Hotărârea nr. 11/2021

Hotărârea nr. 11/28.01.2021 privind privind aprobarea unui act adițional la convenția de colaborare nr. 1660/25.01.2019 încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. Romănia și Școala Gimnazială ”George Călinescu” în scopul funcționării Centrului de Zi ”George Călinescu”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adițional la convenția de colaborare nr. 1660/25.01.2019 încheiată între

Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5,

F.I.C.E. România și Școala Gimnazială „George Călinescu” în scopul funcționării Centrului de Zi „George Călinescu”

Având în vedere:

  • • Referatul de aprobare al Primarului Sector 5 nr. 23998/22.01.2021,

  • • Raportul de specialitate întocmit la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 înregistrat sub nr. 1089/15.01.2021,

  • • Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor și libertăților cetățenești,

  • • Avizul Comisiei pentru Resurse Umane, Protecție Socială, Muncă, Sănătate și Familie,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 237/12.10.2006 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 să hotărască cu privire la cooperarea prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 cu F.I.C.E. România în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului privind înființarea centrelor de zi,

în conformitate cu prevederile art. (119), alin. (1) lit. a, art. (120), art. (124) alin. (1) din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările ulterioare coroborate cu dispozițiile art. (3), art. (12), alin (2) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare precum și Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin.(l), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. p) și lit. s), art. 196 alin.l lit. a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l. Se aprobă încheierea unui act adițional la convenția de colaborare nr.1660/25.01.2019 între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. ROMÂNIA, Primăria Sector 5 și Școala Gimnazială „George Călinescu”, în scopul asigurării și funcționării Centrului de Zi „George Călinescu” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează pentru legalitate, p. Secretar General/al Sectorului 5

Florina D

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Sector 5 nr. | ( / 28.01.2021

Act Adițional nr.2

la Convenția de colaborare nr. 1660/25.01.2019

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 349/21.12.2018 și Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 338/17.12.2019 privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare și apoi a unui act adițional privind prelungirea efectelor convenției de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. România, Primăria Sector 5 și Școala Gimnazială „George Călinescu”, în scopul asigurării funcționării Centrului de Zi „George Călinescu” din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5,

în conformitate cu prevederile art. (119), alin. (1), lit. a, art. (120), art. (124) alin. (1) din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare coroborate cu dispozițiile art. (3), art. (12) alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare precum și Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

între:

Primăria Sectorului 5, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București, cod fiscal 4433953, cont bancar RO90TREZ70524670220XXXXX deschis la Trezoreria sector 5 legal reprezentată prin Domnul Cristian-Victor Piedone POPESCU, în calitate de Primar al Sectorului 5,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București, cod fiscal 17104480, cont bancar RO17TREZ70524680220XXXXX deschis la Trezoreria sector 5 legal reprezentată prin d-na Maria-Cristina TITEA - Director Executiv și d-na Mirela-Ancuța BERCEA - Director Executiv Adjunct,

F.I.C.E. ROMÂNIA cu sediul în Str. Banul Udrea nr.4, bl.68, sc.l, ap. 16, Sector 3 București, cod fiscal 7175867, cont bancar RO44RNCB0080005630420001, deschis la BCR. Filiala Doamnei București, legal reprezentată prin d-1 Toma MAREȘ, în calitate de Președinte,

Școala Gimnazială George Călinescu cu sediul în Str. Bachus nr.42, Sector 5, București, legal reprezentată prin d-na Adriana JARCĂU, în calitate de Director,

în baza Art. VI din convenția de colaborare nr. 1659/25.01.2019, se încheie prezentul act adițional.

Art.l. Se modifică art. (2) “Durata convenției” din convenția de colaborare nr. 1659/25.01.2019 în sensul că se prelungesc efectele acesteia până Ia data de 31.12.2021.

Art. 2. Dispoziții finale

Celelalte dispoziții ale convenției rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi,, în patru exemplare, toate cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte contractantă și intră în vigoare la data semnării lui de toate părțile.

Primăria Sectorului 5, Primar Cristian-Victor Piedone POPESCU

DGASPC Sector 5, Director Executiv Maria-Cristina TITEA

F.I.C.E. România, Președinte Toma MAREȘ

Școala Gimnazială „George Călinescu”, Director Prof. Adriana JARCĂU


Director Executiv Adjunct, Mirela-Ancuța BERCEA

Avizat pentru legalitate,


Avizat pentru legalitate,              Avizat pentru legalitate,