Hotărârea nr. 26/2021

Hotărârea nr. 26/11.02.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltarea Regională București-Ilfov. .

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din

Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub Nr. 103309/21.12.2020 și Raportul de specialitate al Serviciului Evidență Acte Administrative înregistrat sub nr. DATJ 110/21.12.2020;

Ținând cont de adresa Nr. 11836/17.12.2020 emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, transmisă și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub Nr. 103100/18.12.2020;

Luând în considerare Avizul Comisiei Juridice, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice și Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(6) din Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul ale art. 139 alin.(l), art. 140 alin.(l), art. 166 alin.(4) și art. din 243 alin. 1 lit.(a) din O.U.G. Nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l - începând cu data prezentei, se desemnează dl Popescu Cristian Victor- Piedone - primar al sectorului 5, reprezentant (membru titular) al Consiliului Local Sector 5 în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.

Art.2 - începând cu aceeași dată, se desemnează dl Cârlogea lulian-Constantin- Administrator Public al sectorului 5, membru supleant în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, care va reprezenta Consiliul Local Sector 5 atunci când membrul titular nu poate participa la ședință.

Art.3 - Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri, se abrogă.

Art.4 -Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și persoanele nominalizate la art. 1 și art.2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează pentru legalitate, p. Secretar General Sector 5, Florin Mănuc

Nr. /11.02.2021