Hotărârea nr. 28/2021

Hotărârea nr. 28/11.02.2021 privind modificarea Actului constitutiv al Societății Salubrizare Fapte5 SA.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului constitutiv al Societății Salubrizare FaptcS SA

Având în vedere;

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 31067/10.02.2021;

 • - Raportul de șpe^litate nr. 3106S710,02;2021 întocmit de Di recția General ă de Administrare a Domeniului Public și Privat a Sectorului 5;

 • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

 • - Avizul Comisiei Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice și Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești:

H.C.L. Sector 5 nr. 273/26.11.2019 privind înființarea S.C. Salubrizare Fapte 5 S.A.;

H.C.L. Sector 5 nr. 22/31.01.2020 privind modificarea actului constitutiv al societății Salubrizare Fapte 5 S.A.;

 • - H.C.L. Sector 5 nr. 216/17.12.2020 privind, modificarea Actul Constitutiv al societății Salubrizare Fapte 5 S.A.;

 • O.U,G; nr, 109/2011 privind guvemanța corporali vă a întreprinderilor publice, cu modi licări te și completările ulterioare;

Legea nr. 31 /1990 pr i v i nd soc ictăți 1 e co mer c i a le, republ icată;

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată

Ținând cont de amendamentele domnului consilier local Roșea lustinian.

în conformitate cu prevederile art. 92, ari. 139 alin. (I) și alin. (3) lit. h), an. 140 alin. (1), ari. 166 alin. (2) lit. i) și ari. 243 alin. (1) lit a) din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă desemnarea domnului CÂRLOGEA GEORGE-C RIȘTI AN,

în calitate dc reprezentant unic cu drepturi depline al Consiliului Local Sector 5 în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății SALUBRIZARE FAPTE5 S.A.. să reprezinte Consiliul Local al Sectorului 5 în luarea hotărârilor, pentru și în numele acestuia, în legătură cu activitatea Societății SALUBRIZARE FAPTE5 S.A., persoana desemnată votând și semnând pentru și în numele Consiliului Local al Sectorului 5, cu puteri depline, până la revocarea mandatului.

Art, 2 Se aprobă desemnarea doamnei GOMES LIL1ANA - LI VIA

în calitate de reprezentant unic cu drepturi depline al Centrului Multifuncțional Sfanțul Andrei în cadrul Adunării Generale a Acționarilor în calitate de acționar minoritar al Societății SALUBRIZARE FAPTE5 S.A., să reprezinte Centru! Multifuncțional Sfanțul Andrei în luarea hotărârilor, pentru și în numele acestuia, în legătură cu activitatea Societății SALUBRIZARE FAPTE5 S.A., persoana desemnată votând și semnând pentru și în numele Centrului Multifuncțional Sfântul Andrei, cu puteri depline, până la revocarea mandatului.

Art. 3 (1) Se mandatează domnul CÂRLOGEA GE0RGE-CR1STIAN, ca reprezentant al acționarului, Consiliu! Local al Sectorului 5, să procedeze la efectuarea tuturor demersurilor legale cu privire la ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

(2) Se mandatează doamna GOMES LILIANA - LIVIA, ca reprezentant al acționarului, Centrul Multifuncțional Sfântul Andrei, să procedeze la efectuarea tuturor demersurilor legale cu privire la ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Se aprobă revocarea membrilor actuali din Consiliul de Administrație al Societății Salubrizare Fapte5 S.A.,

Art. 5 Se aprobă numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Salubrizare Fapte5 SA pentru o perioadă de 4 luni, până la finalizarea procesului de selecție prevăzut de O.U.G, 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • 1. Domnul BOGZA LUCIAN,

 • 2. Domnul ZLÂTIANU RADU-MTHAI,

 • 3, Domnul NEGO1ȚÂ IO AN,

 • 4. Doamna MIHĂILĂ TEODORA-DANIELA,

 • 5. Doamna BOB MADELINE,

 • 6, Doamna NĂSTASE CIR ST IN A-MARIN EL A.

 • 7. Domnul SERSEA N1COLAE-ADRIAN,

Art 6 Orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri se abrogă.

Art. 7 Se împuternicește doamna Pacearescu Tatiana - Cristina, cetățean român.

să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea întocmirii, depunerii și înregistrării la toate instituțiile competente a documentației aferente modificării Actului Constitutiv al societății SALUBRIZARE FAPTE5, SA, semnând valabil în numele și pentru Consiliul Local Sector 5, oriunde este necesar, semnătura sa fiindu-ne opozabilă în limita prezentului mandat.

Art. 8 Primarul Sectorului 5. prin aparatul de specialitate și persoanele desemnate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

Nr. /11.02.2021