Hotărârea nr. 23/2021

Hotărârea nr. 23/28.01.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Hotărâre

privind alegerea doamnei Pop Claudia Ramona președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului sectorului 5 înregistrat sub nr. 23935/21.01.2021 precum și Raportul de Specialitate nr. DATJ 13/21.01.2021 întocmit de Serviciul Evidentă Acte Administrative-Directia de Asistență Tehnică și Juridică;

Luând în considerare Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

Ținând cont de propunerea domnului consilier Ducuță Alexandru precum și rezultatul votului consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.01.2021;

în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) și (4), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1) și art. 243 alin. (1) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se alege doamna consilier Pop Claudia Ramona președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu data de 08.02.2021.

Art.2. - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative și persoana nominalizată vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează pentru^legalitate,

p. SECRETAR GENERAL FLORINA


iCȚOR 5, Wgnea