Hotărârea nr. 21/2021

Hotărârea nr. 21/28.01.2021 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 5 a spațiilor verzi aflate în administrarea Administrației Lacurilor, Parcuri și Agrement București, conform H.C.G.M.B nr. 124/2010, privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea Consiliului Local Sector 5 în administrarea Administrației, Lacuri, Parcuri și Agrement București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 5 a spațiilor verzi aflate în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, conform H.C.G.M.B. nr. 124/2010, privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea Consiliului

Local Sector 5 în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București

Având în vedere:

  • > Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 22481/18.01.2021;

  • > Raportul de specialitate nr. DTVLLE 42/18.01.2021 al Direcției Generale de

Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5, Direcția Tehnică și Verificare

Lucrări Edilitare, Serviciul Verificare Lucrări Edilitare;

  • > Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

  • > Avizul Comisiei pentru urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului

public și privat al Sectorului 5, patrimoniului și fondului funciar;

  • > H.C.G.M.B. nr. 124/2010, privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi

din administrarea Consiliului Local Sector 5 în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București;

  • > H.C.G.M.B. nr. 186/2008, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București;

  • > O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

> Legea 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin.(l), alin (3), lit „g”, art. 140 alin. (1), art. 166, alin. (2) lit. „g”., lit. „o” și art. 243 alin. (1) lit. „a”, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local al Sector 5, a terenurilor cu destinația de spații verzi aflate în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2010, potrivit anexei nr. 1 și anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează pentru Regalitate, p. Secretar General al Sbetonului 5, Florina Dragnea

Nr. /28.01.2021

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 5 nr. Z28.01.2021

SPATII VERZI PE TRASEELE S.T.B.

Nr. crt.

Aliniamente

Suprafață(mp)

1.

Calea Rahovei - Bd. George Coșbuc

3232

2.

Șos. București - Măgurele

3500

3.

Calea 13 Septembrie - Bd. Libertății

4452

4.

Bd. Eroilor

3406

5.

Opera - Bd. Mihail Kogălniceanu

843

6.

Trafic Greu - Răzoare - C. Istrati

2538

7.

Panduri - Calea 13 Septembrie

2859

8.

Bd. Eroilor Sanitari

640

9.

Șos. Sălaj

1492

10.

Calea Ferentari

1203

11.

Str. Toporași

343

12.

Str. Mărgeanului

620

13.

Str. Buzoieni

452

14.

Str. Petre Ispirescu

850

15.

Prelungirea Ferentari

850

16.

Bd. Pieptănari

340

17.

Șos. Viilor

425

TOTAL

28.045

Nr. crt.

Peluze

Suprafață(mp)

1.

Str. M. Sebastian(Centrocoop)

3197

2.

Șos. Panduri - Calea 13 Septembrie

7114

3.

Bd. Libertății - Str. Izvor

3422

4.

Str. Prof. Dr. Ghe. Marinescu

3087

5.

Str. Mărgeanului

1428

TOTAL

18.248

Nr. crt.

Squaruri

Suprafață(mp)

1.

Antiaeriană - Str. Petre Ispirescu

548

2.

Piața M. Kogălniceanu

125

3.

Calea Ferentari

1286

4.

Str. Amurguluiv- str. Bachus

555

TOTAL

2514

Nr. crt.

Ansambluri

Suprafață(mp)

1.

Aliniamente+Peluze Academia Militară+ str. Carol Davila

3408

2.

Academia Militară

4307

3.

Opera Română

12047

4.

Piața Arsenalului + platbande central Calea 13 Septembrie

4854

TOTAL

24.616

TOTAL GENERAL                                    73.423 mp

Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 5 nr. /28.01.2021

SPAȚII VERZI AFERENTE STRĂZILOR AFLATE ÎN ADMINISTRAREA ADMINISTRAȚIEI STRĂZILOR

Nr. crt.

Locația

Suprafață(mp)

1.

Calea Rahovei - Bd. George Coșbuc

3232

2.

Str. M. Sebastian(Centrocoop)

3197

3.

Antiaeriană - Str. Petre Ispirescu

548

4.

Șos. Panduri - Calea 13 Septembrie

9973

5.

Șos. București - Măgurele

3500

6.

Calea 13 Septembrie — Bd. Libertății

4452

7.

Bd. Libertății - Str. Izvor

3422

8.

Bd. Eroilor

3406

9.

Str. Prof. Dr. Ghe. Marinescu

3087

10.

Opera - Bd. Mihail Kogălniceanu

968

11.

Trafic Greu - Răzoare - C. Istrati

2538

12.

Bd. Eroilor Sanitari

640

13.

Șos. Sălaj

1492

14.

Calea Ferentari

2489

15.

Str. Toporași

343

16.

Str. Mărgeanului

2048

17.

Str. Buzoieni

452

18.

Str. Petre Ispirescu

850

19.

Str. Amurguluiv- str. Bachus

555

20.

Prelungirea Ferentari

850

21.

Bd. Pieptănri

340

22.

Șos. Viilor

425

23.

Aliniamente+Peluze Academia Militară+ str. Carol Davila

3406

24.

Academia Militară

4307

25.

Opera Română(parc)

12047

26.

Piața Arsenalului + platbande central Calea 13 Septembrie

4854

TOTAL GENERAL                                     70.189 mp