Hotărârea nr. 19/2021

Hotărârea nr. 19/28.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Culturii nr. 37, LOT C – Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

Str. CULTURII nr. 37, LOT C - SECTOR 5, BUCUREȘTI

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 23196/20.01.2021 al Primarului Sectorului 5;

 • - Raportul de specialitate nr. 23209/20.01.2021 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

 • - Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de:

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. 103597/21.12.2020, redactat în conformitate cu prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 100/18.06.2020 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.;

Văzând documentele:

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 35/103598/21.12.2020 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 7697/21.05.2019;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

Ținând seama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, cu H.C.G.M.B. nr. 241/2011, cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012, cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015 și cu O.U.G. nr. 51/25.06.2018;

 • - Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare - art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e), art. 140 alin.(l), art. 166 alin. (2) lit. j) și art.243.alin.(l) lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

9

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Str. CULTURII nr. 37, LOT C -SECTOR 5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 35/103598/21.12.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, p. SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 5, FLORIN Ă\DRAGN EA

Nr.         /28.01.2021


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ARHITECT ȘEF


Ca urmare a cererii adresate de S.C. ROBMARIX COM S.R.L., cu domiciliul/sediul în Jud. Dâtnbov/ta, Târgoviac/Str. Matei Basarab nr. 95, înregistrată sub nr. 17758/25.02.2020 și completată cu nr. 28538/06.04.2020, în conformitate»cu prevedenle Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ nr.

pentru

P.U.D. - Str. Culturii nr. 37, LOT C

Construire 2 locuințe individuale cuplate, tip duplex, P+1E+M

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 300,00 mp, proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 217501, din care 28,97 mp sunt propuși pentru transfer în domeniul public, în vederea supralărgirii profilului stradal, iar 270,87 mp reprezintă teren construibil, conform Procesului verbal de trasare a limitelor de proprietate.

INIȚIATOR: S.C. ROBMARIX COM S.R.L.

PROIECTANT: S.C. ROBMARIX COM S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: arh. Beatrice Băluță-Siclitaru (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: NV - str. Culturii nr. 37 LOT B ; SV -strada Culturii; NE - Str. Cooperativei nr. 22.

PREVEDERI R.L.U. - P.U.G. / P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

 • - U.T.R.: Conform RLU aferent PUG - MB, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins în zona subzona urbanistică ”Lle” - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/fară rețele edilitare.

 • - Regim de construire: continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

 • - Funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici, echipamente publice specifice zonei rezidențiale.

 • - Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=60%, CUTmax (pt. P+l)= 1.2; Umax = P+l(7m); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită; se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ariei desfășurate cu maxim 0.6 din aria construită.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: clădirile vor respecta retragerea de la aliniament caracteristică străzii respective.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3m; clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3m;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.Om.

PREVEDERI P.U.D. PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: stânga (NV) - Ia limita de proprietate.

 • - Retrageri minime față de limita posterioară: NE - 3m.

Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbare.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor se vor face cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul pietonal și auto se vor realiza din Str. Culturii, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 7697/21.05.2019.

 • - Echipare tehnico-edilitară: se vor respecta cu strictețe condițiile impuse de deținătorii rețelelor de utilități. Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire.

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. 11 / 22.01.2020, se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Prezentul Aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 294-C/21.02.2019, emis de Primăria

Sectorului 5 ai Municipiului București.

întocmit: arh. Irina Popesculimita________ de proprieta


de proprietat î


33A

IE: 21322


lEt^llW


’rofil transversal existent

2 str. Culturii-


SUPRAFAȚA TEREN_________

SUPRAFAȚA CONSTRUITA max.

SUPRAFAȚA DESFASURATA max. ALEI SI PLATFORME BETONATE SPATII VERZI__________________ P.O.T. cf. PUG_________________ C.U.T.PLAN CADASTRAL SCARJCI: Str. Culturii, nr.37


IE: 236288, IE>23628â IE:236^B7


CB 1


IE: 217525 s/


Str. Cultunn-n


48


ctor


Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungirii

laturi

D(i,i+1)

X [ml

Y Im]

100

323509.907

581489.616

20.75 j

101

323527.431

581500.720

11.65

102

323516.642

5B1505.113

23.75

103

323494.616

581513.990

5.88

104

323497.691

581508.975

21.70

105

323509.272

581490.619

1.19

S (IE_217501_f:ara_retragere) =299.84mp P=84.

Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

X [m]

Y [m]

D(i,i+1)

101

323527.431

581500.720

11.65

102

323516.642

581505.113

22.04

106

323496.196

581513.353

27.39

107

323510.752

581490.151

19.75 I

S(IE_217501_cu_retragere)=270.87mj

P-8C.83]


LEGENDA1 1 1—1
__________limita de proprietate


IE: 205126 535 inara de


100% 60% P+1E 20% 20% 60 % 1.20


SUPRAFAȚA TEREN_________ SUPRAFAȚA TEREN AFECTATA DE LĂRGIREA STRĂZII

SUPRAFAȚA CONSTRUITA max, SUPRAFAȚA DESFASURATA max ALEI SI PLATFORME BETONATE SPATII VERZI__ P.O.T. propus__________________ C.U.T.


cu e«rnplanildn


jliberatiQ;

........ci/hitanU’D-


IE: 23365f


J- Documentații cădaStrăie ăvizăte-------------------------------------

- Construcții înregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciaraPlan Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE DOUA L(feui

TIP DUPLEX, PHE

Rh finat= P+1E+M

R| n IRFSTI SFCTOR 5

Str. Culturii, nr.37, btC
FICARE FU^^OnIA^

AW^RHITECT șef


TEREN CU DESTINAȚIA CURȚI-CONSTRUCȚII ZONA CB1- subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

CONSTRUCȚIE PROPUSA

P+1E+M


CONTUR PARTER


CONTUR ETAJ


ZONA NON AEDIFICANDI PROPUSA PENTRU SUPRALARGIREA STRĂZII cf. PUZ COORDONATOR SECTOR 5


BALCOANE PROPUSE( 1.00 m lățime)


ACCES AUTO PROPUS


ACCES PIETONAL PROPUS


SITUAȚIA EXISTENTA

S teren = 299,84 m2 (conform măsurătorilor cadastrale) = 300,00 m2 (conform actelor de proprietate)


REGLEMENTARI conform R.L.U aferent P.U.G.


L1e - subzona locuințelor individuale pe loturi subdimensionate cu/sau tara rețele edilitare


P.O.T. max.= 60 %

C.U.T. max.= 1,2 ( ptr. P+1E)

*în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC)

Rh max.= P+1E (În cazul mansardelor, se admite o depășire a

CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC)

H max.= 7,00 m


S.C. ROBMARIX COM S.R.L.

Targoviste, Matei Basarab, nr.

RO15523512; J15/471/2003^rc-otD r cos ./ \ „ SK.L /


Beneficiar:


47 RUR 2^ fS/ Beatrice V. W] E BÂLUȚĂ-SlCLnARUltTitlu proiect / Proiei^


S.C J fi^ttlX-CQWR.L.

k DZ1E


CONSTRl


ESHBSwCUINTE individuale ,

TIP DUPLEX, P+IE+M

Rh=P+lE+M


Proiect nr. 12/2018


Faza

P.U.D.


SEF PROIECT

arh. Beatrice Băluță-Siclitaru

PROIECTAT

arh. Beatrice Băluță-Siclitaru

&

desenat

arh. Beatrice Băluță-Siclitaru

--

Data: Aprilie 2019

Scara: 1/500


Str. Culturii, nr.37, lot C, sector 5, București

Titlu planșă / Title:


PLAN REGLEMENTARI


Rev. nr:

RvOO


Planșa nr:

U9