Hotărârea nr. 13/2021

Hotărârea nr. 13/28.01.2021 privind aprobarea proiectului ”Educația de azi, viitorul de mâine”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Competitivitate.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Educația de azi, viitorul de mâine”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Competitivitate

Având în vedere:

  • • Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat cu nr. 24393/22.01.2021;

  • • Raportul comun de specialitate nr. DI202126/22.01.2021 al Direcției Generale de Achiziții și Investiții, Direcției Generale învățământ, Cultură, Sport și Direcției Generale Economice;

  • • Avizul Comisiei de Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

  • • Avizul Comisiei Juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

  • • Avizul Comisiei de Educație, Tineret și Sport;

  • • H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

  • • Ghidul Specific al Axei 2 Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă; Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvemare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate; Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Intemetului; Acțiunea 2.3.3 - îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură -secțiunea e-educație;

  • • Raportul privind verificarea amplasamentelor/sistemelor în vederea îmbunătățirii condițiilor privind desfășurarea cursurilor on-line pentru unitățile de învățământ din Sectorul 5, înregistrat în cadrul Primăriei Sector 5 cu numărul 23328/20.01.2021;

în temeiul: art. 139, alin (1), alin (3) lit. a, art. 140 alin. (1), art. 166, alin (2), lit. 1 și art. 243 alin.(l) lit.a) din Ordonanța Guvernului 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă proiectul „Educația de azi, viitorul de mâine”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa 2 Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă; Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvemare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate; Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Intemetului; Acțiunea 2.3.3 - îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - secțiunea e-educație.

Art.2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Educația de azi, viitorul de mâine”, în cuantum de 17.872.984,66 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 5 al Municipiului București, în valoare de 2.004.676,07 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 317.366,17 lei, reprezentând cofmanțarea proiectului „Educația de azi, viitorul de mâine”.

Art. 4 - Sumele, reprezentând cheltuieli conexe care ar putea fi declarate neeligibile ulterior semnării contractului de finanțare și cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Educația de azi, viitorul de mâine”, vor fi asigurate din bugetul propriu.

Art. 5 - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului „Educația de azi, viitorul de mâine”, în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 - Se împuternicește Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, domnul Popescu Cristian - Victor Piedone, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București.

Art. 7 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, Direcția Generală de Achiziții și Investiții, Direcția Generală învățământ, Cultură și Sport, Direcția Generală Economică și Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. Z? /28.01.2021