Hotărârea nr. 20/2021

Hotărârea nr. 20/28.01.2021 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 88/30.09.2016 referitor la aprobarea Regulamentului de emitere și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 88/30.09. 2016 referitor la aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere:

  • • Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr.22316/18.01.2021 ;

  • • Raportul de specialitate nr. DADP 7/13.01.2021 întocmit de Biroul Autorizare Activități Comerciale - Direcția de Administrare a Domeniului Public - Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 ;

  • • Avizul Comisiei Privatizare, comerț, protecția consumatorului, relația cu patronatul și sindicatele.

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscal a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată;

Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, cu completările și modificările ulterioare;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 139/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiului București, începând cu anul 2021 ;

Legii nr. 24/2000 art. 58 și art. 59 privind normele de tehnică legislative privind elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, art. 139 alin. 1, art. 140 alin.l, art. 166 alin. 2 lit “ș” și art. 243 alin. 1 lit. “a”, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică Anexa 2 a H.C.L. Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările si completările ulterioare rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate și Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, p. SECRETAR GENERAL AgOTOR 5 FLORINA pRAGNEA

Nr. Q'O /28.01.2021

Anexă la H.C.L. Sector 5 nr._^^__/28.01.2021

Anexa 2 a H.C.L. S5 nr. 88/30.09.2016

ACORD DE FUNCȚIONARE

NR............................/......................................

în baza cererii nr...........și a H.C.L.S. 5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, se emite acordul de funcționare pentru:

..........................cu sediul în.........................................  înmatriculat la Registrul Comerțului sub nr.......................; CUI...........................

Activitatea (cod CAEN) autorizată este:........................................................ La sediul secundar din................................................................................. Orar de funcționare: ...................................................... DURATA VALABILITĂȚII ACORDULUI:....................... Alte mențiuni: Acordul de funcționare este valabil 12 luni din momentul emiterii, cu condiția valabilității documentelor depuse. Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea desfășurată și a regulamentului, atrage după caz, revocarea sau anularea acordului de funcționare și sancționarea conform legislației în vigoare. Acordul de funcționare se emite strict pentru obiectul și activitatea pentru care a fost solicitat.

VICEPRIMAR,

DIRECTOR GENERAL,


ȘEF BIROU

Autorizare Activități Comerciale,


CONSILIER JURIDIC,

(nume și prenume)

ÎNTOCMIT,


Nr. ort.

Nr. și data cererii de prelungire

Perioada de valabilitate

întocmit

Semnătura și ștampila

1.

2.

3.

4.

5.

PRE

EM