Hotărârea nr. 15/2021

Hotărârea nr. 15/28.01.2021 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 26 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 26 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 21162/13.01.2021;

 • - Raportul comun de specialitate al Direcției Generale învățământ, Cultură și Sport și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 21163/13.01.2021;

 • - Acordul de parteneriat nr. 32.686/08.10.2001 dintre S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sectorului 5;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 261/21.11.2019 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 24 la acordul de parteneriat nr. 32.686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sectorului 5;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 175/18.09.2020 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 25 la acordul de parteneriat nr. 32.686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sectorului 5;

 • - Adresa emisă de Grădinița Electromagnetica și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 101213/14.12.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, precum și în cel al Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 139, alin. 1 și alin. 3, lit. a), art. 140 alin. 1, art. 166, alin 2, lit. 1), precum și ale art. 243, alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încheierea actului adițional nr. 26 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sectorului 5, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se mandatează Directorul, Administratorul financiar și Administratorul de patrimoniu ai Grădiniței Electromagnetica să semneze actul adițional menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Generală învățământ, Cultură și Sport, Direcția Generală Economică, precum și Directorul Grădiniței Electromagnetica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează pentru egalitate,

p. Secretar General


FlorinaNr. 15 /28.01.2021

Anexă la H.C.L. Sector 5 nr.         /28.0L2021

ACT ADIȚIONAL NR. 26 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001

încheiat între:

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul principal în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, România, cu codul unic de înregistrare 414118, nr. de ordine în Registrul Comerțului J 40/19/1991, având cont virament RO 12RNCB5075000275610001, deschis la BCR Sucursala Ghencea, reprezentată prin Director Comercial Mihail Stoica, în calitate de proprietar Și

GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA, cu sediul în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, cod fiscal 33324720, reprezentată prin Petruța Pancu - Director, Cristina Georgescu - Administrator Financiar și Gina Dogaru - Administrator Patrimoniu, în calitate de chiriaș.

I. Prin prezentul Act Adițional, cu acordul părților, se modifică prevederile Acordului de parteneriat nr. 32686/8.10.2001 după cum urmează:

Art. 3 , lit. c) se modifică astfel:

 • c) Pentru utilități, chiriașul va plăti următoarele sume, la care se adaugă TVA:

 • - apa și canalizare: 7,50 lei/persoană/lună, la prețul actual al m3/apă;

 • - gaze: conform citire contor;

 • - salubrizare: 9,13 lei/persoană/lună calendaristică, începând cu 01.01.2021 până la 31.12.2021;

 • - energia electrică: va fi furnizată în condițiile de calitate asigurate de rețeaua de distribuție, administrată de ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA conform citire contor la preț de 0,519 lei/kwh (prețul include toate taxele și tarifele reglementate de către ANRE, respectiv tariful de transport, servicii sistem, distribuție, contribuție cogcnerare, cota certificate verzi, prețuri echilibrare, accize, inclusiv tariful intern de distribuire joasă tensiune, în valoare de 70,47 lei/MWh, mai puțin TVA. Mai multe detalii despre taxele și tarifele reglementate le regăsiți pe adresa vvvvw.electromagnetica.ro). începând cu 01.01.2021 până la 31.12.2021;

Aceste prețuri vor fi indexate ori de câte ori vor avea loc modificări de prețuri la gaz metan, combustibil lichid ușor, apă și la taxele de salubrizare.

 • II. Celelalte prevederi ale acordului de parteneriat nr. 32686/08.10.2001 și ale actelor adiționale subsecvente, rămân în vigoare.

 • III. Prezentul act adițional intră în vigoare începând cu data de 01.01.2021.

 • IV. Prezentul act adițional a fost întocmit în trei exemplare, dintre care unul revine Primăriei Sectorului 5, unul S.C. ELECTROMAGNETICA S.A., iar cel de al treilea, Grădiniței Electromagnetica.