Hotărârea nr. 24/2021

Hotărârea nr. 24/28.01.2021 privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 5

Având în vedere Referatul de Aprobare al Primarului nr. 22389/18.01.2021;

Având în vedere Raportul de Specialitate întocmit de Direcția Generală de Poliția Locală nr. DGPL 37/18.01.2021;

Luând în considerare Avizul Comisiei Juridică de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice și Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

Având în vedere propunerile domnilor consilieri Ducuță Alexandru, Melnic Contantin Ion, Nicolaidis Mircea Horațiu, precum și propunerea doamnei consilier Gomeanu Mihaela;

Ținând cont de rezultatul votului consemnat în Procesul Verbal al Comisiei de numărare a voturilor precum și rezultatul votului consemnat în procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor;

în conformitate cu prevederile art. 28 și art 29 din Legea poliției locale nr. 155/2010 și ale art. 58 și art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (6), art. 140 alin.(l), art. 166 alin. (2) lit. I) și art. 243 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data prezentei se modifică componența Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 5, după cum urmează:

  • - Primarul sectorului 5;

  • - Șeful/reprezentantul Poliției Sectorului 5;

  • Șeful/Directorul General al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5;

Secretarul General al Sectorului 5;

consilier local sector 5 - Bîrsan Mihai;

consilier local sector 5 - Țigănuș Marian;

- consilier local sector 5 - Laslo Mihail Cristian.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 46/28.02.2018 rămân neschimbate;

Art. 3. Primarul Sectorului 5, membrii Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 5, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează pentruMesilitate, p. SECRETAR GENERAL șk(ț TOR 5

DRAGNE/. F LO RIN A