Hotărârea nr. 18/2021

Hotărârea nr. 18/28.01.2021 privind aprobarea derulării de către Școala Gimnazială George Călinescu a proiectului O nouă șansă pentru persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu – sprijin pentru o capitală educată!, apel POCU/666/6/23/135469, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării de către Școala Gimnazială George Călinescu a proiectului O nouă șansă pentru persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu - sprijin pentru o capitală educată!, apel POCU/666/6/23/135469, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 21147/13.01.2021;

  • - Raportul comun de specialitate al Direcției Generale învățământ, Cultură și Sport și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 21152/13.01.2021;

  • - Adresa emisă de Școala Gimnazială George Călinescu și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 95853/23.11.2020;

  • - Adresa emisă de Școala Gimnazială George Călinescu și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 104465/23.12.2020 si sub nr. 104807/28.12.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, precum și în cel al Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 139, alin. 1 și alin. 3, lit. a), art.140 alin. 1, art. 166, alin 2, lit. 1), precum și ale art. 243, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă derularea de către Școala Gimnazială George Călinescu a proiectului O nouă șansă pentru persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu - sprijin pentru o capitală educată!, apel POCU/666/6/23/135469, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local a sumei de 142.718,21 lei, reprezentând contribuția proprie a Școlii Gimnaziale George Călinescu în vederea implementării proiectului menționat la art. 1 al prezentei hotărâri (finanțare nerambursabilă).

Art. 3 — Școala Gimnazială George Călinescu se obligă să prevadă în bugetul propriu de venituri și cheltuieli sumele necesare finanțării proiectului menționat la art. 1 al prezentei hotărâri, respectiv suma de 7.135.910,14 lei reprezentând cheltuieli totale proiect, din care 142.718,21 lei constituie cheltuieli totale contribuție proprie.

Art. 4 - Primarul, Direcția de Asistentă Tehnică si Juridică - Serviciul Evidentă Acte Administrative, Direcția Generală învățământ, Cultură și Sport, Direcția Generală Economică și conducerea Școlii Gimnaziale George Călinescu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează pentniilegalitate,

p. Secretar Generj Florii

Nr. jS Z28.01.2021