Hotărârea nr. 3/2021

Hotărârea nr. 3/07.01.2021 privind schimbarea de destinație a unor săli de sport din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, în care se vor organiza și aviza de către DSPMB centre de vaccinare, în baza OMS nr. 2171/21.12.2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, Mun. București Tel.: 021.314.43.18, int. 1038

Cod fiscal: 4433953

E-mail: invatamant@sector5.ro


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind schimbarea de destinație a unor săli de sport din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, în care se vor organiza și aviza de către DSPMB centre de vaccinare, în baza OMS nr. 2171/21.12.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 19.613/07.01.2021;

Raportul comun de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției

Generale de Poliție Locală, înregistrat sub nr. 19.614/07.01.2021;

Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Hotărârea Guvernului României nr. 1.031/2020 privind aprobarea strategiei de vaccinare

împotriva COVID-19 în România, cu modificările ulterioare;

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 2171/21.12.2021 pentru stabilirea normelor privind

autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19;

Ordinul 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia .

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de

stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, precum și în cel al Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 41, alin. 5 și ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 112, alin 6 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 136, alin. 1, art. 139, alin. (1), art. 166, alin. (2), lit. 1), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se solicită avizul autorităților competente pentru schimbarea destinației sălilor de sport din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, cuprinse în anexa 1 la prezenta hotărâre, în centre de vaccinare fixe, conform “Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România”.

Art. 2. Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Generală de Poliție Locală, Direcția Generală învățământ, Cultură și Sport, conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDIN AGHEO^

Nr. 03 /07.01.2021

Anexa 1 la H.C.L. Sector 5 nr. 06 707.01.2021

Nr. crt.

Denumire Unitate de învățământ

Adresă

1

Școala Gimnazială nr. 103

Str. Vigoniei, nr. 3-5

2

Școala Gimnazială nr. 128

Str. Ion Creangă nr. 6

3

Școala Gimnazială nr. 136

Prelungirea Ferentari, nr. 74A

4

Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu

Șos. Alexandriei nr. 21

5

Școala Gimnazială nr. 143

Str. Banu Mărăcine, nr. 16

6

Școala Gimnazială George Călinescu

Str. Bachus, nr. 42

7

Școala Gimnazială nr. 188

Str. Tufișului, nr. 1 3

8

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu

Calea Rahovei, nr. 313-315

9

Liceul Teoretic Ion Barbu

Str. Năucului, nr. 1 8