Hotărârea nr. 12/2021

Hotărârea nr. 12/28.01.2021 privind modificarea HCL Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5 - București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102 / 28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. DRU 171/22.01.2021;

Raportul comun de specialitate comun înregistrat sub nr. DRU 172/22.01.2021, întocmit de Direcția de Resurse Umane și Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache” ;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice, Raportul Comisiei Resurse Umane, Protecție Socială, Muncă, Sănătate și Familie;

Procesul verbal încheiat în urma consultării cu organizația sindicală reprezentativă la nivel de unitate, înregistrat la Primăria Sector 5 cu nr. 103952/22.12.2020 și Hotărârea nr. 935 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază în plată;

Ținând cont de prevederile :

Art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare ;

Art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin.( 1) și alin.(3) lit.a), art.140 alin.(l), art.166 alin.(4) și art. 243 alin.(l) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1)- Se modifică salariile de bază din cadrul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

(2) Drepturile salariate ale personalului din cadrul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, se stabilesc prin Decizie a Directorului General al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, în baza art. 1 alin. (1) al prezentei hotărâri.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5 prin Aparatul de Specialitate și Centrul Cultural și de Tineret,, Ștefan Iordache”vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


ANEXA la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 Nr..JsL.... /28.01.2021 privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

GRILA SALARIZARE

a personalului Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan lordache" stabilită conform Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Funcția

Gradul / Treapta profesională

Nivel de

studii

Gradația

Salariul de

bază

Coeficient corespunzător

Director General

II

S

12.867

5,77

Director adjunct

n

S

11.262

5,05

Contabil Șef / Șef Compartiment Economic

n

s

11.262

5,05

Șef Serviciu

n

s

9.656

4,33

Șef Birou

n

s

8.586

3,85

Auditor//Consilier juridic

IA

s

5

7.426

3,33

s

4

7.248

3,25

s

3

7.069

3,17

s

2

6.735

3,02

s

1

6.422

2,88

s

0

5.976

2,68

i

s

5

6.512

2,92

s

4

6.133

2,75

s

3

5.976

2,68

s

2

5.687

2,55

s

1

5.419

2,43

s

0

5.040

2,26

n

s

5

6.066

2,72

s

4

5.910

2,65

s

3

5.776

2,59

s

2

5.508

2,47

s

1

5.241

2,35

s

0

4.861

2,18

Inspector de specialitate/Consilier Achiziții publice

IA

s

5

5.887

2,64

s

4

5.753

2,58

s

3

5.620

2,52

s

2

5.352

2,40

s

1

5.084

2,28

s

0

4.728

2,12

i

s

5

5.753

2,58

s

4

5.620

2,52

s

3

5.352

2,40

s

2

5.084

2,28

s

1

4.728

2,12

s

0

4.371

1,96

ii

s

5

5.620

2,52

s

4

5.352

2,40

s

3

5.084

2,28

s

2

4.728

2,12

-

s

1

4.304

1,93

S

0

3.947

1,77

Șofer

M/G

5

3.746

1,68

M/G

4

3.657

1,64

M/G

3

3.568

1,60

M/G

2

3.496

1,52

M/G

1

3.335

1,45

M/G

0

3.105

1,35

Administrator

I

M

5

4.081

1,83

M

4

3.969

1,78

M

3

3.880

1,74

M

2

3.680

1,65

M

1

3.523

1,58

M

0

3.256

1,46

Secretar

M/G

5

3.969

1,78

M/G

4

3.858

1,73

M/G

3

3.769

1,69

M/G

2

3.590

1,61

M/G

1

3.412

1,53

M/G

0

3.189

1,43

Nota:

  • 1. Personalul care exercita activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de baza cu 10 %;

  • 2. Personalul care deține titlul științific de doctor beneficieaza de o indemnizație lunara de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care deține titlul;

  • 3. Personalul care este autorizat să efectueze operațiuni în Registrul electoral beneficiază de o majorare lunară a salariului de bază cu 15%;