Hotărârea nr. 2/2021

Hotărârea nr. 2/07.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECT0R5


HOTARARE

Privind aprobarea acoperirii definitive din e,xcedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare

Ținând cont de Referatul de aprobare nr. 19476/07.01.202. a Primarului Sectorului 5 ;

Având in vedere Raportul de specialitate nr. 19477/07.01.2021 intocmit de Direcția Generala Economica ;

Luând in considerare Raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice;

Ținând seama de prevederile Ordinului nr. 3155//15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercițiului bugetar al anului 2020 publicat in Monitorul Oficial nr. 1245/17.12.2020, pct 15.16 „Stabilirea rezultatului execuției bugetului local”, pct 15.17 „înregistrarea in sistem informatic a operațiunilor prevăzute la pct 5.16” si pct 5.18 „Operațiunile de închidere a execuției bugetelor locale”;

Având in vedere H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003;

In temeiul art. 139, alin(3), lit. a) , art. 166, alin (2) , lit d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,

HOTARESTE

ART. 1 Se aproba acoperirea definitiva a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020, din excedentul bugetului local pe anul 2020, in suma de 31.751.677,26 lei.

ART.2 Primarul Sectorului 5, Direcția Asistenta Tehnica si Juridica - Serviciul Secretariat, Registratura si Arhiva, Direcția Generala Economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINȚI

CONTRASEMN/

p. SECRETAR GENE^

FLORINA Di

TSECIOR 5 .GNtA


Nr. 02   /^-^A-2021