Hotărârea nr. 27/2021

Hotărârea nr. 27/11.02.2021 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții , Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Grilei de salarizare a Administratiei Pietelor Sector 5

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5


HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și

Funcționare și a Grilei de salarizare a Administrației Piețelor Sector 5

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 31069/ 10.02.2021 al Primarului Sectorului 5;

 • - Raportul de Specialitate nr. 529/10.02.2021, întocmit de Administrația Piețelor Sector 5;

Ținând cont de:

 • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice;

 • - Avizul Comisiei Resurse Umane, Protecție Socială, Muncă, Sănătate și Familie;

 • - Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul prevederilor art. 139 alin.(l), art. 140 alin.(l), art.166 alin.(2) lit. f) și art 243 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1 - începând cu data prezentei, se aprobă Organigrama, Statul de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare și Grila de salarizare a Administrației Piețelor Sector 5, conform anexelor 1-4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Orice alte dispoziții contrare se abroga.

Art.3 - Administrația Piețelor Sector 5 și Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează pentru legalitate p.Secretar General al Sectorului 5, Florin Mănuc

Nr.   Ț711.02.2021ANEXA NR.1 la H.C.L. Sector 5 Nr ^/H.02.2021

DIRECTOR GENERAL -1


DIRECȚIA ADMINISTRATIV -1


DIRECȚIA MARKETING - 1


"^SERVICIUL CONTABILITATE - FINANCIAR -SALARIZARE

- 1


CONSILIER JURIDIC - 1


INSPECTOR RESURSE UMANE - 1


SERVICIUL ADMIISTRATIV - 1 +


PIAȚA RAHOVA


Secretara -1

Muncitori calificati - 7

Muncitori necalificati - 2

Șoferi si Mecanici auto - 2


Administrator - 3

Muncitori necalificati -15


PIAȚA FERENTARI


BIROUL ACHIZIȚII, INVESTIȚII, LICITAȚII -1 + 1


Administrator - 1

Muncitori necalificati - 2


PIAȚA 13 SEPTEMBRIEAdministrator -1

Muncitori necalificati -1

PIAȚA G. COSBUC

Administrator - 2

Muncitori necalificati - 4


PIAȚA COTROCENI

Administrator - 1

Muncitori necalificati - 1

MAGAZIONERI -

ÎNCASATORI - 13

Nr.crt

Compartiment funcții

Nivel Studii

Nr.

Personal

1

Director General

S

1

2

Director Administrativ

S

1

3

Sef Serviciu Administrativ

S

1

4

Secretara

M/S

1

5

Muncitori calificati

G/M

7

6

Muncitori Necalificati

-

2

7

Șofer Mecanic Auto

G/M

2

8

Sef Birou Achiziții, Investiții, Licitatii

S

1

9

Referent Achiziții

M/S

1

10

Director Marketing

S

1

11

Magazioneri - încasatori

G/M

13

12

Administrator Piața

M/S

8

13

Muncitori Necalificati

-

23

14

Sef serv.fm-contab. salarizare

S

1

15

Contabil salarizare

M/S

2

16

Casier

M/S

1

17

Consilier Juridic

S

1

18

Inspector Resurse Umane

M/S

1

TOTAL GENERAL = 68

o

ANEXA NR. 3 la H.C.L. Sector 5 Nr. *3 *7^/11.02.2021

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR SECTOR 5 BUCUREȘTI

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Activitatea desfășurată în Sectorul 5, se realizează de către Administrația Piețelor, serviciu public de specialitate, aflat în subordinea directă a Consiliului Local Sector 5, cu personalitate juridică și cu capital integral de stat.

Art.2. Administrația Piețelor, cu sediul în București Sector 5, sos. Alexandriei 3-5, . funcționează pe baza gestiunii directe având autonomie financiară.

Art.3. Administrația Piețelor își desfășoară activitatea pe baza prezentului regulament propus de conducerea Administrația Piețelor Sector 5 și aprobat de Consiliul Local în scopul organizării, conducerii, funcționării și dezvoltării comerțului în piețe și în alte locuri organizate cu aceeași destinație pe raza teritorial-administrativă a sectorului 5, creând producătorilor și agenților economici condiții corespunzătoare.

Art.4. Prin prezentul regulament, se stabilesc modalități de organizare a comerțului în zonele publice, condițiile de dotare și regulile generale de funcționare, a formelor specifice de comerț și prestări servicii în centrele publice de desfacere.

Art.5. Regulamentul de organizare și funcționare are ca scop organizarea comerțului în zonele publice, în condiții de protecție optimă a consumatorilor și de concurență loială între producători si intre agenți economici.

Art.6. Administrația Piețelor își desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament, având ca suport legal:

 • - Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;

 • - O.U.G.nr.57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modificările si completările ulterioare;;

 • - Ordonanța 71/2002, privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.

 • A rt7. Structura organizatorică și numărul de personal este stabilit în concordanță cu specificul serviciului public Administrația Piețelor, în limita mijloacelor financiare de care dispune și cu respectarea dispozițiilor legale.

CAPITOLUL H

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ >

ArțXȚl) Structura organizatorică a serviciului, public Administrația Piețelor; cuprinde:

 • L DIRECTORWNERAL;

 • II . DIRECTOR ADMINISTRATIV

 • - SEP SERVICIU ADMINISTRATIV;

 • - SECRETARA;

 • - ^MUNCITORI CALIFICATI;

 • - MUNCITORI NECALIFICATI;

 • - ȘOFERI -MECANICI AUTO;

 • - SEF BIROU ACHIZIȚII, INVESTIT!!,: LICITATH

 • - ACHIZITOR MATERIALE

UI SERWCTBWAN.CIAR CONTABILITATE SALARIZARE

 • - SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SALARIZARE

 • - CONTABILI SALARIZARE

 • - CASIERIE- MAGAZIE

IV.DIRECTOR MARKETING

 • - PIAȚA RAHOVA;

 • - PIAȚA FERENTARI;

 • - PIAȚA 13. SEPTEMBRIE;.

 • - PIAȚA GEGRGECOSBUC;

 • - PIAȚA GOTRQCENI;

 • - PIAȚA VOLANTA;.

(ADMINISTRATORI DE PIAȚA SI MUNCITORI NECALIFICATI)

 • - MAGAZIONERI ÎNCASATORI

 • V. CONSILIER JURIDIC

 • VI. INSPECTOR RESURSE UMANE

 • (2) Structura organizatorică de mai sus se poate modifica, în condițiile legii prin hotărâri ale Consiliului Local.

Art. 9. Organigrama, numărul de personal precum și statul de funcții sunt supuse spre aprobare Consiliului Local Sector 5 în. subordinea directă a căruia se află Administrația Piețelor Sector 5.

Art 10. Conducerea Administrației Piețelor este asigurată de către Directorul General, numit prin hotărâre.adoptată de Consiliul Local al Sectorului 5, în condițiile legii.

ArtlL Serviciul public Administrația Piețelor are personal angajat cu contract individual de muncă, căruia îi sunt aplicabile exclusiv prevederile legislației muncii.

Art; 12. Nominalizarea posturilor care vqf fi ocupate pe baza, unui contract individual de. muncă, se. face, prin dispoziție a Directorului General;-

Contractul individual de muncă se va încheia între Directorul .General și angajații care; ocupă posturile stabilite potrivit alineatului precedent

Ard.13. Salariatilor serviciului public Administrația Piețelor,, angajați cu contract individual de muncă,, fe; revin următoarele obligații specifice:

 • a) Să îndeplinească cu profesionalism-,. loialitate, corectitudine și. la. termene .stabilite atribuțiile de serviciu reieșite din actele, normative, prezentul Regulament și / sau dispozițiile șefilor ierarhici;

 • b) . Sa își însușească și să aplice prevederile actelor normative de interes general- și cele specifice muncii sale;

 • c) Să acționeze, pentru creșterea, eficienței, operativității și calității activității proprii și a compartimentului sau biroului din care face parte, excluzând manifestările .de -formalism și birocrație;.

 • d) Să respecte cu rigurozitate ordinea și disciplina lă locul de muncă precum și programul de activitate și .sa folosească integral și/în mod eficient timpui.de lucru;

 • e) Să păstreze, secretul de serviciu și să.nu-’facă publice informațiile la care are acces prin natura, serviciului, dacă' acestea nu sunt destinateinteresului public;

 • f) Să utilizeze și să păstreze cu grijă bunurile încredințate spre folosire și să gestioneze în mod legal, corect și eficient fondurile bănești .de care răspunde. Autoturismele, calculatoarele, mașinile de scris și de multiplicat, telefoanele precum și mijloacele materiale și bănești din patrimoniul Administrației Piețelor, se pot utiliza numai pentru interesul serviciului,

 • g) Să își însușească și să respecte-normele de protecție a muncii, de apărare împotriva incendiilor și alte norme specifice locurilor de muncă și să contribuie la preîntâmpinarea și înlăturarea oricăror situații care, ar putea.pune în pericol viața, integritatea personală, precum și integritatea bunurilor și valorilor aparținând Administrației- Piețelor, având următoarele obligații:

 • - să desfășoare activitatea în- așa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât .propria persoană,, cât și pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;

 • - să aducă la cunoștința conducătorului locului- de muncă accidentele de muncă suferite de-propria, persoană și de alte persoane participante la procesul de muncă;

 • - să oprească lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident și să îl informeze de. îndată .pe conducătorul locului de muncă;

 • - sa utilizeze echipamentul individual de protecție din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat;.

 • - să dea relațiile, solicitate de organele de control și de cercetare în domeniul protecției muncii;.

 • h) Să îndeplinească orice alte atribuții și. sarcini care decurg din legislație sau stabilite prin dispoziție a superiorilor ierarhici;

Artl4„ încălcarea cu vinovăție a obligațiilor de serviciu de către salariații Administrației Piețelor, va atrage după caz., răspunderea disciplinară sau răspunderea materială, civilă și penală, după caz.

ArtlS; Pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea desfășurată, personalul- poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de bază. Acesta poate fi de până la 15% aplicat la salariul de bază.

Persoanele care beneficiază de salariu de merit, se stabilesc o dată- pe- an, de regulă după aprobarea bugetului; conform legislâției..în vigoare^ .avându-se în vedere'.anumite criterii pe care trebuie :șa Ie îndeplinească beneficiarii acestora și anume:

r primirea-și. exercitarea unor răspunderi ce depășesc cerințele postului din evaluare; pbținereâ unor rezultate' deosebite,- constant în activitatea desfășurată;

 • - eficierițădeosebită în;actriâtatea desfășurată;

 • - spirit de inițiativă, creativitate, și spirit inovator, răspundere promptă.la. orice solicitare;'

Nu se acordă, salariu de 'merit, șalariaților care au fost, sancționați prin diminuarea salariului, pentru nerespectarea-sarcinilor de -serviciu, .respectiv celor sancționați disciplinar,.

Ari. 16. Șalariaților-cu-rezulate deosebite obținute. în activitatea desfășurată li.se vor acorda premii, prin- aplicarea unei cote de până la. 2% asupra fondului de salarii., prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli,

Artl7. Programul de lucru al șalariaților serviciului public Administrația Piețelor, este de 8: ore pe zi, .respectiv 40 de ore pe săptămână.

La locurile de muncă, unde datorită specificului activității nu există posibilitatea încadrării- în durata-normală a-timpului zilnic de lucru, se stabilesc forme specifîcerieerganizare a timpului delucru în ture..

CAPITOLUL m

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE. PERSONALULUI ANGAJAT AL. ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR

Atribuțiile principale ale Directorului Generali

1. Organizează, coordonează și controlează întreaga activitate a serviciului public Administrația Piețelor;.

2,Asigură .conducerea curentă și. -aduce Ia- îndeplinire hotărârile. Consiliului' Local și dispozițiile-primarului, în -limitele activității serviciului public Administrația Piețelor;.

3 .Angajează. :și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

4,Aproba îndatoririle și responsabilitățile personalului pe birouri -și compartimente prin fișele posturilor;

5. Aprobă operațiunile-de încasări și plăți, asigurând respectarea legalității .acestora;

6JElaborează. 'prognoze și strategii de dezvoltare a Administrației Piețelor;

 • 7 .Exercifă controlul asupra activității comerciale desfășurate de persoanele fizice și agenții economici din piețele. Sectorului 5;

 • 8 . Stabilește măsurile, necesare și le prezintă Consiliului. Sectorului 5 si/sau- Primarului, pentru asigurarea dezvoltării comerțului m piețe în condiții de protecție optimă a consumatorilor și de concurență loială între- agenții economici;

 • 9 .Asigură realizarea- tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului1 Local, sau prin dispoziții alePrimarului.pentru evidențierea, valorificarea și buna administrare a piețelor Sectorului. 5;

 • 10 Administrează patrimoniul instituției în mod corespunzător și ia măsurile necesare de interzicere a folosirii acestuia în alte scopuri;

 • 11 Organizează., îndrumă și' controlează acțiunea de constatare, stabilire, și colectare a taxelor locale datorate de persoane fizice/asociații familiale și persoane juridice, care dbsf&șoară activități în Piețele Sectorului 5;.

 • 12 .Exercită funcția de ordonator principal de credite;

 • 13. Prezintă Consiliului Local si Primarului, anual sau ori de câte ori este nevoie, datele necesare pentru evidențierea stării economice a serviciului public Administrația Piețelor;

l-4.Avizează și propune spre aprobare în condițiile legii amânări, eșalonări la plata taxelor și impozitelor precum și de amânare, reducere .sau scutire de plata majorărilor de întârziere;

 • 15. Avizează și urmărește modul de elaborare, a proiectelor de programe, hotărâri, dispoziții, privind ■buna funcționare a Administației Piețelor și eficienuzarea activității acesteia^ susținând în comisiile de specialitate ale Consiliului Local documentația elaborată, care urmeiză a fi aprobată de acesta, în scopul bunei, .gospodăriri a. patrimoniului și valorificarea acestuia legală, prin licitații, închirieri,., concesionari, etc.

 • 16. Exercită și alte atribuții stabilite prin legi, hotătâri ale Guvernului, ordine, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului Sectorului 5;

 • II. Atribuțiile principale ale Directorului Administrativ

 • 1 .îndrumă și coordonează activitatea formațiilor de. întreținere din subordinea sa, asigurând punerea în aplicare a-dispozițiilor. Directorului General referitoareda aceasta formație;

 • 2 . Asigură repararea șr întreținerea instalațiilor, celorlalte mijloace fixe și a obiectelor de invertar;

3'.Cortrolează modul de folosire a bunurilor și ia măsuri pentru întreținerea și repararea acestora, propune, scoaterea din. inventar a bunurilor uzate pe care le valorifică, după aprobare, potrivit dispozițiilor legale;

 • 4 . Face- propuneri .și. urmărește îndeplinirea măsurilor luate cu privire la casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor, întocmind documentele necesare.

 • 5 .Asigură încheierea și executarea contractelor pentru .energie electrică, apă, gaze naturile și diverse prestări de .servicii,, propune conducerii- măsuri pentru buna, gospodărire a energiei electrice, combustibililor, apei, .gazelor naturale,, hârtiei,, rechizitelor și a altor materiale de consum.

b.Face propuneri pentru planul de investiții cu obiectivele necesare bunei funcționări a Adnâiistrației Piețelor, precum și privind.’ reparații la imobile-, instalații și mijloace fixe afiate in administrare,, urmărește -realizarea, lucrărilor respective, participă lă efectuarea recejție-i acestora și propune efectuarea plăților.

 • 7 .Contribuie la. elaborarea documentației tehnice: necesare contractării lucrărilor de. investiții sau reparații necesare la locațiile Administrației Piețelor;

 • ’ 8-. Asigură cadrul organizatoric șr metodologia unitară.privind organizarea, desfășurarea, și desemnarea ofertelor câștigătoare ale adjudecărilor licitațiilor, inclusiv contractele de execuție pentru lucrări de investiții, reparații, achiziții necesare peteritoriul Administrației Piețelor;

 • 9. Organizează activitatea de exploatare, întreținere și reparare a. mijloacelor de transport auto din dotare, asigurând verificarea stării tehnice a. acestora și ia măsuri operative de remediere a deficiențelor acestora, răspunde de- încheierea asigurărilor auto .CAS.CO și obligatorii.

 • 10. Coordonează și urmărește situația consumurilor de- carburanți și lubrifianți pentru mijloacele de transport auto- din dotarea. Administrației Piețelor; ține evidența consumurilor de carburanți, urmărește și vizează foile de parcurs, întocmește lunar F.A.Z. -urile la toate autovehiculele din dotarea Administraței Piețelor.

 • 11. .întocmește referate de necesitate centralizate pentru aprovizionarea piețelor cu materiale de .întreținere,- obiecte d$‘. inventar gospodăresc rechizite de birou pentru toate compartimentele funcționale pe baza necesarului transmis în scris lunar și ori de câte ori este nevoie de către șefii de piețe și compartimente.

 • 12 . Coordonează aprovizionarea .și distribuția la piețe a. materialelor de întreținere, obiectelor de. inventar, gospodărire și rechizitelor după aprobarea referatului de necesitate de către Directorului-. •General.

 • i3 .:tlrmărește, verifică și supraveghează modul în care chiriașii Administrației Piețelor respectă ;și îndeplinesc condițile prevăzute. în olauzele contractuale privind utilizarea- spațiului și respectiv cele privind consumul .și plata utilităților prezentând. Directorului. General referate;

Atribuții principale. - Sef serviciu Administrativ;

 • 1 . Să constata'deficiențele existente la clădirile și instalațiile aparținând -patrimoniului unității și corectitudinea sesizărilor primite de lâ formațiile de lucru;

 • 2 . Participă la executarea și recepționarea lucrărilor de reparații și investiții',, urmărind respectarea normelpr.de. consum și vizează situațiile, de lucrări;

 • 3 .Răspunde-și întocmește realizarea.grafîcului de execuție pofrivit programului de iiwestiții și reparații-; 4.Urmăreștemodul de derulare a contractelor încheiate cu executanții de lucrări m conformitate? cu clauzele, care, s^au stipulat între părți;

 • 5 .Urmărește întocmirea cărții tehnice, ^construcțiilor pentru.lucrări de.investiții și-reparații;.

<Ș.Urmărește realizarea în condiții tehnice corespunzătoare a tuturor lucrărilor■deconstiucții și reparații •realizate;

 • 7 .:Țme legătura cu proiectantul lucrărilor pentru toate inadvertențele- din- proiect, inclusiv pentru problemele ridicate de executant pe parcursul- lucrărilor;

 • 8 .Urmărește modul de realizare a lucrărilor rămase de-executant- după efectuarea recepției;

 • 9 .Contribuie la elaborarea documentației tehnice necesare contractării anumitor lucrări de reparații sau investiții.necesare Administrației Piețelor-;.

1-O.Este șeful direct ăl. echipei de muncitori,., efectuează instructajul-de protecție, a muncii la locul de muncă,, ține evidența pontajului la zi, planifică activitatea muncitorilor și verifică lucrările efectuate;

Atribuțiile principale - Secretara

1 .Primește, înregistrează și prezintă Directorului General sau. locțiitorului acestuia corespondența intrată pentru a fi -repartizată, pe care, o- distribuie- cu respectarea -rezoluției pe bază de semnături;

2;Conduce registrul general de- intrare-ieșire. a- corespondenței;.

 • 3 . întocmește, tehnoredactează sau dactilografiăza lucrările de secretariat;

 • 4 .Primește- corespondenta instituției destinata expedierii și se îngrijește de- expedierea in termen a acesteia;

 • 5 .Efectuează, transmisiile prin fax a corespondenței și înregistrează faxurile primite respectând circuitul documentelor în unitate;

d.Păstrează ștampilele unității, răspunzând de corecta utilizarea acestora;

 • 7.1 nto.cmește și depune necesarul de materiale ori de câte ori este, nevoie;

Atribuții, principale - Șofer mecanic auto

 • I. Verifica starea tehnica a vehiculului înainte de plecarea in cursa;

 • 2. înscrie in foia de parcurs toate rutele efectuate cu viza utilizatorului;

 • 3. Asigura .permanent buna funcționare si consumul rațional de carburant;

 • 4. Asigura din timp întocmirea asigurării auto obligatorii si CASCO;

5... Asigura, permanent alimentarea eu carburant si întreținerea., curenta a vehiculului prin schimburi' de:ulei-, filtre si consumabile etc; 'inclusiv spalarcâ;

6-, Asigura efectuarea la timp a reviziilor tehnice periodice,, parțiale si totale;

7.. Asigura buna-funcționare, a alarmei de siguranța' a vehiculului si răspunde de documentele ■.autovehiculului;,

&. Participa la menținerea stocului de materiale, piese de. schimb si accesorii;

9c Remediază toate defecțiunile ușoare legate, de. domeniul sau de activitate;

10. La sfârșitul, programului de lucru parcheaza.mașina in parcarea-instituției si nu utilizează vehiculul decât in interes de serviciu;

1L Nu încredințează vehiculul nimănui fara o. aprobare prealabila;.

12. Participa la transportul materialelor si obiectelor achiziționate-de mic volum;

13 .. Asigura, după caz, transportul de bani.la.Trezoreria sector 5, al unor documente sau al conducerii la diferite instituții publice;

1-A Asigura deplasarea la locațiile instituției sau a. altor instituții, după caz, chiar daca este solicitat in afara programului, urmărind trasee., optime;

15. Răspunde, material pentru incaicarea. atribuțiilor de serviciu si pentru daunele provocate din culpa;

£6. Răspunde, de. executarea la timp- a sarcinilor, și de calitatea lucrărilor executate;-

U.Raspunde si la alte solicitări trasate de..Șeful .direct sau dispuse de conducerea instituției.

Atribuiri principale-Sef serviciu achizituUnvestitii, licitatii

 • • elaborează pe-- baza, analizelor proprii și propunerilor celorlalte servicii specializate, programele de. achiziții, însoțite de note de fundamentare, pentru includerea în planurile de investiții, pe priorități,. a fondurilor necesare

 • • estimează valoarea lucrărilor selectate pentru programele de investiții și întocmește listele de investiții, pe baza datelor furnizate, de celelalte, servicii specializate

 • • • întocmește- documentații ha vederea obținerii certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construcție- și propunerilor de cheltuieli aferente lucrărilor edilitare derulate

 • • organizează-procedurile de achiziții publice, colaborează cu proiectanții la elaborarea documentațiilor tehnico-economice, dosarelor, de achiziții publice și contractelor aferente acestora

 • • propune, spre aprobare ordonatorului principal de credite prioritățile în vederea realizării obiectivelor de investiții, m limita bugetului aprobat și asigură evidența documentelor justificative prezentate-Direcției Economice, în vederea efectuării plăților, inclusiv pentru actele adiționale

 • • întocmește Caietele de S arcini pentru achiziții^ concesionări și contracte de comodat, împreună

cu direcțiile de specialitate

« colaborează cu- celelalte compartimente în vederea elaborării și realizării planuri lor de reparații pentru anul în curs

 • • participă la întocmirea documentațiilor necesare și colaborează cu instituțiile guvernamentale abilitate în vederea obținerii de credite externe (cereri, avize, acorduri, etc.)

 • • asigură contactul permanent cu locuitorii privind starea lucrărilor edilitare și a rețelelor rutiere*

aplica corect legislația in vigoare privind achizițiile publice;

 • - elaborează strategia de achiziții publice.;

 • - aplica principii in- elaborarea cerințelor de. selecție si elaborare a caietului de sarcini;

 • - .Întocmește dcsaml deficitatie publica;

 • - derulează procedurile specifice- de achiziție publica;

 • - gestionează contestatiile-.fQimul.ate in procedura de atribuire a contractului.;

 • * evalueaza ofertele depuse-;

 • - atribuie contractul de achizitie-publica;

 • - samanifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm,W.in relațiile de serviciu;

 • - sa răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii pentru îndeplinirea unor sarcini conform fisei postului;

 • - sa fie cinstit, loial si disciplinat,, dând dovada in toate imprejwarile de p atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care, vine in contact;

 • - sa. respecte cu strictete regulile de protecție a muncii si PSI din obiectivul unde desfasoara ■serviciul;

 • - angajatul trebuie sa utilizeze, potrivit.-instructiunilor de utilizare a substanțele periculoase, instalațiilor, utilajele, mașinile, aparatura si echipamentele de lucru;.

 • - .sa acorde ajutor atat cat.este raționalp.osibil oricărui alt salariat aflat intr-o situație de. pericol;

 • - ^angajatul va desfasura activitatea m.asâ.: fel încât sa nu expuna.la.pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesionala-persoana proprie sau alte persoane, in conformitate cu pregătirea si

■instruirea in domeniul, protecției muncii primita.de la angajatorul.sau;

 • - sa-si insuseasca si sa respecte normele si instrucțiunile de protecție a.muncii si masurile.de aplicare a acestora;

 • - •.sa aduca la cunoștința de indata administratorului accidentele- demunca suferite de propria persoana sau de alte personae din instituție;

șa coopereze cu persoanele cu atribuții specifice in domeniul securității. si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerințe impuse de. autoritate competenta pentru prevenirea-.accidentelor-si bolilor profesionale;

 • - sa. refuze întemeiat executarea unei sarcini demunca daca aceasta.ar-pune in pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana sa sau a celorlalți participanti.

 • - sa informeze de indata conducerea-despre orice deficienta constatata.sau eveniment petrecut;

^;sa execute alte activitati in legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.

Întocmirea programului anual al achizițiilor

primirea și analizarea referatelor-de necesitate;

 • • primirea si analizarea caietelor de sarcini

 • • primirea, si analizarea listelor cu cantiti de lucrări

« primirea si analizarea temelor de proiectare

 • • verifica existenta fondurilor alocate in buget pentru fiecare achiziție in- parte;

alegerea procedurii de achiziție publica

stabilește prin nota justificativa criteriile de-calificare si selecție a o.fertantilor, precum si criteriile- de atribuire;

 • • ■ elaborarea, înaintarea spre semnare și punerea la dispoziția potențialilor ofertanți a documentațiilor de atribuire/fîselor de date

o elaborarea invitațiilor sau a anunțurilor de participare

 • • transmiterea spre publicare: in SEAP (www.e-licitatie.ro)

 • » ■ transmiterea spre publicare a anunțurilor de participare către Monitorul Oficial al României;

 • * elaborarea .și înaintarea spre semnare a referatelor si dispozițiilor. pentru ■constituirea Comisiei de evaluare si numirea

 • • ■ transmiterea informațiilor solicîtate.în baza unor prevederi legale;

 • - •   participarea la negocierea, clauzelor contractuale, dacă eșste căzui;

 • • primirea „și soluționarea- solicitărilor de clarificare la documentația de atribuire;

 • • primirea ofertelor;

participa la deschiderea• ofertelor;

 • • redactarea proceselor verbale și a rapoartelor -.aferente procedurilor de achiziții publice;

 • • participarea- la ședințele ■Comisiei de-

 • • verificarea propunerilortehnice- si financiare;

 • • stabilirea, ofertelor inacceptabile sau necoiiforme si a ofertelor admisibile

 • • primirea și înaintarea în vederea soluționării si redactarea actului -prin care Comisia de evaluare soluționează contestațiile;

 • • elaborarea -și. -înaintarea spre semnare -a. contractelor de achiziție publică

 • • întocmirea notelor- interne pentru restituirea garanțiilor de participare către ofertantii câștigători si necastigatori;

 • • stabilirea si organizarea ședințelor Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizițiilor Publice;.

 • • participarea împreuna, oii membrii- comisiei la ședințele pentru, avizarea notelor justificative.

 • • preluarea de la compartimentele de specialitate a proceselor verbale de recepție parțiala si finala

 • • întocmirea actelor constatatoare pentru fiecare procedura in baza proceselor verbale parțiale sau finale.

III Atribuțiile principale-Achizitor materiale

 • 1 .Participa la întocmirea si aplicarea Planului general de aprovizionare;

 • 2. întocmește referate de, necesitate,, note justificative si note de valoare-estimativa privind derularea achizițiilor directe de produse, servicii, si lucrări;

 • 3. întocmește, după- caz, contractile aferente achizițiilor directe de mai sus;

 • 4; . întocmește deconturile-necesare achizițiilor sub semnătură setului direct;

 • 5. întocmește, in baza-facturilor, ordonantarile de plata pentru produsele, materialele, serviciile achiziționate;

 • 6. întocmește referatele de scoatere a avansului- bănesc din casierie, in baza referatelor de necessitate aprobate primate de la alte servicii;

 • 7. Răspunde de-sumele ridicate din casierie si de facturile si chitanțele emise de furnizori;

 • 8. Răspunde de materialele achiziționate fara avizul șefului direct sau de director;

 • 9. Asigura achiziționarea de bunuri, materiale si servicii pe baza de referate de necesitate aprobate;

 • 10. Asigura primirea de la furnizori a. documentelor de atestare a calitatii si de garanție pentru produsele, materialele si serviciile achiziționate;

U,-înregistrează in Registrul de corespondenta de intrare - ieșir e a'tuturor documentelor referitoare la activitatea proprie;

 • 12 .Raspunde material pentru inculcarea-atribuțiilor de s.eiviciwșîpehtru daune sau lipsuri in gestiune;..

 • 13 .Răspunde de executarea' la timpra- sarcinilor si de calitatea lucrărilor executate;

 • -14 Redactează la- P;.C. toate documentele care se refera ta activitatea, proprie;

15. .Răspunde si la alte solicitări’ trasate, de 8 eful direct sau dispuse de Conducerea. , instituției.

IV.Atribuțiile principale - Șef serviciu Financiar Cantabilitate Salarizare

 • l .Organizează și conduce întreaga evidență- contabilă la .nivelul Administrației Piețelor;

 • 2 .Fundamentează și întocmește anual la termenele prevăzute de lege B.V.C. asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal' de credite și Consiliului Local Sector 5;

 • 3 ,Stabilește măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna admmistrare,.;întrebuințare și. executare-

 • 4 ,Organizează, asigură și răspunde de exercitarea conform prevederilor’ legale.a controlului financiar prevendv-intem propriu;

 • 5 .întocmește- lunar și trimestrial lucrările evidenței contabile (balanță de verificare, bilanț și anexe la bilanț) împreună cu biroul contabilitate;

 • 6 : Urmărește și răspunde de efectuarea cheltuielilor bugetare eu respectarea disciplinei - financiare și •informează ordonatorul de credite;

7;Urmăreșțe: și răspunde de respectarea și aplicarea Hotărârilor Consiliului Local și a celorlalte acte normative îh domeniul economico - financiar;.

 • 8 ..Analizează,, interpretează și prezintă conducerii datele cu privire. la evoluția plăților și încasărilor;

 • 9 .Controlează modul de încasare a taxelor’ și Chiriilor stabilite în urma .încheierii de convenții și contracte de închiriere a terenurilor,-, respectiv spațiilor comerciale aparținând domeniului public date m .administrare: directă Administrației Piețelor,

 • lO .Răspuude de organizarea inventarierii- anuale, a patrimoniulm în calitate de președinte al comisiei de inventariere, prezintă conducerii procesele - verbale ale comisiilor și ale comisiei centrale spre avizare și aprobare;

i r.Cbnstâțăl și sancționează contravențiile pentru nerespectarea prevederilor legale potrivit împutemicirii-.'.emise în condițiile actelor normative în vigoare.

 • 12 ’. Organizează evidenta contabila, asigura efectuarea- corecta si la timp a înregistrărilor contabile si urmărește activitatea salariaților din cadrul serviciului

 • 13 .Introduce si verifica in programul de contabilitate înregistrările documentelor efectuate de către alte posturi

 • 1: 4, Asigura-întocmirea, circulația si pastrarea documentelor justificative care stau la baza.înregistrărilor contabile

 • 15 .Analizează:conținutul, soldurilor, astfel meat acestea sa reflecte operațiunile reale efectuate

si înregistrate in contabilitate pe baza de documente justificative conform normelor metodologice sii instrucțiunilor de aplicare a planului de conturi

 • 16 .Efectuează cu ajutorul programului- informatic închiderea conturilor de venituri si cheltuieli verifica si r.egleaza balanțele de verificare lunare

 • ■17. Organizează-si verifica: modul de-gestionare a valorilor materiale, a fondurilor fixe; a decontărilor cu debitorii si creditorii, exercita, controlul- periodic asupra organizării evidentei gestionare ih vederea prevenirii înstrăinării, distrugerii Sau aprovizionării peste-nevoile, reale ale instituției

1:8:; Supraveghează arhivarea documentelor si răspunde de-evidenta, selecționarea, pastrarea si clasarea documentelor si crearea dosarelor arhivistică, in conformitate cu prevederile-legale

 • 19 . întocmește lunar balanța-do verificare contabila impreuna- cu execuția bugetului de venituri- si cheltuieli.

 • 2O .-.Raspunde de întocmirea corecta si Ia timp- a documentelor privind- operațiunile de încasări si plăți prin, trezorerie-

 • 21 .întocmește confirmările de sold la-.inchiderea exercițiului, .pentru' elîențhfernizotf sk-debîtori

 • 22 . Asigura evidenta tehnico-operativa. a obiectelor de inventai

 • 23 .Completează1 anual Registrul' Inventar

 • 24 .Asigura valorificarea, inventarierii anuale.a patrimoniului,, determina rezultatele inventarierii si înregistrarea acestora in contabilitate

 • 25 . Îndeplinește-si alte atribuții stabilite prin acte, normative sau Încredințate de șefii ierarhici-

Atribuțiile principale - Contabil Salarizare

 • - Asigura si răspunde de aplicarea legala a sistemului de salarizare;

 • - întocmește statele de plata.salariata -pentrupersonalul Administrației Piețelor Sector 5-, preluând de la biroul Resurse Umane toate documentele necesare(pontaje, decizii,referate etc.);

 • - Calculează si tine, evidenta indemnizațiile pentru- concediile dă odihna, concediile medicale,ore suplimentare si alte drepturi-, legale.;

 • - Operează popriri,rețineri,imputării,rate,cu respectarea legislației' specifice;

 • - Efectuează toate operațiunile- referitoare la reținerile din salarii si evidenta veniturilor lunare-ale personalului;

 • - Tine, evidenta contractelor de asigurări, de sanatate;.

 • - întocmește documentele, pentru efectuarea controlului' salariilor la Trezoreria sector 5;

 • - Furnizează date Biroului de Resurse Umane in vederea întocmirii adeverințelor din care sa rezulte plata.fondului de asigurări de sanatate, numărul zilelor de concediu medical si casele de. asigurări de. sanatate la care sunt inscris-i salariatii Administrației Piețelor Sector 5 si adeverințe din care sa rezulte veniturile nete ale salariâtilor Administrației Piețelor Sector 5;

 • - Furnizează date Biroului de Resurse Umane in vederea întocmirii si transmiterii lunare către BCR pe. discheta si suport hârtie situația privind efectuarea platii salariilor pe cârd;

 • - întocmește si depune lunar declarațiile privind obligațiile la fondul de asigurări de sanatate,la bugetul asigurărilor sociale si la bugetul fondului pentru plata.ajutorului’ de șomaj,conform legislației in vigoare;

 • - întocmește situația statistica lunara privind salariile, si monitorizarea cheltuielilor de personal;

 • - întocmește si depune fisele fiscale .pentru personalul angajat permanent, sau cu timp parțial;

 • - întocmește- periodic situația execuției bugetare a cheltuielilor de personal si urmărește. încadrarea acestora în limitele-aprobate prin bugetul' de venituri si' cheltuieli;

 • - întocmește actele financiare necesare si ține evidenta.cheltuielilor pentru deplasări, detasari si’ â cheltuielilor cu pregătirea si perfecționarea profesionala a personalului;

 • - întocmește documentele-financiar - contabile,.si tine evidenta contabila a salariilor si a cheltuielilor de personal, (note contabile,prevederi,angajamente, ordonantari, plati, borderori OP-uri );

- In-toGmesfe documentația privind recuperarea sumelor pentru incapacitate temporara de munca conform^

-Tinelegătură cu băncile, personalul si' terti si intocmeste ordinele de-plata in ceea ce privește atributiilb ceT revin;

 • - Tine, evidenta contabila analitică,- cu ajutorul programului informatic, anunțurilor de materiale si obiecte dd inventar, intocmeste lunar balanțe de verificare analitice,controlează gestiunea dtimateriale, verificand-Iunar concordanta dintre evidentele operative, contabile si cantitativ valorice. La Sfârșitul ■fiecărei Itmi/Stabilește stocul scriptic final pentru fiecare produs ,.efectuând confruntarea, cu stocul-scriptiCrdin evidenta tehnic-operativa a gestiunii, pe. care îl certifîcaprin semnătură iar in cazul in care se constatadiferente ia masurile ce se impun.pentru intrarea in legalitate;.

 • - Verifica datele de pe documentele-de recepție primite, luând masurile-ce se impun pentru diferentele constatate, daca- este cazul,, centralizează-lunar bonurile de. consum’ primite de la magazie iar la sfârșitul lunii emite cu ajutorul, pro gramului-informatic lucrările lunare.de închidere, respectiv registrul stocurilor la gestiunea de-materiale si obiecte?: de inventar;

 • - Operează- casarea obiectelor de inventar;.

 • - Este-membru. în comisia de verificare a-documentației și de. evaluare a ofertelor pentru licitații și în comisia-, de evaluare a ofertelor pentru achiziții prin cerere de ofertă la nivelul Administrației.pieteior;

 • - întocmește documentatiapentru întocmirea-dosareler in vederea acordării indemnizației pentru îngrijire- copil pană la 2/3 ani;

 • - .Colaborează la tinerea corecta si la zi a evidentei fînancîar-contabiie;

 • - Indosariaza cronologic documentele cu .care- lucr.eazaeau care ii sunt puse la dispoziție de către alte posturi, si supervizează arhivarea lor;

 • - îndeplinește toate atribuțiile cu caracter specific ce decurg din-prevederile legale in domeniul, fînanc.iăr-contabil precum si alte, atribuții ce decurg-din domeniul de activitate al Administrației Piețelor Sector'5

 • - Tine evidenta zilnica si lunara a veniturilor, pe surse de proveniența;

 • - Urmărește si tine evidenta-imobilizărilor corporale si necorporale, a mișcărilor mijloacelor .fixe pe. locuri de folosința, si pe fise de evidenta corespunzătoare, înregistrând si decontând in-cadrul termenelor- legale, cheltuielileprivind amortizarea, înregistrează operațiuni privind scoaterea din-funcțiune, a imobilizărilor corporale ;

 • - întocmește registrul, cu numerele de inventar a. mijloacelor fixe;

 • - Inregistieaza,documentele primare pentru acordarea vizei de control financiărpreventiv propriu in Registrul, -privind operațiunile prezentate la viza de control financiari*;

 • - înregistrează-corespunzător notele contabile in fisele contabile analitice si sintetice si efectuează analiză acestora,- introduce si verifica in programul- de coniabilita^ihregistrarile documentelor efectuate.de către alte posturi (notele contabile).;

 • - Efectuează cu ajutorul programului informatic Închiderea conturilor de venituri si cheltuieli, verifica si reglează balanțele de verificare lunare;

 • - Tine evidenta contractelor de închiriere a tarabelor pentru agentii economici, urmărește derularea acestora-in termen, conform prevederilor contractuale;

 • - Tine evidenta contractelor de rezervare a tarabelor pentru producătorii individuali, urmărește derularea acestora in termen, conform prevederilor contractuale, incaseaza taxele de rezervare pentru, producători si centralizează.zilnic chitanțele de încasare a taxelor de rezervare,prin borderouri de încasări zilnice,, pe care le. preda împreuna cu monetarul lâ casierie;

 • - Tine'evidentă analitica a conturilor clienti si debitori pentru, execuția- contractelor de- închiriere a tarabelor către agentii economici ( emitere facturi , evidenta încasări), întocmește confirmările de sold la închiderea exercițiului, pentru clienti si debitori din contracte de rezervare tarabe agenti economici; - Efectuează somarea in scris a titularilor de contracte de închiriere care au restante la plata;

Participa la inventarierea generala si a. lucrărilor de investiții;

 • - Constituie, urmărește si restituie .garanția de buna execuție in condițiile prevăzute, in contractele derulate;

 • - Verifica si. vizează zilnic hordero.urile dedepunere. a încasărilor din piețe, asigura depunerea zilnica, a incaș arilor efectuate,. asigura respectarea prevederilor legale si aplicarea-corecta a taxelor si- tarifelor; - Tine evidenta contabila .si asigura decontarea cheltuielilor finanțate din fonduri cu destinație speciala, stabilite potrivit legii;

 • - Tine evidenta sintetica si analitica, a furnizorilor;

 • - Colaborează la tinerea corecta și la zi a evidentei financiare si contabile;

 • - Indosariaza cronologic documentele cu care lucrează sau careii sunt puse la dispoziție de către alte posturi si supervizează arhivarea lor;

 • - îndeplinește toate atribuțiile cu caracter specific ce decurg din prevederile legale, in domeniul: financiar-contabîl-precum .si alte atribuții ce decurg din domeniul de activitate-al Administrației Piețelor Sector 5;

Atribuțiile principale - Casier

 • - Răspunde- de tinerea corectă si lă zi a. evidentei primare privind activitățile de încasări si plati prin casierie;

 • - întocmește corect si la zi registrul de casa si înscrie operațiunile efectuate pe baza documentelor .justificative,, in. conformitate, cu dispozițiile legale, fara corecturi, Ștersături sau tăieturi, iar daca.se fac totuși,, din gresala, suma greșit trecuta sebareaza cu o linie si se. semnează de către casierul care a efectuat corectura;

 • - Distribuie cu forme legale materialul.deAMoare si chitanțiere cu regim special si tine, evidenta operativa a ..acestui materiala chitanțelor de casierie precum și a necesarului acestora, preda personalului încasator chitanțiere, pe baza de semnătura, prețuind cotorul celui anterior nu eliberează alt chitanțier pinala epuizarea celui? anterior'decit. in cazul in care chitanțierul aflat la utilizator nu are file, suficiente pentru activitatea de-încasare din ziua următoare.), primește zilnic de la personalul-încasator si verifica numerarul, monetarele-si chitanțele, pe baza borderoului-monetar, care -servește Ia justificarea modului de utilizare a materialului' de valoare si cu regim special;.

 • - Lunar întocmește consumul de chitanțiere șt material de valoare ;

 • - Efectuează operațiunile cu Trezoreria Sector 5 ( ridicare extrase de cont si acte anexe* depuneri încasări si ridicări numerar Pțc), verifica.seturile dedocumente pentru plățile electronice si tine legătură cu băncile si cu CEC in ceea ce privește atribuțiile ce-i revin;

 • - întocmește zilnic situația disponibilului in numerar al instituției;

 • - Incaseaza sumele de bani de. la clienti si personalul-incasator din piețe, prin numărare faptica, in prezenta acestora;

 • - Respecta plafonul de casa, plafonul de plati/zi si încasarea maxima /clîenti, conform legislatiei in vigoare;

 • - Asigura plati in numerar aprobate de persoanele in drept si întocmirea completa si corecta a documentelor cerute de lege;

 • - Are obligația de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispoziția organului de control a tuturor documentelor contabile, evidentelor-si a oricăror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care ie deține;

 • - Respecta cu strictele procedurile, de lucru, asigura secretul si securitatea valorilor si actelor de evidenta;

 • - Indosariaza cronologic documentele cu care-lucrează sau care ii sunt puse la dispoziție de către alte posturi si supervizează arhivarea lor;

- îndeplinește toate atribuțiile cu caracter specific ce decurg din prevederile legale in domeniul financiai-conțabiî precum sfialte atribuții ce decurg din .domeniul de activitate al Administrației Pieței or.Sector 5'

Atribuirile principale - Consilier Juridic

 • l . Asigură::ș.i .răspunde .de-respectarea legalității în' desfășurarea activității Administrației Piețelor;

 • 2 Asigură.și răspunde de apărarea intereselor .patrimoniale și. nepatrimoniale proprii, activității Administrației Piețelor;.

*                               ?              r •

 • 3 Asigură acordarea asistentei de specialitate compartimentelor de lucru din cadrul Administrației Piețelor, în relațiile cu terții, în legătură cu activitatea Administrației Piețelor;

 • 4 Avizează din punct de vedere juridic proiectele de contracte- de convenții și alte acte încheiate, sau-emise--de-Administrația Piețelor și semnează contractele și convențiile încheiate, în condițiile în care acestea.îndeplinese condițiile legale;

 • S .Asigură/reprezentarea Administrației Piețelor în fațajnrianțelor de judecată.și. a celorlalte organe de justiție^ precum și în raport cu persoanele juridice- și fizice în -cauzele de interes - ale. Administrației Piețelor;.

 • 6 ,Introduce acțiuni, apeluri, recursuri- sau căi- extraordinare de. atac, plângeri, cereri de executare, formulează întâmpinări,, memorii, și alte...acte, procedurale, îh scopul apărării și valorificării drepturilor Administrației Piețelor, în baza dispoziției Directorului General.

 • 7 .Asigură luarea măsurilor pentru încasarea creanțelor, în care, scop, solicită organelor competente aplicarea măsurilor asigurătorii titlurilor executorii, și punerea în executare a acestora;

 • 8 .Colaborează cu Biroul Juridic din cadrul Primăriei, pe. tot parcursul procedurii de executare a creanțelor;                                                 . ’

 • 9 . Conduce registrul general al oficiului juridic și completează la zi fazele procedurale, hotărârile, pronunțate,, titlurile executorii obținute pentru fiecare litigiu-în-parte;

L0‘: Avizează.pentm legalitate, dispozițiile elaborate de:conducețea Administrației Piețelor in contextul prevederilor legale;.

1.1 .Tine evidența actelor normative publicate în M.O., comunică compartimentelor interesate prin șeful acestora, informațiile privind aplicarea prevederilor legate ce revin din acestea;;

Atribuțiile principale - Inspector resurse umane:

 • - propune Directorului General al Administrației Piețelor: proiectul de state de personal, structura organizatorică, numărul de .personal în cadrul fiecărui compartiment de lucru al Administrației Piețelor,, fișele posturilor și salarizarea acestora;

 • - in baza organigramei, aprobată de Consiliul Local, întocmește statul de funcții, respectând criteriile de gradare și nomenclatoarele de funcții;

 • - întocmește rapoarte de specialitate pentru plata concediilor de. odihnă și concediilor de boală;

 • - Întocmește rapoarte de specialitate pentru premiile acordate m cursul anului, la propunerea șefilor de compartimente și cu aprobarea conducerii;

-întocmește' rapoarte, de specialitate pentru sumele cuvenite, realizării unor .activități m- interesul Administrației Piețelor, cum ar fi organizarea licitațiilor pentru închirieri spații, achiziții' de- lucrări: etc.;.

 • - efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, pensionarea sau încetarea contractului de muncă pentru personalul propriu,. în limita și cu. respectarea reglementărilor legale;

 • - asigură organizarea .în luna decembrie, pentru' anul următor, propunerile privind, programarea concediilor de odihnă,, pe care o supune spre aprobare Directorului General.

 • - întocmirea formelor de angajai# (completare de formulare contract individual de munca,, fișa cu datele personale,etc.) si verificarea ca-in-. dosarul personal sa existe fisa medicala eliberata de medicul' de medicina muncii, repartiție de la șomaj si toate celelalte acte care, trebuie sa existe in dosarul •oricărui                                                                                          angajat;

 • - întocmirea formelor de desfacere, a contractului individual de munca (dispoziție de desfacere a contractului individual de munca, nota de lichidare); -• înregistrarea contractului individual de munca, deciziei de desfacere a contractului individual de munca =sau orice alte modificări survenite, in contractul de munca ai angajărilor în REVISAL - in cazul renegocierii unor clauze din contractul' individual de munca, la dispoziția conducerii, întocmirea adresei de înștiințare a salariatului cu privire Ia modificările care se intenționează- .sa se aduca la acesta (contract individual de munca), conform Codului Muncii; - înregistrarea in registrul de evidenta al salariatilor a tututror schimbărilor survenite, in situația angajatilor conform legilor si instrucțiunilor in vigoare; -evidenta           si           pastrarea           dosarelor           de           personaj;

 • - întocmirea dosarelor de pensionare conform legislației in vigoare, pentru angajatii instituției; care solicita                                                                                       aceasta;

eliberarea, de adeverințe solicitate de- salariati pentru medicul de familie sau alte' motive; - eliberarea de adeverințe pentru grupa de munca si sporuri pentru foștii angajati ai 'instituției precum si pentru- cei plecati in străinătate.in conformitate, cu datele extrase din dosarele personale si conturile existente-                                           in ’                                    arhiva;

- întocmirea pe calculator si redactarea de adeverințe, formulare si alte acte specifice biroului; - executarea altor lucrări privind evidenta de -personal, la solicitarea superiorului direct

V.Atribuții principale - Director Marketing:

1 .Coordonează și îndrumă întreaga activitate desfășurată în toate piețele;

 • 2 .1ntocmește. documentația necesară, obținerii și vizării anuale la termenele scadente a autorizațiilor de funcționare a piețelor;

 • 3 -. Urmărește și verifică modul de exploatare a cântarelor pe piețe, predarea și primirea acestora, stabilește împreună cu-administratorii depiețe necesarul de mijloace de măsurare, ia măsuri de reparare și întreținere a acestora în colaborare cu compartimentul tehnic.

 • 4 .Urmărește folosirea și exploatarea rațională a clădirilor, .instalațiilor, dotărilor, mijloacelor fixe și obiecte de inventar, coordonează mișcarea acestora de la un loc de folosință la altul întocmind formularele de predare - primire (bonuri de mișcare) pe responsabili;

 • 5 .Coordonează desfășurarea activității de curățenie la nivelul serviciului public Administrația Piețelor și urmărește respectarea contractelor de. prestări servicii, în aceșt.sens.

 • 6 .Colaborează cu Poliția și Poliția Locala pentru .desfășurarea de controale tematice în perimetrele piețelor, conform programărilor și protocoalelor perfectate, în acest sens.

 • 7 .Prezintă lunar directorului General planificarea activității de îndrumare- și coordonare a administratorilor de piețe.

 • 8 firopune Directorului General măsuri pentru îmbunătățirea activității în piețe.

Atribu-țiilciprincipale- Administrator piață;

1,. Asigură eliberarea cântarelor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare,, urmărind 'încasarea cotectă..a taxelor aferente-^i permiterea folosirii platoului pieței numai de către persoanele autorizate,; XAsigură rezervarea meselor, tonetelor pe bază de Contract

.^Urmărește respectarea sectorizării platoului pieței potrivit aprobării conducerii Administrației. Piețelor; interzicereacomeicializării oricăror produse.(ciuperci, semințe și material saditor,. produse, de origine animală, etc.^ fără documente legale.

4.Verîfică certificatele de producător precum și existența documentelor necesare pentru desfășurarea comerțului

51Cooperează cu persoanele, cu atribuții de control în- sensul- stabilirii cazurilor și cauzelor m care-casierii.- încasatori nu au procedat la taxarea corectă, procedând împreună cu inspectorul de personal Ia întocmirea procesului verbal de constatare;.

6-.Pune: la dispoziția- organelor competențe-de control și îndrumare a.Registrului unic de control.

7.Sez preocupă de realizarea integrală a veniturilor din perimetrul pieței prin încasarea. în totalitatea.a taxelor legale.

Constată și propune contravențiile pentru nerespectarea prevederilor legale în condițiile, actelor normative în vigoare;

Răspunde de activitatea de curățenie din cadrul-pieței pe care o gestionează, planifică și- controlează activitatea muncitorilor necali-ficati.

Verifică activitatea desfășurată de către agenții de paza în cadrul pieței.

Atribuțiile principale - Magazioneri încasatori.

ggșfioneazabunurile materiale. încredințate de către Administrația Piețelor sector 5,care prin folosirea lor aduce realizarea planului de venituri;interzice accesul altor persoane in afara celor din structura pieței-,in locurile de păstrare a materialelor si in magazia de ciniare;

® asigura încasarea corecta si la zi a .taxelor si tarifelor pe baza de. documente legale de la toti agentii economici si producătorii particulari care de'sfăăO-ara acte de comerț în perimetrul pieței agroalimentare;.

« incaseaza-zilnic taxele legale prevăzute pentru închirierea materialelor din dotare: cant-are,greutati,halate, etc.iar sumele încasate le-depune cu borderou zilnic la casieria Administrației, cu viza șefului de piața;

 • • primește,recepționează si ia masuri de depozitarea bunurilor din dotare ce se folosesc in scopul

bunei desfășurări a activitatii comerciale din- piața;.

 • • răspunde de cei care desfac brinzeturi si came sa poarte halate albe curate;

 • * întocmește chitanțe pentru încasarea prestațiilor de servicii conform metodologiei stabilite, de Administrația piețelor sector 5 si pentru. încasarea taxelor forfetare; răspunde de respectarea dispozițiilor directorului economic cu privire la termenul, timpul si modul de depunere- a sumelor încasate, la casieria centrala a unitarii;

® răspunde de gestionarea materialelor cu valoare încredințate

 • • asigura producătorilor agricoli si celorlalți solicitanti,prin plata legala,obiectele de inventar de care au nevoie;

« ia masuri pentru restituirea obiectelor închiriate;

sesizează șeful, de- piața de lipsa cantitativa sau nevoile pentru reparat a obiectelor de inventar .ce sunt folosite •pentru buna .desfășurare a activitatii comerciale in piața;.

• zilnic,la terminarea programului efectuează inventarul1 îngrijindu-se pentru'- intrarea in magazie a tuturor materialelor inchiriafeiîar pentru cele lasafe după închiderea pieței sa procedeze îa aplicarea taxelor legale prin detașarea chitanței de încasare eu data, pentru ziua urmatoarepn eyențualita.țea dispariției sau degradarea dnorobiecte; din pîata,anunta șeful de piața, care procedează ia .urmărirea producătorului;

'•- predar.ea. intre magazineri, se face pe .feazâ de pro.ces verbal intocmit,cmd este cazul,cu menționarea minusurilor sau a plusurilor existente in magazie,;

 • • trimestriăl^executa împreuna cu șeful pieteginventarul general al obiectelor din gestiune: si face propuneri- pentru scoaterea din uz prin casare,declasare sau. trimiterea la reparat a obiectelor necorespurizatoare;

este obligat sa se supună tuturor controalelor ce au drept scop inventarierea sau verificarea obiectelor detinațoarea. mărcii de stat (cintare; greutati,aparate de masura.si control);

 • • are obligația de a sesiza-, șeful, de plata pentru- luarea de masuri de securitate a încăperii unde sunt depozitate obiectele de inventar ce le are in gestiune;.

 • « este obligat- sa declare Ia intrarea iel serviciu, sumele de- bani- personali,pentru a nu fi confundate Cu valorile-încasate din taxe prestări servicii si sa le păstreze separat;

 • • răspunde de tinuta de serviciu, avînd ..obligația de a purta echipament de luciu si ecuson •;

magazinerul.este.-ajutorul direct al șefului de piața si preia atributiunile acestuia in timpul cat absentează;

 • « îndeplinește orice, alte, sarcini trasate de conducere ;

 • « colaborează cu celelalte compartimente- ale Administrației Piețelor sector 5

CAPITOLUL TV TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ

Art.18,. In scopul sporirii gradului de responsabilitate-al instituției față de cetățean,., ca beneficiar al deciziei administrative respectiv, în scopul stimulării participării active a.cetățenilor și' a. asociațiilor legal- constituite în procesul de luare a deciziilor administrative cu referire expresă la cele care'vizează organizarea și desfășurarea activități în centrele publice de desfacere - piețe vor fi întreprinse următoarele:

.- informareașîh prealabil, din oficiu- a persoanelor asupra problemelor de interes public și a proiectelor de acte-normative care urmează a fi dezbătute de autoritatea publica locală;

 • - consultarea cetățenilor - utilizatorilor piețelor- la inițiativa Administrației Piețelor, -în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative care urmează a reglementa desfășurarea activității comerciale și de prestări servicii în centrele publice de desfacere -piețe;

Artl9. Procedura participării cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul elaborării proiectelor de acte normative constă:

 • - m-cadrul procedurii- de. elaborare a proiectelor de acte normative, Administrația Piețelor va publica și afișa într-un spațiu accesibil publicului anunțul referitor la această acțiune-.

 • - anunțul referitor la elaborarea proiectului de act normativ va fi adus la cunoștința publicului conform alineatului precedent cu cel puțin 3.0 de zile .înainte de supunerea spre analiză, avizare-și adoptarerie-către autoritatea publică.

Anunțul va cuprinde: o notă de -fundamentare, o expunere de motive privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul limită, locul--și modalitatea în -.oaie-, cei interesați pot trimite în scris propuneri, .Sugestii, opinii- cu- valoarea.. de .recomadare privind proiectul’ de act normativ.

 • - Persoana desemnată de -către- conducătorul insrituțieireșponsabilă pentru, relata C^.;Soeietateă civilă va primi propunerile., sugestiile și opiniile persoanelor- interesate cu privire- la proiectul de act normativ propus-, infern termen de lo -zilerie la .data-publicării’-ânunțiiIUL

 • -• Proiectul,                    va transmite spre.analiză și .ăv-izareautorității publice-.ib.cale'm

scopul adoptării, numai după defînifivarepe.bâza; observațiilor^            formulate- de persoanele

.interesate..

Art.20. In căzui reglementării, unei situații care, din .cauza circumstanțelor-sale excepționale, impune adoptarea, de; soluții imediate, în. vederea evitărirunei grave atingeri aduce interesului, public-,, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare.

Administrația Piețelor va întocmi .anual- un- -raport’ privind transparența decizionali care va ■cuprinde cel. puțin următoarele elemente:

număruitoțal al recomandărilor primite activității comerciale a utilizatorilor piețelor;

 • - numărul'total ai recomandărilor -incluse în proiectele de acte normative și în conținutul deciziilor luate;

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA COMERȚULUI ÎN CENTRELE PUBLICE DE DESFACERE

Art. 2,1. Utilizatorii piețelor sunt:

 • - orice persoană juridică -care- desfășoară acfivitate-de comercializare ou amănuntul a produselor;

 • - asociațiile familiale, precum și persoanele juridice autorizate, inclusiv meșteșugarii;

 • - producătorii agricoli individuali și asociațiile acestora, care își comercializează propriile, produse agricole?, și agroalimentare;

 • - persoanele fizice care- își. vând ocazional bunurile- proprii în piețe organizate în acest scop.

 • 1. -Forme de comeț specifice zonelor publice.

Art22. Comerțul poate fi desfășurat-- în- zone (centre) publice de desfacere, piețele- locale, precum și în perimetre teritoriale delimitate-de Sectorul 5, special amenajate pentru desfășurarea unor-activități de- comerț cu amănuntul sau prestări de- servicii..

Art.23.(l). .Tipurile depiețe ce se-organizează-în zone (centre) publice de desfacere în. Sectorul 5- sunt:

 • a) piețe agroalimentare - ansambluri sau în unele cazuri numai locuri special amenajate, organizate pentru aprovizionareapopulației cu legume, fructe, lapte și produse lactate, came și preparate din came, miere# produse conservate, pește, flori, semințe, material săditor, cereale, păsări, și. animale mici și alte asemenea, precum și unele articole de uz gospodăresc, realizate de mica industrie. sau mici meșteșugari precum și alte articole nealimentare- de cerere curentă;

 • b) piață mixtă. - structuri de vânzare -destinate comercializării produselor și serviciilor specifice-piețelor agro-alimentare-, târgurilor si flori;

 • c) . piața volantă - amplasată după necesitățile locăle-cu. durată limitată de

funcționare în timpul zilei;

(.2), Tipurile ■de piețe prevăzute al' alin. 1 serfegăsesc în cuprinsul prezentului Regulament sub denumirea.de "piață".

 • 2. Piețe: tipodimensiuni și amplasare.

Art.24.(l) Piețeledin Sectorul 5, sunt amplasaterin marile cartiere.

 • (2) Serviciul public Administrația Piețelor. Sector 5- are în componeneță următoarele tipuri de. piețe, astfel:

 • a) piețe agroalimentare, organizate în număr de 4, cu perioadă de funcționare zilnică •respectiv:

 • - Piața Rahova situata in Sos Alexandriei nr. 3-5

 • - Piața Ferentari situata in Calea Ferentari nr 146

 • - Piața 1’3 Septembrie situata in Sos Antiaeriana nr 6

 • - Piața Gotroceni situata in Str Sf Elefterie. nr 51

b.) Piața flori- unde se pot comercializa, in principal flori si produse destinate sectorului floricol.

 • c) Piața Volanta

Art25.. Pentru, amplasarea și realizarea de noi piețe, propunerile Administrației Piețelor se vor axa pe următoarele principii:

 • - încadrarea,, inclusiv din punct de vedere constructiv, în planul general de urbanism;.

 • - accesul, facil al populației în piață;

 • - asigurarea, de- legături eu arterele principale de acces;

 • - asigurarea unui spațiu corespunzător pentru desfășurarea întregii activități în orice anotimp;

 • - asigurarea locurilor de. parcare pentru autovehicole și vehicole cu semnalizările corespunzătoare și în.mod organizat;

 • - existența, după caz, -a spațiilor de depozitare,, a mărfurilor și echipamentelor, necesare în dotarea piețelor;

ArL26. La propunerile pentru realizarea de nof piețe agroalimentare, în afara necesității încadrării în planul de urbanism al sectorului, se ține- seama de amplasarea acestora în zonele cu o densitate mare de locuitori, de artere de circulație majoră, de artere, de acces sau puncte de convergență ale traficului pietonal.

Art.27. Pentru realizarea de noi piețe, exploatarea și administrarea judicioasă a celor existente, în scopul satisfacerii interesului public, Administrația Piețelor, cu aprobarea organului ierarhic superior - Consiliul Local al Sectorului 5, poate coopera, respectiv colabora, cu persoane juridice- din sectorul privat autorizate pentru atingerea acestui deziderat.

 • A rt.28. Piața poate funcționa numai în baza unei autorizații eliberate de autoritatea publica locală - primar, după obținerea avizelor legale.

CAPITOLUL VI

CCWjS DETUNOgONARE. AOTJELCM

,ArL2:9.. Administratorul pieței asigură- buna funcționale a acesteia, cu. respectarea- următoarelor principiu-.-

 • a) . .Ansamblul, fîecăreipiețe se constituie: dinfr-unplatou acoperitisau-descoperit,. dimensionat în raport cu un ănumit.număr de tocuri deyâuzare .pentruproducători și oomercianți-,.preWi- șî,. unde-este cazul, cu hale, structuri de vâhzarej exploatate de persoane fizice autorizate, asociații familiale sau jUridice-;;

 • b) Platoul pieței este O' platformă asfaltata, și amenajată, cu posibilități de- controlare a. mărfurilor șî produselor care, intră îh piață, cu utilități, dotare Și echipare corespunzătoare desfacerii •mărfurilor,, instalații sanitare, -electrice* de. apă potabilă și canalizare, mobilier specific,; copertine, punct. gu mijloace inițiale de'intervenție pefifruPSI* punct de. colectare a deșeurilor rezultate, din. activitatea comercială, grup sanitar, etc;

 • c) Mobilierul din dotarea. platburilpr,. în măsura aplicării programului -de sistematizare- și modernizare, apiețetorj șăăerfeălizeze prin achiziția tarabelor din-fibra fie sticla sauconstruirea de mese din plăci de beton mozaicat,: fixate pe- schelet metalic sau postament din beton, având prevăzute sub •hiaturi spații- de păstrare, a. mărfurilor,, cu posibilități de aerisire,. închidere și protecția acestora,

d); în funcție de specificul fiecărei piețe și a produselor ce se comercializează prin- grija. AdministrațieiRicțelor seva -face sectorizareape grupede produse, în relații compatibile.de Vecinătate, .cu asigurarea- de utilități și dotări adecvate. Comercializarea, produselor de uz gospodăresc nu poate depăși 10 % din suprafața platoului, cu respectarea nomenclatorului de produse aprobat.

 • e) Comercializarea laptelui și.a produselor Iaetate: se face numai in spatii special amenajate acestui scop, cu asigurarea conditutofilegai&dc igiena;'.

' f) Iii spatiile proprii din. hală, sau alte construcții special' amenajate, se va face, vanzarea ■produselor agroalimentare specifice; carnea preparate din came* peste proaspăt si congelat, oua, brânzeturi, conserve si semiconserve de orice feT Legume-fructe, fiori/ etc., si vor fi dotate astfel Încât •șa> fie asigurate normele de igiena ih vigoare.

Art.30'.(I) Prin îndeplinirea programelor de modernizare aprobat, piețele sunt- dotate după caz, cu toate serviciile care facilitează- desfășurarea locurilor de. vânzare, și de tipul de. piața, respectiv cm

 • - depozitarea, de- mărfuri și. ambalaje;

 • - păstrarea, și închirierea cântarelor;

 • - locuri pentru-, amplasarea- cântarelor de control;.

 • - bazine pentru spălarea produselor;

 • - atelier de întreținere.și reparații a instalațiilor electrice, termice, frigorifice și de apă;

 • - punct sanitar deprim ajutor;

 • - birou administrativ;

 • - punct destinat activităților organelor de control;

 • - spații pentru păstrarea, materialelor de întreținere și curățenie;

 • - spații de parcare;.

 • - punct de strângere a deșeurilor;.

 • - punct cu mijloace de primămtervenție pentru PSlj

 • - formație de pază;-.

 • - WC-uri publice;

 • & ftincpcde necesitățile-c^ se vor crea, -ca -urmare-a modernizării piețelor, a pretențiilor și. dorințelor majore, ale p^ticipanților la activitatea piețelor, Administrația Piețelor, în rap.ort de ppsrbiH^i va realiza șiăfe servicii- m baza-unor atribuții specifice.

ÂFt3L Activitatea- de.alimentație publică în incinta piețelor, se va permite, a fi realizată numai prin, unitățile specializate, și clasificate, potrivit legii, autorizate de. Primăria Sector 5.

ArO2. Asigurareainipimățiilor de;piață privind oferta,, prețurile practicate,, etc;, se face mimai prin personalul împuternicit pentru acest scop.

Anț.33; .ConsiM iLpcal, pfin.h.otărâre, stabilește taxele- și tarifele pentru utilizarea locurilor' publice de desfacere - piej^ iar Administrația piețelor va asigura informarea corespunzătoare a utilizatorilor pieței, prin afișărea.acestor taxe și tarife în locuri vizibile, ușor accesibile utilizatorilor.

Art.34. Programul do funcționare stabilit de- conducerea Administrației Piețelor, va fi afișat la fiecare, piață, în- loc vizibil, de regula în apropierea sediului..

Arfi35. Administrația Piețelor va asigura, pentru atribuirea în folosință producătorilor agricoli care comercializează legume,: fructe, cereale și semințe un număr de cântare, în stare de funcționare egal cu cel al locurilor de-vânzare destinate acestora din cadrul pieței.

Art.36. Pentru desfășurarea unui comerț civilizat și pentru menținerea unor raporturi corecte între- utilizatorii pieței și consumatori, Administrația Pieței are obligația:

 • - să asigure verificareaperiodică din punct de vedere metrologic a cântarelor pe -care le oferă spre'închiriat utilizatorilor pieței;

 • - să controleze dacămijloacele de măsurare din proprietatea utilizatorilor pieței sunt verificate, din punct de vedere metrologic și -să interzică folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în. vigoare-

 • - să asigure gratuit cântare de control, verificate metrologic conform actelor normative în vigoare, pentru verificarea de- către, cumpărători a corectitudinii cântăririlor.

Art.3X. Salubrizarea piețelor se efectuează zilnic și ori de câteori este- nevoie

Dreptiirile și obligațiile-utilizatorilor piețelor

Art.38. ® Activitățile de. comercializare și de prestări- de servicii în piețe sau din cadrul piețelor se realizează numai în spațiile- și .în- structurile de vânzare destinate comercializării produselor și serviciilor, de piață, atribuite comeicianților/producătorîlor-agricoli individual'i/pres-tatorilor de-.servicii-de- piață..

 • (2) Comercializarea, produselor agro alimentare de către producătorii agricoli, precum și comercializarea celorlalte produse se fac numai în spațiile destinate acestui scop.

Arf.39-; Comercianțîi persoane, fizice autorizate, asociațiile familiale sau persoanele Juridice, precum și producătorii agricoli individuali sau asociațiile acestora care vând în piață, sunt obligați să dețină documentele care atestă calitatea de producător/comerciant acordate conform legislației în vigoare.

Art.4(L (1-)- Utilizatorii piețelor sunt obligați să respecte legislația în vigoare în domeniul comercializării-produselor și serviciilor, de. piață, precum-și în domeniul protecției consumatorilor.

 • (2) Se interzice cedarea folosinței structurilor de vânzare deținute prin contract de. închiriere sau asociere cu administrația pieței, prin orice forme de contracte cu terți, precum și a locurilor de vânzare atribuite producătorilor agricoli sau comercianților de produse de uz gospodăresc.

(3 J Utilizatorii pieței voi? efectua cântărirea sau măsurarea mărfurilor numai cu mijloace de măsurare legale, verificate metrologic..

Art41. Utilizatorul autorizat să desfășoare activitatea de comerț sau prestare de servicii în piețe, exploatează spațiile pe. care le ocupă, pe propria răspundere.

Art.42. Este interzisă vânzarea în piață a substanțelor toxice, inflamabile sau explozive, precum și a armelor de foc și a muniției.

Art.43. Fiecare utilizator al pieței va păstra curățenia în perimetrul în care își desfășoară activitatea și va aduce la îndeplinire dispozițiile legale referitoare la situațiile de urgență (P.S.I.) în spațiul alocat desfășurării activității.

Art.44. Utilizatorii piețelor au următoarele drepturi:

 • a) să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piață;

 • b) să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administrația pieței cântare verificate metrologic;

 • c) să aibă acces gratuit la cântarul de 30 kg. la o singură cântărire;

 • d) să poată practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

 • e) să aibă acces la toate serviciile oferite de Administrația pieței;

 • f) să fie informat asupra perioadei și orarului de funcționare a pieței;

 • g) să se adreseze pentru orice problemă, în legătură cu buna desfășurare a activității lor

Administrației Piețelor Sector 5 și Poliției Locale.

DISPOZIȚII FINALE

Art.45..Extrase din Regulamentul de organizare și funcționare a piețelor Sectorului 5, referitoare la obligațiile și drepturile utilizatorilor se vor afișa în perimetrul birourilor existente în fiecare piață

Art.46..Administrația Piețelor, va sprijini organele de control autorizate în activitatea acestora.

Art.47..Nerespectarea de către Administrația Piețelor sau de către oricare lucrător din cadrul acesteia, a atribuțiilor și a responsabilităților ce îi revin din prezentul Regulament, atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, potrivit legii.

Art.48.Patrimoniul Administrației Piețelor este indivizibil, netransmisibil și garantat de lege.

Art.49.Terenurile ocupate de piețe aparțin domeniului public, ele nu pot fi scoase din circuitul civil, dacă legea nu prevede altfel, iar dreptul de proprietate asupra acestora este imprescriptibil.

Art.50.Prevederile prezentului Regulament, se completează și /sau se modifică cu actele normative în vigoare.

ANEXA NR. 4 la H.C.L. Sector 5 Nr. J/" /il.02.2021

GRILA DE SALARIZARE

Nr. crt.

Compartiment funcții

Nivel Studii

Nr. Personal

SALARIUL ÎNCADRARE fara SPORURI

1

Director General

S

1

8500

2

Director Administrativ

s

1

6400

3

Sef Serv. Administrativ

s

1

4300

4

Secretara

M/S

1

2300

5

Muncitori Calificati

G/M

7

2300

6

Muncitori Necalificati

-

2

2300

7

Șofer Mecanic Auto

M

2

2300

8

Sef Birou Achiziții, Investiții, Licitatii

S

1

4500

9

Referent Achiziții

M

1

2800

10

Director Marketing

S

1

5000

11

Administrator Piața

M/S

6

2500

12

Administrator Piața

M/S

1

3000

13

Administrator Piața

M/S

1

3200

14

Muncitori Necalificati

-

23

2300

15

Sef serv. fin. — contab -salarizare

S

1

3500

16

Magazioneri - încasatori

M/S

13

2300

17

Contabil

M/S

2

2800

18

Casier

M/S

1

2300

19

Consilier Juridic

S

1

4000

20

Inspector Resurse Umane

M/S

1

3500