Proces verbal din 20.02.2020

Proces verbal ședința ordinară din data de 20.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 20.02.2020

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 657/14.02.2020.

Lucrările ședinței încep la ora li15.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și Secretarul General al Sectorului 5 - dna Elena Luminița Petrescu.

»

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

In sală se află, de asemenea, domnul lonescu Nicolae, domnul Cristian Crivăț și domnul Alexandru Popescu ce și-au manifestat intenția de a participa la ședința Consiliului Local.

La apelul nominal au răspuns prezent un număr de 24 consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc următorii consilieri: Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu și Vanghelie Marian Daniel.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bună ziua, stimați colegi! Declar deschisă ședința Consiliului Local de astăzi 20.02.2020. Da, vă rog!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Am o întrebare pentru doamna Secretar. Este o persoană care a făcut cerere să participe la ședința de consiliu și m-a sunat la ora 11,00 că nu-i este permis să intre în sală.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Cine?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Domnul Roșea!

9

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Domnul Roșea a mai venit cu un domn pe care a vrut să-l bage cu forța. Nu se poate!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Nu știu, eu sunt în sală aici, nu știu ce se întâmplă jos la intrare.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

S-a apucat să filmeze pe acolo și a mai venit cu cineva care nu este pe listă, îl acceptam dacă venea conform cererii. Ori respectăm regulile, ori nu le respectăm.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dau citire ordinii de zi, vă rog să faceți liniște în sală!

 • 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare din data de 23.01.2020;

 • 2. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare din data de 31.01.2020;

 • 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofita.

9                           9

 • 4. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 268 către Asociația de părinți "Grădinița nr. 268”.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 18/31.01.2020 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de infrastructură, a Caietului de sarcini și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură Ia nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan lordache , pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare în anul 2020 a sprijinului pentru tratament balnear oferit vârstnicilor din Sectorul 5, în cadrul programului "Sănătate pentru Seniori”, derulat de către Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”.

 • 9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local sector 5.

 • 10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție aferente “Amenajării spațiului pentru depozitarea, prepararea și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component al Centrului Social Comunitar Ferentari”, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5.

 • 12. Diverse.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

O să dau citire și celor patru proiecte de pe ordinea de zi suplimentară:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2019 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor) conform Legii Locuinței nr. 114/1996, republicată”;

 • 2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. către Asociația părinților din școala nr. 150 - București;

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 2 HCL Sector 5 nr. 7/06.07.2016 privind completarea și stabilirea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5;

 • 4. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a utilajelor, materialelor si a obiectelor de inventar din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către Societățile comerciale a căror acționari majoritari este Consiliul Local al Sectorului 5.

Dl consilier Bîrsan Mihai

O întrebare! Nu există proiectul de hotărâre de la punctul 4 de pe lista suplimentară. Nu avem proiectul de hotărâre.

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Cum să nu!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă-mi permiteți, doamna Secretar! Ideea este în felul următor: conform legii, noi, trebuie să primim proiectele, chiar dacă sunt suplimentare, ca să fim informați. Nu am fost informați, unu la mână! Doi la mână: punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi nu au fost dezbătute în comisie. Solicit pe această cale scoaterea lor de pe ordinea de zi, existând posibilitatea ca să fie atacate la Prefectură și să poată fi anulate și pierdem acest timp. Câtă vreme nu sunt dezbătute, nu pot fi puse pe ordinea de zi. De asemenea, vreau să vă spun că nu am avut așa ceva. M-am uitat pe proiectele de la Comisia Buget și nu am avut acest proiect cu utilaje. A fost băgat acum, nu există în caiet. Dacă există în caiet, vă rog să luăm caietul să-l urmărim și dacă este atunci nu mai am nimic de spus. Mulțumesc frumos!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna consilier, dumneavoastră?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Exact ce a spus domnul coleg, aș vrea să primesc și eu un documentele.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

La domnul Boloș, cred că sunt!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Haideți să urmărim caietul de comisie și să vedem dacă a fost dezbătut ca să vedem dacă suntem în legalitate. Sunteți de acord cu acest lucru sau îl scoatem de pe ordinea de zi și mergem mai departe?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Avizele comisiei, colegul! Orice proiect trebuie avizat de comisie.

Dl consilier Boloș Florinei

Există în caietul respectiv, în caietul comisiei, numai că...a venit în completare puțin mai târziu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Putem să vedem unde este scris, completat și semnat de către membrii comisiei? Avem acest drept să vedem. Vă spun asta pentru că nu am fost trecut. Nu este completat, nu este trecut în caiet.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Registrul trebuia să fie acolo la ora asta!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele patru puncte citite anterior! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 9 voturi împotrivă (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Ion Bogdan, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Acum vă supun la vot întreaga ordine de zi cu o nouă modificare și anume punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentară să devină punctul 6 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) 6 voturi împotrivă (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Ion Bogdan, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 3 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), ordinea de zi in totalitate cu modificarea menționată mai sus a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 1 de pe ordinea de zi- Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare din data de 23.01.2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! s

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Ion Bogdan, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 3 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), procesul verbal al ședinței ordinare din data de 23.01.2020 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 2 de pe ordinea de zi- Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare din data de 31.01.2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 5

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 9 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Ion Bogdan, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 31.01.2020 a fost aprobat. Domnul Jelea, vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mă scuzați, acum, cu toate modificările, poate este neatenția mea, dar ca să fiu sigur... Noi, cei șase, votăm! Asta ca să consemneze Secretariatul (aprobarea Procesului Verbal a ședinței ordinare din 23.01.2020), iar la punctul numărul 2 cu ședința extraordinară ne abținem, întrucât am lipsit.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Să se consemneze!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Totuși, legat de ședința din 30.01.2020, care a fost convocată și noi ne-am prezentat. Eu am fost aici, am așteptat o jumătate de oră, a mai fost și domnul Geamănă, nu avem un proces verbal sau vreun document? Pentru că, totuși, a fost o ședință convocată.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Dacă nu a fost cvorum!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Nu am avut cvorum. Nu s-a putut ține ședința, deoarece nu am avut cvorum. Legea spune că trebuie să fim cel puțin 14 consilieri în sală, ca să putem să putem desfășura lucrările ședinței.

DI consilier Bîrsan Mihai

Erați 14 consilieri, de ce ați fugit?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

De unde știți, că nu ați fost aici?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Am avut reprezentant, aici!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Din moment ce nu ați fost în sală, nu aveți de unde să știți! Domnul Geamănă, vă rog!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Ședința din 31.01.2020, când a fost convocată?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Când a fost convocată ședința din 31?

Secretariatul tehnic

Pe 30.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Cu cinci zile înainte, probabil!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Ședința din 31 a fost convocată pe 30! A fost ședință extraordinară, nu?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Pe cine ați convocat, noi nu am fost convocați?

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Cum să nu! Toți consilierii au fost convocați! Pe data de 30 s-a convocat ședința din 31.

Secretariatul tehnic

Vă scoatem e-mail-urile, dacă doriți?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu. S-ar putea să fi greșit eu.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

O ședință extraordinară nu ar trebui convocată cu trei zile înainte, conform O.U.G. 57/2019?

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

A fost ședință extraordinară, convocată de îndată!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

A fost de îndată? Am înțeles!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Domnul consilier Udescu, chiar a fost la ședință!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Supun la vot punctul 3 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 24 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Ion Bogdan, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 4 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 268 către Asociația de părinți "Grădinița nr. 268’’.

Dl consilier Geamănă Dragoș

S-ar putea să spuneți despre ce este vorba, pe scurt?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vorbim despre punctul 4 cu Grădinița nr. 268.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Da! Grădinița nr. 268. 9

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Despre asta vorbim, da? Noi am votat, că poate nu am fost suficient de explicit, punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentară, devine punctul 6 de pe ordinea de zi. Astfel încât punctul 6 de pe ordinea de zi, va deveni punctul 7. Vreți să avem o discuție despre punctul 4 sau...

Dl consilier Geamănă Dragoș

Nu. Voiam să știu ce votăm.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă nu avem nicio discuție vă invit să votăm punctul 4- Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 268 către Asociația de părinți "Grădinița nr. 268”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 24 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Ion Bogdan, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 5 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 18/31.01.2020privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020. Doamna director!

Dna director Nedelcu Roxana

Fac următoarele precizări: în data de 18.02.2020, prin adresa nr. 15127, conducerea Școlii Gimnaziale nr. 128 a solicitat modificarea numărului de burse aprobat, pe subcomisii de burse, după cum urmează: suplimentarea numărului burselor de merit cu 5 burse, respectiv diminuarea numărului de burse de ajutor social cu 5 burse, ca urmare a unor erori înregistrate la momentul transmiterii situației inițiale. Numărul total de burse aprobat pentru Școala Gimnazială nr. 128 nu va suferi modificări.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cine este pentru -Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 18/31.01.2020 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020, cu completările precizate de doamna director? Amendament pe care mi-1 asum! împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Ion Bogdan, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 3 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 6 de pe ordinea de zi sau punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentară-Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a utilajelor, materialelor si a obiectelor de inventar din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către Societățile comerciale a căror acționari majoritari este Consiliul Local al Sectorului 5.

Vă rog, doamna consilier!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Am văzut referatul și primele trei pagini pe care le-am primit pe e-mail când s-a convocat ședința. Domnul coleg Geamănă a cerut, dacă nu mă înșel, ieri, anexele de la punctul 6 pe care le-am primit, într-un final, ieri la ora 20,00. Sunt în total, aproximativ, o sută treizeci de pagini. Sunt curioasă să vă întreb câți din domnii consilieri au studiat aceste o sută treizeci de pagini la acest punct 6. Nu este o întrebare adresată dumneavoastră. Ridicați mâna, vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am și eu o contra întrebare pentru colega noastră! E vorba de care punct 6?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov Noul punct 6, ori vechiul punct 6, ați fost atentă? Doamna consilier?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Nu vorbim de vechiul punct 6?

Din sală

Nu.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina Spuneți-mi odată care este...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Vezi dacă le-ai introdus așa?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu contează. S-a votat ordinea de zi, punctul 6 este punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentară.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Nu am primit ordinea de zi suplimentară. Am numai ordinea de zi. Nu contează?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Asta e discuție secundară! »

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Cum adică e o discuție secundară?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog frumos, haideți să nu divagăm.

Dl consilier Melnic Constatantin Ion

Putem să trecem la vot domnule președinte?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mai dau încă odată citire textului care face referire la punctul 6 de pe ordinea de zi...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Asta pentru că l-am primit cu 5 secunde înainte să începem. Ăsta e și motivul.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ăsta este și motivul de abținere pentru că nu știm despre ce e vorba.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mai citesc încă odată: Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a utilajelor, materialelor și a obiectelor de inventar din patrimoniului Sectorului 5 al municipiului București, către societățile comerciale a căror acționar majoritar este Consiliul Local al Sectorului 5. Referitor la acest punct, avem vreo discuție?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Vă rog să-mi dați documentele pentru acest punct, acum în ședință. Se poate?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Secretariatul!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Ar trebui să primim pentru grupul USR, un rând, și dacă se poate, de fapt pentru toate punctele suplimentare de astăzi.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Le aveți deja!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Nu, nu, nu, aș dori să le primesc acum.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Și lista de inventar.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Le vrem și noi.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Să vedem și noi utilajele acelea dacă sunt, dacă există...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

O să rog secretariatul să facă toate demersurile pentru a pune la dispoziția solicitanților.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Aștept!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

O rugăminte, proiectul trebuie să stea la domnul Boloș, nu trebuie să fie pentru toți consilierii? Este o întrebare, adică tehnic, așa! Numai domnul Boloș este deținătorul acestui proiect? Noi consilierii nu suntem informați. Trebuie să luăm „lumină,, de-acolo din stânga?

Doamna Secretar General Luminița Elena Petrescu

Sigur, vă punem tuturor la dispoziție...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

De ce acum? Atunci înseamnă că, reveniți la discuția pe care v-am spus-o. Domnul Boloș a completat acest caiet, nu a fost discutat în ședință și l-am băgat acuma repede.

Doamna Secretar General Luminița Petrescu

Este opinia dumneavoastră.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu o pot demonstra pe caiet să ne uităm împreună și vedem ce se întâmplă. Haideți să vedem acum, ce să vom vedea, eu sunt foarte dispus, am timp...

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Ia caietul!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

între timp până când vi se pune la dispoziție...putem să mergem spre vot...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Observăm că de fapt acest proiect nici măcar nu a fost fotocopiat, a fost dat doar domnului Boloș să-1 completeze repede, noi nici nu știm ce s-a întâmplat...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vreau să supunem la vot proiectul. Cine este pentru?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi nu putem să supunem domnul președinte, vreau și eu să pun întrebări despre utilaje, câte sunt, care sunt, care sunt casate, dacă nu sunt casate, ce se face cu ele, să știm și noi să votăm ceva în consecință. Dacă vreți îl amânăm până la sfârșit, și ne informăm...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Nu, au și ele o logică pe ordinea de zi. Domnul președinte Boloș, vă rog, dacă puteți să oferiți detalii.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Citiți-ne din caiet, dacă ați consemnat în caietul de ședință.

Dl consilier Boloș Florinei

Există în caiet... în completare au venit niște documente, la sfârșitul ședinței de comisie.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Cum le-ați aprobat dacă au venit pe parcurs...

Dl consilier Boloș Florinei

Adevărul e că această comisie a avut loc la ora 9,30. Noi discutăm de un moment în care, în ședință... nu ați fost prezenți la 9,30. Comisia de buget a fost la 9,30.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Deci e vina mea că nu am proiectul?

Din sală

Nu, e birocratic, nu e vina dumneavoastră.

Dl consilier Boloș Florinei

Erau toate motivele, ca la acel moment să puneți toate întrebările legate de acest subiect.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Păi nu era proiectul.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dar când eram în ședință, aici, nu aveam acest proiect, a apărut numai la dumneavoastră, văd că-1 aveți acolo, nici nu știm cum se numește proiectul, ce conține. Nu știm ce conține.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Cum nu știți cum se numește, că vi l-a citit.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu știm ce conține.

Din sală

Domnul președinte mai citiți-1 odată...

Dna consilier Pop Claudia Ramona

...Si nu e pe ordinea de zi,

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi e la el caietul, nu vezi că-1 ține special acolo, puneți domnul Boloș aici caietul, că aici trebuie să stea.

Din sală

Există pe caiet, nu?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog frumos, mergem mai departe spre vot, vi se vor pună la dispoziție toate materialele...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Deci vreți să votăm fără să știm ce votăm, fără toate materialele si vreți să-l luăm ca atare.

Dl consilier Păpușă Valentin

Dumneavoastră puteți să nu votați, care e problema?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi lăsați-mă să întreb, nu vorbeam cu dumneavoastră domnule Păpușă...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna director, vă rog!

Dl consilier Păpușă Valentin

Mare lucru!

Dna Director Florina Dragnea

Domnilor consilieri, într-adevăr, să zic că este un pic și vina noastră pentru că nu am definitivat la timp actele pentru a vi le arăta, este vorba de următorul aspect: după cum bine știți, prin hotărârea de consiliu local, cred că la începutul anului, s-a desființat Administrația Domeniului Public ca și instituție cu personalitate juridică, devenind direcție în cadrul Aparatul de Specialitate al Primarului. A.D.P.-ul ca și personalitate juridică de la înființarea lui, cred că de doi ani a achiziționat diverse bunuri: calculatoare, mașini, bunuri materiale... imprimante... Oprim la această nouă direcție nou înființată, bunurile de care au nevoie în vederea desfășurării activității, restul bunurilor, instituția nu are ce să facă. Aparatul de specialitate nu poate să circule cu tractor să zic. fdeea este că prin acest proiect de hotărâre, am împărțit aceste utilaje către societățile înființate de dumneavoastră, urmând ca aceste societăți să le folosească, să le întrețină.

DI consilier Cursaru Paul Gabriel

Perfect. Care sunt acele utilaje și unde se duc. Ni le puteți spune pe fiecare în parte?

Dna Director Florina Dragnea

Sunt întocmite anexe la proiectul de hotărâre, o anexă către societatea A.E.S, o anexă către societatea Salubrizare, anexă către societatea Infrastructură.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi să le vedem textul, ca să știm și noi ce să le spunem cetățenilor ce am votat azi, sau ce nu am votat.

Dna Director Florina Dragnea

Asta este...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am înțeles logica dumneavoastră, dar noi nu avem proiectul. II așteptăm că suntem foarte...

Dna Director Florina Dragnea

Puteți să-l lăsați la sfârșit punctul acesta...și să continuați...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am solicitat acest lucru, era bine pus ...poate între timp mai apăreau câte o copie xerox...mai vedeam...

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Domnul președinte, dacă îmi permiteți, vreau să aduc la cunoștință colegilor de la P.N.L. următoarea situație. în mandatele anterioare P.N.L.-ul a avut viceprimar P.N.L. P.N.L.-ul a făcut parte din consiliile locale anterioare. Vă rog foarte mult. în 2016 când am venit în actualul consiliu local în garajul A.D.P. nu exista nici un utilaj. în garajul A.D.P.-ului erau utilaje stricate, care erau zilnic garate și aranjate să dea notă cetățeanului și nouă că există în parcul auto utilaje pentru curățenie și deszăpezire. Vă rog foarte mult, o întrebare, unde sunt utilajele pe care le-ați votat în consiliile trecute? Vă rog foarte mult! Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doriți să mai spuneți ceva?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Vă rog frumos să ne spuneți unde sunt utilajele pe care le-ați votat în consiliile locale anterioare.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi noi le-am administrat? Nu-i al primăriei. Păi primăria le-a administrat, întrebarea este către primărie. Unde sunt rechizitele pe care le-ați votat?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

P.N.L.-ul avea viceprimar în cadrul Primăriei Sector 5. Erați la conducere.

Dl consilier Cnrsaru Paul Gabriel

Și P.S.D.-ul avea primar.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Dumneavoastră făceați parte din PNL.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și P.S.D.-ul avea primar.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Să ne spuneți unde sunt utilajele de atunci!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

A venit P.S.D. cu P.S.D.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ca să putem da curs solicitării doamnei consilier, vă propun ca să luăm o pauză de 5 minute până când o să se facă toate copiile xerox, pentru toată lumea...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Dar de ce nu amânăm pentru sfârșitul ședinței?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ordinea, pentru că s-au grăbit și au uitat să facă aceste liste de inventar. Nu pot să facă darea în folosință către, până nu dau întâi gestionarea, contractul de gestiune nu poate fi făcut până nu dau întâi utilajele. S-a prins cineva la sfârșit.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumesc. Este ora 11,37, ne revedem la 11,42. Supun la vot!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Votați!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru( Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) 3 voturi împotrivă (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), si 6 abțineri( Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia Ramona, Giurcă Răzvan Augustin, Jelea Bogdan și Scripcaru Lucian Mihai), se aprobă o pauză de 5 minute.

La ora 11,45 se reiau lucrările ședinței.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Am redeschis lucrările ședinței de consiliu. Stimați colegi, dacă aveți întrebări referitoare la punctul despre care vorbeam înainte să luăm pauza, vă rog frumos să le adresați colegilor din executiv, pentru a primi toate răspunsurile necesare. Domnul consilier!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Deci, vreau să știu și eu! Tractorul U 650 B 26 PXP, dacă poate să-mi spună A.D.P.-ul... am mai multe tractoare care ... utilaje care vreau să știu unde se află. Tractor B 03 MKV... am o listă întreagă de utilaje de la A.D.P. despre care aș vrea să știu ...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Dacă sunt pe liste de inventar, vă dați seama că există!

DI consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu sunt!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Vreau să mă duc să le văd, acum!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Acum?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă invităm după ședință să mergeți să le vedeți!

Dl consilier Bîrsan Mihai

După ședință vreau să le văd!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

O întrebare am și eu! Avem aici instalații tehnice mijloace de transport! Astea sunt cele care se regăsesc toate în cadrul A.D.P.-ului? Ca să înțelegem cum a fost construit proiectul, de aceea ... !

Dna director Dragnea Florina

Toate se găsesc în patrimoniul Primăriei!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și mai departe în anexele următoare ... sunt date doar câteva! Deci, avem așa o înșiruire "Instalații tehnice Capitolul II - I -3”, unde avem patruzeci și două de idei, apoi mai departe avem o distribuție către Salubrizare Fapte S.A. unde sunt doar ..., apoi către A.E.S. unul și încă câteva ... Vrem să știm unde se duc toate celelalte? Ce se întâmplă cu celelalte, rămân în patrimoniu?

Dna director Dragnea Florina

Rămân în patrimoniul instituției!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Deci, tot ce este în aceste anexe ... restul rămân în patrimoniu!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos! Mergem mai departe spre vot! Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a utilajelor, materialelor și a obiectelor de inventar din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către Societățile Comerciale a căror acționari majoritari este Consiliul Local al Sectorului 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu loan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian), 3 voturi împotrivă (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre punctul nr. 6 care a devenit 7 al ordinii de zi! Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de infrastructură, a Caietului de sarcini și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Vechiul punct 6?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vechiul punct 6 care a devenit 7!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Deci, poate Dragoș să pună întrebarea corectă ?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Bineînțeles, poate să pună ce întrebări vrea!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Mulțumesc, am cerut aseară documentația, a venit într-adevăr, au venit o sute treizeci de pagini... Ce vreau să remarc este că ... și întrebarea mea că am trimis cererea destul de târziu ... Ar fi trebuit s-o cer când am primit prima dată documentația, dar, vreau să remarc doar atât că, așa cum am primit la acest proiect, cred că am fi putut să primim și cred că putem să primim anexele și la buget.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Sunt sigur că colegii din executiv apreciază poziția dumneavoastră pozitiv!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Și pot și eu să întreb acum? Dacă am primit documentația aseară la ora 8, câți dintre dumneavoastră au apucat să arunce un ochi pe ea? Așa prin ridicare de mână! Dl Melnic si dl Lazarov! Mulțumesc frumos!

5                                                                  5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și eu m-am uitat, m-am oprit la pagina 30!

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Dna consilier, ați primit în data de 14 Februarie! Din motive tehnice despre care nu am luat cunoștință la momentul respectiv!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Anexele? ... Nu!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu e adevărat doamnă, anexele au venit abia aseară!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre vot! Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de infrastructură, a Caietului de sarcini și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu loan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian), 3 voturi împotrivă (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 8 al ordinii de zi! Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan lordache, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Știm că pe parcursul anului acesta vom modifica și vom completa programul de evenimente la Centrul Cultural. Cunoaștem acest aspect! Vrem să știm, ce este nou, cu ce se completează, care sunt activitățile, acțiunile ... pentru că nu reies! Rugam să facem ... se completează cu următoarele acțiuni!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna director de la Centrul Cultural este în măsură să vă răspundă la întrebări.

Dna director Mariana Stoica

Bună ziua! Noi am trecut în referat toate proiectele care sunt introduse noi în calendarul de activități! Nu-1 am la mine dar vi-1 pot pune la dispoziție!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu nu le-am găsit!

Dna director Mariana Stoica

în prima parte la motivare, sunt introduse toate proiectele noi!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre vot! Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan lordache, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu loan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 9 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 9 de pe ordinea de zi! Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare în anul 2020 a sprijinului pentru tratament balnear oferit vârstnicilor din Sectorul 5, în cadrul programului ”Sănătate pentru Seniori”, derulat de către Complexul Multifuncțional ”Sf Andrei”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu loan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 9 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 10 de pe ordinea de zi! Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

i

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu loan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 9 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 11 de pe ordinea de zi! Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu loan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 9 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 12 de pe ordinea de zi! Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție aferente “Amenajării spațiului pentru depozitarea, prepararea și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component al Centrului Social Comunitar Ferentari”, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Contractul de sponsorizare între Primărie și Mega Image nu-1 avem și noi acolo? Să știm și noi... ce prevede... Sponzorizarea, în ce constă, cum?... De unde și până unde a ajuns Mega Image să dea 1.200 000 sau 1.300 000 mii de lei. Nu trebuie să avem și noi ceva în spate?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Să le dea Dumnezeu sănătate, să ne dea si mai mult!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Nu trebuie să avem si noi ceva...

»

Dna director Florentina Popescu

Contractul de sponsorizare nu este pus la dispoziție, întrucât acest proiect se referă la indicatorii tehnico-economici la documentația tehnico-economică.

»

Așa cum știți, ea trebuie adoptată de către Consiliul Local, întrucât și instituția noastră are o contribuție la această finanțare. Am plătit expertiza, avizele, foarte puțin din dotări. în rest, tot ceea ce înseamnă documentație, proiectul tehnic, amenajarea în sine, dotarea acestei cantine, pentru că copiii de la Centrul Comunitar să servească o masă caldă, chiar două pe zi, sunt realizate cu sprijinul Mega Image România. Și nu a făcut obiectul proiectului de hotărâre de astăzi! Dar, vi-1 putem pune la dispoziție!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Am și eu o întrebare! Neavând informațiile, eu personal la Comisie, pe acest subiect, să înțeleg că este vorba de 2 000 000 lei, estimativ, de la Mega Image, 200 000 contribuția Consiliului Local sau a Primăriei prin DGASPC ? Până aici am înțeles corect?

Dna director Florentina Popescu

Este prevăzut în Raportul de specialitate valoarea cheltuielilor, este de

1 513 752, dinte care C+M 935 751. Iar, la finalul raportului, este prevăzută exact contribuția instituției noastre și contribuția ... aproximativ 200 000 din partea instituției și 1 200 000 din partea Mega Image.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Stimați colegi, supun la vot proiectul de hotărâre- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție aferente “Amenajării spațiului pentru depozitarea, prepararea și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component al Centrului Social Comunitar Ferentari”, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector

 • 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu loan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 9 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 13 al ordinii de zi! Proiect de hotărâre privind aprobarea "Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2019 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor) conform Legii Locuinței nr. 114/1996, republicată".

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am văzut că erau acolo persoane din 2019, 2018, mai vechi, unii sunt mai sus, alții sunt mai jos ... Cum s-a făcut diferența, nu este în ordinea cererii?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nu există în ordinea cererii, este vorba de o hotărâre a Consiliului General și una a Consiliului Local prin care se stabilesc niște "item ”, în care se acordă niște puncte. Faptul că sunt din ani diferiți, vă explic prin faptul că nu au completat dosarele! Nu au avut dosare complete! El poate să depună în anul 2017, dar, până se face dosarul ... până aduce toate documentele, până aduce dosarul, se discută în Comisie și se aprobă. Durează un timp. Mulți nu știu de unde se ia, pentru că principala problemă, vă spun eu care este: în general, când iau adeverința de la Evidența Populației, îi dă domiciliul inclusiv de la naștere. Domiciliul de la naștere e domiciliul părinților, ei nu-și aduc aminte că au stat acolo cândva, și trebuie să ne aducă de la Taxe și Impozite Locale că nu au proprietăți sau nu au avut proprietate. De aici diferența.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Supun la vot punctul 13 de pe ordinea de 7Â-Proiect de hotărâre privind aprobarea "Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2019 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor) conform Legii Locuinței nr. 114/1996, republicată”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu loan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 9 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Stimați colegi vă rog frumos să votăm punctul 14 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 150 către Asociația părinților din școala nr. 150-București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 24 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu loan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Țigănuș Marian, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 2 HCL Sector 5 nr. 7/06.07.2016privind completarea și stabilirea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5. Este vorba de un vot și de nominalizări. Dacă avem nominalizări... face referire la membri supleanți.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă ne puteți explica? Că eu nu am primit proiectul. Să ne spună despre ce este vorba.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Propun ca membri supleanți pentru Comisia nr. 1 Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene Și Alte Activități Economice - Stanciu Andreea Cristina, Comisia nr. 7 Educație, Tineret Și Sport - Florea Alexandra Cristina și la Comisia nr. 8- Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă - Gheorghe Ștefan.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

O secundă domnul președinte. Ce comisii? Despre ce este vorba?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos! Mai sunt și alte propuneri?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Mai explicați odată despre ce este vorba? Al câtelea punct de pe ordinea de zi?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ultimul punct de pe ordinea de zi, care face referire la completarea componenței comisiilor de specialitate cu membrii supleanți.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Comisiile noastre de consilieri? Care comisii de specialitate?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian Asta vă întrebam acum „dacă există colegi care au propuneri”.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am și eu o întrebare.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

De ce este nevoie să se completeze aceste comisii?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am și eu o întrebare, doamna secretar, dacă mă puteți ajuta. Unde scrie în Legea nr. 215 că avem voie să avem supleanți? La ce articol? Mă uit acum.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

în noul Cod Administrativ.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

în noul Cod Administrativ, scuzați. Așa mi-a rămas în cap. Deci, unde avem? în comisia de specialitate că se votează cu supleanți?

Secretar general Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Din comisiile de specialitate pot face parte de la unu la trei membri, sau un consilier poate face parte de la una la trei comisii de specialitate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dar este vorba de supleanți.

Secretar general Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Dacă legea nu distinge, nici interpretul nu o poate face. Deci, pot fi completate cu membri supleanți, deoarece avem consilieri care nu sunt în trei comisii de specialitate ale consiliului local.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ceea ce nu este obligatoriu să fii!

Secretar general Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Da, dar dacă există posibilitatea...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Eu vreau doar să mă lămuresc. Din cele nouă comisii de specialitate, pentru trei dintre ele se propune această suplimentare? Asta e întrebarea numărul unu.

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Păi și așteptăm propuneri de la dumneavoastră. Astea sunt propunerile domnului Melnic. Fiecare propune ce vrea, se supune la vot și în urma votului consiliului...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Deci acolo sunt vulnerabile.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Bun, dar asta va trebui făcută tot cu vot pe bilețel.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Deci, până acum, vă rog! Ca să nu fie haos. In afară de propunerile domnului Melnic pentru domnișoara Stanciu, domnișoara Florea și domnul Gheorghe, există alte propuneri?

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Eu aș propune ca în toate comisiile să suplimentăm cu membrii de la P.N.L.. îi mai băgăm odată.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Deci, propun membri supleanți pentru Comisia nr. 1 Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene Și Alte Activități Economice - Stanciu Andreea Cristina, Comisia nr. 7 Educație, Tineret Și Sport - Florea Alexandra Cristina și Comisia nr. 8 Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă - Gheorghe Ștefan.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ca o completare: comisiile de specialitate, după regulamentele lor de funcționare, care sunt stabilite prin lege, dacă nu mă înșel, trebuie să aibă un număr impar de membri.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Sunt supleanți!

Secretar general Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Sunt membri supleanți.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Din câte am înțeles eu, membrul supleant intervine în comisie doar în cazul în care cineva, din cei nouă nu sunt prezenți.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Este în incapacitate temporară de a-și exercita votul.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mai sunt alți colegi, care au alte propuneri, în afară de domnul Melnic?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Domnul președinte, din partea grupului P.N.L. nu avem nicio propunere.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doar o secundă. Domnișoara Stanciu, în câte comisii sunteți? In două, nu?

Dna consilier Stanciu Andreea Cristina

în două.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnișoara Florea?

5

Dna consilier Florea Alexandra Cristina

în două.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Gheorghe?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

în două.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Deci, cu aceste comisii ar ajunge la maximum impus de lege, adică trei. Aveți propuneri? Dacă nu este cazul, o să rog frumos secretariatul să aducă buletinele de vot.

Secretariatul tehnic se retrage în vederea tipăririi buletinelor de vot.

La ora 11,55 se reia ședința.

întrucât tipărirea buletinelor de vot a fost finalizată se trece la procedura de vot secret pentru Punctul 15 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 2 HCL Sector 5 nr. 7/06.07.2016 privind completarea și stabilirea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5.

După exercitarea votului, membrii comisiei de validare se retrag în scopul numărării voturilor și consemnării rezultatului în procesul-verbal al Comisiei.

în sală sunt prezenți 23 de consilieri. A ieșit din sală doamna consilier Stroescu Marilena Daniela.

La ora 1215, membrii comisiei de validare revin în sala de ședințe. Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel dă citire procesului verbal al comisiei de validare și anunța rezultatul votului.

DI consilier Cursaru Paul Gabriel

Proces verbal al Comisiei de validare, încheiat astăzi, 20.02.2020:

Având în vedere prevederile art. 139 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, membrii Comisiei de validare s-au întrunit în scopul numărării voturilor privind desemnarea membrilor supleanți în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sector 5, după cum urmează:

 • - Dra Florea Alexandra Cristina - Comisia Educație, Tineret și Sport;

 • - Stanciu Andreea Cristina - Comisia Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

 • - Gheorghe Ștefan - Comisia Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă.

Distribuția voturilor a fost următoarea:

 • - Florea Alexandra Cristina - 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 7 voturi nule.

 • -  Stanciu Andreea Cristina - - 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 7 voturi nule.

 • - Gheorghe Ștefan - 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 6 voturi nule.

La ora 1216 iese din sala de ședința Pop Claudia Ramona. Prezenți 22 de consilieri.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mult succes tuturor! Și s-a încheiat Procesul-Verbal.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Supun la vot Punctul 15, cu componența comisiilor - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 2 HCL Sector 5 nr. 7/06.07.2016 privind completarea și stabilirea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu loan Bogdan, Lazarov

Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina și Țigănuș Marian) și 8 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabricl, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

La Diversei

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Da, am două întrebări, una este legată de deszăpezire: cât a costat? Și vă rog frumos să îmi spuneți. A doua întrebare: circula pe Facebook niște străzi Zori de zi, Epigonilor, Nivelării, care arată... sunt niște găuri în ele. Nu se poate circula.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

începând cu 15 Martie începe să se deruleze contractul de asfaltare. Pe străzile astea eu am fost acolo, ca să știți. Și intră în recondiționare totală.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Și cât a costat deszăpezirea?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Aia cu deszăpezireaknu pot să spun acum.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

A plecat domnul Hopincă. Probabil că dânsul...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Da! Dar faceți cerere și vi se va răspunde.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Da, mulțumesc!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu faceți domnișoară nici o cerere. Vă duceți la direcție de specialitate și au obligația să vă răspundă ...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Sau la direcție.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

...pe loc, în cel mai rău caz... așa prevede legea. Dacă este o lucrare foarte complexă termenul este de maxim 5 zile, sau 10 zile.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nu știu dacă a venit factura pentru deszăpezire.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

O secundă. Acum voia domnul Geamănă să vorbească.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Am și eu o întrebare: steagurile care sunt pe catarge pe raza sectorului și care arată destul de rău...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Da, asta este... am luat notă, domnul consilier. Am luat notă și am fost sesizat de aceasta și de Centrul Cultural că trebuie să le schimbe că s-au murdărit. Le rezolvăm.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim, domnul Geamănă. E în regulă? Declar ședința închisă!

La ora 12IX lucrările ședinței sunt declarate închise.