Hotărârea nr. 1/2021

Hotărârea nr. 1/07.01.2021 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Florea Daniel.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTORUL 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr, 9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953 e-mail: pimarie@sector5.ro


HOTĂRÂRE

Privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Florea Daniel

Având în vedere:

Referatul constatator semnat de Primarul Sectorului 5 și Secretarul General al Sectorului 5 înregistrat sub numărul 19567/07.01.2021;

Demisia domnului Florea Daniel înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub numărul 106035/31.12.2020;

Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectare a drepturilor și libertăților cetățenești;

Prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6), alin. (10), alin. (15) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

în conformitate cu prevederile art. 122, art. 136, art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4), art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 al domnului Florea Daniel, prin demisie.

Art. 2 Se declară vacant locul de consilier local al domnului Florea Daniel.

(1) Hotărârea se va comunica de îndată Judecătoriei Sectorului 5 și domnului Florea Daniel.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează pentru legalitate, p. Secretar General ai lectorului 5 DRAG In BA Florina

președintă                  '

Nr. (O./ /07.01.2021