [! Eli

pș.zno nn

Valnarn totr*.*l rAgailM (1 Fl|

n not ki

Valoare tVAflEI)

17,043,00

VbkMrc iertate nuriir^tnln [1 Fl|

101./iii flB

Ltintili |LEt]

4.166,00

Contribuita proprii «llglhaa [1 Eli

e.no

TVA dvbi ILEI1

TOOM

FKiIlc ILEU

'4.B81 M

NeellQllW |l EIJ

85 514OT

Norwibureatili 1LEI]

4.9B1

tva rteetaiM ile’I

16*24/ «6

Ajutor do stat.

Schema do- aidlor de bbft

CaLeijurei de ajutor du Blaj:

Bubcrtaflorta de efuSc* .iK Uaf;

JiMtficAraa tlrt ItliteHI

Mafii dn u'sca Itrtdsinla, crai irtruri. ci ui sfaturi, hmilu ■edatenle cu ul^liu punliu ueulro 'i-u -'i.:silp

Documente Juullfiu SI iu o

Adfvtlataa: AcOnltabua i doslixto :■ aradentalHre jifiihCi

5ibfja-.llvil:itaa: Al fAibncJr-i|;ri 3Implamuntaru st dizir.iqurixinl

Galcgortu chcltiii.-ila eligibila .9 chi tuiuli uHferitiJi duânafttnrtailCitHa dftțrtoiad

SubcategMlr. cheltuiau dlglhd.i:?' rh'fi eh nnlnruc ::.. i:c:hi|Hi cic dMrLiij H/:r/ pb< I

□oncricnea ciictluielFl

Cho|lutal țu satai" »cl*sa dl nifilr.riWFicnrn U1F

Achl£l(le:

ID docili MhlHțle

Tip cheltuiala

Pral uirtai țldra IVA| |LEl|

Cheltiiiata daecta

<5.000 00

CanMata;

VakKro InkilA (LEI|

r buc

45,000 im

VrrtdWD loiala {tera lVA||LEl|

45,000.00

Vnfciuro tedaia cHHpblta |IEI|

4!r<IOD<KJ

Vnkrare TVA (LEI]

0.00

Valoare lulnla noeligibte [l Fl|

ud

Ellgtnt (LEI|

45,000.00

Coritntiutui proprie ctKjibte |LEI|

0M

1 VA olipbrt |LEI|

ij.OLi

Public |l Fl|

45.000 00

rCeetH^bi |LEI|

u.uu

Ncr;rnitxrrr;abil (LEIJ

45,00000

1VA NoebglM |l 1= 1|

D,M

Ajutor de slui

Schfimn rin njutor do stal

Galejprfo de Hl.ilnr dn plat

Aiil:c;ihM[uiiu dtf oplnr A: skil

Componenta 1 LWwg DIRECȚIA generala de asistenta sociala si proiecția COPILULUI SECTOR 5

JkiydMaroa c li^H

C J u ta unk SHkrciik ncdufin ri’ nMstnaifdtar rj iJIP

Buuurmjrvlc jmtifkdtlm

AciiviuEuji ActidtHtaB 4 - MiHxkll ce urniwra o mi iitadua in mitul protocliAil

5ilhnllvl*a4wi A2                  F Achirrtin pub cil. ili

Getirgurlc cheltuiala cllgltHl.1 :tl chirt-ici de rnfbrmara; taioiracara ți puiHieikTlh

Sulicatcgaric cbatluiala eligibilă: P i+oIIuhn ce irifanrenre 7 jilkiL LiIo pentru pian ...irr' rn.-’i i . din itilij..' Ii bcnu^'jrukii

ulicttuhHli

Ach J-lHt SerVid] pu'ilifilyk' sl inlț,>i u. !!<■ Jirijif. 1 Pi * M

AdklxVtitFAĂKaBie proiect pciim - f^a ăstuia

ID toOT K:hi^Hie :!d&»D/^i

1 Kbti

H E2Q UO u.rîn.oo

Tip cheltuiaid

FtiH <jriH;ir rifjlVA) |LEI| VnkMrc lulnki Ifdra TVA) |L EF]

Chetluzilă ds-ectâ

a,000 W

8,000.00

Cantitita:

Valccu« totală |LEJ]

Valaurt» letale niigihlft |l Fl]

VnkKirc TVA (LEI]

1,520.00

Vakxirc toCalA nodigUU (I Fl)

11 no

Eligibil [L£IJ

U.000.00

Coniribuha proprie eligibiUi (LE I,

o no

TVA cfgibil [LEI|

1,520 00

Public [1 Fl|

&.52G DO

Necfigtoil |LD| TVA NedifFbi |LEF] Ajutor do MiK

5cAe™ rip jipdiTi ii! HM Ciidnijar g dt ,i|utw Mi stat

Sijlirjiti cintiri dn iijiibor de stal

MO

0M1

Noiatnbursăbii [LEI]

0.1170 DO

-Jți-.|l1tCuici.i cli-nltulelli

Achiillla SBfvicil ।MlAisl inii"miio ।uuui.i l *QIW

□cicurpii'ilc justific utive

AcIiviIkCh.i Ar.thiLjiPA £ - AchiJibi .......  1 su ciI■:■ iz.1 Li; 1 *g cqdrțij p ^drlulu

SubJCliriUtee A2 - SliHKlMBlgK l - ArJ^i&c pjlActlHte

Cstea&<H ttrtttulflio tjii!jibH?:fi - tfwltid 1 de jrtțHjjțifB. coiHwiIcsr? sJ nut*dtaie

Subcawgurre ^hellulsli i> ligitilL< 17   1 ■ iii m-. o ■■ .c- h A|m o ?i । i.iWoiaia ■ dr '1 pkii ■'■! Lire ri-arfu din <11 iiqj^iiL

be'ii*A:idrului

bMcnereii chelluinili

Aaiiiitw F 'ijsleii A3

Zidh izxtwr^ . ! ■ yilf pdiilci A3 iu tilii Isfita aulticuksiilA c.-ur A4

IO dosar achtztlie^îBIȚEI D9

Tți rbUhdHtt

CI iidh.tlHtr1 iJirrirSA

Carflilsle;

yj bur.

Trei irtiilin (fM TVA][LEI|

5.50

Vataara tataia |LEI]

3B& ib

VtMcMmr Idtalri PM TVA 1 [LE li

325 on

Valoare totala clig<iila |LE>|

3BB.75

VWourp TVA |LEI|

51 T5

Valoare kilald nedigibila |L£t|

IICID

Eht^ill (LEI]

325.00

Cixih ilnilia iiraprie eligibflâ (L£l(

□,M

TVA di^bi (LEI]

51 F5

Public [LF1)

3M /5

NtxeUgiU (LEI]

TVA NecligiW (LEI) Apilnt ife stat

Sdlvjiiij Jc       da stal

Ltilcipcirhi dd ajiitoi du shil

Si.iii . ih'iqrii ie rin njiitrii rin eliM

0.00

0.00

Ntdainlîiireabil [IE l|

3H> Tfc

Cwnponeqta 1 Lider-DIRECȚIA GENERALA UP ASISTENTA SOCIALA SI PRQTECTJA COPILUE U| SECTOR 5

Juslrficriraa cFietluietil

Adiluffc RMtef AT penflm proiect POIM

[țMftiinente Justlflciiba

AcllvdJilca: ActMLilvD 2 Adiiuilii cu urrni:.^z;i j :‘.-n ehxtlN In CSdRrf iiidluSluhn

Su b:icliuiL"itc;r A2 ^tțbdlwiHtea 1 Adirilie

Categorie cheIhilale eligibilii: 0 eh' - tu <ili ii,. IrilEcrnari •, • ew ixu iii..u । hI । ■ .::ln ihrffi

Su beateparte tftafctbU eligibilă: i 7 chnllLKib da iNimism ;| [XJtHKttafe purihu pract, cam rciLftS d|n ctikjr[I|h UimetictoriiliH

thurtoraa chcFliridli

AcJii^ii*' ulii h.-l " ^uliK.iCmh: poftii Ad

AchJimte:Acmiiti» jXKter A3 3l. MHjlQ HUlCK(H»iIU Cuier AJ

tn dosar achtzIțleiCi d iniKIH

Tip CteltulalS:

ClKillmnld directă

Citnlrlafi;:

WtXJc

ProH uiiilai (Ifirj TVAHI.E'I

aao

Vtfoar» 1iMhI0 |LEI|

nv 13

UNtMlH KUlă (rări TVA| [LECI

dioo

Vioare totală        fLEI|

1Q

Vatowt* TVA rtEI]

9.12

Valn,TK> InfAia neetii/tiilă [LE1|

il.rto

EHObnfLEIl

4tj(n

Confrihului or oprii- uligibU |LEF]

l) fio

TVAeliglI.I |LE«|

9.1?

Public |LEI|

sy la

Mn«4glMI [LEI]

n'oo

Nnmoiliursiilil [LEI|

b/. FS

। va rteeftptiii neij Agilor tic stal*

Sclwnia de-aji.'liy da stat'

Ctilagunu da i^iiCur de ulm Sbbczflepata du ^jldt de slii

Ju:itil Irarcn caell ii iedi

D.DO

A< ' I/Il.ț' . >ln huM ■ llfH nUiilii mlnr Ad | nwilri ■ priwț.1 PQ P

LIdcu incatc fin[if*cjLive

AdJutlama: AattviWtai 3 - Adiltellll । * urnirea a h iifettua tei antet il piuier.tului

5uhnetlultntca: A2                  - A^Eltie-BUtft

Categorie chcItulaJa eligibilă: f ■ rJio 11111niI Ml atâHuf .KhlElUOital de btriuliuiai imiiiIili prefect

Sobe ntcqurw: ctwkvbM Ahglti il.» I I. -  ........HI 111 aixJlh lied llZlQlx i;H de Lw lefcw ■"■■ iH W |M   ■ ।

Dehcricreu till*Mutalll

Sui™. • AmîH Pu^nelw PHKod PQiM

A^h'rifit'.Ai/iidiliu Seiviyi ALhM Fkimtia Pretori

IC dMW Vhhtlfl0 ’WZ6' n^8

Tip cheltuiam

Chemilatt directă

Cantilene

1 bur

prut uptar (MrA IWj |J El]

24,16600

Valnm? fntnll |LEI|

28,757 54

VtHuVN trrWUl <r^i FVA) LLEII

24.166 00

Vnianrft liAilA <ilh|lt »IA |LEI|

28.7 57.54

Vatoara TVA [LEi|

4,591.54

Vafaara tataia rwetgitiiia [LEI]

Ll.Du

EI^IM (LEI]

24.166 M

Cnitfrtautln pnxiu>i tlij^iim [ie ||

□.□o

TVA eVqildl [LEt]

4.M1.54

Public |IEI|

?a.7ST 54

NtMrigHI [LEI]

<100

Nr»t«nriiirtnjfiil |LDJ

jfl.ra/ m

TVA NtMlipbil |LEI|

A|u|ui de Alai

O.M

ti. huliră i|n        de altrt

Cn4Bg0țte du e>'ior do Wat

Sebeș te țariu dAOțjidt du skii

Componenta 1 Lld&r- DIRECȚIA GENERALA OE ASISTENTA SOCIALA Sf PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 5

JtfetHțțarca ctiuBUrlulli

Somdl Aixltl I litanci.tr PnjJad FUIM

□acun-aiole juiWciHwi

Activir'fw AflkftalM 7 - Arfiiijim i" i.ti hr..H..u ii.....^ii^ iu ii pnteclLiul

3ubdelMlBt»fil A2 - SutwItlMiaiad 3 Ac&ffll p<evlrior*ale

Gwte^MI* CtafaltllU nllginîl.r?! chnm.iOUțir            MClibC wr<XMBlu deeilf lerinim ți iri-rilxh-ț Ot™^ ele

iQAMfltBI diatBf i ptimft ți iik^tuulr IndlrAiV matemafa i:i>i:;uin;ihiki

Subotesorle cheltuiala țJ|glbiiA:&i - chellutfi ai Mhizllta de adhw Hxm <x>rpedala fătata decSi terenuri ți iimixioj. nbicciD da Inventar, inalerwta j^Haumabls

□05crrnrLLn bhrltuielrl

[■^Sp^nsor pn-isnj:

ActilzitiaiAiihirilia- du:pi!ii!;iv prcsqp sidpzgtpr rnaiiun frtad

IU dosar ecliltipntl 75565KM tip ctroItLKaln

Challuialn dlrociA

Caidilate:

B7 buc?

Prnlkinilar (lard 1VA^LFI|

244.4

VBtoore totalii JLEI]

22.6 ?9 20

Vdloara Inl.tld |1P\t ivr\| [II i|

14.060.16

vatann? (ptaUl eligiW [LEI)

Î2,679.2[l

VWoav TVA |L l=/|

3,d2t

Valoarn HrtaiA nrelirjiWâ [LEI|

0,00

Eligibil |LEI J

IS.UbiJ. 16

CmhritHilia preprte tiLflllal& |LEI|

O.OlJ

TVA cibgihd |LFI)

3.&2I OS

PtiL+c [LEI|

27

Frocigihil (LEI|

D'.OO

Noracnbursabil [LEI]

22.fi 79.20

TVA Ncctipiiil |LEI] Anilor de «im:

Scftema <fe eji*x do snv

Catogonn dn pjirtordrr rint

S<ibi>Hngi?na dn ajutor do ahil

OD0

Jli^lIFIi^ujlm thelluWII

□isprxiser prosop pcnlru ccutrek' razirfenlirti-

Dbtd inentr* JitatHenUve

Activitatea: Aulivikitaa 2 - Aridul M Litri tusa a Sb ufOtJua ir1 chirul praudliil

■9ubacl]vitale-a: A2 Subuclinlaleit 3 Adiuihi prmriiâctiate

Categorie cheltuiala ellțfbltipl huljiiHi '. .i ailn/il i de <n.1rve Tixir .srparnlo iJlluh- nnr,' - Isrrvmli ți li'iutHlel. - !’■■■ h; d& mvnrtnr, ncilcru pruna șl matiMnlr- IpdLW marțiale OMlfiuinabila

bibrdlegarie ctrcfluinin eligibila iid JinhuKli cu aclvzilia de nclivo țes mrri a .ilo* 1-iH| ■■ dKfld ........... ■■■ ■:il:-li!; ......... dc morii™ rțalcrEiJp ccmiujcnahrlr

□Mcrfereț ctitlWkHll

De/inhrckinL penln 1 hiwic   1 .â L

Achizilrc .rVJ*jiț>e dezerta etanii, scnclcln umede Liiilithai.loruno. :ri|j4ir h h 11 l,i,:u |h.-. Iteri al Ikueai lnnliiL

tb domr acticl|lb>il2^Șe7 Î4S3

Tjp cfletlu«al(l

Clwlturdli) dliuctă

Canhtelcț

208 buc

Pfat ui lire (Ifirâ TVA) [LEI]

24.C5

Valoare IoIbM [LEI|

6 101 17

Vulunip lulala {Mrt TVAJ [LEI|

5,127.20

Valbaru totala elqlMâ |LEI|

I. 10t .<7

Valoare TVA |LEI|

974.17

Vaioaie totala neetolWâ ILEI)

[| [HI

Eli^bil |LEI|

5,12720

Contribuția propne eAgMA |LE l|

Ll IM?

TVA ohgihi |l Fl|

9/a 1/

Public |LE1|

6,101.37

Atacbgihl (1 FI]

6QC1

Neramburtuibil (LFIJ

n.ini LW

1 VA Ftaidglhl (tei)

n rin

Ajutor dc nUit

' icltnnu Ce apjb ir de ^Ia1 rin jiprlnr rui Kubcaieflwie do sjutur do

Componenta 1 Lider- DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIAL A SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

.hizitificarr-a c liehuleliJ

ntalrtfedani uuiibu haina -t,5 L păfdruzcetftt ratidanlAib

PcDlIriinillii JuiUflwlhM

AcNuHatna: AmMtdda 2 ActiiiriU Cb urninntn n sq (Hacto* i'i codrul pmlrcli iha

Subnctivrlalep. A? 3|>badtvil3tu 3 Achiziții pfțevizicnafcr

Categorie cheltuiala fii^iti>lri:21 - ctaHu eli cu aeiiizilii- ce zh±vb fixa cntpmrte pilldc rtnrJd buunurl ți iiui|jih-|i. ir-uuuLi." 44

1 ivtrnlnr intiznrii pruni! ț irciMrinlo, irr'zuiv mjh'zririlii con^iihuhA.'

3ul>ca[c<farie cheltuială elig<brlâ:fi4 - dieHuiqi oi artizițLi deactivo flxn corporal» [a ti ele ckirAI iQreiuoțl Irtrutille), csL’oClo de erveiitar, ovUon^

n^^L.rln-rnâ cheltuielii

DarirrleriaiTtil^irftCata 51

AcNțErțituActiiZilIe deJn((3dLirili. SțRrtMtl uiiwix1 tinlil-jderii/ix'. suiKin |k±âd tțzjn lectorii ni pncrșdp hârtie

ID tfMrtf *Clrirl|toHÎ39fl-7^S?

Tip ciusHuhlâ:

Chnltuiafn drnrtn

TlanllliWJt

118 r. Lic

Pml rînrnr (Idrn TVAKL Ei]

lOlOft

Val oiro lotald )LEI|

id,ritia.?e

Vakwn Irtnid {lari TWirLCll

♦2,1 MOD

Veioiwv tatnIA okgAHlțl [I £q

1-1 463.2S

Vpluare TVA [LEI)

2,309.26

Vakxire lotal.1 nczefigutiM |l plj

D.Oil

EII0UH |LEI|

12.1 MW

CuiilubutiM proprie ehqibta |L Li]

D.OU

TVA eligiM ]LEI|

2.309 26

Pudic [LEI|

1-1.103 a®

NetâgMI [1 H]

ttPfJ

NaniHUirsabl [LEI|

2b

TVA          IJ.EI]

0.(10

A|tAx de start țcfrcrnn rii .irului 00 stol Caiețirfu de uvuIlu da stat SubcaHpttiB n ;i|U!ir du sloi

Jitclrtlcarea nbnlhjHiM

DeiW&Cl^rX 3uprBtsilr: Ji1 pnnlri? ccrrlrn rczidrwilmln

Dcjcuincinle |uBlrfk:a1cve

Aciurlr^d^' ^rudlptefl 2 ■ Acwio ce urmeaw d w meciua in codul p, tuciului

SubaclIvimLt'a: A2-9jL>BCfrWletka 3 AdUzJIII pie^mrwiB

Cuk'SJurlb ClWllUtoiS ellț]lhllfl:21 - thotliriell CU achita de fidlNe Iuta u^pCirale (nflulii dezăl terenuri ți imr*iiln-|, 4blKtU dn inuenls, inuturii pnii'ii ți niiili^iriki nduniv n-iiiliin.itr: mrinizii.zilMl'

etlijâhH^ 16^ - CTiptliHwt' cu actikilja de active ccrpcraki țațele duuM Icfonun țJdmohttoli, ubrceti- dy inviritiii, iiniitirlule uixisuinutiile

PcabrliMTj chult:i iutii

MartțAl du i^ilcs JțlMlRlfl

AchllJmrAi hilM bul0641i InueiH da pft u'.riu: si twnwar

IU tfosar Liuiiiziție:2?1?5«Ki9P

Tip chnltuiaUi

(ihetuialn durata

Ciinlilafc:

139420 truc

Hrol nnniu (Izira IVA) |l Fii

0 61

Valoare letrla |LEI|

134.3WUM

Vfllriam IntHll țl.^iji IVA)[I E l|

112,930 20

Valoare tul^a eiuitnh (LE l|

134,306 #4

Vioara TVA [LEIJ

2M56.T4

VafcMiv tuiaiâ rt'rtptiiui [LE1|

0 cu

EligMIHEIl

112.930 20

Gonrtfrtxitia proprie eliiahiă |LEi|

UOO

TVA 4,1(0011 [LEII

21.456 74

PlMiIk: |l Fi]

134 3S6 94

NmIW |LEI) TVA MeeklIW [LEI| Ajutor de stat

ScfierrJ deopili'r de :,lril

Caii gnu j du aiufea di! I- !

!■' iijr.-rtegcria tfe apikii i$o : Ini

Cl.OD a.ou

tairnnilxinuitiil Jl El]

134,386 94

Componenta 1 Lider- DIRECT IA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA Sl PROIECȚIA COPILUL Ul SECTOR 5

JUtFUflMFM tH*HiH»IH

Hanuri dn lirico Intenta perrthi Contrat latldcnb^

DțttiJhmfllt ^IȘlincAtlW

AdhMlMa: AcOdlBfoB 2 - Arlwyilii r* i xmțio a M eforii !B ii ■ Cil J ul I rit4BeAlllJi

5tftflVțJvțjțte<3c A2 Hulucl:«l.ilr-:i :i Aii iyilu piaviricaihlo

Categoria ciwtlulold clbgdHIfrJ 1 ehefcjtclicu ncruzJ|lo do II«ui cnrpnrate (Bllate dac* terenuri gi rrahileh ctilcultr i_Je

■Huriir:;.-. matei nnirw 51           kicUbA1 materiale ța^truMta

Subcata^orM ciioHuinla ehgibilarfll chdluiflh ni omiz^la de nrliun h™ ccirtirx.il# |o11fH' deeSI 1i rțuxjri ți urnbrc), otrecta cin iniivil. ii,           wriRUmBbVfi

DaiKriAfM CbnllUteHI

M.tuca cri prrricdie Fi PZ, cu supapa

AchliliiciARtiiLilic bcilune M*1G dta pculad» a nuinurj

ID dosar ;ra:hiillH:;2?T2559Bi9î

Tip cheltuialâ

rXAhitalA<flioc*A

CanfH.-riir

mn lud

Prei unUflr (tBrfl i vajh nj

15 tȚ

VhIlkuc kKalâ |LEI]

a,r?i na

VAiWu IoIaIA jlAM TVAj(IU)

3,160.33

Valorai totiriă etgMIă (LEI)

J./fl 49

Velruira TVAlt FI|

602 I Z

Vfifoorei tolafo neangitiU [LEI)

a.tio

HlgKiil |LFJ|

CnrUHUlIln piupiu «liyiLiiă |LE<|

n.oo

T VA «ilighil |l Et]

uny.1T

Public |LEf)

3/71 di I

Meeli^bi (1X1)

MO

Marairibur&abl (LEI)

3771 4Et

TVA Noe*gilril riXI|

D00

Ajutor dn stat

Echa™ de aloi

1 :.nragnria do ajutor «ft dri:

Hidin.ik^nnn de a^rtqr da stat

JtrBfflltfueo tbbUutel)

Masca du m^Otil^j FFP2, cu ȘJpdpd pm r u evuhu n'r iuui ihule

DWUIW iM jUBtfTtCJflM

ActivllulL-a Aclivildkm 2 - AHii ■■.i - ;ti urmtsaZQ j mi eta lua in padrril prcnuriulii

UutiacIcviEaLca: A2 l=ul<Kltvt1;i<?!.i .1 A'Jil'Uii ixtrvl/Kinelc:

Cale^tMiu cheltuială slrțjihiia.Sl - clwllcni cu achi£i|ia de netrve lire ccxputalg țnttnln dncStterenuri ți ItiidUlel. ObKiClu dn kwtetej m,ilcrri ;uimn și nHleflBla. IndUHlv n>3l»litlo COUUtiUblE

Suhcalngcirtn c Iwltu lall nllglkrllă: &* - clMitliilnli ui at^ilif^fo lin nrtiwi knmrvwivxAlb (|i*tele 40051 tetHLkti ți irnobkajl, obiecte de nvreilar trinturlple oonțuineilllț

Doscrteta fltallLJlâfll

prpltCllr do unic.'i b ikx,iul,;i

AcAlzHte:ftcteil>a balauri ttMHli no prajardln r.i ib.u'iui.i

JD db^M ncblzUlc:??! ?!ih!iHH?

T<i cheltuW

O<«ul8ld ckectA

Cantltaln

IMteObuc

nidl irtar flii j FVA)|LEi|

1 07

V.ikxira kibilA || El]

140,050.27

VakKJiL-rciLdki       IVA) |l CI |

117,669.30

Vnkxira țoiule uHț^lilL') [LEI]

140.050.27

Valoare TVA |LTI)

22,300.97

V.Tln^m tnliua uoH|pt)RS [LEI)

D.ftl

Eliuibd [LCI|

117,689.30

Centiitiulin prcifxui ulkjihiâ [I H|

oca

TVA dipoli [LE<|

22.360 97

Public ILEII

140.060.27

NadKpbil |L T<| TVAMnnkjihl |l F(| Ajutor de slut

' khama da ajular cin otel

f.ibih>inn dn iipiloi >1. .I.u

SLr1ll.Lllr- ji_.i--i!. |Ju Miulu' dh> SlBl

MO

6110

Nwainbursatiil |I.E1|

140,060.27

Componenta 1 LWw- DFFtfClTA GtNl RALA QE ASISTENTA SOCIALA SF PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 5

cheltu^NI

M HCfl iiir/iHiJiLi du Urica falesinl;? pi:nl/u coruri razfdcpfialc

LlocunuinSe jurilficrihr

A r l-iu-lcalii^' Aidlialolna 2 JVihtiki ca urfttroza a se-ritntik ri r.itWul {Hriedulri

5ut>actlwrlatea: Aî SulaiClivilulua 3 AchJilii pie'-iZ'ji urlu

DaLagarH! clHzlluinlă riiulbHu.21 - tătullinli uu Hulvilit) ita iwdrvu Im «h pusta (I*du decât tamnuii ți rucitdaj, o lătra o cde iriupnlni materii prind ț mmrâle, ritlicnr muieriafa consumabilei

Siibcategorie cbeMulalâ eligibilă: G-; - dieHLiuli cu aclN/iys de odrve lixc canrariile {allrki dixii teiciviri ți imnaita], ol >sx:tH da nvriCar, matoi iute cuiaiuiriab fa

Dnecrtdrfll chriUHH

llizoiiei dr unica MlMtttfl

Arhlziție:Adi£ili& tKdjMri, 0336* de pfOteCtta Si inutilrfi

ID dasar «hllit^tjtl^i'i [10512

Tip cheltuială:

CheUuln a direcții

Canlltric:

:i I4B bu. j

l’jnl lAnihir [iară IVA^ILEQ

0.1fl

Valoare totală |l FI)

WițKJfî

VJlu.no LitJild [Liră 1 UA^Lfll

503.»

Valoare totala elylLdi (LEI)

Frfi3.;tî3

Valwnc TVA fLEIJ

95.70

Valoarn totală nnnkjilala [I FJj

n.ncj

t bqital [LLIf

5I1J.G6

Lxmtnbutia proprie eiqHnli )J E |

VDO

1VA ciigtail |LEI|

K.7D

l\iblic |LFI]

NeeliizW |LEF|

D.W

Nuiarnbursatiil JLEIJ

■;99.!us

TVA NeeliyiM [LEI]

Ajutor lin sini

o.w

Schr mq dc țoilor di- ukil

Catugona di- qulcr da Siri

^ijbr.ilr.'iiuriu du Jiriur dfe dri:

Jpplhncvnq cheliuiebi

OuMsel de Ub^ Irioflris pftilri. civilm randi:nh;iU-

Documente Nstificabve

AetiVHuiuS! AdMtlMt 8 - Actwllli m (irmoara d W nin^i/a in Ranril pr^ficli ikn

Subac-ilviEaieij: *2 - S^ibatn^estaa 3 AcHteHI prevtStHHJfl

Cri# ți o* fe eheltidtfW rii#ibH4;?i - cheiineb cu scriam de wlhw 1ka oorpHBta (rtulu ducii terenuri ți luiaUlek ubiecJe de imft ii- ii, a H ■ ii pari u ți noilL'1-.ili!. i n:lu:.^ naili 'ihdc ■ om umahih

Subcalvgvrln chelLvInln n&glMIAl'0d - diiAneli Cu         du aullva n?u lauipomlr (allnle dccal lerpiiuii ți iinctifc), ct^cte dc

invu'iku, prcil'!fiî*e cui^stiniabil'!

țkaertWH clcnlhiln-lll

Săpun '.Idiid de£hi4fcltirri 5 L

AchlziL'lc.nrTiriliu deuSrfuctmfli, snrvHteki umecta aiMilvicluiicne'. sapifi berid OezMoi toni si |>u 4p fia Im

IU dos.ir Bctiizl(lRf423â&774li2

1 ip rdxillutalA:

(JhnlhilRLl du rxdA

CanMiilti

IWihur.

Praf wtter (ură rvA)[i±i|

130 75

Vetoaiv totală fLEI|

16,492 *1

v-iCu.m taUflWfd rvAHL J I|

ia.R!tnfiO

VrikMtti totală i*«4iILi JIF l|

16,492.61

vslrare [VA [ItIJ

Z.633.31

Vetoara tuiuiă iieeti^bila |LEt|

HM

t-lqlhil [IEI]

13^69.30

Condrtxillă proprio oflgiMâ |LEi|

tl.LHi

TVA HtglWI [LEIJ

2.033 31

Putilie |LE>|

IA 497 hi

Ntae4otill |LEI|

QiK

Nmmbun;atiil(LEI|

10.49X.B1

TVA Nbdiptil H-CII

11 CM

A{Ul<« de t4el

'icluinia fii' i;uta wi 41/ r:;ilniinna do .i|iilni du Blat ' .nlx.dli'[]cnd dn ,j|.iIiu dc iilnl Componenta 1 Lider- DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROIECȚIA COPILUL _UI SECTOR S

-hiâiiflMftrt uhcih'ieui

I fcflld Sțaininctanl 5 L pțrtlrLi lhiiIii- iwi<Ji:ri|:jlk

AclruilulS^ AcWlfftwi 7 Actiurilu ci: irnianza ■ țq chiciura in craunjl iirrucclului

Sut>actlul1.i1aa: A2 Sutia::livil;j|iru 1 Arfnzrț» ;u aViZiOrldlu

fnlcgorlo chcNvială of^blliitfll - titeAJM bl udiiJiUfl ifesolhw Rmj CWpWăte (Sitele dicil tafftiLm uiu/ilki|. BtllNita < te invuiULr, miaiHfl prime ți i ualu^te, tecliref* mAteflam oansieruțAi

Subcaieporic eheliukili elIflihlN :1H - chanmell cm acmztUa de ACțhn fixe corpcuaie țettelo decât lereeml Imctlie), o tubele de mvenlar. hiriteiiate edtteiltMbfa

&rtcrîe*OJ <Jh*itulsN

fîirrviHult umeda zmllbi-chv.uiw y dezlnfeClBntS 4# OUC^il

Achlrltlc At-hl/llln o.i?n ili n'lrinll, nnv ilriln umadu ;tnl;ti.n:.:li - irrn:- n.i|xri lichid de.'ailrir l.int :,i pcrcrip harlin

iLfdcrtai âCtl 17^^:423^167 745,7

Tip cheftuialÂ;

Chuhuială diiectâ

CatWale:

1601 buc

Piti iwitar (LiriTVA) |LI:I|

(3.56

roteam totala |LEi|

27,650 3-4

Vjilnarr labil. 1 țf.hră TVAj |l El)

23,437.26

Valoare hilală elijribia [LEf]

27,tS0.3-l

Valoare TVA (LEI]

4.453.DB

Valoare imalA oeenQiMd [LED

IJ.OCT

EiigiM [LEII

23,437.26

C^nlribuUj proprie eliqibilâ [LEU

D.DIJ

TVA ctgiiul [LEJ|

4,453 08

Pubk: JLEI|

27.000

Nodlpmil [LE l|

iw

keiairAiu<î-jbi JLEI|

27^800 34

TVA NMKgAii [LEq

0.00

Ap itrii rtn sinii

ScTiema dej dc sfat

QpHgțțfa dLL m da nUU.

^ibc.iL'jgofkL de ^juLji de Utili

JlistMIcnnra choNuMIi

GOTwtek' liirwit- ufillliii tnrlima sl diL7iirinr5anh- 4a tiurjnnl pcinlri. rnntTci nt/idrakilrr

Dcicumnnlc |Lis.ti1rcatiL'c

Activilalua. Aellvllldee 2 - Achtabr CH umwiws .1 mi n[pcMd in nackul pm -netului

Sabueitkiralea. A? - SufitaMlflil 1*3 3 Arhi/ r. prnvitdnualn

GeteviAlu ch»llu>u^ uHgltillJ.?1 - ctinituioU cu actilzi^ dc scit™ lixo coiparAlo [Jlldo dar.^1 torunurl ți imctillti-f, oMapla Cu uivcuwr, ffwlert |idmu ț| nwiciridla. Iixftislv materiale pmstimdbflp

SubcDlnjrorir chel[Ulal4 frUtfbmrtH - pheimiBD ci:«Jil^Hjd da BCîrwi fag ccupcnUc [aliate dacSt lerenun șl ImoIHlGj. ubwcrrKHi IrwitH imnionalo cruițuffleBlr

Ofertarea tiHiituifiNi

Masca jydiBclia du uucj lufciBlttlu

Ar.hi^ldd'ArJiU'ilin boțpptii, iri'ii:! da iuniecLci £'1 ia;wiui;i

Uj doew aBh|zlțJ»d!ai2EfiaM^

Tip

Ch'lltUll*A

Cantitmii

1 1B77 bW

Plat unnM {tara TVA} (LEU

□ 76

Valiurn wtalA |l FI]

1 1.IJIH 69

ViHcijiu lulHia nară TVAIILFII

B.7C0 1<5

V.il.Mro tolaM 149^1,1 (1 Fl|

U.Dir.Jjn

rotoare TVA [LEII

1.749,43

Valoram lulirlA nnnflpiiilâ [1 • l|

n.OD

EltflWI |LBJ

H ?GI> Ui

Gcmtntiulin propui? rtfiptuLA [11-1|

n nn

TVAeli^tit [LEI|

1,75943

Public |LEI|

11 IH9.5B

Neolterbi |LEt|

Nurambursabll |lEi|

11.019 5®

TVA Nechciibi (LEI)

0 00

A|utof de sfat:

SclMini.i da Lijuiix du smt

Cfibogorig da llMpedc nlal

Sutacat&florla da bOuKm ihi -1-"

Componenta 1 I IdOt- DIRECȚIA GENERALA DE ASISTE. NT A SOCIALA SI PROTECȚIA COPIlLI l _U I

SECTOR |

Jtisii Fie nrt'j ulHltlildlli

Mââ£8 {VOtBClIe de uuirn InL-nHrd.T

niii.uinnn.tir riFsiiFic.-itivL1

AcElvitatcu. ActfArteS 2 ■ AdinMi Ou WrlBSIB a jh tiretiufi hi CKfhii ptnpduLiI

StrbaClMEuloa: A2 ■ Siih.ti1wn.iN!ii 3 /V^ JyilH pjwvlzkxiatfl

ehaltulallcllglbm:7l - rJinllijvnll cu ^ctilptya rJn acbvn titra corporale (sitele dfldl «urr>Hjii ți inntWo], otuDGlc «jn Inventar, inBh*1l [Hi™ țl mFMtleie, InduBlv oeleflufo MitairtietHle

Smtca|og«l* cheltuiala «ItglbJllLfii - chollijull cu ;ichirt|ln cin nciwji iktt wqKralrt d&Cflt leretiuil ți nicdaltrji a tjaLht da Invcnt.ir. iiipdnrHile ccciH#tV<Nle

DsMtritni cBsEtuWII

habcisci de unica tdlotrfniii, pcrtbțj dispensai 10Q FJuc.Cj.itT

Actmi| L'. Jtc 'iic-iliu litMuejW

masli iPe pr-cCediu si nviiMjsi

ID clpsar ^Attel|Ftt221Z56â6fid

Tip chahuiaLV

OiNtuinU dirnclA

CanUtalB!

42 bu< .

r '.'nr uiulnr ^fcirii rVAlfl fl

4țțț

Veloarv iama ]LEi|

2,^7 1<J

Vnii-I.im inl.iLI {f.n ii TVA | |. P l|

1 AM 7?

VMi-înrn frnma nirjiMA ]LE1]

2,257.10

Valoare TVA |L Fi]

360.'UI

Valoare v*aia nemt.jibiia JL Ei]

D.DtJ

Hlptiil jt-FI]

i.asii rj

ConulI'lihA iroprle «IwtiHu |LCI)

U)O

TVA«ligihl(LEI)

360.36

PuMte rLEII

2J5? UJ

Nc^lKiiitil [1XI|

u.un

NnremlxjrsaCII [kE t|

2.257 115

TVA tdodkgibil [LEi|

Afultx de stei

LI.ULI

Sclinruu >k dilrkv dn SM

Ottdțjiem dn njiitctr rin Mt

SulMfltWBOriii de Ajukii :lo nLil

J ublincifea ciboll'dslll

Jlolosei do unea lukwinlu, ptinhii diupurisui, 1M Euu^Culm imAni cuiUrei iiMKJmimu

DOC <Fmentn Justificative

Activitatea- Adl¥*«a ? ■ ACNZttil nrnUSMa H W ..........FI Qedtal P1.....t*rtu

SuLjctivllntua AX ■ 3l4urihHlBțtid 3 Ai Nbli i^fvidmiiL-n

Ctriencriu Cheltuiau «MQlbMl.21 - DTieKkil&fl OU uCl>2lUa iSe aclivâ ftM          (udeile cfccâl Un-enun țj mdhte|i. OtiHJCM de

inveriljir. niul' -rii perr<! ji înnNmnic. mfchițiv ni.jlpi-i.iln । rxEUitseikt

Subcatentele clKltuialâ nlinlbilâ:G4 d-dli.in?!li cu .iuLj 'i;i cp - nctvn ^wt^ cjciriniratn -ÎPilh-l - . h . ,y i........... ;i hncLfa). citw^le dc irib<!111l-ii rrciletriale coduartaiblla

Debilei 9* chelliJlelH

(haifAEtaid du wprohiH pei 'Im pedeli

Componenta 1 Lider- UIREUTfA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPJLUt_Ul SECTOR 5

Achurpcrfaliiribodn/inkictniih. w^eltMe ni'ude ă"ribdL4ef ienu :;;wxjh '■ nin dcreihq bi- r -j |ri,-.::ți h;ytic

ID docar nchlilțl«.-K'5<lb'rdJî>'

Tip LtidtiJlaH.

4 'H^hHialA direct,i

Pi uf Linii;'"’ Pâră TVA) 1 FII

151.74

Vdkînre bolnlu jiAri TVA) |L T 1,

7,174

Vakiure TVA |ITJ|

4IJJ 63

ElIflIN |l 1:11

2.124.3B

TVA i'l-nhl [LflJ

■i<a os

NerfqîWI R.EIJ

TVA Nr^lH^tiii |L El)

Dl»

CantrtahT                Lur

Vafcmn InlSU [1EI|           2,527

Valoare totali biligiM |ILE l|             2,62?,9»

VdfcKMB bal din ncflligilslp |LEl|                 0

CaniniwiKj ih cțHfe ehjUiild |l £ 11

Pul#i:(LFIj

r-Jmvntiurjuhl |1 Fl|

CamjionrnE^ 1 Lider- DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILUL ..UI SECTOR 5

Ajutor di «tal

Schenua de ap Hor nț doi;

ttllBtfSda d<l <l|ulRTde tf[u

SliLiumIlmijulh du aklta df- Er.jl

Jtnttflcvraa chartiildi

Dczaireaui H mpralold RBfliru paroli - pE^iu centre mrlrinolciiț

bacuiriMile piiAthrcntlvc

AcIrvilaltHi AdMtSit»-' ? - Arhi/itu țț......ana a M Bf^cUlU W CBdail pialcrrliilui

Si^atdhtltdfw A2 - Ș^bacfrtatre 3 AqtaltH pwwicmf*

th<iJtulal.i aliglblta.'7l chnllhiot cu adabrițin dr Iiwo hsii r.nrparalrr (.i-u lr dn^f liwanu. ți Imnl.ili : <ih-i r ria Irwwitar. matert (iriii Hi țl mnlnrtalu, ipcku.lv mțklfiafe

SuhiLAtirgaHu. clinHulalâ DilgltHia: Oi - chnllunli cu ncbinița da Klw fin ccrpnraki (aHnla rfcicflrt tarnriun țl Ifnojjln),          da

Inunnlar. mnlnnali: rain.«;invihlo

bascrlaru chc-IEuiclli

DerliilucliH* ifepnrflUB iHifilirjUi b I

Achtrlțln Ațfi|7|Ui dwJriEnrjianU sarvntalu urmdi nn Mie eter iar* Mpun Bchid rfciiliitactflnl Bl prosop hwl"

ID dMiF Khto(țh:423M7y*B2

Tip c^d>li«alA

Cheltuiala iflrectA

CerttKufii

130 LhH7!

FfBt ui^i irri.H 1VA|[I.U]

'V->t d3

Valoare totaUl |LEI]

Vet....... kpuia (fam I VA । [LE IJ

4B,413.90

Valoare tntnla cbgdiiirl [1 FI]

VefoerB TVA |< FIJ

Valdiirc totala nodigibica |f F 1]

1) INJ

Flkjibil |LEI|

46.413 W

ConirdHilia proprie digibid |LEl|

flOQ

IVAnkjibl |IFI|

aaiâfi.t

Pirblc |l El]

Idi,™ M

Noctgibil (LEI]

dtDU

Mtiraintxjrsuib» (LEI]

TVA Niwlipitiil |lEI|

O.CtD

Ajutor da «lat

5.1 iu n .i de a|gkwrin uiat'

GslegtfiH flo itor de *M

Sbtic^lorpru cin lyjlcir ne stat

Justificarea cheltuielii

EhiJrafBClSiiLl iUFTcilolo nujțir^ilo । |M!iilri. r.imiNi mxidonlinki

□ul umontr? just iGcotivc

Activitatea: Arih^etce 2 - AchuSIII ro ■ >r->«BZH ■ ■ so alndi ia Ip t adm! prmra:ha H

SiriucttVltnlBfl! A2 5db limi.iii-.. 7. Aij । ■ :.riwirnsri.i:i-

Categorie L-holEuhutâ cHaiNI4:21 -UioRUIM «1 BCtlIZlliP do Odlw *W corporale (BtltfO Mcâl Coronun ți irnotilH ObiOC*rria vwertita rualort miiriv fi nijlțikil.j, r.|Ll|j^ iț^LTiiileeoi^niHtiih

Subcalencrlo chcKuitilâ eli(jlWlâ ■ cl»)Huli;n <-i kJii/^ de aclivr- ti« cor«r#i- fallelo di ’■ lor...... ți urU^nj. imir h.

InWntal, mtilSialB । DmiiriiHbflb

Ehaeorlerw țtiaNuHll

HirJrjM^ I Jlcrikninn HizTifoLtai il T utilulu yjU bm

ActiizIțlerAdhiailiB deZiiFeCldNll. MnrtMl liinodu țrdiba^l^ono, tiațU] Hctvd doiiitadSid Si piOuup hirlrti

NT dd«nr achtzițliii:42JMT?it5î

lip cboniiatft

UiclhiiarO diinotn

(Saiilltnln:

U?bPi.

prul țpitlM VBrfli TVA][I HE|

4b.N

Valoare loial A |l Ll |

5,577 Q4

Valoare taiiats răi:i "TVA! [L hl |

Valoare totala olrjiluin £L LI]

6.572.04

Vntcx-jre TVA [LEI]

1.(MII.32

VAkuh toliM umAutiilâ [LEI |

0 00

Fllgtiil [LEI]

5,522 72

Șofillfajlia |uu|Tir eliiphila [LEI]

U0O

TVA oligrbil |l FI)

1.04032

Public [LEI)

fl^72 0*

t*!elwbr |LEI|

țl (in

NizamtJiifnetHl [LE l|

6,572 04

TVA N«L-lqibi |LEI|

U.OD

Componenta 1 Lirico UIRECTIA GENERALA OE ASISTENTA SOCIALA SJ PROTECȚIA COPILLll_|J| SECTOR 5

Ajutor «te stat

Sclwina ilu apter detlfil.

tjatepdiall de- ujuICm ck'

^iihrnlDț^m.i cFu a|ulOi ds B18I

J u e !■ riiLarea cheltuielii

fiidpcnl Chniunilnâ Dezlniedanl TaNete MO tare jw>nW centrate mtWer*aic

IliWiftfttntfl Jusliticnlnire

Acrtuilule^; A^MtHlea 2 - Aerianul ou um'enj'.j a îs oitHdiiii ri cadrul pibictnrtui

SubacGvHârtuM. A7 - SutiMKdlHlea 3 A<A ’it.i provijanuihi

CeteOcrh cheltidal.i eligibila./ cnolneh cu ,ictvj>(Ki rta acUve fixo corporule |.ili.lu dnrjil torimun > "nobila: nbxh'îr țjp lr*w ■ * w. inahru prime 51 rri/imnnla. Inc&itlv mutaual 1 CQngțmetilH

g,ihr-ilijjjiiiIji chiiltiilal.l nllglhllo Jirhuinh cu m:h .' (1.1 dr nrtve iixi? mporaln |nllr..' di- ;r Inmruiri ți i'inhdn) ■> ic< |r do InwrnWl «nnlcrinlr: ccnuuTiahilii

(teeertenia ch-eltu<lii

Ekiizii':ii săpun Urzici ti, smaordln ™*

Anliij-ițl^iA Jil^ilu dicpnnsor preccp dnialc* supun lichid

tD UlMkf MtiUlt'»: ।

lip cheltuiala:

ChnlliMila directa

CAntdnhi

1K1 &ut

r+ul uimi (iflriiVA)jLEig

Valoara tntaM |LEI]

ui.?4n.4rj

ftiliart-tataia ff*a va; |LEJJ

4î,W70fi

lAilnarv lotela uiiiiihca 11 f- ij

W.MiMO

Vatawe 1VA [| Hj

11.133.34

Viitoare totala nnelKjlIdA || El)

noo

El^ibil [LEI|

il2.fl0?06

Canfribulia pruptw eliqihla |LE l|

U.DD

TVA riqiuil R El|

«,133 M

Putrtc: (LEI|

M]lS4iJ^â

NeeU^jA |LEI]

nqn

NKMIllIursabl (LEI]

TVA NLmlKMbMLEIl

0 OD

A^itnr du stm

ScTiRHia cfna|jta rin Met i de ;i|i/lrir do Kwț

Si.{:i .ik:ii..i ■■■ do ajutor do ntal:

Jui.tificnre-a tSpItulbN

Dozalur : .ipin bcCwd cu sen.mx dm muc pundru ceillieli' myidir"' ale

bururri'tnt iustine. H H

Activil.itud tWfW&ffj ^chu'r ■ ■ :r? ijvixî.’jcji o ■■ c: F!ic:i L.i.“i m TrirJcul p’"■ 'il.ilir

Subu-ctivilaien. A2 - StAuwlluaalee H Arihbtill predafânam

CeEpyuric cheltuială etlQlbU;? 1 - ^HuieUeu nsirizlfa doqdhț conwr^ia{aHe<e dacâl tâcermn ei unub^), uladcie do huOfdiv. nklU'ii p'inu ■ y iriik'iiHlu. IftiAjBllr fl« tarta la □ahSxrnaHa

SulreiLcHor ie cMFIUiaia            - chrHtwnjfc <u KMzvțe de l'leo          (altele dbcâl ta CTul $i ImulxlL^ ulMKlptht

viventet. materiale coi rsm uaLile

Ue*țnurea chcltu Iu Ir

AcTiixirto Lăirgifl Bodeddda 1IVC

Aohîtltle:Ai:lx/irț-i i^i'pa bafertdcB (MJ

10 oosur

Tip cnoHi.iaki

CheHiuIn directa

Cantitate:

9 truc

Pfi r L.nlar (Uliu 1 VA| |l I l|

371 «G

Valnnm trMniA |l Flj

7.376 01

Vtffowfl tdaLi țfnm TVA} [LEI]

1,996.65

Vakxm! tataia eligibila p fi]

2.376 01

Vnfrwe TVA (< E l|

3?9 31$

Vainura InliWri rHieJțgihilA ]LE1|

D.M

Efccjam |lei|

1 JKIfi FiS

Comdbulla propne etiglUia |LEt|

D.fltl

tva eMgnR ilei|

Puia, (LEI]

z.jrțoi

NmHiDtir |l rr|

Q.W

NnnwnfamaM (1 FI |

2^76 01

TVA NeclKjihi (1 FI]

DW1

Componenta 1 LKler. DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILUL.Uf SECTOR 5

Aji.4nr du stal:

Schi?>ii>'i de Agilor de stat'

Culegi ■ ni dP Sji ilrw rto stal

Sulx-utiifjui ia <Je fl|uiix ds stai

JualLiicarea clKltUicl'l

AcJililtlO I «unpa Bactarrada UVC paftlflt «1410 itiill k'f 41316

Docuniunle JU61 Uit: attvs

AciFvnatna: Activii, iluu 2 - Aclriiitv cu muțenia h 60 i''n.1iA.i m cagnJ protocluhii

Sub.ictlvitatca: A2 SubacOvdmen 3 M iU.Ch ih «vijmivit»»

Categoric cltulHiiata elruIblHiZI - cfatajlo* ai itcl^i-i <ta active luon txirpjyui? (aliata itncJM ferrnun ți imoMa). etapele <jB invi.-nlar. nialijcW pome -iviinfiube. ndbtiiv meiHrWa «xiBwnawki

Subcalenor*c cheltuială tdlțjrbm W - i.taitimnU cu aclujițUHta Activn lix<: cameralii (tsfiiilti dor.ăt lamnari ji ImtaUlnX OfainclB de mgnldr. inatarlata c/insuni.ihAa

De 6 c r ie r* a nhnittuniil

Prciiifi Ikarlie ■

Achlzfțfe:Achlh1id deiltaat'lsiMl, eflivritaln ioihi^i iintlhacki imo, sapin llntikl rlarlntnrJHnt rI pnisnp htirr-n

FD dosar achlzlțl«!423S57T452

lip eMIlumlii:

Owlluidla iui «da

CJjtaflătt:

1368 Inie;

ferit unrlpr {tata TVA) ,1 T l|

31.72

Vsloare M»ld |LEI]

51.637 62?

Valoim tnlnln {tara TVA) JL D|

43,392.96

Vataiaa lotatt eagnnta [l Ei)

51.637 62

Viftiara TVA [LEI|

8,244 W

VaioBo lomis wmiffbw | E i|

nOO

agwi FLEI]

43.387

Cantnbutia proprie nlii^bi.-i |. Ei|

0 0(3

TVAUlStill [LEI

11.244 48

Public |LEi|

xj 1,037 62

NwHffbO |l l-l|

ddu

NeiurnLiutanbR |Lri]

Ti 1,63 7 62

TVA N^ikjihi |i Fi|

0.00

Arului dc Elirt

ichiima de oțulGi du âtlit

Categoria de ajuți v da Btal:

3ub^3ta!f}anii do ajtAW df, Uul

Jditincarw chcitutcid

Prosop Itartie ■ (Menirii canbe rwclonli.'iki

Durjimiiiiila Justllk.atJvo

Acnvttfllon: Adivltataa 2 Aci menii iu un>ieti2a ii he tam -lui U i Dfldrui (Xoedulir

Subacltaitntea: A2 Suiiadlvilalaa 3 Adliiilil PFtViJiOlwrri

Calegocl» Cheltuiala eligibila: 21 - cfndluHili Cu ucliiztyia dG aLirVe IkS CtfpOfale |£Msl0 d$cM iGtaDurl ?l Itadjlak CtiHKlG du inventar, mntaiii prune ți maJeriale. indusiv malerkria mnsuirmbie

Subcalegode dinhuiata eh gibilâ: 64 cncHi-'eli cu ai:h/ di: aclrve m *|Kmule {aMc-li1 deCfll lurc-iuti ți irriutiile|. ccrf i- ti țin inwnlw. inatcnulc nticmurmilHli:

Ouar.r ierna c bol! uieh i

Adxirtic TunntnhGliu dif>ial o.i Inhwwm

Ac-ItlilțiSlAchiZrtfl hirniomulru niij^al cir nlrnroEU

ID dosar acti.lritle:2751 M2SD

Tipidnjlliinilu

Chnltulntl directa

CanMaCe

îi taie

Prut unh» {tară TVA) |L I' l|

44 7 BP

Vfllwni kilriLl jl.El]

1L1U2 77

Valwrti loiala |tarâ TVA) H E l|

- r_i____ T < ■ S JI |“ .i|

9,405.62

■         Tkîl

VgKkhg lolnta eurjaiiin [lmj

11,162.77

Valinrc 1 VA{I. H|

r ist INI

Valotwu lulm.i i»-Hiij4i|1;i fLFI)

D.lXI

Elqlbd ]l M|

8 40569

Cuidnuiilia ptapile eihabiiâ fLEI]

iun

TVA taflllul fi Efl

1,7IV (M

Public |LEI)

11 T97 77

NerrigilMl|LEI|

000

Ni i.^tlliursrdill p p l|

H 197 77

TVA Mcdiobil |LEI1

0 00

Componenta 1 Lider- DIREG Ti A GEME RAL A DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPlLLJ|_UI SECTOR 5

AfUtur de stat:

Scbdimi de jIltIlv de du!

t:.ik!^cin;i dc ajutor da Âll

^Lihcdlngand de .^ulcir de slal

JusLiflcnrtu uNefliiladl

Achi/trio ȚpriTKMiiBtrU digital ui ruDi^usu per fru li- lirele luJlA'iiliiil!?

DoGWnA'iibV JutlifiCJtItfU

AclhdhiCr-ii              7 - Acriiirilii co nnrinaTn a jw rhictho in r_ndnji siRMGYdukii

5ub^;tMi;irea: A2 - Sulwctl^taw S Acrtr*i prcuiyioiuiici

CelOlJiwle cheltuiala eligibila: 21 chcduinli cu ncdiidțra de ncbwc fncc crirpurdo [ahefa decAl tor cei un ți imrifadoj. nțlf'dn u.:n tivertn*', iTieierh |ximn ți niHtkin^. ricli^y iniiNiualp wriH||-iipNk:

Subi .itugoria L.’wltijinU clrglhlî.i J14 - neC.iit.-i ■:!■ acuL-v:' dc .1 .live h*e rr>ii..t.Wo i..liclc dr-. .r !■ -r..iun 1 ți u । xukij. '.t:idi:lo de .i'.jXiidiir, pipfvnaJv djnfțmflbfci

Dmcncren cnelluielll

Gef wtfnfwtwt pentru hioiim W.fiOfl nil

A£.hHI]io:ftchivitvi dii.'intcrLuTll, sfntada uinixJe aimihuiriuriunc snpuiL K±iH dejirilaririnr ț| prasnp hniDii

Iii dawr flehtal|li?<3i^Tî45E

Tip cheiiuiala:

C :hnltid.nUI drncbl

C»n|ciLAe:

B50 LUC

Pmr uriHur VfiiA TVAJI.EI]

IfcGJ

Iota» [LEI]

?5,9&5.2 1

VWdtM lulnlfl lUfâ IVAJ |i.fcl|

21 a 19 50

Valoare tatalft eHgiti«a D-ET!

S5,965.21

Vatoute TVA ILEn

*,H5 71

valoare toteU nMkHMâ ILE i|

D.IJL1

EllglM |LEH

71,019,50

rtanlrlbulia prc^irui ok]ihilA |L Fi|

POD

TVA nliglh>l [1 PI]

4.145 ri

PuhUr. |l Ff|

js.flfiii z 1

Ncnbgitd [LFI|

D.M

Nemintnirsnlw (1 FI]

?h 1115571

TVA Nocftgitiil |LEI|

Ajutor de stol•

Hi riiniwi dla P|iJliX4Ja sini'

r;p!bLji 1 i.ln ;i|iHtcr da sLnt'

SutJCS^Beriw dr: ajuter de etal

Justil u:.nrc u chellirieli*

Gi-' JA? -nIn..Innd pcnlni imuni D.btHJ ml pcnlru corrtrii relideriliuU:

DOGumatire ]ualffita#i*e

Acliuilalej A_.hvr1.dfi3 2 AcKiUitIi] jjriTiflfUH a sg pJcJim ta CBrițHl pnjiecțlriu

îubactnrlti>a<i.i A? ■ SuUsctfy....... 3 Achiru I firnvu.cînnti.

Cnlcpwie clrehuinlA el|gildlAl?1 - Ctie<UleQ CU dChiEl|lg tM BiHfvv fcm CPiporalli (irf.iile deciI htre<Hjir ți irricbie), nhcclc: dș rie^rdir, nrtlnrti r" rrte V imSteHlfe, țltifitHV țna Le riale c.r?'Tjm.-il:ilc

ăubcnlcțjDrrc «ihellulală rlrwlbUS.tH ■ driHirtll CU achlZlUa da dClrve Ike mvpuiale{ullrjk de căi lcm?iuri ți rmntMle|, rt=e-zio dn rrvarri^ mnleriale'CcnsuHHit^

PAMri&fta «heitutelKI

l u'l diz/'mn'zi'i.'iiM ui Innmi uniifaza de .1 h

Achiziție: n. ' i. i' <: de/>-ii-icuinll. w1 ulrr l'I hu |i ■ ;r'l 1 '■uJu'-iir-i ■ ■., i|?ui. 1 dUd dc-znfecLar il ¥1 ;:r:j    ■ 1.;n Im

ID dwar âchEritl«?4a;j307lil&3

Î%J C#ie1tuwia

Ctieihiitaa cbrerJA

Canlitala.

2946B ixir.

put uiAat n.v.i TV1WIL E>|

iXXi

Valoare tataia ]LFi|

36,066.92

Vidmr u îulai;- l'.'i.i |VA|U 1:11

29.4W «0

Valoare 1otalAe«Qib«l |LEi|

35.066 92

Valoare TVA [LEI]

5.5W 92

Valoare total* neehotailA |l El]

0.00

Fluxul |LEIj

29.4&3 00

Curtllbute pni^a uli^mhi JITII

VW

TVA elinii |LEI|

5.596.92

Public [LEI]

d5,ftw 02

NmligON |i El|

0.(10

frerambui$el>l (IEI)

35,066.92

ÎVAN<wlt{|llil|LE1|               0 00

Ccmponcnla 1 LJdep DIRECTA GE MURALA DL ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Ajutor de stol:

Scfmma Hi: n|iilnr i:a M:

CateQHlffdA SW

Subtelsjo<«a dw      04 stat

Juttlflcwa tJmtfirln Iu

Gel dealnUflctinl wi kw™ ui idKB ds -i /ui pfcntnj canftB raadwiOfile

Documarata alin


MTițniM nr al u ilr ^iiuna |kihu eqj«TiM^i piF

E3BD&m?wfcic HW

Aman ccrikrttik* -J-'iliilii+L Ci*ni!L>

fiFflMDBM

Aaauțiattid ic j pin'lud cki tp iHiahd bl Maia-" |*J!

l-MMK-4*2uBFC1Gi*W.F9F4i2-^ir0B^^

AnunTU-M mrkiHiFul rin Iți land ni.. !fl Na-idm" pil

I         uiCUiitfBf quliMFmrtîTAD iE‘GmiiKMQiW£»l

LI/bb^M

c.f.r u H poT

rînncd*ÎMH ElCMUAj iir4£tKHldf

c F H.U vkhww rtomwlrfi pr

F.innc447Mircicio-aorHi 4ne9MFii9742/ai-» ieqm3md«ca*;kt5<ii ivisnuâi

C_mdiii> ih iiMJprâiii a vCfenKitu Wia'ltfi EkHVKrîRa.pJ

E>w.44^W r I ! 4Wtf W* RWFJ I M^țrAț 4 l <I

BrtHBIl»

rjvîni îuiiwTii ,nj,JAnT.1*1*

13aoG4d?nir r ie: 1-11101 iir^'.'.iT/MrinufTW 411 dtHtnnMr.AdnvKM B?!E?AKF.

Cnrn~J rixrtrW pvnLni mp* us -VitiiNidi pM

EiHK*i2«rc: icawfW'4r-mcrm®i7?«î4 if *WWUCAAHWI1 HMÎW»

Qwțpfaillp HVW* |Wr*u a-i.b-. 1L1            pIrt.irt■ -*U- M>jJr fl*

ly h-iiiLa >11

EKOOMÎWC: C:                     lE^^IltCMCA^bS'Jl

ii usanasâ

I ■> >unLi iMirinr.-iin pritbii ppiuinHii- ii.hih Lini .i4^n«i pil

r■mur 4o?npi mchbai iii ^irnwi iuduim iu 4iMmiTMr.A4nw>i n/mmHVb

UalO iiukrcm ligiir

E'riCiilrir

3CHJTOII/JI

UMrir.iH AiUpc^ A> N HMf»v |>»r«u u*r» kWri

3Moâm>

Afiau mrhidv.-itwvn riaViitafe'

uwwTȘTn

ARTF BF MMAin

L4»*tUrt A*1F S> MCIXAJ

aMSODwO

LlrJrtiUK U*Hu        II

M«w?m

LHHaiH: emu VICTIMEI r Vin rhTI | OQMESTCE

JIL1IU-AIJII

llmfufta ■ Cr,iii.a .p «K-uF11^^ ” Imnw wluiiri cfeVHtiJâ^

muram ii

nKifHife Gțint.l        SF MAHL6

jaiVL'/UK'

r«pn

mOTTOMl

O4ht«»r C5PC AAN*lAUt NU

JUAHir/DMl

iSwiLir« 1 nr îEwrTHWAPI PGlB«Jiii ii. i oua itfiAnJfil


Ftjrti


Ihii^ inrJi<£.vi ri^i


DcMfimc


*uh*Uaia vi Jqknm i |m<iKkB COVIP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 * |<H

MPîrs?™


EJDDC4439GK; in i-a^j rn *;:;irNra nfCMZtfu -i it^b«iH»K^wâun i 8r«?fM5S

Buget - Plan nnujtl do cheftutali

Cunuwrwrilri 1

2014

2015

201b

201T

2010

201S

2020

2021

2022

7023

AH

aw

li IK-

II np

pno

noi

ZH.M0 n

&.«u

ii 00

Buget - Rezultata

Curripai leitii I

Pulslh rPinlJir c rt

Hurj ai nlrgl!rll

38.72M1 f W %j


K1.B10.3D ( 95.97 %)


N> h&HI ruzullal


Hijgnl eligibil total


Buget - ArripLn^arncnl


Componenta 1

Cort regiune

Rugiurio

JiHlel

Bugul xliiflhll

Ajultcr do «lac

RO32

Sucuregu - lltav

BuOUHlțN

060,531.71 00000%)

]   0.00 %)

Hug<it eligibir total

1 otnl ajutor de Ktat

WiO,S31 7T (1001» %J

0 00 ( O.uD %)


Buget - CSmp de intervenție


Cod C alBgerle câmp do Inlnrvtnțta

Hhislnjclijn du sarrâlale


Buget uligihl-860,531 71 ț nipon Uupct eligibil total         900,63] 7i IfIDOjQOUj


| Bu^ț - Formă do finanțare

Cuiriraaxtritd I

Cod formă de HTfUrttH'e                                                                                 HnrjeE eliglUI

[11 Crunt nuramburtdliil                                                                             ÎHM.S31 I 1r»<K1%J

Ebigct mlgllill lotal         900^1.71 (1ft}.M%)


Buget - Tip tenMriii


Coruxinenla i


Cnd I ip terilnrjii

Ct7 Nu ie spM


fLuUrt nlIglhH

9W),53171 ( 100(113%)


U.rgor nJlgltll iut.il          "M.:i:M ZI țirXlnp%l


| Buget - Activitate economiefl

Gompcincnta 1

Cod1 Acllvlfal* «iconnmJoa

?1 Al IimI i|j rt" .isistenld soi:ia.i .mvii ■ ccilL ::lr !. yCu ih: ji | kde

Bupol eligibil loial


Qugul eligibil

KDu531.ri ( H»M %)


Buget - ObkiptlV t<i«UiHC


&b


Cod Tip Dbit!c;llv Iplhâtlc


Phnmavoraa Inclu/luikll siiriulu ți cunibaltjiM &frfcLL0l, pf0Cuffl il 0 QrMfM Ml 010 do dlBCflnilnnm _______________________ ____________________________ . _ ___


Buget nliglbll lotrii


Mul»ni irtirjIbB SWJ31 M ( 11X1.00%; aw.^31 71 C IOD DO %]


Buget ■ Mecanisme aplic. teriL


Cun^KHienla t


Cod Tip rnccanlun du llvrara leilloriam


07 Hu sa uHiei


Bu? BlE^hH

S60.S3I ?t i ujooțj%j

H.igut oUyltU |at$|         ?W.5J 171 ( 1 DO 00


Evaluare


Detaliere cerere de clarificări

1 r


Svbsemr'flțM. M^Ih AM^A. EHP         1 >1T5KP*ȘiX al CI &e*1a KZ, Itr. 421956, in cailiLate dci mpnptriduiil leasUilnBjutemicM al

DIRECȚIA OENFKAl A pf ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5, ouniirm ca mrwinoțUUi Induse- In scevA Mjaft tffr fiicsn[#rs ți ddftWl prfK&4late te dOClAnailwSa SlrtXaLe- tulii crnwile, jar asistența firvanctenJ paufiTj tdiS Uiri          «te

nnciiiitinb jiruieuiului [lecilrua m derutai diiiIixhi deuriterii

Cnnfinn ci prezenta cerere do linan[prc e=1n cfcborjlâ in cmterinLim cu fcglSllUkT navetiste șl Oniiunfciri u[iliciit>U ^iclitw hmnteria fțpiltmkadu slin, ii acliinjntirți a nvilhcluhil rin mterntte, ntej

&xiWn* oi set* IubîH) anMttinlfl de tonte prewdaiteflnkhHfOi apucate

flnnhrrn cairu im In i:unnțlm|a nici un metv pentru cam nniuirlid .ir m n n «A m.< ne țteoite'e ar putea li Inlamal ț> mA onmic? Tn CEUhalfl da reimrenlnnc legnAIImpulnrmcil ni pffl£CT|A G£NfRAJ^ « ASISTEMTA 5OCIALA Si PROTECȚIA CQPlI.LJl UI SEC InJț 5, Si hBIsj-ii h- i.-'-ii'ln IWifwidBfa IWCS&we |mț|i>ii-.-iii.i-ii |urMixlu-iii, i" cxn i'ni kiHa^e un ^ela mnnȘrmnlD In hugnh.il proloctailiri

Canfimi ca Iu pru/Bi£u cerere de finanțară fițrerde alațale suni snmrnle di grind       CiinlOTiHIfUllî i4r urkjiiialu!

Ințelag car din punct de vedere legal ți hrunciar, UIHtCTlA âtuE^ALA OP ASISTENTA SOCIALA SI PROIECȚIA COPILULUI

SECTOR 5, esta singunil rnspnmaHl do imptamcirtarn^ (rnițflntumi proHjcf tncJUHlV pGfllru IrițilisiPuterea in pwlanarjil u ecessiub

ntelaq cn. dur i cererea do finanțare nu c- lo cemptela cu privire la leala datalllte \ aHpm.l»!......hdlnte. irclu v cu iuiuii- .j uccm.rA iiHCliima, ar pirlna li rnipinsj

Prezente r»> f* ti^d ișmfiletafi erftnd ci.iiirjliiilii rM prtWMierite Ccxkti ii penad

ânînnhlura iliiplit;'i a rc-pi luei^inluliii iL-uiil/iiniAibeinul MAIR AU2A

Dala

Tnrați/?n?ri i ' a^a

Anexa nr,2 hi ILC.L. Sveter 5 nr, •//26.02.2O2I

Indica lor ii tehnico-ecuiiomici u teren Ji proiectului

”Consolida rea capacilă|ii de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 5 pentru perioada februarie 20211 - aprilie 202111

/. ftii/icatori eca/mf/i/ff

■ Valoarea totală a proiectului este de 960.531,68 Ici inclusiv T.V.A, defalcata după cum urmează:

('alegorii Cheltuieli

Valoare tutelă Ifiră TVA) Ier

T otal eligibile ki

Achiziționai

2020

Pteni^cul

2021

Echipamente de Proiecție

736.X 15,35

876.810,27

255,587,03

621,223,23

Informare și publicitate proiect

8.3 73,00

9.963.87

0,00

9.963,87

Audi! financiar proiect

24.166,00

28.757,54

0,00

28.757,54

Management proiect - salarii

37 815,13

45.000,00

0,00

45.000,00

TOTAL Proiect KON

807.169,48

960,531,68

255.587,03

704.944,64

* ii limitarea proiectului $c va late integral din Ibnduri alocate prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Axa Prioritară 0; Protejarea sănătății populației in contcxiul pandeniici cauzate dc COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea Capacității de gestionare fi crizei sanitare COVIO-I9.

2, //tffieafori dc rea/fajrz imediată

Indicalur tic realizare imediată

Unitele de măsură

1 'ntități publice dcialc/sprijinitc pentru gestionarea crizei sanitare cauzate dc- S ARS-Co-V-2_______

J. Indicatori fizici

* Lehtpmentele/doiările propuse prut proiect

DENUMIRE INDICATORI

llnibuc măsură

Canliiatc Achiziționată 20211

< antitate p revizia nat A 2021

TCH AI.

CAM1TATE

ECHIPAMENTE DE PRO I EC I H

Hunele dc unica Iblosinla pnlipnipilcna, cu elastic, mărime universala

IhiCtilii

150

0

150

Biclosul Cloramiiui Uczuiiectum la biete 300 buc/ cutie

(

0

112

112

Ibnosctde unica înlusima. pentru disjunsei 100 biu/cutic

ifif)

huccufii

0

42

42

HoI»sf de unica folosința

Buc.

1.200

3.148

4.348

Combinezmne de proiecție

Hucutâ

315

(1

315

DezinlțțtuȚUdc^iipnUeLe^ pereți

Hhiulă

0

14

14

Dezinfectant dispok.ilive medicale 5 1

Bucmă

Q

IM

130

Dezinfectam mauii Veludcs Si lk - Albiul

Bucală

1.087

0

1.087

Deztnlcctam pentru haine 1.5 1

Bucată

6

208

208

Dezinfectant Siiiprpfele 5 1

Bucatfi

0

118

iis

Dispensei' pentru luiitccuu inenltaminfe

Bucală

2

0

2

Dispcnscr prosop

Bucală

0

67

67

pozjUar hiin iii tU rezen 4

Bucată

3

0

3

Dozator îiujx pentru gel dezinfectant cu Senzor 120f)ml

Bucufă

30

0

30

Dozator sap ii ii lichid cu senzor

Biieafă

0

163

163

GcJ de/infecta ni pentru mâini 0,51

Bucală

0

850

«Sil

Gel dezinfectant pentru mâini mii doza -1 ml

Bucală

58.414

29.468

87.882

1 talm vizitiilor dc unica folosința

Bucată

250

0

250

Lămpi uiirLivtafete

Bucată

15

$

24

Mânuși dc unica folosința din nitril tara pudra, ambidejitiie

Bit^i

31.800

139.420

173.220

Musca FPP 2, cu supapa

Bucată

0

196

196

Masti unita folitfinta

Bucată

25.422

121.862

147.284

i Jchelari dc prokvlic dm puliearboriul

Bucată

200

0

200

Prosoape htirlic

Kală

0

1.368

1.368

Săpun lichid dezinfectam

Bucată

0

106

106

Șervetele umede antihaCteriene si dez i 1 ce 1 un Le -1 8hi Jc/set

Set

0

1,391

1.691

TcrrnOTnctrt

Bucură

17

2!

38

Viziem proiecție

Bucală

260

0

260

' Termenul ti nai de implementați este 30.04 2021.

AZ^?sA .

PKF.ȘEIHME bl MCIHN IA, POP țl .Al 1>U RAMO\A

1

t. 5 Etnngfiuiciffl ți angopți cn ni re lor suci da rnuftinfiiSo SuM irtfariraati da rehlllaieta sursa dc □

2

l/uiuClUlui prin Aiițe 43- reflliralr- i:ni!'<iini regulilor Manualului dn Idnnlikita VuuaLl ncr.'nj

3

frislrunierilt

4

Stm di ura la 2^14-2020- poslate ia sediu uip a ia inirerea tu i^țarp ctnilru m/elental iKidnlirkir ni .jchidljilui

5

liiirir^nhr prin prcuccl.

6

UttlliatWil din nnnlAiki riMiidanfinlu ale uchipnnidnlclnr maduăile DcHzițdnde puri prund turniuu iiilrrj HUO*

loNwlI șl r^rupl UV-C suni mlrtni.<|i rh si..: ji di? i.n.ii |.in. a a4ip,]ikh Ai.r'.iii urhi;:.>ivii li țur li jipLcnb! cu

nțicJiolo airlncoCinla pe suprafața VUHIB

7

/ 71a|Knl..l un Auriii I lunciar ;i' prnimiulij pinlizat cunlnr-n ocrwițnlnr L'unlr;r lulu- ij" i.nun^iru S •Cp-rpbit du

oâfreAMPWM

2   1 Rb/ii'IjIuI gonoral .11 junlcclulu ns»o doi. cu cchip dc proiecții? pru 51 rclmpimcile medicale

8

pl premanlFea । fumurii urnitului KiWS-C^V?. m poriofuM nînrtici ?oao nfiriliL I .1 paiscin.ilului ți bermii Jam cent flkH (ez publica |l BWBCanu vulnnrublle din tulwdi/idu IJtiASPC Satin! 5. Air lusl uCFhAJuhIiIl1 < edir^pr 1*Z

tKinelV A und Ini pcțjprtțiildnâ IW-bliu

Lotuși unita loi I2UD duc

^OtiltXrMiD&r n rin | irpln;:[in ^15 tu 11:

de^iiiluL^iiiiL uilknl IQB7 buc

dIflpontcr țfl prctfclin Mdli iniii ilu ? but

ckiznkB pl gel dL-zuilE5jkiiil 33 blK

9

Idal ujîiiipi unir^ Id ?p0 buc

10

ldn*l iiIiiuvj Jrihj 1^ liur

11

i^iuți l ufcfl M 1Q600 buc

mn^li unii:â M 2 sh 11660 bUE

ri ii;:\ii FFP2 KriUU iviidt lui 1rJ0 buu

CiCfialari |dn pmkirți" MO buc

termali nli u 1 îț

ținam jjrcfliMdjtiMț) Ihji

?. Ca|HM>lHtan .irlacviii.! do Inprijri- .. IraiRrnoni a curi.rJor iplrii:b : 111 vimsiil .<AHSd nV-?

<fc gnsliniiriip a

drtzei urjr.il.iM

IpdiCHfcrul | !i 1 ■!.! ii; ruin 11i1.1l caU.iIzv

Intiifihi da hileiv>mit)H PtwM nu

L lltezncir irih!ivr±ii|h!-i PDJkt E3A

3. Prana I' 'i ;ilt Irilnrmnli! prwi 4 irru.uvr.ili’ta di? p niui u?i.r; ::. In fcimpiitul ți sl irțrlhl praiiirluh. distibuilcr la

Inub! mntnrlplr «fai presa pu 1:........ritlLqlB Iu IWuiaște in mnd luHuiI

4. Ulrii^bdiJiu pnyiriil de Inlurnșr e hudiuțni 6un1 lnlorrn.it rlo cnacbvcln șc rcTiiILdlPta pmlqoliHul, pmcimi sl Mirsu

<n lin. n[;iir pnn di'i^rinziL jm dtp ul li?iarial a DGASPC SdLM 5 Li sțc^anfia PrMci:lt! a i.in'i d(iri«>iip

.......formațiile dflăpre proiectul Hmirițu pun PnjftrBnwl POM ■ 1/czuținm mabFji pițaza reoomanțijriirx Hm

WsnUBll.il du 1 .4iiLl.lio V.r.uiln pruiliu Ir 'iLiiFiir.ik' Slrircliiuilc: lftTI4 2fl2iJ