Proces verbal din 23.03.2020

Proces verbal ședința ordinară din data de 23.03.2020

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 23.03.2020

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată cu nr. 961/17.03.2020 și modificată prin Dispoziția nr. 1024/19.03.2020.

Lucrările ședinței încep la ora 1132.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și Secretarul General al Sectorului 5 - doamna Elena Luminița Petrescu.

De asemenea, din partea Secretariatului Tehnic au participat două persoane.

Având în vedere prevederile Ordonanței Militare nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 nu au luat parte la Ședința Consiliului Local Sector 5 și, de asemenea, nu s-a putut da curs solicitărilor de participare din partea cetățenilor.

După efectuarea apelului nominal se constată că la ședință participă un număr de 16 consilieri din numărul total de 26.

Sunt absenți consilierii: Stroescu Marilena Daniela, Cursaru Paul Gabriel, Bîrsan Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina, Dragoș Geamănă, Coroblea Cristina și Vanghelie Daniel Marian.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian dă citire adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. S.M./2796/P/19.02.2020 și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 18702/27.02.2020.

Declar lucrările ședinței Consiliului Local Sector 5 de astăzi, 23.03.2020 deschise.

Având în vedere situația excepțională în care ne găsim, luând în considerare prevederile legale date de președintele lohannis și de Guvern prin instaurarea stării de urgență trebuie să ne supunem Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, care are efecte asupra activității noastre, ședința de Consiliu, de astăzi, va fi una deosebită.

Dat fiind faptul că avem dreptul ca în sala de ședință să fim doar 8 persoane, domnii consilieri vor intra câte doi și voi da citire ordinii de zi de fiecare dată. Doi câte doi, toți colegii consilieri locali, vor veni să-și exprime punctele de vedere pe care le au referitor la subiectele pe care le dezbatem și ulterior le votăm.

Secretariatul Consiliului Local va avea în vedere centralizarea tuturor voturilor colegilor, iar în urma centralizării acestor voturi se va stabili dacă proiectele de hotărâre au fost adoptate sau nu. în funcție de voturile exprimate de către fiecare consilier local.

Acestea fiind spuse și datorită faptului că am stabilit modul de lucru extraordinar pentru ședința Consiliului Local Sector 5 de astăzi, vă propun să încep prin a vă citi ordinea de zi, după aceea voi citi ordinea de zi suplimentară și dăm drumul lucrărilor ședinței propriu-zise:

 • 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare din data de 20.02.2020;

 • 2. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare din data de 27.02.2020;

 • 3. Proiect de hotărâre privind organizarea Proiectului „Meșteșuguri românești”, ediția a Il-a;

 • 4. Proiect de hotărâre privind organizarea proiectului Sfaturi mari pentru cei mici;

 • 5. Proiect de hotărâre privind organizarea proiectului educațional extracurricular In memoriam de către Școala Gimnazială Principesa Margareta;

 • 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația de Părinți „Lumea Copiilor Veseli”;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Măghiranului nr. 4-Sector 5, București;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Sălaj nr. 387 C- Sector 5, București;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Sălaj nr. 387 B- Sector 5, București;

 • 10. Proiect de hotărâre privind achiziționare de Servicii de arhivare fizică și digitalizare a arhivei istorice a Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin procedura licitației deschise;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiu de fezabilitate pentru execuție drum de acces în Str. Antiaeriana nr. 6 - închidere Inel Median, zona de S-V, etapa I - între Șoseaua Alexandriei și amplasament cartier A.N.L.;

 • 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „închidere Inel Median - zona sud-vest - etapa I”;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei în vederea închirierii spațiilor comerciale administrate de către S.C. ECONOMAT SECTOR 5 SRL, aflate în Piețele de pe raza Sectorului 5;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței Domestice din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Victimele Violenței Domestice, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul persoanelor prevăzute la art. 23 și art. 24 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, precum și cuantumul acesteia;

 • 18. Diverse.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Pe mai departe voi da citire listei suplimentare a ședinței ordinare din data de 23.03.2020:

 • 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind negocierea purtată de membrii Comisiei constituite prin HCLS 5 nr. 347/17.12.2019 cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A și pentru aprobarea încheierii contractului de închiriere a unui spațiu situat în Calea Rahovei nr. 266 - 268, sector 5, București, corp C38 și 38A (parțial), în vederea extinderii în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica;

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării presă, carte, flori pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 3. Proiect de hotărâre privind predarea de către S.C. AMENAJARE EDILITARĂ și SALUBRIZARE S.A. a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor (conform anexei) achiziționate în vederea desfășurării serviciului public de salubrizare și primirea acestora de către Sectorul 5 al Municipiului București;

 • 4. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor (conform anexei) din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., societate comercială a cărui acționar majoritar este Consiliul Local al Sectorului 5;

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 46/27.02.2020

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Șos. SĂLAJ nr. 331-343 LOT 2- Sector 5, București;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Intr. VLADIMIRI nr. 11-17 Sector 5, București;

 • 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Local al Sectorului 5;

 • 9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Plecând de la premisa că o să fac un amendament prin care punctele 3 și 4 de pe lista suplimentară (Proiect de hotărâre privind predarea de către S.C. AMENAJARE EDILITARĂ și SALUBRIZARE S.A. a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor (conform anexei) achiziționate în vederea desfășurării serviciului public de salubrizare și primirea acestora de către Sectorul 5 al Municipiului București, Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor (conform anexei) din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., societate comercială a cărui acționar majoritar este Consiliul Local al Sectorului 5) devin punctele 13 și 14 de pe ordinea de zi inițială.

Voi da citire ordinii de zi cu modificarea produsă în urma amendamentului, de fiecare dată, pentru fiecare coleg:

 • 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare din data de 20.02.2020;

 • 2. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare din data de 27.02.2020;

 • 3. Proiect de hotărâre privind organizarea Proiectului „Meșteșuguri românești”, ediția a Il-a;

 • 4. Proiect de hotărâre privind organizarea proiectului Sfaturi mari pentru cei mici;

 • 5. Proiect de hotărâre privind organizarea proiectului educațional extracurricular In memoriam de către Școala Gimnazială Principesa Margareta;

 • 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația de Părinți „Lumea Copiilor Veseli”;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Măghiranului nr. 4-Sector 5, București;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Sălaj nr. 387 C- Sector 5, București;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Sălaj nr. 387 B- Sector 5, București;

 • 10. Proiect de hotărâre privind achiziționare de Servicii de arhivare fizică și digitalizare a arhivei istorice a Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin procedura licitației deschise;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiu de fezabilitate pentru execuție drum de acces în Str. Antiaeriana nr. 6 - închidere Inel Median, zona de S-V, etapa I - între Șoseaua Alexandriei și amplasament cartier A.N.L.;

 • 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „închidere Inel Median - zona sud-vest - etapa I”;

 • 13. Proiect de hotărâre privind predarea de către S.C. AMENAJARE EDILITARĂ și SALUBRIZARE S.A. a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor (conform anexei) achiziționate în vederea desfășurării serviciului public de salubrizare și primirea acestora de către Sectorul 5 al Municipiului București;

 • 14. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor (conform anexei) din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A. societate comercială a cărui acționar majoritar este Consiliul Local al Sectorului 5;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului de Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei în vederea închirierii spațiilor comerciale administrate de către S.C. ECONOMAT SECTOR 5 SRL, aflate în Piețele de pe raza Sectorului 5;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței Domestice din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Victimele Violenței Domestice, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul persoanelor prevăzute la art. 23 și art. 24 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, precum și cuantumul acesteia.

 • 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind negocierea purtată de membrii Comisiei constituite prin HCLS 5 nr. 347/17.12.2019 cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A și pentru aprobarea încheierii contractului de închiriere a unui spațiu situat în Calea Rahovei nr. 266 - 268, sector 5, București, corp C38 și 38A (parțial), în vederea extinderii în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica;

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării presă, carte, flori pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 46/27.02.2020;

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Șos. SĂLAJ nr. 331-343 LOT 2- Sector 5, București;

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Intr. VLADIMIRI nr. 11-17 Sector 5, București;

 • 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Local al Sectorului 5;

 • 26. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • 27. Diverse.

Dl consilier Jelea loan Bogdan

Domnule viceprimar, ați negociat cu Electomagnetica?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Da!

Dl consilier Jelea loan Bogdan

Și ce sumă a ieșit?

Dl administrator public Rareș Hopincă

La ce anume?

Dl consilier Jelea loan Bogdan

La Electromagnetica. Oricum sunt de acord pentru grădiniță, dar întrebam de curiozitate.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Deci, este o sumă de 12 euro, dacă îmi amintesc bine, inclusiv investiția. Adică ei amenajează grădinița de la zero, dintr-un depozit îl transformă în grădiniță, iar noi plătim această chirie de 12 euro pe lună.

Dl consilier Jelea loan Bogdan

Care este cam la prețul pieței.

Dl administrator public Rareș Hopincă

E cam la prețul pieței.

Dl consilier Jelea loan Bogdan

Se găsesc spații de birouri și la 10 euro.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Spații de birouri, da, dar se găsesc standard, ori, amenajarea pentru o grădiniță necesită investiții. Noi neputând să le facem investiții într-un spațiu care nu ne aparține...

Dl consilier Jelea loan Bogdan

Corect! E în regulă oricum, adică nu e 200, e 2.

Dl consilier Jelea loan Bogdan

Eu am o întrebare legată de președintele de ședință, care am văzut că este la ultimul punct...

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Nu i-a expirat mandatul, asta vă pot spune eu! Abia pe 27 îi expiră mandatul. O facem a priori, numai că ar trebui să fie o propunere. Care este propunerea?

Dl consilier Jelea loan Bogdan

îl propunem pe domnul Lazarov ca să pot să votez și eu... dacă stăm până la final... înțelegeți ce spun?

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Da, acum trebuie făcută propunerea.

Dl consilier George Matei

îl propun ca președinte de ședință pe domnul consilier Lazarov Alexandru Sebastian.

Dl administrator public Hopincă Rareș

Consilierilor li se va aduce la cunoștință faptul că domnul consilier George Matei l-a propus pe domnul consilier Lazarov și își vor exprima în scris votul.

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Trebuie făcută o minută privind propunerea domnului George Matei.

Secretariatul Consiliului Local Sector 5 a întocmit Minută punctului 26 al ordinii de zi al ședinței ordinare din data de 23.03.2020 prin care domnul consilier George Matei îl propune pe domnul consilier Lazarov Alexandru Sebastian președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni. Această minută va fi înmânată tuturor consilierilor prezenți la ședință.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă aveți la orice punct vreun fel de întrebare, mă întrerupeți. Domnul Administrator Public este aici să vă răspundă, sau domnul Viceprimar.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Erau 17 puncte.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Păi da, erau 17 puncte pe ordinea de zi și 9 pe suplimentară. Ați primit-o în format electronic pe mail. Ați primit pe email toate documentele aferente.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Nu contest asta.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

O să vă propun următorul mod de lucru: o să menționez fiecare punct de pe ordinea de zi, iar dumneavoastră, dacă aveți orice fel de interpelare, domnul Administrator Public este aici, domnul Viceprimar este aici, pentru a răspunde respectivelor întrebări, ulterior dumneavoastră urmând să votați direct pe hârtia pe care ați primit-o, nemaispunându-mi ce ați votat! E în regulă? Cu mențiunea că la ultimul punct de pe ordinea de zi, 26 (Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni) propunerea domnului consilier George Matei referitoare la viitorul președinte de ședință a Consiliului Local Sector 5, sunt eu. Acestea fiind spuse, sper că este clar pentru toată lumea, să dăm drumul.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

La 3, 4 și 5, noi, vorbesc și în numele colegilor mei absenți, am propune să se amâne aceste puncte până după ridicarea stării de urgență. Noi suntem pentru ele, dar propunem pentru amânarea punctelor 3, 4 și 5 până după starea de urgență.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am înțeles! »

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

în situația în care nu se aprobă acest amendament vom vota abținere. Adică eu voi vota abținere la punctele 3, 4 și 5.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am înțeles! Se notează propunerea.

Dl consilier Udescu Serbănel Mihail

Suntem pentru, în principiu.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Păi, în principiu...

Dl consilier Udescu Serbănel Mihail

Dar, starea de urgență nu permite derularea acestor proiecte.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Păi, stați așa! Derularea nu are nici o legătură. Noi luăm hotărârea proiectului ca atare, urmând să se deruleze, bineînțeles, după ce nu mai este stare de urgență.

Dl consilier Udescu Serbănel Mihail

Trebuia să faceți ședința consiliului cu Zoom. 9     9               9

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Noi nu putem să avem ședință prin Zoom pentru că Regulamentul de organizare al Consiliului Local nu permite acest lucru. De aceea ne-am strâns astăzi aici, pentru chestia asta.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Bine, lăsați așa. Votați cum...

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Votul amendamentului îl putem centraliza la sfârșit. Ceea ce nu...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Hai să facem în felul următor: votați „pentru” aceste puncte de pe ordinea de zi, cu amendamentul ca nici unul dintre proiecte să nu se desfășoare până nu se iese din starea de urgență. Este în regulă pentru dumneavoastră, domnule consilier? Spuneți-mi dacă sunteți de acord domnule consilier! Să se consemneze în procesul-verbal ca activitățile propriu-zise să se desfășoare doar după ce se termină starea de urgență. Sunteți de acord cu acest amendament? Vi-1 asumați?

Dl consilier Udescu Serbănel Mihail

Ok!

La ora 12l2,în urma exprimării votului, domnul Viceprimar Marian Țigănuș iese din sala de ședință. Ulterior au putut intra în sala de ședință, pe rând, câte trei consilieri locali.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu amendamentul propus.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Jelea Bogdan Ion), ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Supun la vot ordinea de zi în ansamblul ei.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Jelea Bogdan Ion), ordinea de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 1 - Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare din data de 20.02.2020.

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Jelea Bogdan Ion și Gheorghe Ștefan) și 1 abținere (Udescu Șerbănel Mihail), procesul verbal din data de 20.02.2020 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 2 - Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare din data de 27.02.2020.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Jelea Bogdan Ion), aprobarea procesului verbal a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 3 - Proiect de hotărâre privind organizarea Proiectului „Meșteșuguri românești”, ediția a H-a.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 4 - Proiect de hotărâre privind organizarea proiectului Sfaturi mari pentru cei mici.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 5 - Proiect de hotărâre privind organizarea proiectului educațional extracurricular In memoriam de către Școala Gimnazială Principesa Margareta.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâ re a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 6 - Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația de Părinți „Lumea Copiilor Veseli”.

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Jelea Bogdan Ion și Gheorghe Ștefan) și 1 abținere (Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P. U.D.) Str. Măghiranului nr. 4-Sector 5, București.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Sălaj nr. 387 C- Sector 5, București.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotăra re a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Sălaj nr. 387B- Sector 5, București.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 10 - Proiect de hotărâre privind achiziționare de Servicii de arhivare fizică și digitalizare a arhivei istorice a Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin procedura licitației deschise.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiu de fezabilitate pentru execuție drum de acces în Str. Antiaeriană nr. 6 - închidere Inel Median, zona de S-V, etapa I - între Șoseaua Alexandriei și amplasament cartier A.N.L.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 2

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 12 - Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „închidere Inel Median - zona sud-vest - etapa

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Jelea Bogdan Ion și Gheorghe Ștefan) și 1 abținere (Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 13 - Proiect de hotărâre privind predarea de către S.C. AMENAJARE EDILITARĂ și SALUBRIZARE S.A. a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor (conform anexei) achiziționate în vederea desfășurării serviciului public de salubrizare și primirea acestora de către Sectorul 5 al Municipiului București.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 14 - Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor (conform anexei) din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului

București către S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A. societate comercială a cărui acționar majoritar este Consiliul Local al Sectorului 5.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului de Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei în vederea închirierii spațiilor comerciale administrate de către S.C. ECONOMAT SECTOR 5 SRL, aflate în Piețele de pe raza Sectorului 5.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 2

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 17 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan Udescu Șerbănel Mihail și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței Domestice din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Victimele Violenței Domestice, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan Udescu Șerbănel Mihail și Jelea Bogdan Ion) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul persoanelor prevăzute la art. 23 și art. 24 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, precum și cuantumul acesteia.

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Criști na, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan Udescu Șerbănel Mihail și Jelea Bogdan Ion) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 20 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind negocierea purtată de membrii Comisiei constituite prin H.C.L.S. 5 nr. 347/17.12.2019 cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A și pentru aprobarea încheierii contractului de închiriere a unui spațiu situat în Calea Rahovei nr. 266 - 268, sector 5, București, corp C38 și 38A (parțial), în vederea extinderii în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica.

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Jelea Bogdan Ion și Gheorghe Ștefan) și 1 abținere (Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 21 - Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării presă, carte, flori pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 22 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 46/27.02.2020.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâ re a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 23 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Șos. SALAJ nr. 331-343 LOT 2- Sector 5, București.

9

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail, Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 24 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P. U.D.) Intr. VLADIMIRI nr. 11-17 Sector 5, București.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 25 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Local al Sectorului 5.

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Jelea Bogda.n Ion și Gheorghe Ștefan) și 1 abținere (Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 26 - Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Jelea Bogdan Ion și Gheorghe Ștefan) și 1 abținere (Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Secretariatul Consiliului Local va avea în vedere centralizarea tuturor voturilor colegilor, iar în urma centralizării acestor voturi se va stabili dacă punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate sau nu, în funcție de voturile Consilierilor Locali.

SECRETAR GENERAL SECTOR 5, ELENA LUMINIȚA PKTRESCU