Proces verbal din 30.07.2020

Proces verbal ședința ordinară din data de 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 30.07.2020

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată cu nr. 2022/24.07.2020.

Lucrările ședinței încep la ora 0928.

Locul desfășurării ședinței este sediul Primăriei Sector 5, strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 în sala de ședință situată la etajul 1, camera 01. Conform art. 1 alin. (2) și (3) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 5 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 77/23.06.2020.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și Secretarul General al Sectorului 5 - doamna Elena Luminița Petrescu.

J

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

Având în vedere starea de alertă pe teritoriul României, ședința Consiliului Local Sector 5 se derulează cu ajutorul aplicației Microsoft Teams.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bună ziua, declar deschisă ședința ordinară de astăzi, 30.07.2020. am întârziat puțin începerea ședinței pentru a permite Comisiei nr. 1 să încheie lucrările. O să-i permit doamnei secretar să facă prezența. Doamna secretar, vă rog!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei -prezent

 • 2. Coandă Mihai -prezent

 • 3. Danciu loan Bogdan-prezent

 • 4. Florea Alexandra Cristina-prezent

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-prezent

 • 6. Matei George-prezent

 • 7. Matei lon-prezent

 • 8. Melnic Constantin lon-prezent

 • 9. Păpușă Valentin-prezent

 • lO. Ploscaru George Alexandru- prezent

 • 1 l.Stanciu Andreea Cristina-prezent

 • 12. Țigănuș Marian-prezent

 • 13. Stroescu Marilena Daniela-absent

 • 14 .Vanghelie Marian Daniel-absent

 • 15 .Gheorghe Ștefan-prezent

lâ.Bîrsan Mihai-prezent

 • 17 .Cursaru Paul Gabriel-prezent

 • 18 .Giurcă Augustin Răzvan- prezent

 • 19 . Jelea Bogdan Ion- prezent

 • 20 .Pop Claudia Ramona-prezent

 • 21 .Coroblea Cristina-absent

 • 22 .Geamănă Dragoș-prezent

 • 23 .Niculescu Jacqueline Christina-prezent

 • 24 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu-prezent

 • 25 .Udescu Șerbănel Mihail-prezent

După efectuarea apelului nominal se constată că la ședință participă un număr de 22 consilieri din numărul total de 25.

Sunt absenți consilierii: Coroblea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Vanghelie Daniel Marian.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ședința este statutară și voi începe cu citirea ordinii de zi.

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 18.06.2020;

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5;

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS5 nr. 3/23.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2020-2021;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din sectorul 5, în anul școlar 2020-2021;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Voucher educațional, în anul școlar 2020-2021;

 • 6. Proiect de hotărâre privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2020;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a proiectului Copiii din sectorul 5 învață limba spaniolă, în anul școlar 2020-2021;

 • 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a protocolului de colaborare încheiat între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport-Școala nr. 130 (Luceafărul)”;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare și consolidare-Grădinita 244”;

-inițiator- dl primar Daniel Florea.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și consolidarea obiectivului de investiții -Grădinița 245”;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.), Str. G-Ral. ION DRAGALINA nr. 21-Sector 5, București;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.), Str. SERG. NUTU ION nr. 44-Sector 5, București;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și consolidarea-Grădinița nr. 244”;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr. 245”;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport-Școala nr. 130 (Luceafărul)”;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere Grădinița nr. 205, Calea Ferentari Nr. 2, Sector 5, Municipiul București”;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Construcție corp nou grădiniță-Școala Gimnazială nr. 125-Sector 5, Municipiul București”;

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reparații și extindere clădire Grădinița Nr. 55” Floarea Soarelui, Sector 5, București”;

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea clădirii Școlii Nr. 135 cu extindere clădire săli de clasă, Sector 5, București”;

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiective de investiții „Reconstrucție, reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5”;

 • 22. Proiect de hotărâre privind completare Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale;

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 5 București nr. 114/30.12.2014 privind aprobarea închirierii unor spații cu destinația de birouri de către S.C. Economat Sector 5, respectiv modificarea contractului de închiriere încheiat între S.C. Economat Sector 5 și Direcția de Taxe și Impozite Locale Sector 5;

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii și completării proiectului „Atelierul Magicienilor-Centrul de Excelență ”Magia cifrelor”-Programul "Școală după școală” pentru perioada septembrie 2020-decembrie 2021;

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 200/27.08.2018;

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui beneficiu social cuplurilor care vor sărbători împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

 • 28. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, rezidente pe raza Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social;

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Sector 5;

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „HASTAG SCHOOL”;

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,#FAPTE:STUDENTS-PAȘI SPRE VIITOR”;

 • 32. Proiect de hotărâre privind predarea de către S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. cu titlu gratuit, a bunurilor achiziționate în vederea desfășurării activităților corespunzătoare serviciului public de salubrizare și primirea acestora de către Sectorul 5 al Municipiului București;

 • 33. Proiect de hotărâre privind predarea bunurilor prevăzute în Anexa nr. 1, din patrimoniului Sectorului 5 al Municipiului București, către S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., societate comercială al cărui acționar majoritar este Sectorul 5, în vederea realizării activităților corespunzătoare serviciului de salubrizare;

34.Diverse.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Așa cum am primit pe e-mail, avem și o listă suplimentară a ședinței ordinare după cum urmează:

 • 1. Proiect privind aprobarea regulamentului ”cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi fără cazare Centrul Social Comunitar "Ferentari” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 2. Proiect privind aprobarea acordării serviciului social pentru înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 5;

 • 3. Proiect privind acceptarea de către D.G.A.S.P.C. Sector 5 a legatului cu titlu particular autentificat sub nr. 1018/14.05.2015;

 • 4. Proiect privind darea în folosință cu titlul gratuit a utilajelor și mijloacelor auto, obiecte de inventar, materiale consumabile din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către societățile comerciale a căror acționar majoritar este Consiliul Local al Sectorului 5;

 • 5. Privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Coroblea Cristina;

 • 6. Proiect de hotărâre privind organizarea unui referendum local, în vederea consultării cetățenilor Sectorului 5 cu privire la comunicarea proiectului de dezvoltare urbană, inițiat de Primarul Sectorului 5, în Str. Antiaeriană nr. 6, Sector 5, București, precum și stabilirea datei referendumului;

 • 7. Proiect de hotărâre privind organizarea unui referendum local, în vederea consultării cetățenilor Sectorului 5 cu privire la continuarea proiectului, inițiat de Primarul Sectorului 5, pentru constituirea unui nou bulevard, pe traseul liniei dezafectate de cale ferată București Progresu - București Cotroceni (între Str. Luică și str. Răzoare).

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele pe care le-am citit anterior. Doamna secretar, vă rog!

 • 1. Boloș Florinei-pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11. Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14. Bîrsan Mihai-împotrivă

 • 15. Cursaru Paul Gabriel-împotrivă

 • 16. Giurcă Augustin Răzvan-împotrivă

 • 17. Jelea Bogdan lon-abținere

 • 18. Pop Claudia Ramona-împotrivă

 • 19. Geamănă Dragoș-împotrivă

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Vă rog frumos să-mi spuneți care este justificarea introducerii acestor trei puncte transmise astăzi la ora 08 45, în condițiile în care ședința a fost convocată pentru ora 09 00. Dacă puteți să-mi spuneți motivarea, pot să vă spun și eu cum votez. Mulțumesc! s

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Este cineva care poate să răspundă?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Continuați cu votul, vă rog foarte mult!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Nu, vă rog frumos! Este dreptul meu, s-a supus ordinea de zi la vot, s-au introdus trei puncte suplimentare...

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

V-au fost trimise materialele? Le-ați primit?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Astăzi la ora 08 45, în condițiile în care ședința a fost convocată pentru ora 09 oo

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Le-ați primit, da? Votați în cunoștință de cauză.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Le-am primit, da. Vă rog să-mi spuneți care este motivul introducerii...

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Nu mai țineți ședința pe loc, vă rugăm mult de tot! Interveniți pe urmă. Țineți votul pe loc.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Nu nu-1 țin pe loc! Doamna secretar îl ține pe loc pentru că nu dorește să-mi răspundă.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Eu v-am răspuns. Ați primit materialele...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Doamna consilier, o să primiți la Diverse răspunsul.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Dumneavoastră ați supus la vot ordinea de zi, acum. Nu la Diverse. Și pe această ordine de zi ați introdus trei puncte suplimentare, venite astăzi la ora 08 45. Eu ca să pot să-mi exercit votul de consilier ales, de către cetățeni, am dreptul să știu, de ce aceste trei puncte au fost introduce astăzi la ora 0 8 45. Vă rog frumos să-mi comunicați motivul. Vă mulțumesc frumos, aștept!

Dl consilier Matei Geoge

Eu chiar mă bucur că le-a introdus.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Doamna secretar, vă adresez rugămintea de a-i comunica temeiul legal pentru ordinea suplimentară doamnei consilier. Mulțumesc!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

îl cunoaște foarte bine. Pentru orice proiect, care are ca obiect o problemă urgentă se poate suplimenta ordinea de zi. îl cunoaște foarte bine. Este de patru ani consilier.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Bun. Și atunci să înțeleg că cele două referendumuri, pe care dumneavoastră le propuneți sunt de ordine urgentă? De ce? Care este urgența? Să primim documentele cu un sfert de oră înainte de a supune la vot ordinea de zi, care este urgența? Le supuneți spre consultare publică cu cetățenii când nici măcar consilierii locali nu au ocazia să citească proiectele de hotărâre pe care dumneavoastră le supuneți la vot. Care este urgența, explicați-mi!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Proiectele au fost dezbătute și în Comisie. Au aviz, cum puteți să spuneți că nu au fost trimise si analizate.

Dl consilier Bîrsan Mihai

La ce Comisie au fost?

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Comisia 1.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Bun. Eu nu fac parte din Comisia 1.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

V-a fost trimis și dumneavoastră materialul pe e-mail.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Domnule președinte, vă rog să opriți mascarada!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Haide-ți să lămurim lucrurile. Dacă-mi permiteți, domnule președinte! Eu sunt membru al Comisiei 1. Nu am cunoștință de niciun astfel de proiect suplimentar, care să fii fost dezbătut cu cincisprezece minute sau douăsprezece minute înainte de începerea oficială a ședinței. în calitate de membru al acestei comisii, vă aduc la cunoștință că nu am... î           5

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

în primul rând au fost transmise Comisiei 1.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog, haideți să continuăm doamna secretar!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Este un viciu, aici. Mă bucur că rămâne înscris și înregistrat, pentru că practic astfel de proiecte care nu au avizul comisiilor de specialitate, atunci s-a comis un fals pentru introducerea lor pe ordinea de zi.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Au aviz, au avizul comisiei. Noi l-am primit, deja.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Cine a participat la această comisie, doamna secretar?

Dl consilier Matei George

Cine a vrut să fie prezent.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Cum să fim prezenți dacă nu am fost convocați?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aș vrea să știu unde este grupul de lucru, de pe whatspp, al acestei comisii, pentru că eu nu am fost convocat în ea.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Adresați-vă președintelui comisiei.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Domnul Boloș, spuneți-ne dumneavoastră, domnule președinte, când s-a convocat această ședință. La ora 0 8 55, la cât?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

S-a tinut sau nu s-a tinut comisia? s                                                        »

Dl consilier Boloș Florinei

Comisia s-a ținut cu persoanele disponibile. La un moment dat, înainte de ședință. în intervalul acesta... Oricum ați fost împotriva materialelor suplimentare, în ceea ce mă privește, punctul dumneavoastră de vedere, pentru mine, este major.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am avut punctul de vedere al președintelui comisiei, acum vă rog să mergem mai departe spre vot.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Eu am fost disponibil. Sunt aici de la ora 0 8 30.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Suntem la votul meu, da? Doamna secretar, propun să scoatem de pe ordinea de zi cele trei puncte suplimentare, venite astăzi la ora 08 45 și vă rog frumos să supuneți la vot propunerea mea.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Nu puteți dumneavoastră să faceți lucrul acesta, doar inițiatorul poate propune scoaterea de pe ordinea de zi. Nu există așa ceva. Nu avem ce să supunem la vot, dumneavoastră votați, sau nu, ordinea de zi suplimentară.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Doamna secretar, aș vrea să intervin și eu puțin. Aș vrea să-l întreb pe domnul Boloș, pentru că eu am discutat cu domnul Boloș și am comunicat care sunt voturile mele pentru punctele de pe ordinea de zi, chiar astăzi de dimineață le-am comunicat. Punctele de pe ordinea de zi și cele patru de pe ordinea de zi suplimentară. Nu am discutat cu domnul Boloș despre niciunul din punctele, cele trei puncte primite. Nu s-a discutat în comisia asta...

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Mergem mai departe. Domnul Pîrtoacă?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Adică nu-mi permiteți să-mi exercit dreptul la vot, în cadrul unei ședințe a Consiliului Local.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Vă așteptăm de zece minute.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

V-am cerut să-mi dați motivarea. Ați spus că este urgent, am propus să se scoată aceste trei puncte de pe ordinea de zi, refuzați să...

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Nu poate fi propunerea dumneavoastră. Nu puteți avea inițiativă în acest sens. Dumneavoastră trebuie să votați sau nu ordinea de zi suplimentară.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Dumneavoastră trebuie să puteți să motivați introducerea pe ordinea de zi a unor puncte suplimentare, mai puțin că sunt urgente. De ce sunt urgent, în ce condiții, de ce, cum? Nu ați explicat.

Dl consilier Matei George

Pentru Sectorul 5 sunt urgente. Votează, te rog!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Haideți să depășim momentul, vă rog frumos! Suntem de cincisprezece minute aici. O așteptăm pe domnișoara consilier să voteze.

Dl consilier Matei George

Votează la sfârșit dacă are nelămuriri.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Doamna Niculescu, spune așa: la art. 135 din O.U.G. NR. 57/2019 privind Codul administrativ, alin. (8): „Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă”. Există și probleme urgente ale comunității locale care generează o astfel de procedură.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Care este urgența acestor referendumuri? Pentru că dumneavoastră puteți să spuneți că este urgent și eu pot să spun că nu este urgent.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Avem un răspuns din partea executivului pentru a depăși momentul, vă rog frumos?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Eu nu voi vota ordinea de zi. Sunt prezentă în ședință și nu votez. Mulțumesc!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Dacă-mi permiteți, domnule președinte! Pot să vorbesc și eu?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Oportunitate, exact ca aceea de la Hotărârea de Guvern, care nu a fost pusă în transparență publică. Da? Clar.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

DomnișoaraNiculescu, nu votati! Da?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Da. Vă rog să consemnați în procesul verbal, pentru că motivarea doamnei secretar nu este o motivare rezonabilă. îmi pare rău.

 • 20. Niculescu Jacqueline Christina-nu și-a exprimat votul

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Mergem mai departe. Pîrtoacă Bogdan?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan

Având în vedere că asistăm, totuși, la un abuz pentru că aceste proiecte nu au fost trimise și discutate în comisii, vă rog să consemnați în procesul verbal că nu votez asa ceva.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Sunteți împotrivă. Am înțeles.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan

Nu, nu sunt împotrivă. Nu vreau să-mi exprim votul pe o ilegalitate. Nu pot să votez un lucru ilegal.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mai devreme, doamna secretar ne-a oferit cadrul legal care justifică prezența acestui punct pe ordinea de zi.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan

Punctele nu au fost discutate în comisie.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Au fost si în comisie, discutate.

Dl consilier Geamănă Dragoș

O să-l rog pe domnul Boloș să spună care a fost votul meu în comisie pentru cele trei puncte. II provoc pe domnul Boloș să spună care a fost votul meu?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan

Exact. Aduceți dovezi.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Să spună în comisie că a avut votul meu. Care a fost votul meu?

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Domnul Udescu, nu am auzit cum ați votat?

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Având în vedere viciul de procedură care există, în privința prezentării în timp util a documentației și lipsei de timp pentru studierea ei.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

A fost prezentată în timp util.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog frumos să vă exprimați votul.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Votez împotriva acestui abuz.

 • 21. Pîrtoacă Bogdan Sergiu- nu și-a exprimat votul

Dl viceprimar Marian Țigănuș

V-am spus clar. Vă exprimați prin vot doleanțele.V-am rugat să vă exprimați votul. întârziem prea mult ședința si avem și alte treburi. Votați cum doriți.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan

Nu aveți dovezi că comisia s-a tinut. S                                                                                      J

Dl consilier Bîrsan Mihai

Vom contesta, oricum, acest proiect de hotărâre.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Continuăm votul. Udescu Șerbănel?

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Mi-am spus punctul de vedere mai devreme, doamna secretar. Există un viciu de procedură, în privința neprezentării în timp util a documentației și lipsei de timp pentru studierea ei.

 • 22. Udescu Șerbănel Mihail-împotrivă

Cu 13 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și o abținere, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată și 2 consilieri locali nu și-au exprimat votul.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

îmi dați voie să vorbesc? Stimați colegi, avem un Regulament de Organizare și Funcționare pe care nu vreau să-1 aplic în sensul în care să vă îngrădesc dreptul de liberă exprimare pe care îl aveți. Așa că vă rog să mă lăsați să vorbesc cum v-am lăsat și eu să vă vorbesc. în urma votului care s-a dat pentru suplimentarea ordinii de zi, vă supun și Ordinea de zi în întregul ei, cu amendamentul că, propun ca punctele 6 și 7 de pe ordinea de zi suplimentară să devină punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi, în ansamblul ei. Asfel încât punctul 1 este punctul 1, punctele 6,7 de pe ordinea de zi suplimentară devin punctele 2 și 3 și actualul punctul 2 de pe ordinea de zi inițială, devine punctul 4. Acestea fiind spuse, doamna secretar vă rog să mă ajutați.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, domnule președinte, permiteți-mi să vă contrazic. Nu puteți să puneți punctele 2 și 3 înaintea rectificării bugetului de venit. Cu alte cuvinte, propun să rămână ultimele 6 și 7 pentru dezbatere, întâi să avem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și abia după aceea o să discutăm.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ok! Mulțumesc pentru sugestie, domnul Cursaru. Plecând de la sfatul dumneavoastră, vă propun ca punctele 6 și 7 de pe suplimentară să devină punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi inițială.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Unde este urgența? Ne puteți spune de ce nu putem discuta până la sfârșit? Pentru că ele au fost suplimentare. Nu putem să le aducem în primele. Haideți să trecem pe ședință mai repede. Intrăm pe suplimentară în ordine normală și discutăm atunci. Ce, o să plece consilierii de la vot?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna secretar, vă rog frumos să ne ajutați cu procedura de vot!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Cum ați propus.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cum v-am propus, scuzați!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei -pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11. Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14. Bîrsan Mihai-împotrivă

 • 15. Cursaru Paul Gabriel-împotrivă

 • 16. Giurcă Augustin Răzvan-împotrivă

 • 17. Jelea Bogdan lon-împotrivă

 • 18. Pop Claudia Ramona-împotrivă

 • 19. Geamănă Dragoș-împotrivă

 • 20. Niculescu Jacqueline Christina-împotrivă

 • 21. Pîrtoacă Bogdan Sergiu- împotrivă

 • 22. Udescu Șerbănel Mihail-împotrivă

Cu 13 voturi pentru și 9 voturi împotrivă, ordinea de zi cu amendamentul ca punctele 6 și 7 de pe ordinea de zi suplimentară să devină punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi inițială, a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mergem mai departe cu punctul 1 de pe ordinea zi- Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 18.06.2020. Avem discuții? Dacă nu, doamna secretar vă rog să ne ajutați cu votul.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei -pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11. Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14. Bîrsan Mihai-pentru

 • 15. Cursaru Paul Gabriel-pentru

 • 16. Giurcă Augustin Răzvan-pentru

 • 17. Jelea Bogdan lon-pentru

 • 18. Pop Claudia Ramona-pentru

 • 19. Geamănă Dragoș-pentru

 • 20. Niculescu Jacqueline Christina-abținere

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Procesul verbal al ședinței trebuie publicat la trei zile după ședință, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în patru ani.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

După aprobare, procesul verbal se publică în trei zile. Astăzi îl aprobăm.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Se începe numărătoarea astăzi, în virtutea votului pozitiv pe care îl dăm, dacă îl dăm.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 21. Pîrtoacă Bogdan Sergiu- pentru

 • 22. Udescu Șerbănel Mihail-pentru

Cu 21 voturi pentru și 1 abținere, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 18.06.2020 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mergem mai departe cu punctul 2 de pe ordinea zi- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5. Avem discuții? Domnul Geamănă, da! Mai este altcineva? Doar domnul Geamănă. Am rugămintea, dacă sunt colegi care doresc să ia cuvântul, după ce anunț punctul să vă anunțați toți, să adresați întrebările pe rând și pe urmă să vă răspundă executivul. Domnul Geamănă, vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mă scuzați, domnule președinte! Aș vrea să mă înscriu și eu la cuvânt, după.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ok! Domnul Geamănă și apoi domnul Cursaru. Vă rog, domnul Geamănă!

Dl consilier Geamănă Dragoș

în primul rând, constat faptul că am primit destul de târziu documentele, dar este un lucru pozitiv că am primit raportul de specialitate. Vreau să întreb două lucruri: la articolul 2 în proiectul de hotărâre „Se aprobă rectificarea bugetului S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. pe anul 2020, conform anexelor nr. 59-59, 1, 66. 1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”. Nu mi-am dat seama, în raportul de specialitate, unde se vede această rectificare. Dacă este vorba de bani care se iau, dacă este vorba de bani care se dau și dacă este cineva care ar putea să mă ajute cu această informație? Unde scrie în raportul de specialitate sau cel puțin nu scrie în mod clar? Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Hopincă!

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Cu specificația că nu am auzit în totalitate întrebarea, vă răspund următoarele: rectificarea de buget are în vedere, în primul rând o serie de cheltuieli de capital la unitățile de învățământ, precum și trei proiecte aprobate, în care suntem în faza de contractare în cadrul Programului Operațional Regional prin Fonduri Europene rambursabile, respectiv: Școala Luceafărul, Grădinița nr. 244 și Grădinița nr. 245. în plus, au fost modificate sumele alocate de către bugetul local al Sectorului 5 pentru patru obiective cofmanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, mă refer la Grădinița nr. 55, Grădinița nr. 205, construirea de grădiniță la Școala nr. 125 și Școala nr. 135, care urmează să înceapă în perioada următoare. De asemenea, am fost notificați de faptul că au fost aprobate cinci proiecte depuse pe sectorul 5, tot cu finanțare nerambursabilă, în cadrul Programului Operațional Capital Uman, respectiv construirea a unui număr de unsprezece creșe în total, care vor funcționa ca structuri de învățământ antepreșcolar pe lângă grădinițele din sector. Modificările bugetare sunt în consecință acestor aprobări de proiecte.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Am înțeles. Eu făceam referire, totuși, la articolul 2 care se referă la S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., rectificarea bugetului acestei societăți. Dacă tot vorbim de asta, să vă întreb și despre articolul 3:„ rectificarea bugetului S.C. Economat S.A. pe anul 2020”. Nu reușesc să văd în raportul de specialitate referiri la aceste două, pentru că noi aprobăm două articole pe care nu le găsesc în raportul de specialitate.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

La S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., rectificarea bugetară se referă, în primul rând, la faptul că se va modifică specificul societății, în sensul diminuării activității de spații verzi, iar la S.C. Economat S.A., rectificarea de buget vizează unele investiții în curs, pe care S.C. Economat S.A., în calitate de beneficiar al unui contract de asociere în participațiune cu Administrația Piețelor Sector 5 îl are în desfășurare în momentul de fată. i                                                                                        »

Dl consilier Geamănă Dragoș

Sunteți de acord cu mine că, totuși, ar fi trebuit ca aceste lucruri să fie cuprinse și în raportul de specialitate?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

îi voi spune doamnei director al Direcției Economice să vă facă aceste explicații în scris. Din păcate, dumneaei nu a putut să fie astăzi în ședință, dar vă va detalia în cadrul unei notificări scrise. Mulțumesc!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Am înțeles. Mulțumesc si eu! J                                   9                          5

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Cursaru, mai doriți să luați cuvântul?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, sigur! Mulțumesc frumos! întrebare raportată la impactul bugetar. Aș vrea să știu: cât s-a prognozat că va costa acel referendum. Sunt convins că, înainte de a solicita și de a cere Consiliului Local să aprobe un astfel de demers, sunt convins că s-au luat în calcul și anumite cheltuieli, care cad în responsabilitatea și în sarcina Consiliului Local, a primăriei. Cât s-a aproximat costul referendumului?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Este cineva din executiv care ne poate ajuta?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Da, sigur că da! Domnul Cursaru, vă asigur că va costa infim, întrucât va fi desfășurat în aceeași zi cu alegerile locale, motiv pentru care costurile alocate de la bugetul local sunt mult mai mici decât dacă ar fi fost organizate în altă zi. Vă mulțumesc! 5

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim și noi pentru toate întrebările și toate răspunsurile, sper că lucrurile sunt clare acum. O să o rog pe doamna secretar să ne ajute cu procedura de vot pentru punctul 2 de pe ordinea de zi!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei-pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11. Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14. Bîrsan Mihai-împotrivă

 • 15. Cursaru Paul Gabriel-împotrivă

 • 16. Giurcă Augustin Răzvan-împotrivă

 • 17. Jelea Bogdan lon-abținere

 • 18. Pop Claudia Ramona-împotrivă

 • 19. Geamănă Dragoș-împotrivă

 • 20. Niculescu Jacqueline Christina-împotrivă

 • 21. Pîrtoacă Bogdan Sergiu-împotrivă

 • 22. Udescu Șerbănel Mihail-împotrivă

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5 a fost adoptat cu 13 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 abținere.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc! Mergem mai departe spre punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind organizarea unui referendum local, în vederea consultării cetățenilor Sectorului 5 cu privire la comunicarea proiectului de dezvoltare urbană, inițiat de Primarul Sectorului 5, în Str. Antiaeriană nr. 6, Sector 5, București, precum și stabilirea datei referendumului. întrebări?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Domnul președinte! Referendumul este la punctul 5 și 6 sau...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Nu. La punctele 3 și 4. Punctele 6 și 7 de pe ordinea de zi suplimentară au devenit punctele 3 și 4.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ok! Am înțeles. Acum suntem la referendum.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am și eu o întrebare, domnule președinte. Sunt cu ordinea de zi în față. Să înțeleg că punctele 6 și 7 devin punctele 3 și 4? Punctele 3 și 4 devin punctele 5 și 6, corect?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctele 6 și 7 de pe ordinea de zi suplimentară, atenție!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Punctele 6 și 7 de pe ordinea de zi suplimentară se inserează după punctul cu rectificarea bugetară.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Corect.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă nu mai avem nicio întrebare, trecem la...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu am o întrebare. Avem- proiect de hotărâre privind organizarea unui referendum local, în vederea consultării cetățenilor Sectorului 5 cu privire la comunicarea proiectului de dezvoltare urbană, inițiat de Primarul Sectorului 5, în Str. Antiaeriană nr. 6, Sector 5, București, precum și stabilirea datei

referendumului". Da? Despre acesta este vorba. Aici aș vrea, cumva, să am și suportul doamnei secretar și să parcurgem în scurt timp câteva chestiuni cronologice. De foarte curând, doamna secretar știe foarte bine, a fost adoptat un proiect de lege pentru a susține acest proiect vechi cu Strada Antiaeriană. Am dreptate doamna secretar? Având vot majoritar, acesta a fost trecut în camera deputaților.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Nu acesta, sunteti în confuzie! 7                   J

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Vă înșelați, nu există așa ceva.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Prin lege s-a aprobat trecerea căii ferate.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

A căii ferate, Progresul.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Este vorba despre calea ferată? Scuzați-mă! Atunci, revin la următorul. Mulțumesc!

Di președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mai avem alte intervenții?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Eu as avea o întrebare!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnișoara Niculescu, vă rog!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Aș dori să vă întreb, cum doriți dumneavostră să organizați această consultare, dacă dorim să consultăm cetățenii, aceștia trebuie să înțeleagă, în primul rând, contextul, situația, consecințele, în special, a oricărui fapt pe care îl votează. Da? Față de consilierii aleși, reprezentanții cetățenilor, puneți la dispoziție spre vot aceste proiecte cu cincisprezece minute înainte de începerea ședinței, față de cetățeni cam care o să fie procedura? Le veți cere, tot așa, un vot în alb? Mulțumesc frumos!

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Dacă-mi permiteți să intervin, vă rog frumos, orice referendum este realizat în conformitate le Legea nr. 3/2000. Sunt sigur că dumneavoastră cunoașteți această lege. Referendumul va fi organizat în conformitate cu Legea nr. 3/2000. Sunt sigur că dumneavoastră cunoașteți această lege. Acesta nu este un referendum propriu-zis, ci o consultare a cetățenilor într-o problemă de interes major pentru colectivitatea locală. Doamna Niculescu, în calitate de consilier local, dar și reprezentant al unei formațiuni politice care a fost extrem de vehement împotriva abuzului de sector. Sunt sigur că dumneavoastră cunoașteți în detaliu ceea ce privește P.U.Z.-ul de sector pentru zona Antiaeriană P.U.Z.-ul de sector a fost în consultare publică, de trei ori. Dumneavoastră nu știu dacă ați participat, dar colegii dumneavoastră, cu siguranță au participat. Cu alte cuvinte, mă aștept la dumneavoastră să cunoașteți în detaliu fiecare proiect din cele 100 de hectare, aproape, din zona Antiaeriană. La fel cum ar trebui să-l cunoașteți și dumneavoastră, îl vom explica tuturor cetățenilor din sectorul 5. Vă mulțumesc!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan

înțeleg că votăm, acum, calea ferată?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, acum este Antiaeriană.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Antiaeriană, domnul consilier!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Domnul Hopincă, eu vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns, însă întrebarea mea a fost cu totul alta. Cunoștințele mele despre P.U.Z. și așa mai departe în această discuție, sunt irelevante. Eu v-am întrebat despre cum doriți să procedați față de cetățeni, care vor trebui să înțeleagă consecințele proiectelor pe care le supuneți dânsilor la vot.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

O să am și eu o intervenție, vă rog!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Dacă-mi dați voie să vă povestesc, în Elveția, de exemplu, la Laussane, primăria stă în consultație cu cetățenii până când lumea cade la un acord. Nicidecum o formalitate din aceasta, un sfert de oră înaintea ședinței, consilierii primesc un proiecte pe care nu apucă să-l citească. îmi pare rău! Sunt curioasă cum o să-mi răspundeți la întrebarea pe care eu v-am pus-o. Nu sunteți de părere că cetățenii au dreptul să știe?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Dacă îmi permiteți, un răspuns mai ușor elaborat, observ că persistă o stare de confuzie pentru doamna consilier. Doamna consilier, le vom explica cetățenilor că dacă vom face 14 760 de locuințe, jumătate din acestea vor fi alocate către tinerii din sectorul 5. Vi se pare clar? Vom explica faptul că, dacă vom face un bulevard, care să lege Bulevardul Ghencea de Șoseaua Alexandriei, acesta va fi traversat de toți cetățenii din București și de toți cei care traversează, trec prin Municipiul București. Vom explica faptul că un nou parc, de dimensiuni foarte mari, aproximativ 50 de hectare, va fi unicul din sector și va fi unicul din această zonă a capitalei, și este absolut necesar un parc de această dimensiune pentru Sectorul 5. Faptul că o maternitate în Sectorul 5 este absolut necesară, întrucât sporul natural este pozitiv, iar în Sectorul 5, nu avem maternitate. Toate aceste proiecte sunt aprobate la nivelul Ministerului Dezvoltării 2018. Planul urbanistic...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Este maternitate la Municipal, dacă nu știați!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

îmi cer scuze! Domnul Bîrsan, vă rog să nu-1 mai întrerupeți pe domnul Hopincă! Domnul Bîrsan, știți art. 233 privind modul în care funcționează consiliul local, Codul administrativi Există și niște măsuri disciplinare care pot fi puse în practică în cazul în care...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Că nu m-am înscris la cuvânt?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Indiferent de discuție, vreau să fiți civilizați și disciplinați pentru a asigura o ședință asa cum trebuie să fie. Mulțumesc! i                 »            5                                                                                            »

Dna consilier local Niculescu Jacqueline Christina

încă un aspect: văd că articolul 3 al acestui Proiect de hotărâre, spune așa: „Se stabilește ziua de duminică, 27 septembrie 2020, ca dată a desfășurării referendumului în vederea consultării cetățenilor din Sectorul 5, privind continuarea proiectului de dezvoltare urbană, inițiat de Primarul Sectorului 5, în str. Antiaeriană nr. 6, Sector 5, București”. Da? Deci, data de 27 septembrie, astăzi fiind data de 30 iulie. Aveți deja planificată vreo consultare cu cetățenii, vreo informare, vreun soi de ziar, vreun fluturaș? întâlniri cu cetățenii? Există? Planificate deja cu două luni înainte de referendum?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Hopincă?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Dacă se aprobă această consultare publică, aceasta va avea loc în mai multe etape până la data de 27.09.2020, fiind organizată și o campanie de informare a cetățenilor în acest sens.

Dna consilier local Niculescu Jacqueline Christina

Nu am apucat să citesc, pentru că a venit cu cincisprezece minute înainte, puteți să specificați unde sunt menționate aceste aspecte în Proiectul de Hotărâre?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Nu trebuie menționate aspectele tehnice cu privire la organizarea unei campanii de informare într-un Proiect de Flotărâre.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Propune direct executivul, pe baza adoptării Proiectului de Hotărâre. Mai sunt si alte întrebări? 5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, eu am. M-am înscris la cuvânt.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am ascultat cu interes ce a spus domnul Hopincă, într-adevăr a accesat și a citit ceea ce este scris aici, în proiectul inițial. Referitor la ceea ce se dorește a se construi în Antiaeriană, și a spus cetățenilor ceea ce se dorește a se dezvolta și nu se poate. înainte de a se vorbi despre proiecte, poate că ar fi fost bine ca primăria să arate locuitorilor Sectorului 5 de ce nu a fost în stare să termine cele două școli 124 si 141, de ce avem scoli care stau cu cheia în usă... 5                 ~                                        5                                                                                    ’

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

O secundă, domnule Cursaru!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, știu că nu vă convine pentru că pare a fi declarație politică, dar vorbim despre aceste...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Nu este vorba de declarație politică.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Lăsați-mă să vorbesc! Acest referendum pe lângă faptul că este inutil, în sensul în care oricum s-a dovedit incapacitatea de a construi și de a regândi acest sector, va face... se va folosi totodată de el pentru a îl folosi în campania electorală, pe bani publici. Până acum nu s-a făcut niciun referendum privind Liceul Dimitrie Guști, care plătește 46 000 de euro/lună chirie. De ce nu am făcut referendum să întrebăm oamenii dacă construim un alt liceu? Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim pentru punctul de vedere! Acestea fiind spuse, ne ajutați doamna secretar cu procedura de vot?

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Am și eu o întrebare, dacă îmi permiteți.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Nu v-am auzit! îmi cer scuze! Vă rog!

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Aș avea și eu ceva de spus: ascultând toate argumentele pro și contra ale acestui referendum, aș avea și eu o întrebare: cine suportă cheltuielile pentru aceste două referendumuri?

Dl consilier Cursarii Paul Gabriel

Consiliul Local.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Din bugetul local, da? în loc să terminăm Școlile 124 și 141...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Udescu, vi s-a răspuns deja la întrebare. Cred că nu ați fost foarte atent, îmi cer scuze că vă întrerup!

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Nu știu. Cheltuielile cine le suportă și cât de mari sunt? Asta este întrebarea.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

S-a discutat deja, asta a fost prima întrebare care s-a adresat, probabil nu ați fost foarte atent.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Nu am auzit răspunsul.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog frumos! Doamna secretar, haideți să mergem spre vot!

Dna consilier local Niculescu Jacqueline Christina

Mai am o întrebare, scurtă, promit!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dna consilier local Niculescu Jacqueline Christina

Este nevoie de cvorum ca referendumul să treacă? Si care este acesta? Pentru 5

că nu știu... puteți să-mi spuneți să citesc în lege? Pentru că nu știu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aprobarea ar trebui făcută cu jumătate simplă sau cu două treimi? Mă scuzați că întreb.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

în consiliu?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, în consiliu, pentru că cred că asta a vrut să zică colega.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Nu cred că se referea la asta, deoerece știe și ea când e vorba de patrimoniu.

Doamna se referea la referendum.

Dna consilier local Niculescu Jacqueline Christina

Și dacă se vor amâna alegerile? Se amână și referendumul?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Trecem la vot!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Deci, votul este cu majoritate simplă la referendum, în consiliu?

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Da!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Va răspuns dna secretar. Și acum vă rog să ne ajutați cu procedura de vot!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 1 l.Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 14. Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

lâ.Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 17 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 19 .Geamănă Dragoș - împotrivă

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina - împotrivă

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - împotrivă

 • 22 .Udescu Serbănel Mihail - abținere

Proiectul de hotărâre privind organizarea unui referendum local, în vederea consultării cetățenilor Sectorului 5 cu privire la comunicarea proiectului de dezvoltare urbană, inițiat de Primarul Sectorului 5, în Str. Antiaeriană nr. 6, Sector 5, București, precum și stabilirea datei referendumului a fost adoptat cu 13 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 2 abțineri.

Dna consilier local Niculescu Jacqueline Christina

Câte voturi au fost pentru?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

13 voturi pentru.

Dna consilier local Niculescu Jacqueline Christina

Mulțumesc! »

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre punctul 4 sau 7 de pe ordinea de zi suplimentară (ca să nu mai avem confuzii) - Proiect de hotărâre privind organizarea unui referendum local, în vederea consultării cetățenilor Sectorului 5 cu privire la continuarea proiectului, inițiat de Primarul Sectorului 5, pentru constituirea unui nou bulevard, pe traseul liniei dezafectate de cale ferată București Progresu — București Cotroceni (între Str. Luică și str. Răzoare). Aveți întrebări?

Domnul Pîrtoacă, și domnul Cursaru. Altcineva? Domnul Pîrtoacă, vă rog!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Mulțumesc! E o întrebare, și în același timp o constatare a faptului că dumneavoastră doriți să faceți un bulevard pe traseul acestei căi ferate. Din câte știu ați obținut și sprijinul parlamentului pentru acest lucru, lege care, la momentul actual, este contestată la Curtea Constituțională de către Președintele României. Mă interesează, să știu: care este viziunea P.S.D.-ului de dezvoltare a orașului? Având în vedere că în toate capitalele europene și în toată lumea civilizată, transportul în marile orașe se realizează inclusiv cu o rețea de trenuri suburbane, care au rolul să aducă oamenii din împrejurimile orașului în oraș, la muncă sau la diverse alte activități. Considerăm că prin realizarea acestui bulevard, dumneavoastră, nu contribuiți în niciun fel la dezvoltarea ulterioară a orașului, dimpotrivă, ne afundăm spre orașe tot mai poluate și mai încărcate de mașini. Noi, grupul U.S.R. suntem pentru promovarea transportului ecologic și pentru orașe mai curate, pentru susținerea liniilor de tren în interiorul orașelor. Mulțumesc! » » »

Dl administrator public Rareș Hopincă

Dacă îmi permiteți să intervin.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

DI administrator public Rareș Hopincă

Sunt mai multe probleme ridicate. Unu: nu este vorba despre viziunea unui partid politic, ci este vorba strict despre unele nevoi ale sectorului. Mă bucură faptul că există preocupare pentru studierea dezvoltării urbane din alte zone, însă m-ar bucura mai mult faptul ca oamenii care sunt totuși în Consiliul Local al Sectorului 5, și se preocupă de problemele cetățenilor Sectorului 5, să le înțeleagă înainte.

Vorbim despre trenuri suburbane și ne referim la o linie de tren care trece fix prin mijlocul orașului, nu este suburbană. Taie Sectorul 5 în două și izolează, aproximativ 15% din suprafața Sectorului 5.

Domnule consilier, această linie de tren care este nefuncțională de 30 de ani, pe tot traseul ei generează așa zisele „ghetouri” (zone urbane izolate și marginalizate). Dacă vă uitați la zona lacob Andrei, la Zăbrăuțului, toată această zonă este mărginită de calea ferate. Calea ferată nu permite extinderea țesutului urban, iar acolo unde se blochează țesutul urban se creează izolarea și marginalizarea și în timp apar ghetourile. Acesta este un fenomen al dezvoltării urbane a Bucureștiului din ultimii 30 de ani, dezvoltare care nu poate fi neutralizată altfel decât dezvoltând țesutul urban. Mă bucură faptul că ne gândim la transportul ecologic, că ne gândim la soluții alternative, la crearea de spații pietonale, sunt toate foarte bune, dar ar fi bine să ne gândim și la cetățenii care locuiesc în lacob Andrei si Zăbrăuțului. 5                                5

Și când facem regenerare urbană pentru acele zone, pentru că este foarte... din patru în patru ani apare foarte astringentă această preocupare, între timp nu apare, dar ca să vedeți exact care este problema uitați-vă la o hartă. Studiați traseul liniei ferate și uitați-vă în stânga și în dreapta, de-a lungul liniei ferate, și vedeți ce zone sunt acolo. Calea ferată este cauza pentru care unele zone din sector sunt marginalizate și apar ghetouri.

Trenul urban nu este o soluție în București, astăzi. Discutați, vă rog, cu specialiști și așa mai departe, nu vreau să dezvolt subiectul, cu toate că putem vorbi două ore. Un nou bulevard, care poate contribui la extinderea țesutului urban va scoate din izolare cel puțin trei zone vulnerabile ale Bucureștiului și 15% din suprafața Sectorului 5. Și vă rog, chiar este important, uitați-vă la o hartă și analizați traseul acestei linii de cale ferată dezafectată.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Am înțeles care este punctul dumneavoastră de vedere, am analizat un pic argumentele cu care ați venit și vreau să vă spun doar că: la Paris sunt undeva până la zece linii de tren suburban care traversează Parisul... la Londra nu știu, nu le-am numărat, sunt nenumărate, deci, cumva argumentul ăsta este cumva demontabiL Faptul că sunt ghetouri de o parte și de alta a acestei căi ferate vine și din partea administrației P.S.D. care, în mandatele Vanghelie și Daniel Florea, nu au făcut nimic pentru cetățenii din zonele respective.

Ce spuneți dumneavoastră „că o șosea va scoate din izolare aceste zone”, e la fel de valabil și pentru o cale ferată, adică va aduce trafic și dezvoltare, dar ce cred eu este că în toți acești ani, cel puțin doisprezece ani, administrațiile succesive ale P.S.D. în Sectorul 5 nu au fost interesate să scoată din ghetoizare zonele respective. Mulțumim!

Dl administrator public Rareș Hopincă

îmi pare rău că faceți afirmații false! Nu vorbesc despre ce a fost, pentru că nu știu, însă vă amintesc faptul că primele proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru zona Ferentari le-am accesat în ultimii patru ani, și P.U.Z.-ul coordonator al Sectorului 5, care nu a existat niciodată, a fost aprobat după un efort de doi ani de zile, în luna iunie, în Consiliul General. Deci, ar trebui să vedeți și aceste lucruri. Iar cu privire la opiniile dumneavoastră despre dezvoltarea urbană, sigur că teoria o putem discuta, dar lucrurile totuși, trebuie să rămână, nu vreau să corportăm afirmații false. Muțumesc!

Dna consilier local Niculescu Jacqueline Christina

Dar, domnule Hopincă, nu este contestat în instanță P.U.Z.-ul?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Legea aceasta este contestată la Curtea Constituțională, apropo de ce li se cere cetățenilor.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Deci, avem vreo întrebare referitoare la acest punct de pe ordinea de zi, sau doar declarații?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, eu mai am. Eu am tot așteptat cuminte.

Dl consilier Ștefan Gheorghe

Domnule președinte, am și eu o rugăminte pentru colegii noștri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dl consilier Ștefan Gheorghe

Să nu mai vorbească despre ghetouri, că știți ce s-a întâmplat cu ghetourile în timpul războiului, da? Și cu deportările țiganilor, da? Vă rog foarte mult! Să vorbim despre Zăbrăuțului și alte zone ca locuințe sociale. E cel mai bine, un cuvânt mai elegant, vă rog mult de tot! Hai să nu mai vorbim de ghetoizare, pentru că dacă vorbim de ghetoizare vorbim de țigani. Vă rog mult de tot!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnișoara Niculescu, aveați o întrebare.

Dna consilier local Niculescu Jacqueline Christina

Da, pentru domnul Hopincă: P.U.Z.-ul coordonator al Sectorului 5, am înțeles că ați spus că a fost aprobat în Consiliul General, da? Acum o lună, sau așa?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Da!

Dna consilier local Niculescu Jacqueline Christina

Bun! Si eu nu știu, si de ceea vă întreb, dacă stiti dumneavoastră dacă este sau nu contestat în instanță această decizie.

9

Dl administrator public Rareș Hopincă

Nu avem această informație.

Dna consilier local Niculescu Jacqueline Christina

Am înțeles!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Dacă era, ajungea la noi informația.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnule Cursaru, vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am ascultat, a fost foarte interesant și mi- a plăcut discuția. Dacă am avea așa discuții mereu, ar fi foarte bine. Eu am câteva întrebări. Prima întrebare, care este foarte simplă și onestă: având în vedere că există contestație la Curtea Constituțională, care este capitolul legal ca noi să avem astfel de proiecte pe ordinea de zi? Știind că orice lege care are contestație la Curte Constituțională nu ar trebui fi pus în practică. Nu ar trebui luată în discuție. Asta este unul dintre aspecte.

Al doilea: am constatat cu tristețe, într-adevăr, bulevardul acesta și acea linie excepțională de metrou sunt lucrurile care țin în umbră acele cartiere rezidențiale mai sărace (ăsta de fapt este cuvântul cel mai potrivit, cartier sărac, poate chiar defavorizat, defavorizat din alte condiții, dar uneori poate să fie defavorizat chiar de inactivitatea sau neimplicarea faptelor decizionale, respectiv administrația publică locală). Nu am înțeles, și nu ne spune nimeni în acest proiect de unde luăm metroul? Adică, eu știu că Consiliul Local nu are asa ceva în activitatea si că toate acestea

5                                                                                                    S                                                                   5

sunt foarte bine puse la Primăria Capitalei, pe linii de transport neeficientizate la maxim.

Deci, aș vrea să ne spună doamna secretar dacă: este legal să vorbim astăzi despre un referendum care are în spate, se aplică doar în spate, de pe o lege care este deja contestată la Curtea Constituțională? în cazul în care pică această lege, indiferent de natura referendumului, acest referendum nu o să mai aibă nicio valoare, nicio valabilitate. De ce trebuie să îl mai punem astăzi?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Doamna secretar, dacă îmi permiteți!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Vă rog, numai puțin! Domnule consilier, ca să o închidem, nu cred că sunteți în poziția de a vota un proiect de lege, sau mă înșel eu? Poate mă înșel eu, dar proiectul de hotărâre pe care l-am văzut nu suna a proiect de lege privind trecerea în administrarea Consiliului General al Municipiului București....

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, nicidecum, dar nu am fost chemați să discutăm despre dezvoltarea care are în spate un proiect de lege.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Sunteți chemați să vă pronunțați asupra consultării publice pe un proiect al administrației locale. Nu vreau să extindem discuția. Eu mi-aș dori, pentru dumneavoastră personal, să ajungeți în poziția de a vota un proiect de lege, vă doresc mult succes, dar nu este cazul deocamdată. Mulțumesc mult! Doamne ajută!

întrebarea doi: „De unde se ia metroul?”. Domnule Cursaru, cred că stiti foarte bine că un proiect urbanistic necesită planificare. Dacă noi planificăm, la fel cum am făcut și în cazul bulevardului din Antiaeriană, un bulevard cu linie de metrou ușor, pentru că acolo se continuă tramvaiul 41, dacă vom prevede în proiectele tehnice o linie de metrou ușor, aceasta nu va fi făcută de către Sectorul 5. Proiectarea poate fi făcută de noi, execuția efectivă va fi făcută de instituțiile care au în atribuții această lucrare. E foarte simplu, și cred că știți și dumneavoastră...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Si de ce îl menționăm dacă nu este în atribuțiile noastre? 5                                                   »                                                                                                       »

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

O secundă! O să vă întrerup puțin, dorește și doamna secretar să vă comunice ceva.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Vă rog!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

O să vă supun atenției Art. 75 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, care enunță principiile aplicabile administrației publice locale, iar la punctul c) regăsim principiul consultării cetățenilor în soluționarea problemelor de interes local deosebit. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim și noi! Dacă nu mai există alte întrebări, v-aș ruga să votăm! Doamna secretar!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 1 l.Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 14. Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

lâ.Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 17 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 19 .Geamănă Dragoș - împotrivă

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina - împotrivă

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - împotrivă

 • 22 .Udescu Șerbănel Mihail - împotrivă

Proiectul de hotărâre privind organizarea unui referendum local, în vederea consultării cetățenilor Sectorului 5 cu privire la continuarea proiectului, inițiat de Primarul Sectorului 5, pentru constituirea unui nou bulevard, pe traseul liniei dezafectate de cale ferată București Progresu — București Cotroceni (între Str. Luică și str. Răzoare) a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 8 voturi împotrivă și 1 abținere.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim! Acum mergem mai departe pe ordinea de zi, cu punctul 5 - Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 3/23.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2020-2021.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

întrebare am eu, vă rog!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da, vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Cu ce s-a modificat rețeaua școlară? Bănuiesc că a apărut, sau s-a mărit de la I-IV la V-VIII. De ce s-a modificat, sau de ce aprobăm, din nou, rețeaua școlară?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dacă este cineva în măsură să ne răspundă.

Dna director executiv Roxana Nedelcu

Bună dimineața! Noua rețea școlară cuprinde încă o unitate de învățământ de nivel post-liceal, este vorba de Colegiul Terțiar Non-Universitar din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Așa că știam, dar voiam să știm.

Dna director executiv Roxana Nedelcu

Și vreau să vă menționez faptul că avem avizul conform emis de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, pentru modificarea rețelei școlare, în sensul includerii acestei unităti în rețeaua școlară a Sectorului 5.

5                      J                    5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mulțumesc!

Dna director executiv Roxana Nedelcu

Cu plăcere!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Perfect! Mulțumim frumos! Mai sunt și alte întrebări? Dacă nu, o să vă rog frumos să votăm! Doamna secretar!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 14. Bîrsan Mihai - pentru

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel - pentru

 • 16 .Giurcă Augustin Răzvan - pentru

 • 17 .Jelea Bogdan Ion - pentru

 • 18 .Pop Claudia Ramona - abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș - pentru

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina -abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - pentru

 • 22 .Udescu Șerbănel Mihail - pentru

Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 3/23.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2020-2021 a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos! Mergem mai departe spre punctul 6 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din sectorul 5, în anul școlar 2020-2021. Dacă avem intervenții? Dacă nu avem intervenții, vă rog doamna secretar.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 14. Bîrsan Mihai - pentru

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel - pentru

 • 16 .Giurcă Augustin Răzvan - pentru

 • 17 .Jelea Bogdan Ion - pentru

 • 18 .Pop Claudia Ramona - abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș - pentru

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina - pentru

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - pentru

 • 22 .Udescu Șerbănel Mihail - pentru

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din sectorul 5, în anul școlar 2020-2021 a fost adoptat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos! Mergem mai departe spre punctul 7 de pe ordinea de zi referitor la - Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Voucher educațional, în anul școlar 2020-2021. Dacă avem intervenții? Atunci, doamna secretar, vă rog să ne ajutați cu procedura de vot!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu voiam să întreb ceva, domnul președinte!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Spuneți, domnule Cursaru!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Să îmi spună cineva, dacă acest voucher educațional poate fi folosit către orice entitate care oferă servicii culturale? Sau este doar un voucher educațional care poate fi cheltuit sau consumat doar la o anumită editură sau la o anumită entitate? Adică este o valoare care poate fi folosită în orice librărie sau în orice instituție de cultură?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna Nedelcu, sau domnul Hopincă?

Dna director executiv Roxana Nedelcu

Acest stil de voucher este destinat exclusiv achiziției de carte școlară. »                                                   5

Procedura de valorificare a lui constă în afilierea editurilor sau a operatorilor economici, cei care comercializează carte școlară, la acest program. El se derulează de doi ani de zile. în primul an din parte operatorilor economici sau a editurilor de carte școlară a fost o ușoară reticență, la început. Anul trecut numărul de operatori economici aproape s-a dublat și speram ca anul acesta se vor înscrie și mai mulți. Este un anunț public și se afiliază acestui program.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mulțumesc!

Dna director executiv Roxana Nedelcu

Cu plăcere!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ok, mulțumim! Doamna Niculescu!

Dna consilier local Niculescu Jacqueline Christina

Deci, doamna directoare, nu am înțeles exact, sunt doar edituri care publică carte școlară, da?

Dna director executiv Roxana Nedelcu

Nu doar edituri, ci și compania de edituri, spre exemplu: orice operator economic care are în activitate comercializarea de carte școlară.

Dna consilier local Niculescu Jacqueline Christina

Ok! Și din totalul celor disponibili pe piață cât la sută sunt incluși în acest program? Aproximativ, dacă puteți să îmi spuneți?

Dna director executiv Roxana Nedelcu

îmi este greu să vă spun câți din piață pentru că nu am făcut eu, personal, un astfel de studiu, dar pot să vă spun că sunt cele mai mari edituri și companii de librării, este: Theora, este c-am tot ce... adică Carte școlară este un segment destul de specializat și c-am toate editurile mari care activează în piață s-au înscris deja în acest program.

Este un program care a fost foarte mediatizat și la Târgul de Carte Școlară, adică din punctul acesta de vedere, fiind un program deschis... v-am zis, în cel de-al doilea an de implementare au renunțat la reticența de a lucra cu o autoritate publică și s-au înscris c-am toți. Este publică pe site-ul primăriei lista cu operatorii economici deja înscriși în program, este o decizie care aparține agentului economic, sau mă rog, editurii.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog frumos spuneți, domnul Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am și eu o întrebare în legătură cu acest proiect: din ce rațiuni se face prin intermediul Centrului Cultural, ci nu direct ca parteneriat cu primăria, prin Direcția de învățământ?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Este o chestiune de oportunitate. Este decizia Aparatului de Specialitate. Centrul Cultural poate participa în virtutea atribuțiilor reglementate de Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Adică, asta înseamnă că primăria, executivul să spunem, Aparatul de Specialitate, sau primăria ca entitate condusă de domnul Primar, dă bani către Centrul Cultural, pentru ca Centrul Cultural să achiziționeze respectivele vouchere și să încheie acele parteneriate cu furnizorii de carte școlară?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Bugetul Sectorului 5 este unul singur gestionat de către Consiliul Local. Consider că sunt comentarii politice, și nu am de ce să răspund la ele.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna secretar, vă rog frumos, ajutați-ne cu votul!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Eu am întrebat o chestie care nu era deloc politică. în operaționalizarea și implementarea acestui proiect înțeleg că primăria o să vireze sumele necesare către Centrul Cultural „Ștefan lordache”, urmând ca Centrul Cultural să achite facturile către furnizorii de carte școlară? Asta era întrebarea, nu văd nimic politic. Era o întrebare funcțională, legat de operaționalizarea proiectului. Dacă nu puteți să îmi răspundeți, îmi puteți spune „domnule, nu știu!”.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Vă arăt eu cum arată, uitați aici cum arată un voucher (dna consilier Pop Claudia Ramona arată pe camera tabletei Voucherul educațional). Da? „Fapte, fapte, Primăria Sectorului 5”, ăsta este voucherul pe care l-a primit fiica mea timp de doi ani de zile, de la Sectorul 5. Ăsta este voucher-ul, este 150 de lei. Te duci la orice librărie, poți să cumperi carte, dar este și puțin politic.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ăsta este un răspuns c-am la fel ca răspunsul domnului Hopincă. Eu am întrebat de mere, dumneavoastră, doamna Pop, îmi răspundeți de pere.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

O să o rog pe doamna secretar să ne ajute cu procedura de vot.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 14. Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

 • 16 .Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 17 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 19 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihail - abținere 5                                                                         »

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Voucher educațional, în anul școlar 2020-2021 a fost adoptat cu 13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind stimularea performanței școlare în cadru! proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2020.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Vreau să mă înscriu la cuvânt, domnule președinte.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

In afară de domnul Bîrsan, mai este cineva care dorește să se înscrie la cuvânt? Dacă nu, vă rog, domnule Bîrsan.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Sigur! Este un demers necesar comunității și meritoriu, totodată, faptul că primăria s-a gândit să ofere recompense acestor copii minunați, chiar și în contextul pandemiei de SARS-Cov în timpul anului școlar. Am reușit performanțe la probele de capacitate și bac. Sunt mai mulți copii excepționali în Sectorul 5 și ne mândrim cu ei, dar voiam să știu cum un profesor care are un singur elev în clasă de nota 10, iar restul sunt cu rezultate mai slabe, li se dau 4 000 de lei, sau 2 000 de lei. Cum au fost aleși? Oare părinții nu au plătit meditații să aibă acel copil nota 10? în plus vedem că se alocă 24 000 de lei pentru eveniment festiv, scenă, lumini, sonorizare. Dacă poate să ne dea cineva un răspuns? Iarăși facem parada modei la Academia Militară? Mai închiriem o scenă?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Este cineva care este în măsură să îi răspundă domnului consilier Bîrsan? Am înțeles întrebarea cu toții, cred.

Dna director executiv Roxana Nedelcu

în ceea ce privește plata cadrelor didactice programul este, sau mă rog, a fost gândit pentru a recompensa eforturile atât ale elevilor cât și ale profesorilor. De la an la an rezultatele au fost pozitive, din acest punct de vedere, și deja în sistemul de învățământ din Sectorul 5, cumva, la aceste examene se urmărește nota 10 și pentru acest proiect nu doar pentru a asigura accesul într-o unitate de învățământ de elită. Cadrul didactic având coordonarea elevului care a obținut nota 10, este și el recompensat. Acum, dacă copilul face meditații și în particular este o latură subiectivă pe care nu o putem analiza.

în ceea ce privește bugetul pentru acea festivitate, vă dați seama că trebuie făcută într-un cadru festiv. Copiii trebuie să se bucure și să se vadă unii pe alții și să conștientizeze succesul pe care l-au avut. Sunt invitați și directorii, adică e necesar să se termine într-un cadru festiv.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Pot interveni și eu, domnule președinte?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog frumos!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am ascultat ce au spus colegii, anterior, da așa este. Eu sunt de acord cu un astfel de demers și întotdeauna am ridicat problema vizavi de educație, despre modul și criteriul obiectiv de selecție a beneficiarilor. Aici, tot timpul, pentru a nu exista discuții, eu cred că de aici trebuie să încep. Vă pot da situații, chiar vă spun că și fata mea a trecut prin acest examen, au fost colegi la ea în clasă care au luat nota 10, dar nu a avut nicio legătură cu profesorii, cadrele didactice îndrumătoare, pentru că s-au pregătit în sistem privat și în sistem propriu. Acum, acel cadru didactic va beneficia de această recompensa, iar în mare măsură această recompensa nu poate fi cuantificată. Pentru că nu am văzut să fie un criteriu în care să se vadă că profesorul X, din școala cutare, a făcut 20 de ore suplimentar cu copiii, a tras de copii și copiii au obținut niște rezultate. Eu vă spun că jumătate din aceste cadre didactice primesc. Nu că nu aș fi de acord, dar nu este posibil să existe un crâmpei de subiectivitate în privința performanțelor lor raportate la performanța individuală a unui copil. Dacă erau cadre didactice care făceau activitate separată, zilnic sau de două ori pe săptămână, făceau gratuit în școală câte două ore si era propus de părinți, de către director, mi se pare un astfel de cadru lăudabil care renunță la familie să fie recompensat nu neapărat pentru faptul că a luat 10 copilul. Dar avem această subiectivitate pentru că sunt copii și dumneavoastră știți foarte bine că anumite că toți de aici, sau aproape toți ați trecut prin astfel de examen, sau sunteți părinți și veți trece, copilul s-a pregătit separat cu alt cadru didactic, poate chiar mai bun sau aproape de casă și a obținut niște rezultate. Iar profesorul îndrumător acuma, care era de la clasă e posibil să primească, să culeagă aceste roade care nu sunt într-un mod direct ale lui referitor la acest aspect. Atât îmi exprim, restul am recunoștință si sunt alături de toate cadrele didactice care îsi desfășoară activitatea. Mulțumesc.

J                                                                                                                                                                    5                          9                                                                            ’

DI Administrator Public Hopincă Rareș

Dacă îmi permiteți, și voi fi foarte scurt. Noi considerăm că în rezultatele unui copil, elev, fie că de clasa a VIII- a, fie că e de clasa a XII- a o componentă importantă o are munca profesorilor. Așa considerăm noi. Din ce am văzut de la anumiți colegi din consiliul local, se pune la îndoială acest fapt. Știți cum e, avem libertatea democratică de a ne exprima. Vă invit să faceți un amendament prin care să propuneți scoaterea premiului pentru profesori. Și îl supunem la vot. E până la urmă libertatea dumneavoastră. Noi considerăm că e bine să premiem și profesorii pentru contribuția lor, dar dacă dumneavoastră considerați altfel, și e dreptul dumneavoastră, puteți depune un amendament ca să scoatem acest premiu pentru profesori și sigur consiliul local va decide. Mulțumesc.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mulțumesc frumos pentru precizare domnule Hopincă, dar cred că nici dumneavoastră nu ați urmărit atent ce am spus eu. Dumneavoastră nu veniți cu niciun criteriu efectiv. Nu mi-ați oferit niciun criteriu obiectiv, în privința modului de selecție, ci pur și simplu rezonabil vă uitați la notele copiilor.

Dl Administrator Public Hopincă Rareș

Dacă un profesor care a pregătit un copil la matematică și copilul respectiv a luat nota 10, este cel mai obiectiv criteriu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Lăsa-ti-mă să termin și o să vă spun. Dacă este așa cum spuneți dumneavoastră, toți copiii ar trebui să fie de 10. In caz că nu știți, dar permite-ți-mi să vă aduc la cunoștință, nu de a vă îndruma, ci de a ști despre ce este vorba. Pentru fiecare profesor cadru didactic, există un material important după care se ghidează. Se numește curriculă. Această curriculă este parcursă de către profesor. Este legal și obligatoriu. Ministerul Educației Naționale a stabilit curricule pentru toate activitățile școlare. Orice cadru didactic preia și duce mai departe această curriculă și trebuie să se regăsească în ea. Mai departe, ce apare în plus în școli, în clasă, apare harul profesorului, apare cunoștințele lui didactice și pedagogia acestuia, metodele de învățare și legătura între copii. Dar până a ajunge la performanțe...nu poți face performanță eu vă spun și vă garantez, doar în clasă. Trebuie să fie ceva suplimentar. Noi am fi vrut să vedem, și aș fi cerut, nu că suntem împotriva acestui proiect așa cum defectuos spuneți, ci spunem metodele deficiente de a identifica exact acei oameni care lucrează. Pentru că sunt oameni care au lucrat suplimentar, credeți-mă, multe, multe ore. Iar copiii care au nota 6, nota 7, dacă s-au ridicat la 9 acești oameni nu sunt luati în calcul. Sunt luati doar aceea care efectiv au nota 10. Iar acea notă de » »

10 poate să vină și de pe geniul copilului și bineînțeles că îi dăm banii, dar poate să fi făcut și cu alte cadre didactice pregătire individuală, respectiv meditații. Asta am spus, domnule Hopincă. Mulțumesc.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnule Hopincă dacă nu mai aveți nimic de adăugat să supunem spre vot punctul.

Dl Administrator Public Hopincă Rareș

Revin la faptul că e o țară liberă, dacă dumnealor consideră că există și alte criterii nu îi oprește nimeni de a amenda proiectul și de a propune aceste criterii.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și pentru dumneavoastră există o cale liberă de a arăta tuturor cadrelor didactice deschidere pentru munca laborioasă pe care o fac, nu doar la Școala nr. 147

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna Secretar vă rog să ne ajutați cu votul pentru punctul 8 de pe ordinea de zi- Proiectul de hotărâre privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2020.

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

l.Boloș Florinei- pentru

 • 2 .Coandă Mihai-pentru

 • 3 .Danciu loan -pentru

 • 4 .Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5 .Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6 .Matei George-pentru

 • 7 .Matei Ion -pentru

 • 8 .Melnic Constantin lon-pentru

 • 9 .Păpușă Valentin-pentru

 • lO .Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12 .Țigănuș Marian-pentru

 • 13 .Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14 .Bîrsan Mihai- abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel-abținere

 • 16 .Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 17 .Jelea Bogdan lon-abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona-abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș-abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina- abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihai- abținere

Proiectul de hotărâre privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2020 a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 9 voturi abținere.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mai departe cu punctul 9 de pe ordinea de zÂ-Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a proiectului Copiii din sectorul 5 învață limba spaniolă, în anul școlar 2020-2021. Dacă este vreun coleg care vrea să intervină, dacă nu, o să o rugăm pe doamna Secretar să ne ajute cu procedura de vot.

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • l. Boloș Florinei- pentru

2,Coandă Mihai-pentru

 • 3 .Danciu loan -pentru

4,Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5 .Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6 .Matei George-pentru

 • 7 .Matei Ion -pentru

 • 8 .Melnic Constantin lon-pentru

 • 9 .Păpușă Valentin-pentru

 • lO .Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 1 l.Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12 .Țigănuș Marian-pentru

 • 13 .Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14 .Bîrsan Mihai- abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel-abtinere

lâ.Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 17 .Jelea Bogdan lon-pentru

 • 18 .Pop Claudia Ramona-abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș-abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina- abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihai- abținere 5                                                                   »

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi pentru și 8 voturi abținere.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mai departe cu punctul 10 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a protocolului de colaborare încheiat între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Dacă nu avem intervenții doamna Secretar să ne ajute cu procedura de vot.

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1 .Boloș Florinei- pentru

 • 2. Coandă Mihai-pentru

 • 3. Danciu loan -pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei Ion -pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • lO .Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12 .Țigănuș Marian-pentru

 • 13 .Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14 .Bîrsan Mihai- abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel-abținere

lâ.Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 17 .Jelea Bogdan Ion- pentru

 • 18 .Pop Claudia Ramona-abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș-abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina- abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihai- abținere 5                                                                  »

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi pentru și 8 voturi abținere.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mai departe cu punctul 11 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport-Școala nr. 130 (Luceafărul)”

Dl consilier Udescu Serbănel Mihail

Aș dori eu să am un comentariu. Onorată asistență, stimați colegi...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

O secundă vă rog, mai este și altcineva care vrea să mai i-a cuvântul? Ok, domnule Udescu, va rugăm.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Vreau și eu după, vă rog frumos.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Udescu și apoi domnul Cursaru.

Dl consilier Udescu Serbănel Mihail

Onorată asistență, dragi colegi. Aș dori să laud inițiativa și efortul de a găsi resursa financiară de a construi o sală de sport. Aș dori să precizez că voi vota pentru acest punct de pe ordinea de zi, dar nu putem să ascundem nerealizările...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

V-aș ruga să discutăm despre punctul de pe ordinea de zi.

Dl consilier Udescu Serbănel Mihail

Discutăm despre școli aici. Aș dori să precizez, să spun că în condițiile în care școala va începe sau nu va începe în septembrie, Școlile 141 și 124 sunt iar în situația de nefinalizarea lucrărilor. Nerealizarea acestor lucrări fiind pierdută în hățișuri birocratice și alte probleme administrative. De pildă, aș menționa următorul lucru. La adresa colegei noastre Christina Niculescu având ca destinatar Primăria Sector 5 legată de finalizarea lucrărilor la aceste școli 141 și 124. I s-a adus la cunoștință... această hârtie a fost făcută la cererea locuitorilor Sectorului 5, care sunt nemulțumiți de faptul că de doi ani de zile se tergiversează execuția lucrărilor la aceste două școli. Doamnei Niculescu i s-a adus la cunoștință că lucrările la aceste două obiective 5         »

începute, aș dori să precizez în urmă cu doi ani de zile și tergiversate de-a lungul timpului. Am pus întrebarea aceasta și anul trecut într-o ședință. Ați înțeles de fapt despre ce este vorba, faptul că se tergiversează termenul. Aș dori să întreb un reprezentant al executivului primăriei, la ce nivel de execuție al lucrărilor s-a ajuns la aceste școli. Când preconizați că vor fi gata...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ok, am înțeles întrebările. Este cineva care poate să-i răspundă domnului Udescu?

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Si mai am o întrebare, acest punct 9 există iar o construcție, un obiectiv școlar, aș dori să întreb executivul când preconizează că va fi gata și acest obiectiv. Având în vedere că celelalte au fost începute și nefinalizate nici în momentul de față.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim pentru întrebări. Este cineva care poate răspunde?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Referitor la școala 130 lucrările sunt în desfășurare. Termenul de finalizare pentru renovarea la interior va fi la începerea anului școlar începând cu data de 15

septembrie deși nu știm la acest moment dacă anul va fi început la 15 septembrie. Referitor la celelalte două școli se lucrează și vor fi gata în cel mai scurt timp posibil. Au fost înlăturate toate problemele birocratice care au împiedicat termenele.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Veți putea preciza un termen de finalizare?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Nu vreau să avansez un termen de finalizare dar lucrările vor fi finalizate în cel mai scurt timp posibil.

Dl consilier Mihai Bîrsan

Domnule președinte pot să intervin și eu puțin?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da domnule Bîrsan, puteți. Era domnul Cursaru înaintea dumneavoastră. După aceea o să vă rog și pe dumneavoastră. Domnule Cursaru ,vă rog.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

îmi pare rău stimate coleg, dar ordinea e ordine, ce să faci...Eu am înțeles așa domnule Hopincă, am înțeles de la domnul Hopincă, că nu am o discuție, nu vreau s-o port deocamdată, că deja se lucrează la Școala 130, iar noi aprobăm un proiect la care se lucrează, nu trebuia să avem proiectul aprobat, sau e o greșeală de înțelegere, a mea, față de ceea ce ați spus dumneavoastră mai de vreme?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Aș vrea să vă explic, e o chestiune tehnică.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Bine. Atunci lăsați-mă să spun mai multe și-mi răspundeți la toate, să fim mai obiectivi un pic. Mulțumesc! înțeleg în felul următor: există de la punctul 9 până la punctul 21 cum erau sau 20 în ordinea de zi veche, este vorba de unități de

învățământ în care trebuie să aprobăm actualizarea indicatorilor tehnico- economici. Până aici este totul clar pentru toată lumea. Avem grădinițe, avem Grădinița 55, nu aș vrea să le numesc pe toate să fiu cât mai scurt. Ceea ce nu pot să înțeleg este, de ce noi în continuare suntem în proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor? Deci, acest proiect inițiat pentru cei care nu cunosc ori nu s-au uitat cu atenție, a fost aprobat în anul 2018. Dacă nu mă înșel, în luna aprilie. Deci iată că au trecut doi ani de zile si referitor la toate aceste unităti de care faceți ...vom vota în 5                                                                                                                »                                                  »

următoarele unsprezece sau douăsprezece proiecte, toate aceste unități au depășit evaluarea indicatorilor tehnico-economici. Firește că o să mi să spună conform legii că dacă trec doi ani trebuie obligatoriu făcute actualizări și asta pot să înțeleg, și întrebarea este de ce din 2018 la data în care aceste proiecte au fost aprobate nu s-au actualizat- unu la mână, -doi la mână-mai avem doar o lună și jumătate pentru dotare, utilare, punere în funcțiune, proces verbal de recepție, intrare în șantier ...Cum credeți că veți reuși într-o lună să faceți aceste patru unități în condițiile în care două sunt în construcție... de aproximativ trei ani ...

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

în primul rând, la prima întrebare: dumneavoastră aprobați proiectul acum pentru că suntem în faza de contractare. într-adevăr aceste proiecte studiile de fezabilitate au fost aprobate în 2018, trei dintre ele au fost depuse în vara anului 2018 în cadrul Programului Operațional Regional. A început evaluarea. Evaluarea s-a finalizat în urmă cu o lună de zile, dacă nu mă înșel. Acum suntem în faza de contractare. Aprobarea proiectului...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ați spus că se lucrează. Se termină până la 15 septembrie?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Domnule Cursaru, lăsați-mă să vă explic că va deveni foarte clar. S-a terminat evaluarea. Suntem în faza de contractare cu aceste trei proiecte, și pentru a semna contractul ne trebuie hotărârea consiliului local de aprobare a proiectului. Proiectul nu se referă la studiul de fezabilitate. Sunt două chestiuni distincte. Cererea de finanțare pentru accesarea unor fonduri europene este un document distinct față de studiul de fezabilitate care este doar una din componentele acestei cereri de finanțare. Programul Operațional Regional din anul 2014, prevede mecanismul decontării ulterioare. Adică, eu depun un proiect și acesta are șanse să se finanțeze sau nu, dar între timp, eu pot demara lucrările, pot demara procedurile de achiziții, pot demara lucrările și în situația în care proiectele se aprobă pot deconta cheltuielile eligibile conform proiectului depus. Aceasta este situația în care ne aflăm noi. Noi am depus proiectele, am organizat procedurile de licitație, s-a atribuit contractul de proiectare plus execuție. S-a început la unele proiectarea la altele chiar execuția, iar în momentul de față vom semna contractul de finanțare și vom deconta prin Programul Operațional Regional toate sumele cheltuite pe aceste proiecte.

DI consilier Cursaru Paul Gabriel

Pentru că mai sunt 5 luni până când acesta va fi finalizat.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Nici nu contează...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ideea este că din 2018 până acum nu s-a reușit nici măcar o gresie, o faianță, să se pună un metru pătrat.

DI Administrator Public Rareș Hopincă

Domnule consilier, ce vreți să amestecăm mere cu pere, eu v-am zis, s-a depus proiectul, s-a așteptat evaluarea, când am văzut că sunt șanse, pentru că ne dăm seama din evaluare, ca aceste proiecte să fie aprobate, am demarat procedura de achiziție să fim siguri de sursa de finanțare. La Școala 130 lucrările sunt avansate, la Școala 125 la fel, la Școala 132 la fel. Deci, suntem în curs de execuție a lucrărilor la toate aceste obiective.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și îmi explicați vă rog de ce se face reactualizarea indicatorilor economici? Ca să se vadă, să rămână scris să știe și lumea.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Indicatorii pe care i-ați aprobat anterior au fost la faza studiului de fezabilitate, s-a finalizat proiectul tehnic în urma căruia se modifică invariabil listele de cantități și trebuie reaprobați indicatorii tehnico-economici având în vedere listele de cantități din faza de proiectare.

DI consilier Cursaru Paul Gabriel

Ultima întrebarea, spuneți-ne dacă există posibilitatea, poate să fie, ca un astfel de proiect să nu poată fi decontat, în faza în care ne aflăm acum.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Nu există nicio posibilitate, este exclus.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Nu am primit răspunsul, Școala 141 și 124 când se vor termina, ce să le spunem alegătorilor sau cetățenilor din zona respectivă că vor fi din nou în săli de clase aglomerate? Ce să le spunem, unde vor studia începând cu ...

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Școala 124 se va finaliza cu siguranță până la începerea anului școlar. Cu Școala 14Ieste mai greu, dar facem eforturi.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Măcar să fie așa. De doi ani ne spuneți aceleași lucruri, că se vor finaliza.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ok, am înțeles, mai sunt și alți colegi care vor să adreseze întrebări? Da domnule Bîrsan.

Dl consilier Mihai Bîrsan

Vreau să-i dau un răspuns domnului Udescu. A spus că două luni are termen 124 și patru luni pentru școala 141 .Vă rog să mergeți pe teren și o să constatați. Ieri la 124 erau doi muncitori iar la 141 trei.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Știm domnule Bîrsan, am fost pe teren și am văzut situația, lucrările sunt abandonate practic, nu...sunt niște...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

O să vă rog să-mi permiteți să intervin și să vă readuc pe calea punctului 11 de pe ordinea de zi și să vă întreb dacă mai aveți vreo întrebare referitoare la acest punct. Dacă nu, doamna Secretar vă rugăm să aveți amabilitatea să ne ajutați cu procedura de vot.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Eu încercam acum să pun o întrebare. Am înțeles, de la domnul Hopincă, dar nu am reținut, pentru care dintre școli urmează să se finalizeze lucrările la începutul anului școlar?

5

Dl consilier Mihai Bîrsan

Școala 124, a mințit.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Am înțeles. întrebarea mea pentru domnul Hopincă este: anul școlar se referă septembrie anul 2020 cum ar fi trebuit să înceapă în condiții normale sau se referă la când o fi să se lămurească situația cu COVID și nu știm exact când începe anul școlar. La care din acestea două se referă? Mulțumesc! 5                                                                                                                                                                         »

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Evident, am menționat lucrul acesta, se referă la data începutului anului școlar stabilită. în acest moment nu cunoaștem o altă dată pentru începerea anului școlar.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Deci ne referim la septembrie 2020. Mulțumesc frumos!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

 • 1 septembrie. Mă rog, în prima zi din septembrie, pe 15 se pare că încep elevii, însă profesorii se duc la data de 1 septembrie, să facă clasele, cataloagele poate greșesc, dacă da, îmi cer scuze,

Punctul 11 de pe ordinea de zi- doamna Secretar vă rugăm să ne ajutați cu procedura de vot.

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1 .Boloș Florinei- pentru

 • 2 .Coandă Mihai-pentru

 • 3 .Danciu loan -pentru

 • 4 .Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5 .Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6 .Matei George-pentru

 • 7 .Matei Ion -pentru

 • 8 .Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • lO .Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12 .Țigănuș Marian-pentru

 • 13 .Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14 .Bîrsan Mihai- abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel-abținere lâ.Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 17 .Jelea Bogdan lon-abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona-abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș-abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina- abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihai- abținere 5                                                                  »

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport-Școala nr. 130 (Luceafărul)” a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 8 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mai departe cu punctul 12 de pe ordinea de zÂ-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare și consolidare-Grădinița 244”.

Avem intervenții, dacă nu mergem mai departe. Doamna Secretar vă rugăm.

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1 .Boloș Florinei- pentru

 • 2 .Coandă Mihai-pentru

 • 3 .Danciu loan -pentru

 • 4 .Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5 .Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6 .Matei George-pentru

 • 7 .Matei Ion -pentru

 • 8 .Melnic Constantin lon-pentru

 • 9 .Păpușă Valentin-pentru

 • lO .Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12 .Țigănuș Marian-pentru

 • 13 .Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14 .Bîrsan Mihai- abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel-abtinere

 • 16 .Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 17 .Jelea Bogdan lon-pentru

 • 18 .Pop Claudia Ramona-abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș-abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina- abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 22 .Udescu Șerbănel Mihai- pentru

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 7 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe punctul 13 -Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și consolidarea obiectivului de investiții -Grădinița 245” Intervenții? Dacă nu, doamna secretar să ne ajute cu votul.

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1 .Boloș Florinei- pentru

 • 2. Coandă Mihai-pentru

 • 3. Danciu loan -pentru

4,Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei Ion -pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • lO .PIoscaru George Alexandru-pentru

 • 1 l.Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12 .Țigănuș Marian-pentru

 • 13 .Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14 .Bîrsan Mihai- abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel-abtinere

 • 16 .Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 17 .Jelea Bogdan lon-pentru

 • 18 .Pop Claudia Ramona-abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș-abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina- abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 22 .Udescu Șerbănel Mihai- pentru

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 7 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe punctul 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.), Str. G-Ral. ION DRAGALINA nr. 21-Sector 5, București.

Avem întrebări, dacă nu vă rugăm doamna Secretar.

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

l.Boloș Florinei- pentru

 • 2 .Coandă Mihai-pentru

 • 3 .Danciu loan -pentru

 • 4 .Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5 .Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6 .Matei George-pentru

 • 7 .Matei Ion -pentru

 • 8 .Melnic Constantin lon-pentru

 • 9 .Păpușă Valentin-pentru

 • lO .Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12 .Țigănuș Marian-pentru

 • 13 .Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14 .Bîrsan Mihai- abținere

 • 15.Cursaru Paul Gabriel-abținere

lâ.Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 17 .Jelea Bogdan lon-abținere

 • 18 .Pop Ciaudia Ramona-abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș-abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina- abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihai- abținere 5                                                                  »

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe punctul 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.), Str. SERG. NUȚUION nr. 44-Sector 5, București. Intervenții? > »

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Noi am reținut de dimineață din comisia de urbanism și vă rog secretariatul îmi spuneți dacă acest proiect ce fel de aviz are din partea comisiei de urbanism. Nu am reținut, ar fi trebuit să caut...

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Consultativ.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Fiecare proiect de hotărâre care trece prin ședința ordinară de consiliu local trebuie să aibă și avizele comisiilor cum le-ați trecut și în convocator. De exemplu aceste două P.U.D.-uri trebuie să aibă...avizul comisiei de urbanism. Da, și s-a ținut ședința dimineață la 8. 5                 »                                     ’

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Sigur, da, au fost trimise către comisia de urbanism.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Jacqueline, te-ai abținut.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Da si vreau să vă întreb avizul de care e?

Dl consilier Melnic Constantin Ion

La comisia de urbanism, la acest punct domnișoara Jacqueline s-a abținut.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Da și de aceea vă întreb avizul comisiei de urbanism care este?

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Favorabil.

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Oricum ar fi este unul consultativ doamna consilier.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna Secretar vă rugăm să ne ajutați cu procedura de vot, la punctul 15.

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

l.Boloș Florinei- pentru

2,Coandă Mihai-pentru

 • 3 .Danciu loan -pentru

 • 4 .Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5 .Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6 .Matei George-pentru

 • 7 .Matei Ion -pentru

 • 8 .Melnic Constantin lon-pentru

 • 9 .Păpușă Valentin-pentru

 • lO .Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 1 l.Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12 .Țigănuș Marian-pentru

 • 13 .Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14 .Bîrsan Mihai- abținere »

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel-abținere

lâ.Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 17 .Jelea Bogdan lon-abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona-abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș-abținere

 • 2O .Niculescu .Tacqueline Christina- abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihai- abținere 5                                                                  »

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.), Str. SERG. NUȚU ION nr. 44-Sector 5, București a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe cu punctul 16- Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și consolidarea-Grădinița nr. 244”. Avem intervenții? Dacă nu să mergem la vot.

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1 .Boloș Florinei- pentru

 • 2 .Coandă Mihai-pentru

 • 3 .Danciu loan -pentru

 • 4 .Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5 .Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6 .Matei George-pentru

 • 7 .Matei Ion -pentru

 • 8 .Melnic Constantin lon-pentru

 • 9 .Păpușă Valentin-pentru

 • 10 .Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12 .Țigănuș Marian-pentru

 • 13 .Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14 .Bîrsan Mihai- abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel-abtinere

lâ.Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 17 .Jelea Bogdan lon-abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona-abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș-abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina- abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihai- abținere 5                                                                  >

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe la punctul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și consolidare a obiectivului de investiții Grădinița nr. 245”. Doamna secretar supunem la vot punctul 17.

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • l. Boloș Florinei- pentru

 • 2 .Coandă Mihai-pentru

 • 3 .Danciu loan -pentru

 • 4 .Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5 .Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6 .Matei George-pentru

 • 7 .Matei Ion -pentru

 • 8 .Melnic Constantin lon-pentru

 • 9 .Păpușă Valentin-pentru

 • lO .Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12 .Țigănuș Marian-pentru

 • 13 .Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14 .Bîrsan Mihai- abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel-abtinere

lâ.Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 17 .Jelea Bogdan lon-abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona-abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș-abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina- abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihai- abținere 5                                                                  ’

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe la punctul I ^-Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport-Școala nr. 130 (Luceafărul)”. Dacă avem intervenții? Dacă nu, doamna Secretar să ne ajutați cu procedura de vot pentru punctul 18.

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1 .Boloș Florinei- pentru

 • 2 .Coandă Mihai-pentru

 • 3 .Danciu loan -pentru

 • 4 .Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5 .Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6 .Matei George-pentru

 • 7 .Matei Ion -pentru

 • 8 .Melnic Constantin lon-pentru

 • 9 .Păpușă Valentin-pentru

 • lO .Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12 .Țigănuș Marian-pentru

 • 13 .Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14 .Bîrsan Mihai- abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel-abtinere J

 • 16 .Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 17 .Jelea Bogdan lon-abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona-abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș-abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina- abținere

21,Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihai- abținere »                                                                  5

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri.

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim! Mergem mai departe spre punctul 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere Grădinița nr. 205, Calea Ferentari Nr. 2, Sector 5, Municipiul București” Dacă avem intervenții, dacă nu vi-1 supun la vot, doamna secretar vă rog sa ne ajutați cu procedura la punctul 19.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu am o întrebare domnule președinte.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Va rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Când este prevăzută finalizarea extinderii grădiniței nr. 205? Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cineva din executiv care îi poate răspunde domnului consilier.

Dl administrator public Hopincă Rareș

Nu am contractul în față, însă ceea ce pot să vă spun este că autorizația de construire a fost emisă, lucrările trebuiau să înceapă la 1 august din cauza faptul că în cadrul Grădiniței 205 se desfășoară programul grădinița de vara și sunt aproximativ o suta de copiii acolo, am decis amânarea începerii lucrărilor pentru data de 1 septembrie. Menționez faptul că această lucrare de la Grădinița 205, vizează doar extinderea, motiv pentru care lucrarea va fi izolată de restul grădiniței si copiii vor putea 2.15 min la grădinița ... când va decide Ministerul Educației ...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim domnul domnul Hopincă! Mai este cineva care vrea sa ia cuvântul? Daca nu, doamna secretar vă rog frumos să mă ajutați cu votul pentru punctul 19.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 14. Bîrsan Mihai - abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel - abținere

lâ.Giurcă Augustin Răzvan - abținere

 • 17 . Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona - abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 22 .Udescu Serbănel MihaiI - abținere 5                                                                        5

Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere Grădinița nr. 205, Calea Ferentari Nr. 2, Sector 5, Municipiul București” a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc! Mergem mai departe spre punctul 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construcție corp nou grădiniță-Școala Gimnazială nr. 125-Sector 5, Municipiul București” Avem intervenții? Dacă nu, vi-1 supun la vot, doamna secretar vă rog să ne ajutați.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mă scuzați, voiam să întreb așa, în felul următor din cate știam o parte din elevii de la Școala 124 învață la Școala 143 și la Școala 125, e corect ce spun?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

La Școala 143 si la 126. 5                                  î

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

A da, la Școala 126 știam eu ceva pe acolo îmi puneam întrebarea ce facem cu copiii.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bine, mulțumim! Mai sunt alte neclarități? Daca nu va supun la vot punctul 20, doamna secretar, vă rog!

Dna Secretar General Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 1 l.Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 14. Bîrsan Mihai - abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel - abținere

 • 16 .Giurcă Augustin Răzvan - abținere

 • 17 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona - abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihail - abținere 5                                                                        S

Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construcție corp nou grădiniță-Școala Gimnazială nr. 125-Sector 5, Municipiul București” a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri.

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim, mergem mai departe spre punctul 21 de pe ordinea de Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reparații și extindere clădire Grădinița Nr. 55” Floarea Soarelui, Sector 5, București” Avem întrebări? Daca nu, vi-1 supun la vot! Doamna secretar, va rog!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 1 l.Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12.Țigănuș Marian - pentru

 • 13.Gheorghe Ștefan - pentru

 • 14.Bîrsan Mihai - abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel - abținere 5

lâ.Giurcă Augustin Răzvan - abținere

 • 17 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona - abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihail - abținere 5                                                                        >

Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reparații și extindere clădire Grădinița Nr. 55” Floarea Soarelui, Sector 5, București” a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri. »

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc frumos! Mergem mai departe spre punctul 22 - Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea clădirii Școlii Nr. 135 cu extindere clădire săli de clasă, Sector 5, București” Avem intervenții? Bine, atunci îl supunem la vot. Doamna secretar, va rog sa ne ajutați!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. PIoscaru George Alexandru - pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 14. Bîrsan Mihai - abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel - abținere

lâ.Giurcă Augustin Răzvan - abținere

 • 17 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona - abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihail - abținere 5                                                                         >

Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-econoniici pentru proiectul „Reabilitarea clădirii Școlii Nr. 135 cu extindere clădire săli de clasă, Sector 5, București a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri. »

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim! Mergem mai departe spre numărul 23 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării principalilor indicatori tehnico-econonuci pentru obiective de investiții „Reconstrucție, reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5”. Avem intervenții?

DI consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, eu am o întrebare! Să înțeleg că de acum toate se vor reactiva, se vor recalcula toți indicatorii tehnico-economici, se vor reactualiza la toate unitățile și la toate categoriile de lucrări existente?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

E cineva din executiv?

Dl administrator public Hopincă Rareș

După cum vedeți în proiectul de hotărâre, în anexă, sunt enumerate toate unitățile de învățământ la care se lucrează si sau actualizat indicatorii tehnico-»                                           5                                                                                                        »

economici. La toate aceste obiective se lucrează și este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici. Nu sunt toate sunt doar cele din anexă, Școala 124, Grigore Tocilescu, Școala I. C. Brătianu, Grădinița 54, Grădinița 268 și 269.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Voiam să văd daca este prevăzut în corpul de proiect aceste unități enumerate?

Dl administrator public Hopincă Rareș

Bineînțeles, este prevăzut în anexa, sunt enumerate clar!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mai avem si alte întrebări? Daca nu, vă supun la vot pentru punctul 23 de pe ordinea de zi, doamna secretar, vă rog sa ne ajutați!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Bolos Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 14, Bîrsan Mihai - abținere J

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel - abținere

 • 16 .Giurcă Augustin Răzvan - abținere

 • 17 . Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona - abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 22 .Udescu Șerbănel Mihail - abținere

Proiectul de hotărâre privind aprobarea reactualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiective de investiții „Reconstrucție, reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământpreuniversitar de stat din sectorul 5” a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim! Mergem mai departe spre punctul 24 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completare Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București; Avem intervenții?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Da!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doar domnișoara Niculescu, va rog!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Pentru doamna secretara, prima întrebare: Ați primit astăzi, de dimineață la ora 9 tară 9 minute, mail-ul de la domnul președinte al comisiei de mediu, referitor la 3 puncte de pe ordinea de zi de astăzi inclusiv acest punct?

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Da, și am transmis avizele! Sigur! Vă poate confirma domnul președinte!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

întrebarea mea care sunt avizele pentru că am văzut că mai este și comisia de buget.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Da, am primit și de la comisia de buget!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Și, voiam să vă întreb pentru că eu nu am primit nicio informare cum că ar fi avize pozitive sau negative. De exemplu, comisia de mediu astăzi a dat aviz negativ pentru acest punct de pe ordinea de zi și vă întreb dumneavoastră ca secretariat, nu ar fi trebuit să aduceți la cunoștința acest fapt tuturor consilierilor, în condițiile în care avizul ...

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Avizul este consultativ doamna consilier, și în această situație.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Desigur, ca este consultativ, dar consilierii toți ceilalți care nu sunt membri, de exemplu în comisia de mediu ... 2.27 ar fii trebuit să fie informați de către dumneavoastră practic, sau greșesc? Mulțumesc mult!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Da, deci avem aviz favorabil, doamna consilier!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

De la comisia de buget?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Da, de la comisia de buget!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Și de la comisia de mediu aveți aviz negative și chiar daca acest aviz negativ este consultativ, ceilalți consilieri care nu sunt membrii în comisia de mediu, nu credeți că ar fi trebuit să le comunicați acest lucru? Câte alte avize negative, mai sunt..

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Nu este aviz negativ!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Poftim? Puteți să repetați vă rog?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Jelea e președinte la mediu!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Vă poate spune domnul președinte al comisiei, domnul consilier Jelea!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Dar, nu are ce sa spună domnul Jelea în momentul în care am primit pe mai 1...

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Nu avem aviz nefavorabil V-am răspuns!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Exact si atunci eu vin si vă întreb nu ar fi trebuit secretariatul să comunice 5                                                           5

acest lucru și celorlalți colegi consilieri care nu fac parte din comisia de mediu? Ceea ce este valabil și pentru toate celelalte proiecte de hotărâre care trec prin comisii.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Acest proiect poate fi supus dezbaterii și aprobării consiliului. îndeplinește toate formele procedurale.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Da, am înțeles!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

A fost dezbătut și în comisii, care comisii în înțelepciunea lor, au acordat avizele pe care le-au considerat.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Exact, eu vă întreb despre procedură acuma.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Da! Este respectată întru-totul .

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Bun, colegii consilieri care nu fac parte din comisia de mediu au fost informați despre faptul că ...

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Au fost informați și pe această cale că exista un aviz favorabil.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Cum i-ati informat?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

E deja o discuție care se referă la acțiunea care a avut loc.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Duceți în derizoriu această discuție, haideți să ...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Păi asta vă întreb, pentru că până acum la fiecare dispoziție decisă...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Fiecare punct a trecut prin comisie și oricine simte nevoia să întrebe ce fel de avize a primit, dacă nu cumva a fost deja informat în prealabil, cum cred că a fost.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Cu siguranță că au fost informați.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

în mod teoretic și practic, pentru fiecare punct de vot de pe ordinea de zi trebuie să ne spuneți că există avizul comisiei, că a fost dezbătut în comisie și ca atare se spune faptul că...

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Domnule consilier, altfel nu l-aș putea supune dezbaterii sau aprobării dumneavoastră, dacă nu ar avea acest aviz. Sunteți de acord?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Doamna secretar, stați că nu v-am auzit pentru că vorbiți peste mine. Faptul că nu ne-ați spus până acum, înseamnă că toate au avize, dar dacă exista vreun raport care are aviz negativ este bine să ne spuneți înainte.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Nu l-aș putea supune aprobării dumneavoastră.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ca idee să știm, oricum el este consultativ, dar măcar să știm dacă a fost, ca idee de discuție.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am înțeles! Vă mulțumesc tuturor pentru punctele de vedere. Vă rog doamna secretar să mă ajutați cu votul pentru 24 de pe ordinea de zi, vă supun la vot.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Bolos Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • l3. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 14. Bîrsan Mihai - abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel - abținere

lâ.Giurcă Augustin Răzvan - abținere

 • 17 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona - abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihail - abținere

Proiectul de hotărâre privind completare Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos! Mergem mai departe cu punctul 25 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale. Dacă avem intervenții? Dacă nu, doamna secretar vă rog să ne ajutați cu votul!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 14. Bîrsan Mihai - abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel - abținere »

lâ.Giurcă Augustin Răzvan - abținere

 • 17 . Jelea Bogdan Ion - pentru

 • 18 .Pop Claudia Ramona - abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș - pentru

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - pentru

 • 22 .Udescu Șerbănel Mihail - pentru

Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 5 abțineri.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

O întrebare, e vorba de fostul punct 22, actualul punct 24?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

25, fostul punct 23

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Adică este vorba de cel cu privire la facilitățile fiscale pentru cei afectați de pandemie.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Acela, da!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Sunt pentru!

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim! îmi cer scuze! Punctul 26 de pe ordinea de zi care face referire la contractul de închiriere între Economat și D.I.T.L..

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi nu, stați un pic. Ce am votat acum? Am votat aprobarea facilităților fiscale sau modificarea contractul de închiriere între Economat și D.I.T.L.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Nu, aprobarea facilităților fiscale!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

S-a încheiat votul pentru punctul 25.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Acum trecem la modificarea contractul de închiriere?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Da! E vreo neclaritate? Dacă nu, punctul 26 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 5 București nr. 114/30.12.2014 privind aprobarea închirierii unor spații cu destinația de birouri de către S.C. Economat Sector 5, respectiv modificarea contractului de închiriere încheiat între S. C. Economat Sector 5 și Direcția de Taxe și Impozite Locale Sector 5. Doamna secretar, vă rog!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

I l.Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 14. Bîrsan Mihai - abținere 5

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel - abținere »

lâ.Giurcă Augustin Răzvan - abținere

 • 17 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona - abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș - împotrivă

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina - împotrivă

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - împotrivă

 • 22 .Udescu Șerbănel Mihail - împotrivă

Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 5 București nr. 114/30.12.2014 privind aprobarea închirierii unor spații cu destinația de birouri de către S.C. Economat Sector 5, respectiv modificarea contractului de închiriere încheiat între S. C. Economat Sector 5 și Direcția de Taxe și Impozite Locale Sector 5 a fost adoptat cu 13 voturi pentru, 5 abțineri și 4 voturi împotrivă.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos! Mergem mai departe cu punctul 27 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii și completării proiectului „Atelierul Magicienilor-Centrul de Excelență "Magia cifrelor"-Programul "Școală după școală" penlru perioada septembrie 2020-decembrie 2021. Dacă avem intervenții? s

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da! Eu am dacă îmi permiteți, domnul președinte.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Da, domnul Cursaru , vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, urmăresc cu interes acest program. De fiecare dată consider că este o formă dacă vreți voalată de a susține doar un singur individ care desfășoară activități educaționale, o singura entitate, daca vreți economică. Vă place termenul de operator economic, eu zic că e entitate. Ceea ce nu înțeleg este în felul următor: de ce va costa 1300 de lei pe luna pe copil, alocați, în condițiile în care se va spune aici foarte clar că vor beneficia de cursuri atât online, deci în cazul în care nu vor fi luate toate măsurile de distanțare, nu prezintă nicăieri aici, vizavi de ce înseamnă lecții virtuale, lecții online. Care este costul, pentru că atunci când vorbim de online, scade costul implicit, totodată ne spune că programa, oferta educațională adică respectă programa Ministerului Educației și Cercetării, dar totodată nu ne prezintă oferta educațională în sine. Ne reprezintă doar variante de funcționare și ne spune care sunt avantajele platformele online. Cu alte cuvinte când avansam astfel de discuții, oferte educaționale etc. trebuie să vedem exact ce se face, noi nu vedem aici. Ne explică și ne învață cei care sunt, ce înseamnă lecțiile virtuale, eu nu înțeleg unde vine costul pentru, în caz de online. Adică în cazul în care activitatea se va desfășura online, cum se face? De asemenea, mai avem aici, spune că în cadrul sesiunilor de online vor fi două sau anumite activități, vor fi două ore pe sesiune. Este foarte bine să iei două ore pe sesiune, dar nu se știe de câte ori zilnic de luni până duminică și nu specifică foarte clar cum sunt împărțite, care sunt activitățile, deci nu, eu nu am înțeles nimic de aici, decât ca sunt 500 de copiii care nu se știe cum se înscriu, categoriile de vârsta și 1300 de lei pe fiecare copil, da, cam asta e. De asemenea, nu se specifica care sunt spațiile în care se vor desfășura aceste activități. Dacă se poate să ni se spună care sunt spațiile, care sunt costurile doar pentru online, în caz că se va ajunge doar la online și cum se vor înscrie acești copiii. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

E cineva?

Dl administrator public Hopincă Rareș

Dacă îmi permiteți să intervin! Programul la care faceți referire este în desfășurare la nivelul Complexului Multifuncțional Sf. Andrei, se bucură de o adeziune foarte puternică din partea cetățenilor, mai ales că are în componență și program de before și de after school, ceea ce este foarte important, mai ales la nivelul Sectorului 5, pentru că știm cu toții densitatea în anumite unități de învățământ și programul acestora. Proiectul vizează prelungirea acestui program și permiterea ca soluții alternative, desfășurarea cursurilor și în sistem online, nu vorbim de exclusiv în sistem online, practic se dorește o adaptare a acestor cursuri în contextul pandemic actual, în rest nu se modifică absolut nimic în cadrul acestui program. Că făceați referire la curricula s.m.a.d. , colegii noștri au explicat ce tipuri de activități se vor desfășura, sunt extrem de consistente si referirile la curricula se fac doar în contextul în care elevii vor beneficia de pregătire de exempu; limba romana, limba engleza, matematica s.a.m.d. De asta erau necesare, nu putem să ne pronunțam noi, se va aplica exact curricula aprobată de către Ministerul Educației Naționale.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, nu, nu! Sunteți în eroare domnu Hopincă, curricula este strategia prin care profesorul trece prin materie și este strict numai la materiile care se predau în cadrul Ministerului Educației Naționale, deci în școală, iar oferta educațională, că la asta m-am referit este cu totul altceva, oferta educațională reprezintă de fapt toate acele mijloace pe care le pune la dispoziție entitatea pentru promovarea proiectelor în sine si au scurs cursuri s.a.m.d. E diferență între curricula si oferta educațională. 5                                                                                                                                  S                                                              J                                                  »

Dl administrator public Hopincă Rareș

Care este întrebarea dumneavoastră?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi am spus că oferta educațională spune că este aprobată de Ministerul Educației Naționale, dar noi nu o vedem. Care e? Trebuie să ne prezentați acolo în oferta educațională, nu doar că ați spus dumneavoastră în proiect sau au spus colegii noștri și ai dumneavoastră că sunt beneficiari, facem cursuri de karate, kineto, nu știu ce facem. Trebuie să spui exact ca în oferta educațională, să o prezinți, este un proiect, este imposibil să nu aveți așa ceva din parte autorilor. Trebuie să prezentați oferta educațională și spune acolo avem atâția pedagogi, avem atâtea spații, nu mi-ați răspuns în ce spații se desfășoară

Dl administrator public Hopincă Rareș

Pentru informațiile detaliate vă încurajez să vă adresați în scris colegilor de la complexul medical Sf. Andrei și sigur vă pot răspunde tuturor informațiilor.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim, domnule Hopincă!

Dl consilier Cursant Paul Gabriel

Spațiul nu mi-ați sus unde se desfășoară activitatea, unde?

Dl administrator public Hopincă Rareș

Este precizat în cadrul Raportului de specialitate. Mulțumesc!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, nu este precizat! Vă spun eu, scrie doar spații care aparțin Centrului Sf. Andrei. Atât! Deci, nu e precizat în niciun raport. în cazul în care credeați că nu 1-am citit, dar l-am citit pe tot.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna secretar vă rog să ne ajutați cu votul!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 1 l.Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 14. Bîrsan Mihai - abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel - abținere

lâ.Giurcă Augustin Răzvan - abținere

 • 17 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona - abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihail - abținere 5                                                                         5

Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii și completării proiectului „Atelierul Magicienilor-Centru! de Excelență "Magia cifrelor”-Programul "Școală după școală” penlru perioada septembrie 2020-decembrie 2021. A fost adoptat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos! Mergem mai departe cu punctul 28 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 200/27.08.2018. Dacă avem intervenții?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, despre ce H.C.L. este vorba?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Numărul 200 din 27. 08.2018.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

De tichete sociale pentru pensionari, mi-am notat eu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Cred că eu am deschis greșit.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Deci este punctul 28 de pe ordinea de zi 26 de pe normală, ați găsit și dumneavoastră. Doamna secretar vă rog să ne ajutați cu procedura de vot pentru punctul 28!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 14. Bîrsan Mihai - abținere

 • 15.Cursaru Paul Gabriel - abținere

lâ.Giurcă Augustin Răzvan - abținere

 • 17 . Jelea Bogdan Ion - pentru

 • 18 .Pop Claudia Ramona - abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihail - abținere > »

Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 200/27.08.2018 a fost adoptat cu 14 voturi pentru și 8 abțineri.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Cu scuzele de rigoare, ca m-am încurcat în... doar o întrebare daca vrea cineva, daca aveți idee cam câți pensionari s-ar afla, daca exista un calcul să corespundă acestui cuantum. Adică o analiză pe sector, adică câți oamenii sunt în această situație. »

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Este cineva care poate să îi răspundă domnului Cursaru?

Dna șef serviciu Viorica Marin

Persoane cu dizabilități, există o categorie de salariați care nu au beneficiat de nimic, în acest proiect vor intra și cei care sunt salariați și aduc venituri la bugetul de stat, la bugetul local cealaltă categorie care nu a fost prinsă de nicăieri până acum, cu toate că merg pe salariul minim pe economie, program de 4 ore că atât le permite gradul de handicap pe care îl au.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim pentru clarificări!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Suntem la pensionari din sistemul public de pensii, nu suntem la gradul de handicap. E alt proiect, nu știu despre ce vorbiți, că nu s-a prezentat. Doamna Viorica noi acum discutam despre cei care sunt cu tichete sociale pentru pensionari din sistemul public de pensii, nu cred că cel despre handicap sigur este alt proiect acela cu handicap care spuneți dumneavoastră.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

S-a mărit plafonul, de la 955 de lei se dorește plafonul mărit până la 1050 lei, ținând cont de faptul că din Septembrie se va majora pensia minimă și se preconizează o majorare de 10, 20% și atunci acești beneficiari par a ieși din sistem si nu mai pot fi sprijiniți de noi.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am înțeles, mulțumesc frumos! Eu mi-am exprimat votul, cred că s-a reținut Doamna secretar. Da!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Puteți să repetați.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am spus de mult abținere.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Eu sunt pentru la proiectul ăsta, sper să aveți și bani de unde să plătiți la cât a fost umflată previziunea de buget, cred că or să fie vremuri complicate.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos! Mergem mai departe cu punctul 29 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui beneficiu social cuplurilor care vor sărbători împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Dacă avem intervenții? Doamna secretar vă rog să ne ajutați cu procedura votul!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu voiam să întreb care este motivația de a crescut plafonul?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Să vedem dacă este cineva din executiv care ne pate răspunde la întrebare.

Dna șef serviciu Viorica Marin

Crescând valoarea medie a veniturilor, salariile s-au modificat, noi acest plafon nu l-am modificat de foarte mulți ani, de când este proiectul nu s-a modificat niciodată, nevoile persoanele vârstnice, pentru că vorbim de o categorie de persoane undeva în jur de 75 de ani, 80 de ani, este o categorie destul de mică, dar din evidențele noastre a rezultat că aceste persoane au venituri reduse, nu își permit foarte multe lucruri. Premierea se dă o singură dată, nu se dă pe fiecare lună și atunci am considerat că ajungând la o vârsta totuși rezonabilă ținând cont că 50 de ani de căsătorie înseamnă totuși ceva, ei ajung la 75, 80 de ani, o categorie restrânsă pot beneficia de această premiere de 2000 de lei.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am înțeles! Din 2013 este hotărârea. Mulțumim! 5                                                                                                                                                        »

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 1 l.Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 14. Bîrsan Mihai - abținere J

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel - abținere

lâ.Giurcă Augustin Răzvan - abținere

 • 17 . Jelea Bogdan Ion - pentru

 • 18 .Pop Claudia Ramona - abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihail - abținere 9                                                                        9

Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui beneficiu social cuplurilor care vor sărbători împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă a fost adoptat cu 14 voturi pentru și 8 abțineri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos! Mergem mai departe cu punctul 30 de pe ordinea de zi -. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, rezidente pe raza Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social. Dacă avem intervenții?

DI consilier Cursaru Paul Gabriel

Da eu as avea o intervenție. 5                                                           9

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

în afară de domnul Cursaru? Vă rog domnul Cursaru.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aș vrea să vă aduc la cunoștință că un astfel de program, un astfel de proiect există implementat la nivelul Primăriei Capitalei. Prin acest program beneficiarii primesc înjur de 500 de lei lunar, acum nu ar fi foarte mulți la noi în Sectorul 5, dar că sunt foarte nemulțumit de asemenea și pentru proiectul anterior și poate altele care vor mai veni pentru faptul că includeți și introduceți astfel de ajutoare și astfel de beneficii care încarcă forma socială întotdeauna cu una, două maxim trei luni înainte de alegeri. Astfel de proiect de hotărâre putea să fie la început de an, pentru că au fost foarte mulți în situația în care iarna a trecut peste ei. Puteam să facem un astfel de proiect din martie imediat când a venit pandemia de COVID în aprilie, îi puteam ajuta pentru că mulți dintre ei aveau probleme cu finanțele, adică se puteau face astfel de proiecte care nu sunt foarte mari din punct de vedere al cheltuirii banului public lunar, vă spun sigur că știu sigur cam câți sunt, dar beneficiul lor real putea fi făcut de ani în urmă. De ce nu s-a făcut până acum și acum v-a venit ideea, este pur și simplu că este un an electoral și nu este în regulă să ne comportăm astfel cu anumite categorii defavorizate. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim și noi pentru intervenție! Mergem mai departe spre vot. Doamna secretar vă rog să ne ajutați cu procedura votul!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 14. Bîrsan Mihai - abținere 9

 • 15.Cursaru Paul Gabriel - abținere

lâ.Giurcă Augustin Răzvan - abținere

 • 17 . Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona - abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihail - abținere » »

Proiectul de hotărâre privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, rezidente pe raza Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos! Mergem mai departe spre punctul 31 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Sector 5. Dacă avem intervenții... Doamna Secretar, vă rog să ne ajutați cu procedura de vot.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Bolos Florinei - Pentru

 • 2. Coandă Mihai - Pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - Pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - Pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - Pentru

 • 6. Matei George - Pentru

 • 7. Matei Ion - Pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - Pentru

 • 9. Păpușă Valentin - Pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - Pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - Pentru

 • 12. Țigănuș Marian - Pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan - Pentru

 • 14. Bîrsan Mihai - Abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel - Abținere

lâ.Giurcă Augustin Răzvan - Abținere

 • 17 .Jelea Bogdan Ion - Abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona - Abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș - Abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina - Abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan - Abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihail - Abținere

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 32 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ HASTAG SCHOOL”. Dacă avem întrebări... Domnul Geamănă, domnul Cursaru. Atât, da? Vă rog, domnul Geamănă.

Dl consilier Geamănă Dragoș

înțeleg că vreți să facem un episod pilot dintr-un serial. Publicul țintă pare să fie elevii de școală generală și de liceu și dorim să atragem atenția asupra unor aspecte legate de direcția spre care se îndreaptă elevii astăzi, adică fiind cumva un episod pilot având în vedere un serial întreg în care să vorbim elevilor despre ce se întâmplă în școală astăzi. Mi s-ar fi părut logic dacă vrem să le insuflăm copiilor anumite valori, așa ca să facem un film în care să le vorbim despre realitățile pe care ei le cunosc. Mi se pare că e un pic ridicol, dar poate că facem casa de filme în sector. Mulțumesc.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Cursaru, vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Pe lângă faptul că susțin întrutotul opinia unui specialist - pentru cei care nu știu, domnul Geamănă este psiholog, și cred că înțelege mult mai bine realitățile contemporane și de zi cu zi ale copiilor noștri cu care se lovesc, atât pe stradă, în mediul urban, în mediul rural, la școală și în alte activități ale lor. Pe lângă cele spuse de coleg, cu care sunt de acord și susțin opinia dumnealui, aș vrea să vă spun că nu vedem aici cum se va desfășura acest proiect. Ne spune doar strict că se va filma, ne spune câteva idei... am dat 150 mii de lei și gata, s-a terminat. Totodată, eu nu văd de ce trebuie să... vorbeam mai devreme despre categorii defavorizate, despre chestiuni de comunitate izolată, de comunitate care este într-o zonă mai săracă si de 5

ce nu venim cu banii în sprijinul copiilor, de ce nu facem discuții tematice directe acolo în stradă unde ei se află, de ce nu există proiecte unde specialiștii, psihologii coboară și vin în stradă alături de acei copii pentru a îi îndruma. Cu banii aceștia, 150 mii de lei, adică un miliard și jumătate, s-ar fi putut face niște centre operaționale, poate chiar la nivelul unităților de învățământ, în care să fii fost aduși psihoterapeuți, psihologi, oameni din educație care să poată să ofere copiilor niște idei și niște cunoștințe despre actualitate, despre lucrurile pe care nu le cunosc, despre lucrurile pe care ei cred că le cunosc, despre ceea ce stăpânesc. Dumneavoastră vreți să încurajăm prin Netflix, prin Youtube-ică, așa cum scrie aici, și cu TikTocTic, să încurajăm valorile actuale. Mi se pare... nu ridicol, mi se pare că sunt niște bani însumați în totală discrepanță și în totală sfidare la educație și la minimele precepte de educație pentru copii. Totdeauna, proiectele de la Centrul Cultural nu au în spate niște orientări, sunt doar niște descrieri. îmi pare foarte rău pentru copiii care ar avea nevoie de un altfel de consultanță și de o altfel de apropiere față de nevoile față de realitățile în care ei trăiesc. Mulți dintre noi, nici măcar nu le știm, nici măcar nu le bănuim, credeți-mă. Nu va rezolva acest episod pilot, și este doar o cheltuială inutilă în defavoarea copiilor cu adevărat. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna Secretar, dacă vreți să ne ajutați cu procedura de vot.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Bolos Florinei - Pentru

 • 2. Coandă Mihai - Pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - Pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - Pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - Pentru

 • 6. Matei George - Pentru

 • 7. Matei Ion - Pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - Pentru

 • 9. Păpușă Valentin - Pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - Pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - Pentru

 • 12. Țigănuș Marian - Pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan - Pentru

 • 14. Bîrsan Mihai - Abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel - Abținere

 • 16 .Giurcă Augustin Răzvan - Abținere

 • 17 . Jelea Bogdan Ion - Abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona - Abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș - Abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina - Abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan - Abținere

 • 22 .Udescu Șerbănel Mihail - Abținere

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumesc, mergem mai departe spre puncul 33 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „#FAPTE:STUDENTS-PAȘI SPRE VIITOR”. Dacă avem intervenții... Domnul Cursaru, vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

în continuare, aceeași situație, același format de proiect care nu ne prezintă nimic, ci doar discuții, intenții, emoții, însă nimic clar si obiectiv. As vrea să știu, dacă se poate, față de acest proiect: câți studenți cred că sunt cu media minimă 8,50 și totodată, care este suma de care ei vor beneficia și ce scop au cheltuielile pe care aceștia le vor face. Pentru că aici nu se spune nimic, decât un buget aproximativ, -atenție, 3 milioane lei! Mă scuzați, 3 milioane lei, mai punem un milion lei și facem milionul de euro, iar cu milionul de euro mai construiam încă o grădiniță, vă spun eu sigur. Bun! Deci, asta înseamnă că pot să cred că studenții implicați în proiect, ai Sectorului 5, 500 de studenți... dacă înmulțesc cu 500, până la 3 milioane, matematic ies niște bani. Am vrea să știm de ce se dau în perioada 1 august 2020 — 30 septembrie 2021. Vrem să știm ce se face, ce se dă și care este suma. Pentru că spune doar organizare de evenimente culturale educative. Tot timpul facem numai divertisment, spectacole, evenimente și alte lucruri - așa scrie aici că ar trebui să facă Centrul Cultural. Deci nu știu ce se întâmplă și ce bani primesc acești studenți. Care este explicația pentru care trebuie să dăm aproape 1 milion de euro, să zicem 700.000 mii euro... cu acești bani terminam până acum, cel puțin la gri, o grădiniță. Numai liceul Dimitrie Guști care plătește de când sunt eu consilier, s-a făcut 1 milion de euro. 2, 3 milioane de euro, niciodată, nimeni nu ia o măsură.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Am înțeles întrebarea, domnule Cursaru. E cineva din executiv care poate să aducă lămuriri?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Toate informațiile pe care le solicită domnul Cursaru, se regăsesc în cadrul proiectului și raportului de specialitate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, domnule Hopincă, îmi pare foarte rău.

Dl administrator Rareș Hopincă

Vă rog frumos, vă rog frumos, dacă vreți doar să vă auziți vorbind, înțeleg și asta. Dacă vreți să vă explic, va trebui să mă lăsați...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Aici e tupeu... Cum să interzici unui consilier să vorbească.

Dl administrator Rareș Hopincă

Nu vorbeam cu dumneavoastră, eram într-un dialog cu domnul Cursam. E vorba de un program de bursă. Anexa 1 la proiectul de hotărâre, vă citesc...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Degeaba citiți, că noi nu le avem primite, domnul Elopincă. Despre asta este vorba, despre impotența unor astfel de angajați, să nu ne trimită documentele clare.

Dl administrator Rareș Hopincă

Site-ul Primăriei Sectorului 5, la rubrica Consiliul Local - Ședințe de Consiliu - Convocator de Ședință, punctul 31 de pe ordinea de zi transmisă o dată cu convocatorul. Am deschis punctul numărul 31 și vă citesc din anexa la proiectul de hotărâre: “Proiectul vizează susținerea unui număr de 500 de studenți locuitori ai sectorului 5 prin intituirea unor burse”.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

în valoare de cât?

Dl administrator Rareș Hopincă

Valoarea proiectului 3 milioane lei, 12 luni, 500 de beneficiari. Asta înseamnă, o bursă de 500 lei/lună pentru un student care va trebui să îndeplinească criteriile stabilite clar în proiectul de hotărâre, adică: locuitor al sectorului 5, învață la stat, la zi, are media peste 8,50 și familia din care provine nu înregistrează venituri peste salariul mediu pe economie pe membru de familie. Mi se pare destul de clar.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu e foarte clar, pentru că scrie aproximativ.

Dl administrator Rareș Hopincă

Ca un element suplimentar... aceste înscrieri se fac pe baza unor dosare depuse de către studenți, iar în cursul anului trecut vă pot spune, ca informație, au fost sub 100 de astfel de dosare depuse și burse în plată pentru că atâția beneficiari au soliciat și au îndeplinit criteriile programului. Vă mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim și noi, domnule Hopincă. Doamna Secretar vă rog să ne ajutați cu procedura de vot.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Bolos Florinei - Pentru

 • 2. Coandă Mihai - Pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - Pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - Pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - Pentru

 • 6. Matei George - Pentru

 • 7. Matei Ion - Pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - Pentru

 • 9. Păpușă Valentin - Pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - Pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - Pentru

 • 12. Țigănuș Marian - Pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan - Pentru

 • 14. Bîrsan Mihai - Abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel - Abținere J

lâ.Giurcă Augustin Răzvan - Abținere

 • 17 . Jelea Bogdan Ion - Abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona - Abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș - Abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina - Abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan - Abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihail - Abținere

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim. Mergem mai departe spre punctul 34 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind predarea de către S.C. AMENAJARE EDILITARA ȘI SALUBRIZARE S.A. cu titlu gratuit, a bunurilor achiziționate în vederea desfășurării activităților corespunzătoare serviciului public de salubrizare și primirea acestora de către Sectorul 5 al Municipiului București. Avem intervenții? Da, domnișoara Niculescu, domnul Geamănă și domnul Cursaru. Vă rog, domnișoară! 5

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Pentru confirmare, suntem la proiectul de hotărâre privind predarea de către S.C. Amenajare Edilitare și Salubrizare S.A. a bunurilor achiziționate în vederea desfășurării activităților. Bun! Am o rugăminte către domnul Cursaru, dacă ați putea să mă ajutați cu o informație. Vă rog frumos să vă deschideți căsuța de e-mail în care primiți informările legate de consiliu, ședință de consiliu, primărie ș.a.m.d.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am deschis e-mailul. Da!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Bun! Dumneavoastră nu faceți parte din comisia de mediu, din ce știu eu, și aș dori să știu ultimul e-mail pe care l-ați primit de la secretariatul primăriei astăzi, la ce se referă?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Pe dumneavoastră vă interesează dacă s-a dat avizul sau nu. S-a dezbătut în comisie, dacă nu mă înșel avizul este nefavorabil.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Haideți să rezolvăm curiozitatea colegei mele. N-am găsit decât: “Găsiți punctele 5, 6 și 7, punctele suplimentare pentru ședința de azi.” Ăsta-i ultimul e-mail la 8,45, azi.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Asta înseamnă că cu privire la punctul anterior, fostul proiect 22 de pe ordinea de zi veche cu completarea H.C.L.-ului 67/23.03.2020, nu ați fost informat de către nimeni altcineva, decât de către mine în cadrul ședinței cu privire la faptul că a avut aviz negativ. în clipa actuală, știți despre punctul curent despre care vorbim, cel cu A.E.S.-ul care este avizul comisiei de mediu?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu nu am fost informat.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Vă mulțumesc frumos! Acesta a fost lucrul pe care am vrut să-l lămuresc. Avem alți colegi care nu fac parte din comisia de mediu...

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Trebuie să fie o colaborare? Asta vreți să scoateți în evidență. Erați online înainte de a începe ședința.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Este aceeași discuție pe care am purtat-o mai devreme, domnișoara Niculescu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu spun doar atât, că dacă președintele de ședință are în față un proiect care are aviz negativ, e normal să ne anunțe.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Are aviz favorabil și caracterul avizului este consultativ.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Stimată doamnă, vă rog să repetați. Proiectul pe care îl discutăm acum, ce fel de aviz are de la comisia de mediu?

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Are aviz favorabil de la comisia de buget și aviz nefavorabil de la mediu. Despre care știați, sunteți online înainte de a începe ședința. Dacă, nici când facem ședințe online, nu puteți colabora, atunci...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ca să fim obiectivi, dacă ai terminat pot să încep eu?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Domnul Cursaru nu face parte din comisia de mediu.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Da, dar era online înainte de a începe ședința.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Da, e online, dar dacă dumneavoastră nu l-ați informat nici pentru punctul anterior.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Da, dar era online înainte de a începe ședința. Proiectul are aviz favorabil, poate fi supus dezbaterii și aprobării dumneavoastră.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Doamna Secretar, ce vrea să spună colega pe scurt ca să închidem subiectul. Colega vrea să spună în felul următor: chiar dacă are aviz favorabil de la buget și aviz nefavorabil de la mediu, vrea doar să informăm, să știe toți colegii înainte de a vota, că acest proiect a avut în comisie aviz nefavorabil. Asta nu schimbă faptul că nu poate trece acest proiect. Am zis bine Jacqueline?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Da.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am rezolvat problema. Pot să vorbesc eu acum?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Nu am rezolvat problema. Vă rog să-mi permiteți să îmi închei ideea. La punctul anterior când am ridicat această problemă, doamna Secretar a spus că dânsa nu poate supune la vot un punct de pe ordinea de zi până când deciziile avizelor comisiilor nu au fost comunicate consilierilor. Acum, întrebând pe domnul Cursaru ce e-mail-uri a primit...

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Eu am spus că nu pot să vă supun dezbaterii și aprobării un proiect care nu îndeplinește condițiile.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Corect, asta a spus doamna. Adică dacă nu ar fi fost dezbătut în comisie, nu ajungea să-l pună aici că era ilegal. Dacă a fost votat sau n-a fost votat, a trecut sau nu a trecut, n-are nicio importanță, dar să se fi ținut în comisie.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Și atunci, de ce nu informați din partea primăriei pro-activ, consilierii nemembri în comisia de mediu despre avizul nefavorabil? De ce trebuie să facem această discuție?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Acest raport are aviz nefavorabil și gata să nu o mai lungim.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

S-au primit avizele probabil cu puțin timp înainte de a începe ședința. Dar dumneavoastră puteți colabora între dumneavoastră. Nu există o colaborare între membrii consiliului?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Da, dar nu cu 15 minute înainte să înceapă ședința.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnișoara Niculescu, îmi dați voie și mie o secundă? Dacă nu ați uitat, și sigur n-ați uitat, ședința de astăzi am început-o mai târziu pentru că lucrările unei comisii încă nu se finalizaseră. După cum știți, în patru ani, comisiile le ținem înainte de ședința de consiliu și poate nu au timp toate comisiile să informeze executivul ce avize au dat. însă, consilierii sunt participanți în comisii și cât timp cât sunt acolo, automat transformă aceste puncte de pe ordinea de zi ca fiind bune de a fi dezbătute și în plenul ședinței de consiliu local. Acum ceea ce spuneți dumneavoastră e o chestiune mai mult de formă, nu de fond. Așa că v-aș ruga frumos...

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Domnule președinte, știți foarte bine că foarte mulți colegi de ai noștri nu participă la comisii. Hai să încheiem discuțiile acestea.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Domnul președinte al comisiei de mediu, și anume domnul Jelea, a transmis e-mail-ul către secretariat la ora 9 fără 9 minute.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog frumos, deja este o dicuție pe care am mai purtat-o și pe ordinea de zi și care depășește deja 10 minute, este prea mult.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Dar îmi mențin ideea. Mi se pare inadmisibil ca în condițiile în care consilierilor le trimiteți documentele cu 15 minute înainte de începerea ședinței, să nu puteți citi 3 pagini și să vă îndepliniți obligația.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescn

Acesta este punctul dumneavoastră de vedere.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Da, este punctul meu de vedere.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Geamănă, vă rog frumos!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Voiam să întreb dacă în inventarul S.C. A.E.S. S.A. mai rămân obiecte? înțeleg că se restrânge activitatea și e normal să fie date către noua firmă care se va ocupa de spațiile verzi, dar voiam să întreb dacă cumva ne pregătim pentru desființarea S.C. A.E.S. S.A., dacă mai rămân obiecte de inventar la A.E.S. sau dacă urmează să fie cumpărate alte obiecte? Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Cineva din executiv care poate răspunde întrebării domnului Geamănă?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Da, sigur mai rămân obiecte de inventar în patrimoniul S.C. A.E.S. S.A. Nu este luată în calcul, pentru moment, desființarea companiei. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim, domnule Hopincă! Domnul Cursaru, vă rog.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mulțumesc! Eu sunt puțin mai circumspect, aștept să văd că se va întâmpla așa, deși nu cred. în timpul ședinței, chiar am primit o informare din partea unor angajați ai A.E.S. cărora li s-a cerut ca să și depună demisia pentru că se va restrânge activitatea și o partea din angajații A.E.S.-ului, dacă nu toți, vor găsi de lucru la consorțiul ruso-turc, cel care a preluat printr-un măreț contrat de 820 milioane de lei amenajarea spațiilor verzi. Ceea ce înseamnă, că dacă stăm să ne uităm un pic așa din punct de vedere tehnic, înființarea noilor companii, duce de fapt, în sine, la închiderea A.E.S.-ului pentru că nu-și va mai avea obiect de activitate. Prin restrângerea acestei activități, oamenii vor fi nevoiți să-și caute un loc de muncă. Vor fi obligați să plece de la stat la privat și se creează deja - eu vă spun că la ora aceasta la conducerea A.E.S.-ului există tensiuni și discuții cu angajații. Dacă cumva nu este adevărat și eu spun greșit lucrurile, îmi asum, îmi cer scuze dinainte, dar știu că nu este asa.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim pentru punctul de vedere, domnule Cursaru. Dacă nu mai sunt alte intervenții aș ruga-o pe doamna secretar să ne ajute cu procedura de vot.

DI consilier Bîrsan Mihai

Am și eu o întrebare. Dacă este cineva de la A.E.S. să ne poată da un răspuns. Acele mașini cu numere de Călărași care vin și descarcă după ora de program, după ce pleacă angajații acasă, ne poate spune ce descarcă în curtea A.E.S.-ului?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Fiți mai precis!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Niște camioane cu numere de Călărași au intrat în curtea A.E.S.-ului si sunt 5                                                                                                                             5                                                                                                                       S

descărcate în general după ce pleacă toți angajații acasă ca să nu vadă nimeni ce se descarcă. Dacă poate să ne spună cineva, ce anume?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Sunt comentarii politice, nu vreau să comentez.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Nu sunt comentarii politice. Vă rog să vă deplasați în curtea A.E.S.-ului, să luați cunoștință și să vedeți acele mașini.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Am luat la cunoștință.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Trecem mai departe la vot. Doamna Secretar vă rog să ne ajutați pentru punctul 34.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Bolos Florinei - Pentru 5

 • 2. Coandă Mihai - Pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - Pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - Pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - Pentru

 • 6. Matei George - Pentru

 • 7. Matei Ion - Pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - Pentru

 • 9. Păpușă Valentin - Pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - Pentru

 • 1 l.Stanciu Andreea Cristina - Pentru

 • 12. Țigănuș Marian - Pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan - Pentru

 • 14. Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

lâ.Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 17 . Jelea Bogdan Ion - Abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 19 .Geamănă Dragoș - Abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina - Abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan - Abținere

 • 22 .Udescu Șerbănel Mihail - Abținere

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă si 5 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos. Mergem mai departe spre punctul 35 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre privind predarea bunurilor prevăzute în Anexa nr. 1, din patrimoniului Sectorului 5 al Municipiului București, către S.C. SALUBRIZARE

FAPTE 5 S.A., societate comercială al cărui acționar majoritar este Sectorul 5, în vederea realizării activităților corespunzătoare serviciului de salubrizare. Dacă avem intervenție...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu aș dori, dacă îmi permiteți.

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Sigur! Domnule Cursaru, vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

E bine că vine punctul 33 după 32, pentru că e o legătură intrinsecă, ca să zic așa care dovedește foarte clar și precis discuțiile anterioare, și anume: scrie chiar în raportul de specialitate că, vă citesc: “activitatea operatorului anterior menționat, respectiv A.E.S., a fost restrânsă, acesta din urmă și-a dimensionat personalul și dotările astfel încât să asigure îndeplinirea obligațiilor doar cu spații verzi și locuri de joacă.” Deci, din cât de mare era A.E.S.-ul, a fost restrâns. De asemenea, dacă vă veți uita pe anexe, 7 pagini de anexe, o să vedeți că aproape nu mai rămâne nimic în A.E.S. Cred că o cutie de șervețele nu mai rămâne acolo, toate se duc către S.C. Salubrizare Fapte S.A. Cu alte cuvinte, se începe și s-a început prin aceste două proiecte diminuarea activității și a capitalului de lucru pe care aceasta încă îl mai are și, probabil în curând, o să vedem la o absorbție a angajaților și vom vedea care va fi calea juridică prin care A.E.S. va mai funcționa. Mulțumesc!

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim pentru observație! Dacă este cineva care are și o întrebare... Doamna Niculescu, vă rog!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Am primit de la o doamnă, cetățean al sectorului 5, după aceea am văzut ulterior și pe internet, niște notificări emise de către... n-am reținut exact cine din cadrul primăriei, cum că cei care produc deșeuri, mă iertați, ar trebui să schimbe contractul de salubrizare de la furnizorul pe care îl au acum la Salubrizare Fapte S.A. Si as dori să întreb cam care este situația? i                 •>                                                                                                                                                                                        J

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Adică dacă este o obligativitate de schimbare a contractului de salubrizare?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Este o obligativitate pentru că am citit și eu notificare și acolo așa apare, în baza unei hotărâri de consiliu local, n-am reținut exact de când. Și acum vin și vă întreb, este valabil pentru toată lumea? Nu mai poate nimeni să aibă contract cu R.E.B.U. sau cu alți operatori?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și persoane fizice și juridice sau pentru toți?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Pot să răspund? Da, este o obligativitate având în vedere că serviciul de colectare de deșeuri atât stradal, cât și menajer este delegat de către consiliul local companiei de salubrizare, niciun alt operator nu va mai putea funcționa pe raza sectorului 5 și conform legii prevederilor legii utilităților publice.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos, domnul Hopincă!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Vreau si eu să iau cuvântul. îmi dati voie? » »

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Eu îmi desfășor activitatea în sectorul 5. Ce-i drept, mie nu mi-au trimis adresă, dar aștept cu mare interes să vină să-mi rezilieze contractul cu furnizorul pe care îl am acum, să mă dea în judecată că nu vreau să semnez cu Salubrizare Fapte S.A. care semnează pe contract... vă dau exemplu, o spălătorie plătea 400 lei, i-a venit 2000 lei pe lună pentru că au spus că “atât consider eu că produceți într-o lună”. Și pot să vă dau 10 societăți comerciale care au pățit așa ceva.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim, domnule consilier. Dacă nu mai avem alte întrebări.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Ba da, încă o întrebare pentru domnul Hopincă. Diferențele de preț între ce va oferi Salubrizare Fapte S.A. - acum oamenii fiind obligați să facă contractul cu ei și față de cele de acum - le-ați analizat, există un soi de raport, va fi mai ieftin, va fi mai mult?

Dl consilier Bîrsan Mihai

E de cinci ori mai mare prețul.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Ar trebui sesizat consiliul concurenței.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Păi, domnul Hopincă a spus că exclusivitatea pe care o are, eu așa am înțeles și vă rog să mă corectați dacă am înțeles greșit...

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Care e problema că consiliul local are exclusivitate?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Ce voiam să înțeleg este dacă există o analiză comparativă între...

Dl administrator public Rareș Hopincă

Imediat vă răspund, dacă mă lăsați!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Două secunde.. Aduceți la cunoștință consiliului local și colegilor, înainte de a începe această activitate, câți cetățeni din sectorul 5 nu aveau contracte de salubrizare? Vă rog foarte mult să aduceți la cunoștință acest lucru.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Imediat. în primul rând, să începem cu tarifele. Tariful pentru o persoană fizică va fi aproximativ 7,5 lei fără T.V.A. - el se găsește în mod explicit în proiectul de hotărâre, nu l-am reținut eu. în momentul de față, pe piața de salubrizare din sectorul 5 tariful practicat era undeva la 11 lei + T.V.A. pentru persoanele fizice. Aici trebuie să facem o paranteză, cum a zis și domnul consilier Ștefan, din toate gospodăriile din sectorul 5, undeva peste 40% nu au avut niciodată contract de salubrizare, iar dintre cei care au avut contract de salubrizare, practic, după cum cred că intuiți cu toții, este să se declare una, două persoane, chiar dacă în locuințele respective locuiesc patru, cinci sau chiar mai multe persoane. Pubelele erau subdimensionate din cauza declarării unui număr inferior de persoane care locuiesc la adresă, nu era altă problemă. Iar tot gunoiul rezultat din aceste deficiențe era depozitat pe stradă sau diferite spații publice sau private unde se creau acele depozite necontrolate de deșeuri. Cu privire la agenții economici, exista o practică de felul următor; se produce o cantitate de 10 mc de deșeuri, contractul de salubrizare era însă semnat pe o cantitate minimă astfel încât respectivul agent economic să poată obține autorizația de funcționare. Această practică, în mod evident, a dus tot la aruncarea gunoiului pe stradă. în acest sens, Consiliul Local al Sectorului 5 a aprobat un proiect privind stabilirea unor cantități minime de deșeuri pe criterii și tip de activitate, suprafața locului desfășurării activității, ș.a.m.d. Este o grilă publică, în funcție de acea grilă se stabilește cantitatea minimă de deșeuri pentru care se face contract pe raza Sectorului 5 de către agenții economici.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos, domnule Hopincă.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Am o întrebare pentru domnul Hopincă. Nu știu dacă am înțeles bine, astăzi se adună grămezi de gunoi pe marginea drumului care sunt complet necontrolate, însă, poliția locală are autoritatea de a verifica și amenda aceste lucruri. Nu puteți să veniți acum și să spuneți că nu sunt controlate în momentul în care poliția locală are aceste atribuții si este în subordinea dumneavoastră. 5        5

Dl administrator public Rareș Hopincă

Doamna consilier, în ultimii patru ani s-au dat zeci de mii de amenzi, se dau 50 de amenzi zilnic.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Vă rog să-mi permiteți să-mi termin ideea. Aveți dreptate că sunt necontrolate pentru că eu personal am făcut sesizări către poliția locală pentru gunoiul depozitat în fața blocului și nici măcar nu s-a verificat. Așa că aveți foarte mare dreptate, însă problema este că poliția locală care are aceste atribuții, nu face aceste lucruri și v-aș ruga frumos să mă lămuriți de ce, pentru că dumneavoastră ați spus că sunt necontrolate si acum eu vă întreb de ce este asa? 5                                                                                                   5

Dl administrator public Rareș Hopincă

în ultimii patru ani s-au dat zeci de mii de amenzi strict pe gunoi. în fiecare zi se dau în jur de 50 de amenzi, în momentul de față, dar vă dați seama că nu putem pune câte un polițist la fiecare gospodărie sau la fiecare bloc, este utopic așa ceva. Dar amenzi se dau în mod constant și curent și pentru proprietarii care își depozitează gunoiul și pentru cei care sunt prinși în flagrant când aruncă. Este o impresie falsă că acest lucru nu se întâmplă, numai că fenomenul este unul de amploare, pentru că așa s-a întâmplat în sectorul 5 în ultimii 30 de ani. Din păcate, lumea a fost obișnuită să arunce gunoiul la întâmplare și trebuie, prin mecanisme legale, să-i dezvățăm de acest obicei nefericit.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Mie mi se pare că vă contraziceți singur, dar ok. Mulțumesc frumos!

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim și noi domnișoara Niculescu. Domnul Bîrsan, vă rog!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Deci, domnul Hopincă a spus că cetățenii declară mai puțini metri cubi de deșeuri și de fapt produc mai mult. Eu unul îl contrazic și vă dau și exemplu.

Dl administrator public Rareș Hopincă

E vorba de operatori economici.

Dl consilier Bîrsan Mihai

La operator economic, plătea până acum 1 mc și nici pe ăla nu-1 producea într-o lună de zile. Și acum a venit și i-a pus 4 mc!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Ce operatori economic nu producea 1 mc, adică nu umplea o pubelă pe săptămână, că sunt curios? 1 mc pe săptămână un operator economic! Ce activitatea avea?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Uite, eu umplu o pubelă la o lună. Că vine gunoiul și mi-1 ia în fiecare săptămână, e partea a doua.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Și restul le aruncați pe stradă, domnule Bîrsan.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Nu le arunc eu, să fii tu sănătos! Nu sunt cârcotaș ca tine!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Pot să pun o întrebare, vă rog frumos?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rugăm frumos, domnule Cursaru și după aceea să mergem spre vot!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

E scurtă întrebarea mea, e mai mult o idee retorică. Eu sunt de acord cu ce a spus domnul Hopincă, foarte clar. Intr-adevăr, se aruncă necontrolat. Responsabilii, atât cât se poate obține, pentru că se obișnuia să treacă seara să arunce sacul pe întuneric și să fugă de acolo. Când sunt prinși, trebuie amendați, trebuie întărită disciplina aceasta în privința curățeniei. Dacă nu o facem noi, dacă nu se iau măsuri, o să fie haos, putem să avem și zece operatori economici. însă, eu vreau doar atât să pun o întrebare: dacă primăria, executivul să ia în calcul că totdeauna când există un singur operator, numai există un echilibru sau mecanismele tehnice prin care eu pot să ridic calitatea serviciilor. Pentru că dumneavoastră îmi spuneți în momentul de față că Salubrizare Fapte S.A. o să fie cel mai tare din toată țara asta și din Europa. Altul nu mai poate fi. De aceea vi se pare că eu sunt împotrivă la toate proiectele care au fost în discuție, această stare că trebuie să existe un singur operator. Sunt de acord că trebuie să existe un singur operator, sunt de acord că trebuie să fie doi pentru că întotdeauna, vreți să spuneți că Salubrizare Fapte S.A. sunt cei mai buni. Noi ca cetățeni dacă vrem să sancționăm acest Salubrizare Fapte S.A. din punct de vedere tehnic eu nu pot să-mi schimb, dacă nu vreau un operator de cablu, îl schimb vreau altul pentru că este dreptul meu de a beneficia de servicii mai bune, nu să rămân învechit, să stau 4 ani așteptând calitatea în caz că nu este. Dacă vă uitați în zona metropolitană, tot timpul există câte doi operatori, ceea ce îmi permite mie că dacă sunt nemulțumit, să pot să rezolv această situație. Altfel nu pot decât să depun plângere, plângere, plângere și nu rezolv nimic.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Permiteți-mi să vă răspund! Serviciile utilităților publice este reglementată printr-o lege specială, ea nu poate fi asemănată cu televiziunile, cu murăturile ș.a.m.d. La fel cum dumneavoastră chiar dacă aveți probleme cu apa, nu puteți să vă schimbați furnizorul de apă, întrucât este o lege specială și este o concesiune, la fel funcționează și salubritatea și mai e un lucru pe care sa vi-1 spun. Sigur, că e o dezbatere nesfârșită între un operator și mai mulți operatori. Sunt localități care funcționează cu un operator, sunt localități care funcționează cu mai mulți. Experiența sectorului 5 arată însă că până acum nu a funcționat bine. Pentru că munții de gunoaie de aici, s-au strâns după cum v-am spus: pentru că s-a aruncat la întâmplare, iresponsabil și pentru că a existat... ca operatorii care colectau de la un bloc, să colecteze jumătate din gunoiul aruncat de locatari, pentru că ei aveau contract doar pentru 20 de persoane, chiar dacă în blocul respectiv locuiau 40, ș.a.m.d., iar surplusul de gunoi din cearta operatorilor, rămânea tot timpul în stradă, ori nici asta nu este corect. Și atunci considerăm noi oportun, în momentul de față, ca serviciul să fie delegat către un operator care să aibă în grijă și salubritatea stradală și salubritatea menajeră. La fel cum este de exemplu în Sectorul 1 și în Sectorul 3 și sunt nenumărate exemple...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu înțeleg perfect și este și legal. Nu se poate face nimic! Eu vă spuneam opinia mea și mi-o mențin în continuare!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Să trecem la vot! Doamna Secretar, vă rog să ne ajutați!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei-pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11. Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14. Bîrsan Mihai-împotrivă

 • 15. Cursaru Paul Gabriel- împotrivă

 • 16. Giurcă Augustin Răzvan- împotrivă

 • 17. Jelea Bogdan lon-abținere

 • 18. Pop Claudia Ramona- împotrivă

 • 19. Geamănă Dragoș- abținere

 • 20. Niculescu Jacqueline Christina-abținere

 • 21. Pîrtoacă Bogdan Sergiu-abținere

 • 22. Udescu Șerbănel Mihail- abținere

Proiectul privind privind predarea bunurilor prevăzute în Anexa nr. 1, din patrimoniului Sectorului 5 al Municipiului București, către S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., societate comercială al cărui acționar majoritar este Sectorul 5, în vederea realizării activităților corespunzătoare serviciului de salubrizare, a fost adoptat cu 13 voturi pentru, 4 împotrivă și 5 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Trecem mai departe la punctul 36 al ordinii de zi: Proiect privind aprobarea regulamentului ”cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi fără cazare Centrul Social Comunitar ”Ferentari” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Domnule președinte, vă rog să mă scuzați, trebuie să ies din ședință din păcate. Dacă se poate, vă pot spune cum aș vota la fiecare dintre punctele următoare...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu se poate!

Ora 1.15, domnul consilier Geamănă Dragoș, părăsește ședința, prezenți 21 de consilieri locali.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

îmi exprim un pic regretul că D.G.A.S.P.C. Sector 5 (Direcția de Asistență Socială pentru Protecția Copilului) este tot timpul în întârziere. Nu întotdeauna își face lecțiile la timp, o să vă mai arăt alte documente. Acest referat de aprobare privind funcționarea serviciului social de zi cu Centrul Comunitar Ferentari, a venit ieri, 29.07.2020. Putea să se ocupe mai din timp această Direcție, dar, se pare că nu le place decât să fie pe punctul suplimentar. Din păcate, acest proiect este un proiect din punctul meu de vedere la care nu aș avea neapărat mai multe lucruri de obiectat. Aduce în vedere anumite categorii defavorizate, dar modalitatea practică de punere în valoare a astfel de proiecte lasă de dorit, ceea ce înseamnă că, de fiecare dată, putem să gândim că D.G.A.S.P.C. are cu totul și cu totul alte motive și nu le înțelegem, drept pentru care, noi o să ne abținem la acest punct.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

O să vă rog să mergem spre vot!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei-pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11. Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14. Bîrsan Mihai-împotrivă

 • 15. Cursaru Paul Gabriel- abținere

 • 16. Giurcă Augustin Răzvan- împotrivă

 • 17. Jelea Bogdan lon-abținere

 • 18. Pop Claudia Ramona- împotrivă

 • 19. Geamănă Dragoș- absent

 • 20. Niculescu Jacqueline Christina- abținere

 • 21. Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 23. Udescu Serbănel Mihail- abținere 5                                                                     »

Proiectul privind aprobarea regulamentului ”cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi fără cazare Centrul Social Comunitar

"Ferentari” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, a fost adoptat cu 13 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 5 abțineri. J

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe la punctul 37 al ordinii de zi: Proiect privind aprobarea acordării serviciului social pentru înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 5.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Din câte știm cu toții, există un astfel de serviciu social, care se acordă pentru pensionari. Deci, există un stimulent, un ajutor. Așa este denumit! Nu se specifică aici foarte clar și care este valoarea și modalitatea în care se asigură această înhumare. De asemenea, se precizează în condițiile agreate la eligibilitate, printre altele, se spune că dacă beneficiarii direcți, aparținătorii respectivului decedat, Dumnezeu să-i ierte pe toți și să-i odihnească, refuză din diverse motive. Noi știm că există o obligație legală ca fiecare să-și facă obșteștile obicei și datini ortodoxe, sau fiecare după religia proprie, ori nu înțeleg de ce noi trebuie să intervenim pentru că astfel, în felul acesta, depășim un anumit cadru. La grupul vulnerabili noi putem să înțelegem, ele există așa cum sunt la nivel național, știți foarte bine, este acel ajutor care dacă nu mă înșel, este de 2500 lei. Cu talonul de pensie se poate rezolva, se poate face înhumare. De ce trebuie să mai facem noi acest lucru și de când ... devine societate de înhumare?

Consider că acest proiect, în acest moment depășește ... este prea ambițios, depășește cu mult sfera normalului în acest decor, pentru că condițiile sunt altele. De asemenea, dacă a decedat în spital și dacă în timp de 2-3 săptămâni nu îl ridică nimeni, la LM.L. (Institutul Medicină Legală) se face înhumare prin ardere la crematoriu îl ia obligatoriu, forțat. Deci, cu alte cuvinte, există multe alte pârghii sociale în ajutorul înhumării pentru acele categorii defavorizate. De ce să mai angajăm noi alt birou și o altă... pe Consiliu Local și să nu păstrăm banii pentru copii și pentru alte locuri.

Dna Director General Adjunct Cristina Titea

Bună ziua! Sunt Cristina Titea, director general adjunct. Pot să vă spun că am înregistrat o serie de cereri, într-adevăr reduse ca număr, dar consider că este necesar să intervenim în sprijinul unei categorii defavorizate. Avem cereri primite din partea unor familii care nu au resursele financiare necesare care nu pot ... beneficiul social acordat prin Casa de Pensii de la stat.

Avem persoane vârstnice care nu se pot ocupa de realizarea acestui serviciu funerar. Avem minori care rămân singuri și care nu au sprijinul altor membrii din familiile altor aparținători.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dar se ocupă alții de așa ceva, nu noi. Există și alte pârghii legale accesibile. Si stiti foarte bine!

5       5 S

Dna Director General Adjunct Cristina Titea

Da, există, dar să știți că noi până acum și noi am intervenit în sprijinul acestor familii sau persoane sau cazuri, dar mai mult la nivel informai și am considerat că îndrumându-le spre Casa de Pensii, sau către alte instituții care ar fi putut să le acorde sprijinul. Am acordat de asemenea, și beneficii sociale sub formă de ajutor de urgență, dar nu întotdeauna această formă de ajutor s-a dovedit a fi eficientă, pentru că acolo unde avem un caz al unei persoane decedate și trebuie să fie luată și înhumată, nu putem să riscăm să lăsăm o familie, niște copii minori sau niște persoane vârstnice, să stea și să piardă prea mult timp bătând pe la ușile instituțiilor până când reușește să înhumeze acea persoană. Și de acea am considerat că este necesar și oportun să promovăm un asemenea proiect de hotărâre de consiliu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Scrie la dumneavoastră în raport că persoana decedată nedeclarată de familie sau fără susținători legali, persoana are la data decesului sau la data descoperirii cadavrului, este considerată singură, fără urmași, sau a cărui familie ori aparținătorii legali sunt necunoscuți. Vă aduc la cunoștință că un astfel de caz este preluat de I.M.L., este dat prin poliție, se caută dacă nu se găsește, în 3 săptămâni I.M.L.-ul ...

Dna Director General Adjunct Cristina Titea

în aceste cazuri, tot D.G.A.S.P.C.-urile de sectoare intervin în baza unei hotărâri a Consiliului General al Municipiului București și se propune acordarea de gratuitate la înhumare, costurile fiind suportate din bugetul municipalității.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Domnule consilier Cursaru, într-adevăr sunt preluate de I.M.L. se face necropsia pentru a se stabili cauza morții, se introduce în cartoteca cadavrului identitate necunoscută, iar Poliția face investigații în vederea stabilirii identității. Dar nu înseamnă că îl ține la I.M.L. în frigiderul ăla, la nesfârșit.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu! îl ține 3 săptămâni, după care îl incinerează.

Dna Director General Adjunct Cristina Titea

Se fac la nivel de D.G.A.S.P.C., iar cheltuielile sunt suportate de către Direcția Generală Socială a Municipiului București.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Atunci, mai este o chestiune, că ... Asta, de exemplu, poate fi o situație aparte și cred că putem să o înțelegem! Dar spuneți-mi ce ne facem pentru că dumneavoastră spuneți aici... adică, dacă aparținătorii refuză din diverse motive, păi asa o să refuze tot sectorul să mai facă înhumare si cade în sarcina D.G.A.S.P.C.-5                                                                                                                                                         i

ului.

Dna Director General Adjunct Cristina Titea

Ce să vă spun, că sunt persoane cu probleme psihice, sunt persoane cu tot felul de probleme, cu conflicte în familie foarte vechi care efectiv refuză să...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, dar ei au obligații legale sau nu?

Dna Director General Adjunct Cristina Titea

Da, dar noi nu putem până să-i acționăm în instanță eventual și să-i obligăm să-și îndeplinească aceste obligații, rămâne o problemă care ar trebui rezolvată, aceea a persoanei decedate pe care nu putem s-o lăsăm ...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Deci, dumneavoastră vreți să spuneți așa: Gigei și cu Mitică se ceartă, poți să mori că eu nu te îngrop și noi venim și băgăm 20-30 milioane de lei, pentru că ei sunt certați. Nimeni n-are nicio obligație decât noi! Nu?

Dna Director General Adjunct Cristina Titea

Sunt situatii ...

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Dar aceste cazuri nu sunt frecvente!

Dna Director General Adjunct Cristina Titea

Nu sunt frecvente, am scris și în Raportul de specialitate. Sunt aproximativ 60 de solicitări de la începutul anului și până acum!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ne puteți spune, dacă vorbim despre cheltuieli de înhumare, care sunt acestea, sau care sunt operațiuni de înhumare? Ce prevede în accepțiunea dumneavoastră preluarea înhumării?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

îl îngroapă, cum adică ce prevede? Se fac toate prestările!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Vă spun eu ce o să faceți! O să contactați o firmă de funerarii care va veni și va prelua cadavrul și se va ocupa.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Dle consilier, nu Primăria se ocupă de o firmă!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

O să vă supun la vot punctul 37! Doamna Secretar, vă rog!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei -pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11. Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14. Bîrsan Mihai-împotrivă

 • 15. Cursaru Paul Gabriel- împotrivă

 • 16. Giurcă Augustin Răzvan- împotrivă

 • 17. Jelea Bogdan lon-abținere

 • 18. Pop Claudia Ramona- împotrivă

 • 19. Niculescu Jacqueline Christina-abținere

 • 20. Pîrtoacă Bogdan Sergiu-abținere

 • 21. Udescu Serbănel Mihail- abținere 5                                                                     J

Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării serviciului social pentru înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 5 a fost adoptat cu 13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 4 abțineri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mergem mai departe la punctul nr. 38 de pe ordinea de zi, Proiect privind acceptarea de către DGASPC Sector 5 a legatului cu titlu particular autentificat sub nr. 1018/14.05.2015.

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

înțeleg că este vorba de o jumătate dintr-un apartament din Sectorul 1, Bd. Ion Mihalache, pe care l-a moștenit D.G.A.S.P.C.-ul și anume, Centrul de primire în regim de urgență. Asta discutăm da? Cea de a doua jumătate, a fost moștenită de către Centrul de plasament Cireșarii II cu sediul în Municipiul București, Prelungirea Ferentari nr. 72-74. Cireșarii II nu ține tot de D.G.A.S.P.C. Sector 5? Deci, prima întrebare: Care este stadiul aceleași proceduri pentru cea de a doua jumătate? ... De ce nu vin împreună la pachet fiind vorba de același apartament?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Haideți că explic eu, pentru că eu chiar am citit toate proiectele! Pentru că pe de-o parte este vorba de un Centru de plasament din Sectorul 5 și un alt Centru care nu e din Sectorul 5.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

întrebarea mea este simplă! Dacă în încheierea de autentificare este data de 14.05.2015, de ce a durat atât până acum? Dacă știe cineva ce s-a întâmplat?

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Doamna a decedat în anul 2019 și a durat probabil până s-au făcut actele de succesiune nu?

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian Succesiunea durează!

Dna Director General Adjunct Cristina Titea

La jumătatea lunii iulie am primit notificare de la notarul public.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Notarul public ne-a notificat la jumătatea lunii iulie!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ok, am înțeles! Mulțumesc! ~                       5                                   »

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Aș completa așa pe final, totuși, era timp suficient de la jumătatea lunii iunie până finalul lunii iulie...

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

E vorba de luna iulie, dle Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ok. Era vorba de o notificare și de scris patru rânduri. Se puteau face în timp util să nu fie pe suplimentară. Eu votez oricum pentru că am citit și am văzut despre ce este vorba.

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Ce urmează să se întâmple în acest spațiu? Există vreun plan sau?... Cum va fi folosit?

Dna Director General Adjunct Cristina Titea

Nu pot să vă dau acum un răspuns concret, având în vedere faptul că spațiul, apartamentul este în alt sector.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Simultan are loc și procedura de aprobare a proiectului la Consiliul Local al Sectorului 4, iar apoi, cei doi directori desemnați să ducă la îndeplinire mandatul conferit de consiliu, vor decide ceea ce vor face. Probabil că, acest imobil se va vinde, iar contravaloarea va intra în bugetul fiecărui Consiliu Local.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ca să completez față de cele spuse de colegul meu și care să infirme ceea ce spune dna secretar, citația emisă de Biroul Notarial Individual, a venit în data de

 • 10.06.2020, iar spre completare, a venit în 19.06.2020. Iată că a trecut o lună jumătate și l-am pus pe suplimentară. D.G.A.S.P.C.-ul n-a fost în stare într-o lună jumătate să facă și ei un proiect.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Acestea fiind spuse, mergem mai departe spre vot cu punctul 38! Doamna Secretar, vă rog să ne ajutați!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei-pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11. Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14. Bîrsan Mihai- pentru

 • 15. Cursaru Paul Gabriel- pentru

 • 16. Giurcă Augustin Răzvan- pentru

 • 17. Jelea Bogdan Ion- pentru

 • 18. Pop Claudia Ramona- pentru

 • 19. Niculescu Jacqueline Christina-abținere

 • 20. Pîrtoacă Bogdan Sergiu- pentru

 • 21. Udescu Serbănel Mihail- abținere 9                                                                     9

Proiectul privind acceptarea de către DGASPC Sector 5 a legatului cu titlu particular autentificat sub nr. 1018/14.05.2015 a fost adoptat cu 19 voturi pentru și 2 abțineri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mergem mai departe la punctul nr. 39 de pe ordinea de zi, Proiect privind darea în folosință cu titlul gratuit a utilajelor și mijloacelor auto, obiecte de inventar, materiale consumabile din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către societățile comerciale a căror acționar majoritar este Consiliul Local al Sectorului 5.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Este vorba despre darea în folosință cu titlu gratuit a utilajelor și mijloacelor auto. Dacă poate să-mi precizeze cineva dacă aceste mijloace fixe care sunt date spre folosință către Societatea S.C. Infrastructură DF 5 S.A, dacă de fapt sunt și active sau mijloace fixe care au aparținut A.E.S.-ului (Amenajare Edilitară și Salubrizare), încerc să ajung la ideea, să văd dacă de la A.E.S., au trecut prin Salubrizare și apoi se duc la Infrastructură.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Bună ziua! Ca să fiu sigur că ne referim la același proiect, este vorba de ...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

E punctul 4 suplimentar!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Darea în folosință cu titlu gratuit a utilajelor și mijloacelor auto, obiecte de inventar, către Infrastructură și Salubrizare, da?

DI consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, de la Direcția de Dezvoltare. De unde sunt toate aceste bunuri ?Ale cui sunt aceste bunuri, cui aparțin?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Toate bunurile la care se face referire în acest proiect de hotărâre, sunt bunurile deținute anterior de către A.D.P. Sector 5 (Administrația Domeniului Public și Privat), instituție înființată la începutul acestui an. O parte dintre utilaje au fost preluate anterior, iar în acest moment, până la acest proiect de hotărâre, se face distribuția tuturor obiectelor de inventar al întregului patrimoniu, cu alte cuvinte tot ce a mai rămas de la A.D.P., către cele două societăți, respectiv Infrastructură și Salubrizare. Nu este vorba de A.E.S.!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

întrebarea mea este: trebuia să apară cumva aici în titlu și despre A.D.P. sau nu? Asta voiam să știu, dacă este în regulă!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Nu, pentru că ele, odată cu desființarea A.D.P.-ului, au fost preluate de către R.E.B.U.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Gata, am înțeles!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Procedura de vot pentru punctul 39! Doamna Secretar, vă rog să ne ajutați!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei-pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11. Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14. Bîrsan Mihai- împotrivă

 • 15. Cursaru Paul Gabriel- împotrivă

 • 16. Giurcă Augustin Răzvan- împotrivă

 • 17. Jelea Bogdan Ion- abținere

 • 18. Pop Claudia Ramona- împotrivă

 • 19. Niculescu Jacqueline Christina-abținere

 • 20. Pîrtoacă Bogdan Sergiu- împotrivă

 • 21. Udescu Serbănel Mihail- abținere 5                                                                     J

Proiectul privind darea în folosință cu titlul gratuit a utilajelor și mijloacelor auto, obiecte de inventar, materiale consumabile din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către societățile comerciale a căror acționar majoritar este

Consiliul Local al Sectorului 5 a fost adoptat cu 13 voturi pentru, 5 voturi împotrivă si 3 abțineri.

5                      ,

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Trecem mai departe spre ultimul punct 40, Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Coroblea Cristina.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ce s-a întâmplat? Și-a dat demisia? I s-a retras sprijinul politic?

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Am câteva nelămuriri! înțeleg faptul că dl primar Daniel Florea, nu este obligat prin lege să participe la ședințele de Consiliu și de aceea nu o mai face vreme de 3 ani, însă, aș dori să-mi spuneți dacă știe cineva la câte ședințe ... Care este de fapt totalul de ședințe, care au avut loc în ultimii 4 ani și la câte dintre acestea a participat dl Vanghelie, de exemplu. Pentru că ceea ce faceți acum mi se pare un standard dublu. Eu nu-mi amintesc să-l fi văzut pe dl Vanghelie la mai mult de 10 ședințe. Sunt convinsă că dumneavoastră aveți toate motivările deja primite de la dl Vanghelie pentru toate absențele lui însă, sunt curioasă la câte ședințe a participat în întregul mandat. Dacă poate cineva să-mi răspundă!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Sigur undeva există o evidență a acestor lucruri! Acum era vorba despre dna Coroblea!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Este vorba despre dna Coroblea! Vă rog nu discutați de alt consilier!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

înțeleg că s-a luat act de faptul că a lipsit 3 ședințe ordinare fără să motiveze?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Poate să răspundă cineva la întrebarea dlui Cursaru?

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Da, dacă ați fi consultat proiectul de hotărâre... Este evident!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

L-am primit cu 15 minute înainte de începerea ședinței!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Exagerați din nou, l-ați primit!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Nu, nu exagerăm sub nicio formă!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Revenind la întrebarea de mai devreme, care a fost urgența de a introduce acest punct astăzi cu 15 minute pe ordinea de zi înainte de începerea ședinței? Pentru că nu mi-ați dat niciun motiv! Faptul că dna Coroblea a lipsit 3 ședințe la rând nu devine o urgență.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Dar nu a absentat 3 ședințe, a absentat mai multe!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Știe cineva de când nu a mai venit dna Coroblea? Poate să ne spună Secretariatul?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Și poate Secretariatul să ne spună de cât timp nu a mai venit dl Vanghelie la ședință?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Aici era vorba de dna Coroblea!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Dar nu este vorba de persoana dlui Vanghelie, ci de modul de lucru al Primăriei Sectorului 5 și vă rog să vedeți diferența.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Dar nu vorbim de alte persoane, era vorba de dna Coroblea! Facem diferența dar nu vorbiti de alt consilier!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Deci, proiectul de hotărâre pe care-1 supunem astăzi atenției consiliului, vizează situația particulară a dnei consilier Coroblea. Vom analiza și vom respecta procedura legală pentru orice alt consilier aflat în această situație.

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Vă rog frumos să-mi spuneți unul dintre motivele, oricare pentru care ați citit, pentru care dl Vanghelie nu s-a prezentat aproape deloc, timp de 4 ani din întregul său mandat.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Christina, e corect! Nu acum nu trebuie să vorbim despre alt consilier. Dar dacă tu vrei, faci o hârtie scrisă către dna secretar sau o interpelare la "diverse” să-ți prezintă o situație a mandatului dlui Vanghelie, dacă a avut motivările și să-ți fie prezentate.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Un astfel de proiect poate fi inițiat de către orice consilier local, orice cetățean.

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Deci, ce-mi spune dna secretar, este că în data de 30 iulie 2020, toate absențele dlui Vanghelie sunt motivate și le aveți la dosar pe toate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Probabil că da!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Haideți, vă rog, frumos!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Vreau să-mi confirmați ca să se consemneze în procesul verbal!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Vă rugăm mult dle președinte, continuați ședința!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Am și eu o întrebare! Pentru dna Coroblea, este urgent să-i retragem... Dar pentru dl Burlacu n-a fost loc să intre pe ordinea de zi.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Sunt două spețe diferite!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Nu sunt două... Să răspundă doamna secretar acum în ședință vă rog frumos! Este proiectul depus de mine de o lună de zile.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Când vom putea întruni comisia de validare în condițiile de securitate datorită epidemiei de coronavirus, atunci o să facem și validarea!

DI consilier Corsarii Paul Gabriel

Se poate domnule viceprimar, pentru că la spații închise, este nevoie de maxim 20 de persoane. Cred că comisia de validare, 5 membrii cu distanțare socială, puteam să venim oricând în ultima lună de zile la sediul Primăriei și să validăm chiar și ...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Problema este că s-a testat toată Primăria și nu putem să riscăm să aducem pe cineva care este infectat și să infecteze tot personalul.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Să trecem la vot!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei-pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11. Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14. Bîrsan Mihai- împotrivă

 • 15. Cursaru Paul Gabriel- împotrivă

 • 16. Giurcă Augustin Răzvan- împotrivă

 • 17. Jelea Bogdan Ion- abținere

 • 18. Pop Claudia Ramona- împotrivă

 • 19. Niculescu Jacqueline Christina- împotrivă

 • 20. Pîrtoacă Bogdan Sergiu- împotrivă

 • 21. Udescu Șerbănel Mihail- împotrivă

Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Coroblea Cristina a fost adoptat cu 13 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 1 abținere.

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

La Diverse e cineva care dorește să ia cuvântul? 5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, am cerut în interpelarea, în ședința ordinară anterioară, am solicitat să primesc un răspuns vizavi de intervenția utilajelor de salubritate, de salubrizare, la conferința de presă a dlui Nicușor Dan. Mi s-a spus că ni se va da un răspuns! Am pus niște întrebări foarte clare, punctuale. Și doi, am vrea să știm încă o dată răspuns scris, clar, pentru că trebuia să ne dați de mult. A trecut mai mult de 90 de zile, care este motivația pentru care nu puneți pe ordinea de zi ocuparea unui loc vacant al unui consilier local, respectiv al PNL, Oleg Burlacu.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

S-a răspuns deja la cele două întrebări! Cea cu domnul Oleg Burlacu ...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, nu mi s-a răspuns la niciuna dintre ele!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Le întrunim deja de mult domnule viceprimar! Vi le pot demonstra eu dacă vreți! 5

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Cum ați afirmat până acum că aveți dreptul la o opinie și noi avem dreptul la o opinie.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, dar nu este o opinie, sunteți împotriva legii dumneavoastră în momentul ăsta!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Dați-ne în judecată dacă credeți că suntem împotriva legii!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi nu vă dau în judecată, vă spun că ... pentru public nu ține asta cu...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nu stau să mă cert cu dumneavoastră acum.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi nu vrem să ne certăm, dar propunerile ... știți cum se face... nu sunteți consilier de ieri!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Vă promit că la următoarea ședință voi veni la dumneavoastră pentru negociere directă pentru introducerea pe ordinea de zi.

Presedinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Acestea fiind spuse, vă mulțumim tuturor pentru prezență!

Ora 13.46, lucrările ședinței au fost declarate închise.