Hotărârea nr. 30/2021

Hotărârea nr. 30/26.02.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 130/30.07.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din sectorul 5, în anul școlar 2020 – 2021.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, Mun. București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 130/30.07.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din sectorul 5, în anul școlar 2020 - 2021

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 33399/17.02.2021;

  • - Raportul comun de specialitate al Direcției Generale învățământ, Cultură și Sport și al

Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 33404/17.02.2021;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 130/30.07.2020 privind

aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din sectorul 5, în anul școlar 2020 - 2021;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 51 și art. 52, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 58, art. 105, alin. (2), lit. 1) și art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile Ordinului Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului Școală după școală, completat și modificat prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4802/31.08.2017;

Având în vedere prevederile art. 12, alin. 2, ale art. 173, lit. n) și ale art. 181 ale Ordinului

Ministrului Educației și Cercetării nr. 5447/31.08.2020 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 41, alin. 5 și ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139, alin. 1 și alin.3 lit.a), art. 140 alin.(l), art. 166, alin. 2, lit. 1), precum și ale art. 243, alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se modifică Anexa 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 130/30.07.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din sectorul 5, în anul școlar 2020 - 2021, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 menționate la art. 1, referitoare la numărul de grupe de elevi beneficiari ai programului Școală după școală din anul școlar 2020-2021, contrare prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 menționate la art. 1 rămân neschimbate.

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Generală învățământ, Cultură și Sport, Direcția Generală Economică, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 beneficiare ale programului Școală după Școală vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. Secretar General Sector 5,

Nr.ȚQ /26.02.2021Florin MănucAnexă la H.C.L. Sector 5 nr. JjjC 726.02,2021

Estimare privind numărul de beneficiari

ai programului Școală după școală, pentru anul școlar 2020-2021

Nr. crt.

Unitate de învățământ

Ciclul primar

Ciclul secundar inferior

Nr. maxim de grupe

Nr. maxim de elevi

Nr. maxim de grupe

Nr.

elevi

1

Școala Gimnazială nr. 2

4

80

-

-

2

Școala Gimnazială nr. 103

8

120

-

-

3

Școala Gimnazială nr. 115

10

148

-

-

4

Școala Gimnazială nr. 126

5

125

-

-

5

Școala Gimnazială nr. 127

10

177

-

6

Școala Gimnazială nr. 128

10

150

-

7

Școala Gimnazială Grigore Tocilescu

9

120

-

..

8

Școala Gimnazială nr. 134

8

160

-

-

9

Școala Gimnazială nr. 136

4

80

-

-

10

Școala Gimnazială nr. 143

5

100

-

-

11

Școala Gimnazială nr. 144

5

75

-

12

Școala Gimnazială Petrache Poenaru

10

130

-

13

Școala Gimnazială George Călinescu

12

180

1

15

14

Școala Gimnazială nr. 188

5

100

-

-

TOTAL:

105

1745

1

15

Contrasemnează, p. Secretar General Sector 5, Florin Mănuc