Proces verbal din 07.05.2020

Proces verbal ședința ordinară din data de 07.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 07.05.2020

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată cu nr. 1306/30.04.2020.

Lucrările ședinței încep la ora 1207.

Locul desfășurării ședinței este sediul Primăriei Sector 5, strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 în sala de ședințe situată la etajul 1, camera 1, conform art. 1 alin 2 și 3 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 5 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 77/23.03.2020.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și Secretarul General al Sectorului 5 - doamna Elena Luminița Petrescu.

»

De asemenea, a participat și domnul Administrator Public - Rareș Hopincă.

Având în vedere starea de urgență pe teritoriul României ședința Consiliului Local Sector 5 se derulează cu ajutorul aplicației Microsoft Teams.

După efectuarea apelului nominal se constată că la ședință participă un număr de 24 consilieri din numărul total de 26.

Sunt absenți consilierii: Coroblea Cristina și Vanghelie Daniel Marian.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

înainte să dau citire ordinii de zi, aș vrea să vă propun, la fel ca la ședința precedentă, să folosim ca procedură de vot citirea nominală de către doamna secretar a fiecărui consilier în parte pentru a își exprima poziția referitor la fiecare punct de pe ordinea de zi.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Dacă se poate, domnul Lazarov, la sfârșit să țineți cont că o să am și eu o intervenție.

»

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

La Diverse. Sigur.

Dl consilier Bîrsan Mihai

La Diverse si eu o să vreau să să iau cuvântul. Mulțumesc! >                                                                                                            i

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

La Diverse o să am si eu de citit o adresă de la Curtea de Conturi. O să citesc ce ține de partea aceasta procedurală și apoi o să vă dau dumneavoastră cuvântul.

Mai departe vreau să dau citire ordinii de zi:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 15.04.2020;

 • 2. Proiect de hotărâre privind preluarea finanțării și execuției obiectivului de investiții lucrări de reparații și reabilitare tehnică Grădinița nr. 53;

 • 3. Proiect de hotărâre privind derularea, de către Primăria Sectorului 5, a lucrărilor de investiții - consolidări, amenajări, modernizări, reparații capitale, extinderi, construcții noi (inclusiv dotări independente, proiectare și asistență tehnică), reparații curente, precum și a achiziției de mobilier, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5;

 • 4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act Adițional al Contractului de asociere în pârtieipațiune încheiat de Administrația Piețelor Sector 5 cu S.C. Economat Sector 5 S.R.L. pentru Piața George Coșbuc;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Netopia Payments

S.R.L.;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Idea Bank S.A.;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 130 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare realizării parțiale a obiectivului de investiții de interes public local “lucrări de reparații a infrastructurii rutiere și a trotuarelor pietonale din Sectorul 5”;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 41 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare reabilitării termice a 31 imobile situate în Sectorul 5;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Fondului de risc în sumă de 900.000 Ron pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea unei finanțări rambursabile interne contractată de la Raiffeisen Bank S.A. de către S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. pentru finanțarea achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare în condițiile prevăzute în H.C.L. nr. 277/26.11.2019;

 • 10. Diverse.

Avem și 7 puncte pe ordinea de zi suplimentară. Ați primit-o toți și pe e-mail. înainte de ședință, ați primit doar o reînșiruire a acestora, nu s-a adăugat nimic. Cele 7 puncte sunt după cum urmează:

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 104/28.07.2017 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5;

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5;

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiul București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Procedurii nr. 279416/26.03.2020 și a contractului de închiriere a spațiului situat în Calea 13 Septembrie nr. 108-112, bl. 52-54, Sector 5, București;

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 352/23.12.2019 referitoare la derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 5 a programului multianual de recunoaștere a performanței în educație, în unitățile de învățământ din sectorul 5;

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 80/15.04.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5 a programului "Start spre o educație digitalizată”;

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de negociere a condițiilor la expirarea termenului de 3 ani, a contractului de închiriere nr. 28905/21.06.2017, pentru spațiul cu destinația de sediu, situate în Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București, comisie aprobată prin H.C.L. Sector 5 nr. 39/27.02.2020.

Vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele 7 puncte cărora le-am dat citire anterior. Doamna Secretar, vă rog!

Doamna Secretar General al Sectorului 5 dă citire listei în vederea exercitării votului:

 • 1. Boloș Florinei -pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

1 l.Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil-pentru

14.Stroescu Marilena Daniela-pentru

 • 15.Gheorghe Ștefan-pentru

lâ.Bîrsan Mihai-abținere

 • 17. Cursaru Paul Gabriel-împotrivă

 • 18. Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 19. Jelea Bogdan lon-abținere

 • 20. Pop Claudia Ramona-abținere

21 .Geamănă Dragoș-abținere

 • 22. Niculescu Jacqueline Christina-abținere

 • 23. Pîrtoacă Bogdan Sergiu-abținere

 • 24. Udescu Serbănel Mihai-abtinere

•> ,

Cu 15 voturi pentru, 8 abțineri și 1 vot împotrivă, ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă îmi permiteți domnule președinte... motivul pentru care am votat împotrivă este pentru că doamna Secretar nu a strigat prezența. Am început o ședință fără a citi prezența și drept pentru care vă solicit ca să o luați de la început. Sau a fost citită și n-am fost eu?

Dna Secretar General Petrescu Elena Luminița

Am spus la început domnul Cursaru, 24 din 26 și....

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi, nu. I-ați zis pe toți sau doar ați verificat Online?

Dna Secretar General Petrescu Elena Luminița

Am verificat și am făcut totalul, altfel, n-am fi început ședința, domnule consilier.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

în ședința anterioară ați strigat nominal, ați făcut prezența. Au fost ședințe în care am fost în sală...

Dna Secretar General Petrescu Elena Luminița

Nu s-a făcut nominal. S-a făcut tot la fiecare punct de pe ordinea de zi. Am constatat la început că avem toți în față prezența, cred ca e inutil să mai repetăm.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

OK.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Să trecem peste acest moment. O să supun la vot ordinea de zi în ansamblul ei.

Doamna Secretar General al Sectorului 5 dă citire numelor consilierilor:

 • 1. Boloș Florinei-pentru

 • 2. Coandă Mihai-pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

11 .Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil-pentru

14.Stroescu Marilena Daniela-pentru

15.Gheorghe Ștefan-pentru

16-Bîrsan Mihai-abținere

 • 17. Cursaru Paul Gabriel-abținere

 • 18. Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 19. Jelea Bogdan lon-abținere

 • 20. Pop Claudia Ramona-abținere

21 .Geamănă Dragoș-abținere

 • 22. Niculescu Jacqueline Christina-abținere

 • 23. Pîrtoacă Bogdan Sergiu-abținere

 • 24. Udescu Serbănel Mihai-abtinere

Cu 15 voturi pentru și 9 abțineri ordinea de zi a fost aprobată.

Mergem mai departe cu primul punct de pe ordinea de zi- Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 15.04.2020. Dacă nu avem intervenții, vă supun la vot.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

O secundă, doresc să spun ceva. în procesul verbal - nu știu dacă e greșeală de redactare - apar 26 de consilieri, când, de fapt, sunt 27.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Nu mai este domnul Scripcaru și au rămas 26.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Am înțeles.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 1 - Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 15.04.2020. Vă rog, doamna Secretar!

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei-pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

1 l.Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil-pentru

14.Stroescu Marilena Daniela-pentru

 • 15. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 16. Bîrsan Mihai-pentru

 • 17. Cursaru Paul Gabriel-pentru

 • 18. Giurcă Augustin Răzvan-pentru

 • 19. Jelea Bogdan lon-pentru

 • 20. Pop Claudia Ramona-pentru

 • 21. Geamănă Dragoș-pentru

 • 22. Niculescu Jacqueline Christina-pentru

 • 23. Pîrtoacă Bogdan Sergiu-pentru

 • 24.Udescu Șerbănel Mihai-pentru

Cu 24 voturi pentru, procesul verbal din data de 15.04.2020 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos. Mergem mai departe spre punctul 2 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre privind preluarea finanțării și execuției obiectivului de investiții lucrări de reparații și reabilitare tehnică Grădinița nr. 53. Dacă avem colegi care doresc să intervină.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu aș dori domnule președinte. Aș vrea să purtăm niște discuții un pic... care vor aduce la lumină niște lucruri... să vedem exact despre cum stau lucrurile în Primărie. Deci, prin H.C.L. 70/16.04.2018 s-au aprobat indicatorii tehnici pentru repararea acestei grădinițe, Grădiniței nr. 53. Astăzi, după doi ani, în 13.04.2020, efectiv asta este data în care s-a reziliat contractul cu firma prestatoare de servicii pe motivul de nefinalizare a termenilor contractuali. Așa cum se observă, este iar o altă problemă care vine și se răspândește și se tot răspândește în acest sector referitor la transformarea directorilor, cadrelor didactice în niște manageri autohtoni foarte buni pentru a putea duce la capăt aceste proiecte de investiții. Faptul că nu avem un deconcentrat al administrațiilor școlilor care să fie în afara Primăriei și al Consiliului, dar să fie subordonat Consiliului Local ca și celelalte deconcentrate pe care le avem, arată că astfel de directori, astfel de manageri de școli nu sunt în stare, și este absolut normal să nu fie. Ei nu au cunoștințe despre achiziții publice, despre lucrări tehnice de construcții ș.a.m.d. Din cauza asta am ajuns aici și este a nu știu câta oară când eu susțin public că aceste unități de învățământ de pe raza Sectorului, respectiv 55, trebuie să fie incluse, pentru a fi degrevate de astfel de situații permanente, pentru că vor fi mereu probleme, într-o administrație a școlilor sau să fie denumit cum vreți dumneavoastră. 5                 5                                                                                                                                5

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Dacă aveți ceva punctual...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, aș mai avea o precizare vă rog. La articolul 3, scrie directorul grădiniței nr. 54 - este o greșeală de redactare. Vă propun să corectăm, să fie directorul grădiniței nr. 53, pentru că nu avem grădinița nr. 54. Și observ că aici, la acest proiect există avizul pentru legalitate al doamnei Secretar. Mulțumesc.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Aș avea și eu o întrebare. Poate cineva din executiv să ne spună care sunt dificultățile care au apărut în gestionarea acestor fonduri?

Dl administrator public Hopincă Rareș

Dacă-mi permiteți, aș vrea să am o intervenție. Referitor la mențiunile domnului consilier Cursaru și întrebarea domnului consilier Pîrtoacă și la punctul 2 de pe ordinea de zi și la punctul 3 de pe ordinea de zi, răspunsul este același. Adică, parțial întrebarea domnului Cursaru are ca răspuns punctul 3 de pe ordinea de zi. Domnul consilier sunt sigur că ați văzut...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, da, categoric!

Dl administrator public Hopincă Rareș

Unu la mână. Doi- cu privire la forma de organizare a administrării unităților de învățământ și la nivelul Municipiului București a sectoarelor și la nivelul marilor municipii există mai multe forme. Există administrarea directă de către primărie, e la Sectorul 3...vom face noi începând de astăzi, după aprobarea punctului 3 de pe ordinea de zi, dacă veți fi de acord. Există administrația unităților de învățământ care funcționează la Sectorul 1, funcționează și la Sectorul 2, există și la Sectorul

 • 6. Sectorul 4, din câte am înțeles, a avut această unitate, dar a desființat-o. Forma de administrare contează mai puțin. Unde cred că aveți dreptate în schimb, e că directorii sau cadrul didactic întâmpină dificultăți în a implementa investiții. Acesta este și motivul pentru care noi am preluat, după această experiență am preluat majoritatea investițiilor la Primărie. Grădinița 53 este ultima dintr-un lung șir de investiții preluate, dar ele vor fi preluate in corpore după aprobarea punctului 3 de pe ordinea de zi.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mai aveți ceva de comentat? Pot să comentez la punctul 3 sau vreți acum ca să nu mai comentez atunci?

Dl administrator public Hopincă Rareș

Haideți acum, ca să închidem discuția și să fim mai operativi.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Punctul 3 concluzionează aceleași idei pe care le-ați spus dumneavoastră față de Grădinița 53, doar că din exemplele pe care ni le-ați oferit acolo extindeți la toate categoriile de lucrări, de investiții și achiziții să fie făcute, să fie preluate, să cadă în sarcina administrației. în felul acesta înțeleg că nu o să mai fie, practic, nicio unitate școlară care va desfășura aceste activități, aceste achiziții. Le-ați enumerat în... care sunt. Voiam să întreb: contractul de management care îl aveți cu directorii de instituții, el rămâne valabil? Sau dacă nu, cum se va modifica el, pentru că în felul acesta nu mai este necesar.

Dl administrator public Hopincă Rareș

Este necesar pentru că indiferent de situație, școala rămâne ordonator terțiar de credite. Adică, nu vom plăti de la primărie utilitățile, nu vom plăti, probabil, mentenanța copiatoarelor sau a sistemelor de comunicație ș.a.m.d. Școala rămâne, pentru că potrivit legii, indiferent de organizare, rămâne ordonator terțiar de credite. Acest contract de management rămâne în continuare.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Vreau să spun, modificarea...se scot investițiile, achizițiile...?

Dl administrator public Hopincă Rareș

Probabil se va impune o modificare, ca urmare a aprobării acestei hotărâri. Nu vreau să mă hazardez pentru că nu sunt în temă, dar oricum școala va rămâne ordonator terțiar de credite.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Dacă-mi permiteți să intervin o secundă! Bănuiesc că faceți referire la contractul de management administrativ pe care îl are directorul cu domnul Primar.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, exact!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Acest contract este un contract-cadru, aprobat prin Ordin de ministru și nu este o invenție a cuiva. Scoaterea sau introducerea de puncte în acel contract se face cu acordul ambelor părți, dar după părerea mea, nu poate fi modificat.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mulțumesc pentru precizare.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Pentru că nu respectă ordinul.. .nu respectă modelul acestui contract.

Dl administrator public Hopincă Rareș

Referitor la întrebarea domnului Pîrtoacă, problemele identificate în derularea investițiilor sunt multiple. Am putea să concluzionăm că există un numitor comun, care este dificultatea urmăririi acestor contracte, chiar dacă a existat sprijin din partea consultanților: diriginți de șantier, supervizori, consultanți în achiziții publice ș.a.m.d. Cu toate acestea, beneficiarul neavând un corp tehnic în organigramă, întâmpină dificultăți în urmărire și mai ales în supervizarea, în presarea anteprenorilor generali, pentru a duce la bun sfârșit lucrările. Sigur că depinde foarte mult și de calitatea anteprenorilor, discuția poate fi extinsă. Dar principala problemă identificată este, într-adevăr, lipsa personalului calificat pe zona tehnică în ceea ce privește investițiile de anvergură.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

înțeleg! Atunci, ce serviciu din primărie va face astfel încât termenele să se respecte și ca lucrările să se realizeze?

Dl administrator public Hopincă Rareș

Primăria are, conform organigramei o Direcție Tehnică. Direcția Tehnică este responsabilă cu urmărirea investițiilor. Fie că vorbim despre blocuri, fie că vorbim despre investițiile în școli, deja preluate de către primărie. Sigur că suntem și noi deficitari, pentru că evoluția economică în ultimii ani a dus la transferul oamenilor buni: ingineri, diriginți de șantier, proiectanți, din mediul public înspre mediul privat. Avem și noi deficiențe în a identifica, angaja oameni calificați, dar oricum ar fi avem această structură, este funcțională, extrem de încărcată și poate gestiona, mult mai bine, decât o școală, aceste investiții.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos, domnule Hopincă! Cred că nu mai avem de dezbătut la punctul 2 și prin urmare o să-l supun la vot. Doamna Secretar, vă rog!

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei -pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

11 .Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12.Țigănuș Marian-pentru

 • 13.Agheorghiesei Emil-pentru

14.Stroescu Marilena Daniela-pentru

 • 15.Gheorghe Ștefan-pentru

lâ.Bîrsan Mihai-abtinere

»

 • 17. Cursaru Paul Gabriel-abținere

 • 18. Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 19. Jelea Bogdan-pentru

 • 20. Pop Claudia Ramona - abținere

21 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 22. Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 23. Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 24. Udescu Serbănel Mihai - abținere

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 8 abțineri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mergem mai departe spre punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind derularea, de către Primăria Sectorului 5, a lucrărilor de investiții -consolidări, amenajări, modernizări, reparații capitale, extinderi, construcții noi (inclusiv dotări independente, proiectare și asistență tehnică), reparații curente, precum și a achiziției de mobilier, pentru unitățile de învățământpreuniversitar de stat din Sectorul. Doamna Secretar, vă rog!

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

1 .Boloș Florinei -pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

1 1 .Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil-pentru

14.Stroescu Marilena Daniela-pentru

 • 15.Gheorghe Ștefan-pentru

lâ.Bîrsan Mihai-abținere

 • 17. Cursaru Paul Gabriel-abținere

 • 18. Giurcă Augustin Răzvan-abținere

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am și eu un subiect, aici, înainte să votez. V-am mai spus lucrul acesta, am ridicat mâna vreo cinci minute. Bine nu este supărare, domnul Lazarov probabil că nu m-a văzut. Adică, nu îi impun nimic, nimănui. De data aceasta este mai slabă conexiunea ca prima dată. Intr-adevăr, unele lucruri le aud, unele nu le aud. Am încercat să iau cuvântul de câteva ori. Eu sunt de acord și vorbesc și la punctul acesta, dar vreau să căutați în procesele verbale. Nu știu dacă dumneavoastră erați atunci, doamna Petrescu. Atunci când pe vremea domnului Soare, s-a venit cu ideea asta, a descentralizării, în ghilimele, să lăsăm școlile să-și facă singure ordine, lăsând la o parte faptul că încă de atunci v-am spus că vor apărea alt gen de interese și vor fii un alt gen de situații mai dificil de gestionat. Am atras atenția că nu o să poată să facă nimeni, nimic. Pentru că erau niște oameni care nu aveau nicio legătură cu domeniul, în primul rând. în al doilea rând, dacă cineva va încerca să facă, vor apărea o mulțime de presiuni, cum se întâmplă în acest domeniu vizat de multe interese, astfel încât se va putea să se ajungă la situații de blocaj. Să vă uitați, vă rog frumos, și executivul, în procesele verbale de la acele ședințe, acum vreo doi ani și jumătate, dacă nu mă înșel, unde executivul a venit cu această idee minunată a descentralizării. Domnule, să lăsăm la școli și le lăsăm lor consultanța! Și le dăm, noi, adică primăria, consultanța. V-am spus de atunci că e aproape imposibil, dacă nu imposibil. Mă bucur că în cele din urmă, unor oameni le-a venit mintea la cap și și-au dat seama că singura variantă de a putea contracta aceste lucrări este varianta centralizată. Nu mai vorbesc că se pot negocia altfel și tarifele, atunci când se fac licitațiile, pentru că una e ca o școală, în mod separat, să cheme o firmă să-i facă zugrăveala, o firmă să-i pună termopane, o firmă să-i schimbe parchetul. Am dat niște exemple aleatorii...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

O secundă, domnul Jelea! Vă rog frumos să fiți un pic mai succint că noi eram în procedură de vot.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Dacă nu m-ați lăsat la timpul cuvenit, mi-am permis și eu acum. Sunt la final, în concluzie, mă bucur că în cele din urmă ați ajuns la vorba mea de acum doi ani și jumătate. E păcat că s-au pierdut acești ani de zile... și nu în ultimul rând vor fi și mai ușor de verificat și de controlat de către organismele abilitate, toate aceste atribuiri pe care primăria o să le facă în mod centralizat, decât să stea să vadă ce firmă a pus parchetul la nu știu ce grădiniță sau ce firmă a zugrăvit la altă școală. In concluzie, eu sunt de acord, sunt pentru. Doamna Secretar continuă procedura de vot.

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

 • 19. Jelea Bogdan Ion - pentru

 • 20. Pop Claudia Ramona - abținere

21 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 22. Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 23. Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 24. Udescu Serbănel Mihai - abținere

5                                                            5

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 8 abțineri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Procedural, stimați colegi, soft-ul nu-mi arată decât ultimele patru persoane care au luat cuvântul. Eu nu văd dacă cineva ridică mâna, așa că vă rog ori să aveți o mică intervenție, vreau să vorbesc ceva, dar să nu deranjăm interlocutorii prea mult dacă sunt în vorbire sau să folosiți chat-ul. Nu-mi permite platforma să vă văd pe toți în același timp și de aceea domnul Jelea nici nu v-am dat dumneavoastră cuvântul, pentru că nu v-am văzut, efectiv.

Mergem mai departe spre punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act Adițional al Contractului de asociere în participațiune încheiat de Administrația Piețelor Sector 5 cu S.C. Economul Sector 5 S.R.L. pentru Piața George Coșbuc. Dacă avem intervenții.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu aș avea, dacă se poate, domnul Lazarov.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

De la punctul 4, cel referitor la încheierea unui act adițional la contractul de asociere în participațiune... aș vrea să știu dacă se știe care este valoare investiției care se va face acolo? Sau este vorba doar de contractul în sine, de act adițional? Bănuiesc că se spune că se modifică o investiție, se dă o nouă valoare, nu-mi dau seama. Puteți preciza care este statusul acestei investiții?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Hopincă, vă rog!

Dl administrator public Hopincă Rareș

Ați primit documentația la mapă. Mărturisesc că proiectul este întocmit de colegii de la descentralizate și nu îl cunosc pe dinafară. Domnul Cursaru, vi se va răspunde în scris întrebării. De principiu....

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mă scuzați, domnul Hopincă. Nu precizează nicio sumă. Spune că a preluat, s-a făcut, se investește si...

Dl administrator public Hopincă Rareș

De principiu, actul adițional este menit să permită derularea investiției. Sigur că în derularea investiției trebuie respectate toate etapele H.G. nr. 907 - studiu de fezabilitate, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, ulterior proiectare și execuție.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos, domnul Hopincă! Stimați colegi, o rog pe doamna Secretar să dea drumul la vot.

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru - pentru

11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil - pentru

14,Stroescu Marilena Daniela - pentru

 • 15. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 16. Bîrsan Mihai - abținere

 • 17. Cursaru Paul Gabriel - abținere

 • 18. Giurcă Augustin Răzvan - abținere

 • 19. Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 20. Pop Claudia Ramona - abținere

21 .Geamănă Dragoș - împotrivă

 • 22. Niculescu Jacqueline Christina - împotrivă

 • 23. Pîrtoacă Bogdan Sergiu - împotrivă

 • 24. Udescu Șerbănel Mihail - împotrivă

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 5 abțineri și 4 împotrivă.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos! Mergem mai departe spre punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Netopia Payments

S.R.L. Dacă avem intervenții... dacă nu o să o rog pe doamna Secretar să dea drumul procedurii de vot.

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru - pentru

11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil - pentru

14.Stroescu Marilena Daniela - pentru

 • 15. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 16. Bîrsan Mihai - pentru

 • 17. Cursaru Paul Gabriel - pentru

 • 18. Giurcă Augustin Răzvan - pentru

 • 19. Jelea Bogdan Ion - pentru

 • 20. Pop Claudia Ramona - pentru

21 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 22.Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 23. Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 24. Udescu Serbănel Mihail - abținere

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 20 voturi pentru și 4 abțineri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc frumos, stimați colegi! Mergem mai departe spre punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Idea Bank

S.A. Dacă vreunul dintre dumneavoastră are vreo observație. Dacă nu, o rog pe doamna secretar să dea drumul procedurii de vot.

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru - pentru

1 l.Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil - pentru

14.Stroescu Marilena Daniela - pentru

 • 15. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 16. Bîrsan Mihai - pentru

 • 17. Cursaru Paul Gabriel - pentru

 • 18. Giurcă Augustin Răzvan - pentru

 • 19. Jelea Bogdan Ion - pentru

 • 20. Pop Claudia Ramona - pentru

21 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 22. Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 23. Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 24. Udescu Serbănel Mihail - abținere

5                                                               »

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 20 voturi pentru și 4 abțineri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos! Mergem mai departe spre punctul 7 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 130 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare realizării parțiale a obiectivului de investiții de interes public local ‘‘lucrări de reparații a infrastructurii rutiere și a trotuarelor pietonale din Sectorul 5”. Dacă aveți vreo mențiune, întrebări...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Eu o să vreau să punctez. După cum se poate observa este un copy-paste acest proiect de hotărâre pentru că la titlu spune un „credit de 130 milioane pentru asigurarea fondurilor necesare realizării parțiale a obiectivului de investiții de interes public”... nu citesc mai departe, iar la aliniatul 2...„luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41 de milioane de lei ” - e de la punctul 8. Deci, ar trebui să vă hotărâți, până la urmă câți bani luăm și în ce fel? Așa se mai întâmplă când nu facem proiectul decât pe genunchi.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Când se muncește, se mai greșește! Domnul Hopincă!

Dl administrator public Hopincă Rareș

Bună ziua, din nou! Analizez și eu acum, sigur este o eroare de tehnoredactare. O secundă, vă rog... Da, în mod evident este o eroare de tehnoredactare. Ca să înțelegeți domnul Bîrsan, nu e vorba de câți bani luăm, pentru că suma finală este aceeași. Sunt două proiecte de hotărâre la care s-a lucrat în paralel. Bineînțeles că sunt anumite formule juridice standard și cine le-a redactat, nu le-a redactat de două ori. Nu cred că e o eroare asta, ci pur și simplu e o neatenție. Motiv pentru care aș ruga consilierii, în măsura în care consideră, să facă un amendament pentru a corecta această eroare și să se consemneze în procesul verbal.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Fac eu respectivul amendament plecând de la cele spuse de domnul administrator public și totodată vă supun la vot acest amendament.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Numai puțin domnule președinte, aș vrea să intervin și eu, vă rog.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mai întâi supun la vot amendamentul pe care vreau să-l propun și după aceea faceți și dumneavoastră intervenția. E în regulă?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

în regulă! Mulțumesc! N-ar fi mai bine la sfârșit să votăm inclus cu amendamentul pe care l-ați spus dumneavoastră ca să nu mai citim de două ori?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ok. Ok. Spuneți!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Bun! Aș vrea să o întreb pe doamna Secretar dacă un proiect de hotărâre care nu are expunere de motive și nu pe raportul de specialitate al Direcției Economice, dacă acest tip de proiect este legal.

Dna Secretar General Petrescu Elena Luminița

La care proiect vă referiți?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

La acest proiect și la proiectul următor. Nu există expunere de motive a primarului cu numărul, nu avem înregistrare...

Dna Secretar General Petrescu Elena Luminița

Se numește acum referat de aprobare... Și există, l-ați primit pe e-mail.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am înțeles! Și atunci întrebarea este de ce mai păstrăm raportul de specialitate? Dacă se numește referat de aprobare, atunci vă rog frumos să îmi spuneți de ce la celelalte proiecte anterioare există rapoarte de specialitate ale direcțiilor?

Dna Secretar General Petrescu Elena Luminița

La toate proiectele există raport de specialitate și referat de aprobare, și s-au transmis prin e-mail.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

La acest proiect de hotărâre și la următorul, nu există raport de specialitate al Direcției Economice.

Dna Secretar General Petrescu Elena Luminița

Există chiar un raport comun al Direcției Economice cu Direcția Tehnică, respectiv Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat. Noi le avem în față, așa cum le aveți și dumneavoastră pe e-mail.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ok. Domule Cursaru, vi s-a răspuns la întrebare. Revin la aprobarea punctului 7 de pe ordinea de zi cu amendamentul pe care l-am discutat. Doamna Secretar, vă rog frumos!

Doamna Secretar General al Sectorului 5 dă citire numelor consilierilor:

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Domnule Președinte, am fost deconectat și abia acum am revenit. Văd că ați intrat deja pe procedură de vot. Eu nu am terminat ce aveam de discutat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

îmi pare rău eram deja la vot.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

îmi pare rău, dar nu pot să vorbesc.

Doamna Secretar continuă procedura de vot:

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru - pentru

11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil - pentru

14,Stroescu Marilena Daniela - pentru

15.Gheorghe Ștefan - pentru

1 â.Bîrsan Mihai - abținere

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

O să vă rețin doar 10 secunde. îmi pare foarte rău, am fost întrerupt, nu știu cum și din ce cauză. Nu avem expunerea de motive, nu există raport de specialitate al Direcției Economice, nu știm care este gradul de îndatorare în acest moment pentru sector pentru a putea face față unui astfel de proiect. Considerăm că 130 de milioane lei pentru un proiect din data de 15.11.2018, referitor la asfaltare ...nu este permis așa ceva. Nu se poate, este strigător la cer. în doi ani de zile se puteau face de foarte mult timp, din banii proprii, câte o stradă, câte 3, câte 5. Nu să facem la calup 600 de străzi acum în situația în care ne aflăm și mai ales să facem un credit de 30 de milioane de euro.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Cursaru, vă întrerup puțin pentru că vreau să vă aduc în atenție faptul că toți am primit. Am verificat, toată lumea a primit. Materialele la care faceți referire există, uitați-vă mai atent, vă rog. Din moment ce nici un alt coleg nu a spus acest lucru, înseamnă că... ori dumneavoastră poate nu ați fost atent...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu au fost trimise. Vă rog să verificați.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Nu au fost trimise, au fost primite.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am înțeles! Eu nu am primit așa ceva. îmi mențin părerea, nu este în regulă să împrumutăm banii cetățenilor.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos pentru intervenție, domnul Cursaru! Vă rog să vă exprimați votul.

Doamna Secretar continuă procedura de vot:

 • 17.Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

1 8.Giurcă Augustin Răzvan - abținere

 • 19. Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 20. Pop Claudia Ramona - împotrivă

21 .Geamănă Dragoș - împotrivă

 • 22. Niculescu Jacqueline Christina - împotrivă

 • 23. Pîrtoacă Bogdan Sergiu - împotrivă

 • 24. Udescu Șerbănel Mihail - împotrivă

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mergem mai departe spre punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 41 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare reabilitării termice a 31 imobile situate în Sectorul 5. Dacă cineva are vreo dare de cuvânt.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Bineînțeles, iar aceeași formă de proiect. Este vorba despre niște hotărâri de consiliu din anul 2018 succesive, mai multe - pentru reabilitarea termică a 130 de imobile. Constatăm că din 2018 până în 2020, nu s-au putut face atâtea blocuri câte s-au dorit. De asemenea, știm că există un program la nivelul Primăriei Capitalei, nu știm de ce nu este accesat și de ce trebuie să luăm credit pentru acest proiect.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

S-a mai răspuns pe tema asta, îmi cer scuze că vă întrerup, domnul Cursaru! Știm deja răspunsul la problema asta.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, eu nu știu, că mie nu mi-a răspuns. Eu am fost întrerupt și aș vrea să știu care este gradul de îndatorare pe sectorul 5 în acest moment. Pentru că contractăm tot felul de credite, care nu fac altceva decât să ducă la o subdezvoltare, să fim subjugați pe bani foarte mulți și pe timp îndelungat. Aștept răspuns. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Hopincă! Ii răspundeți domnului Cursaru!

Domnul administrator public Rareș Hopincă

încep prin a vă contrazice domnul consilier. îndatorarea în momente potrivite pentru investiții produce dezvoltare și nu subdezvoltare. Referitor la gradul de îndatorare, în 2016 acesta era situat undeva la 33%. Printr-o ... administrativă din 2016 până în prezent, inclusiv refinanțarea creditului istoric al sectorului 5, am ajuns la un grad de îndatorare de aproximativ 20%-22%. Cu tot cu aceste împrumuturi pe care le aveți spre aprobare astăzi, ajungem undeva la maximum 25% grad de îndatorare al Sectorului 5. Din nou, sunt credite pentru investiții de capital. Ceea ce este de așteptat să ducă la dezvoltarea sectorului în nici un caz la subdezvoltare. Perspectivele bugetare pozitive, chiar cu această sincopă din acest an legată de pandemia de coronavirus, ne încurajează să mergem în această zonă a dezvoltării prin investiții de capital..

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Cu tot respectul, domnul Hopincă, pentru borduri și pentru trotuare, să facem credit de 130 milioane de lei, asta nu știu dacă se poate numi o dezvoltare corectă. Vă mulțumesc pentru răspuns!

Domnul administrator public Rareș Hopincă

Nu cred că le puteți spune cetățenilor care locuiesc pe străzi cu pământ ca nu înseamnă dezvoltare a avea un drum, un trotuar, condiții decente și absolut necesare pentru viața de zi cu zi. Nu cred că...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Dacă-mi permiteți și mie domnul președinte! Domnul Cursaru, aveți amabilitatea să mergeți cu mine până în Zețari? Să vă arăt eu acolo trotuare și borduri!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Ce ați făcut din 2016 până acum?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

.. .un kilometru de stradă în Zețari. Nu trebuie să puneți 800 de străzi la calup, la licitație.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Nu sunt 800 de străzi.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Costa 30 de mii, 50 de mii...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Gândiți-vă că ultima asfaltare a fost făcută în 2007.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Trebuia să lucrați din 2016.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

V-a dat cineva cuvântul, domnul Pîrtoacă? îmi cer scuze, cred că am uitat eu. Mai are cineva vreo luare de cuvânt pe subiectul acesta?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Domnul președinte, vreau și eu să intervin!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog frumos!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Am văzut că domnul Hopincă spune de 22%, dacă stăm să ne gândim, la un miliard, acum, cât este bugetul Sectorului 5... 17% luăm doar acum. Și dacă stăm să ne gândim că vechiul credit era pe undeva la 600 de milioane, cum s-au calculat cei 22%? E aproape 100% din bugetul Sectorului 5

Domnul administrator public Rareș Hopincă

Domnule Bîrsan, sunteți în eroare. Calculul gradului de îndatorare se face după o formulă stabilită de Banca Națională. Nu este procent din bugetul sectorului, în niciun caz.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Ok! Poate am greșit.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Toată lumea a primit răspuns pentru întrebările pe care le-a formulat. Domnul Pîrtoacă, voiați să adăugați ceva cu sens de întrebare la acest punct?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Nu, cu sens de observație! Că nu se fac lucrurile în an electoral, n-ați făcut nimic din 2016, iar acum ați mutat votul pe grupuri politice pentru ca domnul Florea să poată decupa mai bine și să...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Pîrtoacă, lăsați declarațiile politice! Ok! Mergem mai departe spre votul punctului 8- Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 41 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare reabilitării termice a 31 imobile situate în Sectorul 5. Doamna Secretar, vă rog!

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru - pentru

11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil - pentru

14.Stroescu Marilena Daniela - pentru

 • 15. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 16. Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 17. Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

 • 18. Giurcă Augustin Răzvan -împotrivă

 • 19. Jelea Bogdan Ion -abținere

 • 20. Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 21. Geamănă Dragoș - abținere

 • 22. Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 23. Pîrtoacă Bogdan Sergiu - împotrivă

 • 24. Udescu Serbănel Mihail - abținere

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 4 abțineri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mergem mai departe spre punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Fondului de risc în sumă de 900.000 Ron pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea unei finanțări rambursabile interne contractată de la Raiffeisen Bank S.A. de către S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. pentru finanțarea achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare în condițiile prevăzute în H.C.L. nr. 277/26.11.2019. Dacă vreunul din dumneavoastră are vreo alocuțiune! Atunci, vă rog doamna Secretar să mergem spre procedura de vot.

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

 • I .Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • II .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil - pentru

14.Stroescu Marilena Daniela - pentru

 • 15. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 16. Bîrsan Mihai - abținere

 • 17. Cursaru Paul Gabriel - abținere

 • 18. Giurcă Augustin Răzvan -abținere

 • 19. Jelea Bogdan Ion -abținere

 • 20. Pop Claudia Ramona -abținere

21 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 22. Niculescu Jacqueline Christina -împotrivă

 • 23. Pîrtoacă Bogdan Sergiu - împotrivă

 • 24. Udescu Șerbănel Mihail - împotrivă

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 6 abțineri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Acum, mergem mai departe spre punctul 10 sau punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară: Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 104/28.07.2017privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5. Avem vreo dezbatere?

Dl consilier Bîrsan Mihai

As dori si eu să intervin. » )

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Aș dori să știu care este motivul pentru care se schimbă componența comisiei?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

S-a schimbat Directorul General.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Și motivul pentru care a fost desfăcut contractul de muncă, abateri grave de la conduită? Direcția Generală de Protecția Copilului Sector 5 era una dintre cele care erau lăudate că au făcut lucruri bune.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Poate cineva să-i răspundă domnului Bîrsan?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Da. Pot să-i răspund eu. Pentru că doamna nu a scos suficienți oameni la trimis pachetele lui Florea pe teren.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnule Pîrtoacă, vă rog frumos, data viitoare când mai faceți declarații din acestea, sper să aveți și dovezi ca să le susțineți. Este cineva din executiv care poate răspunde întrebării domnului Bîrsan?

Domnul administrator public Rareș Hopincă

Referitor la destituirea din funcția publică a doamnei Director? Este o decizie în conformitate cu decretele Președintelui de instituire a stării de urgență în urma analizei activității direcției.

» »

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos, domnul administrator public! Mergem mai departe spre votul punctului 10 sau 1 de pe ordinea de zi suplimentară -Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 104/28.07.2017 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5. Doamna Secretar!

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

 • I .Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • II .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil - pentru

14.Stroescu Marilena Daniela - pentru

 • 15. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 16. Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 17. Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

 • 18. Giurcă Augustin Răzvan -împotrivă

 • 19. Jelea Bogdan Ion -abținere

 • 20. Pop Claudia Ramona -împotrivă

21 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 22. Niculescu Jacqueline Christina -abținere

 • 23. Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 24. Udescu Serbănel Mihail - abținere

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc frumos! Mergem mai departe spre punctul 11 de pe ordinea de zi sau punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară: Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector . Este vreun coleg care are de făcut vreo observație. Vă rog domnul Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

înțeleg că acest al doilea punct este subsecvent celui anterior. Corect?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Da, are același factor declanșator.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Cu permisiunea dumneavoastră, astăzi am fost mai...în afară de faptul acela cu școlile și cu redescentralizarea sau recentralizarea, în rest nu am luat cuvântul. Fac apel la bunăvoința dumneavoastră și la răbdarea colegilor. Nu am nimic de spus, doar vreau să pun o întrebare. L-am auzit, dacă nu mă înșel, pe domnul Hopincă...l-am auzit mai devreme când explica cu o anumită religiozitate, „ce decret a dat domnul lohannis” și, nu știu, parcă nu mai era la P.S.D. sau la primărie, parcă era prin alte părți. L-am auzit și am fost surprins. Aș vrea și eu să înțeleg, ce decret pe care la dat marele domn lohannis, președintele României, 66%-România normală ce decret a încălcat doamna director Florentina Popescu?

Dl consilier Geamănă Dragoș

Cred că a răspuns domnul Pîrtoacă, mai înainte, domnul Hopincă a formulat mai frumos.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am încheiat. Asta era tot ce aveam de spus. Dacă mă lămuriți...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Să-I lăsăm pe domnul Hopincă să vă răspundă.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

îl rugăm pe domnul Hopincă să mă lămurească cu mai puțină religiozitate.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Lăsați-1 să vă răspundă și vedem dacă vă lămurește.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc!

Domnul administrator public Rareș Hopincă

Domnul consilier, citez din intervenția dumneavoastră pe care ați început-o cu următoarea declarație...nu am neapărat ceva de spus. Ați făcut un comentariu politic, nu pot să-mi permit eu să fac comentarii politice...Veți regăsi în interiorul decretelor Președintelui, atât atribuțiile structurilor de asistență socială, cât și modalitățile în care șefi ai acestor structuri pot fi suspendați, respectiv, demiși. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc, domnul Hopincă! Cred că a fost edificator răspunsul dumneavoastră.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu a fost edificator, dar asta e. Mulțumesc pentru încercare!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc, domnul Jelea! Doamna Secretar să mergem spre procedura de vot a punctului 11 sau 2 de pe ordinea de zi suplimentară -Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector.

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinel-pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru - pentru

1 l.Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil - pentru

14.Stroescu Marilena Daniela - pentru 15.Gheorghe Ștefan - pentru lâ.Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 17. Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

 • 18. Giurcă Augustin Răzvan -împotrivă

 • 19. Jelea Bogdan Ion -abținere

 • 20. Pop Claudia Ramona -împotrivă 21 .Geamănă Dragoș -abținere

 • 22. Niculescu Jacqueline Christina -abținere

 • 23. Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 24. Udescu Serbănel Mihail - abținere

5                                                                         »

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumesc frumos! Mergem mai departe spre Punctul 12 sau 3 de pe ordinea de zi suplimentară - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiul București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București. Dacă vreunul dintre dumneavoastră are de făcut vreo intervenție... vă rog domnul Geamănă!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Ne poate cineva spune, ce anume se modifică la H.C.L. 67/2020?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am și eu o intervenție dacă se poate, domnule președinte!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da! O secundă, spuneți și dumneavoastră domnule Cursaru întrebarea, pentru că, probabil o să vi se răspundă de către aceeași persoană, ca să fim mai eficienți.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Vreau să știu, aici la indicatorii de performanță, nu am înțeles foarte bine prin Raport și prin Referatul de Aprobare, nu am înțeles foarte bine dacă indicatorii de performanță pentru serviciul public de salubrizare sunt eliminați, pentru că așa reiese din proiectul de hotărâre, sau sunt incluși în altă anexă. Și aș vrea să întreb, totodată dacă se modifică tarifele Serviciului Public de Salubrizare și ce alte tarife noi sunt incluse în acest nou contract de gestiune a serviciilor publice?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim, domnilor consilieri! Domnul Hopincă, vă rog să răspundeți celor doi consilieri!

Domnul administrator public Rareș Hopincă

Indicatorii de performanță nu sunt eliminați, ci sunt cuprinși în altă parte a documentației. Este o documentație tip aprobată prin Ordin al Președintelui A.N.R.S.C., deci, nu se pot elimina. Indicatorii de performanță sunt obligatorii! Numărul unu, numărul doi: s-au constatat o serie de erori în fundamentarea tarifelor pentru colectarea deșeurilor din construcții și colectarea deșeurilor din depozitele necontrolate de deșeuri. în acest context a fost necesară corectarea erorilor si restul » » punerea spre aprobare a tarifelor în urma calculelor corecte. Mulțumesc frumos!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Deci, răspunsul este: se modifică tarifele? Devin mai mari? Mai mici?

Domnul administrator public Rareș Hopincă

Se modifică în urma unor erori! Nu știu să vă spun... au fost unele erori... Nu știu să vă spun exact!... Sunt erori de redactare!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și ele au influențat prețul final?

Domnul administrator public Rareș Hopincă

Nu! Abia când societatea de salubrizare a fost solicitată să facă unele contracte pentru colectarea deșeurilor din construcții, și-au dat seama că acele tarile nu erau conforme cu operațiunile pe care dumnealor trebuie să le desfășoare, și au înaintat o solicitare de modificare constatând aceste erori.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Dacă înțeleg bine, domnule Hopincă, s-au scos niște prețuri din burtă, și pe urmă, când s-au verificat în piață s-au constatat că nu erau cele corecte.

Domnul administrator public Rareș Hopincă

Domnule consilier, fundamentarea unor prețuri se face ... dacă vreți ... vorbim de empiric, sub forma unui tabel excel în care intră foarte multe operațiuni. Nimeni nu cred că poate să scoată prețuri din burtă la foarte multe operațiuni, dar ca un om, care bănuiesc că ați operat în cariera dumneavoastră cu foarte multe excel-uri, vă dați seama că uneori pot apărea unele erori.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumesc frumos, domnule Hopincă! Sper că toată lumea s-a clarificat, și o rog pe doamna Secretar să mergem spre operațiunea de vot!

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - Pentru

 • 2. Coandă Mihai - Pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - Pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - Pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - Pentru

 • 6. Matei George - Pentru

 • 7. Matei Ion - Pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - Pentru

 • 9. Păpușă Valentin - Pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru - Pentru

1 l.Stanciu Andreea Cristina - Pentru

 • 12. Țigănuș Marian - Pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil - Pentru

14.Stroescu Marilena Daniela - Pentru

lâ.Gheorghe Ștefan - Pentru

lâ.Bîrsan Mihai - împotrivă

17.Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

 • 18. Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 19. Jelea Bogdan Ion - Abținere

 • 20. Pop Claudia Ramona - împotrivă

21 .Geamănă Dragoș - Abținere

 • 22. Niculescu Jacqueline Christina - Abținere

 • 23. Pîrtoacă Bogdan - Abținere

 • 24. Udescu Serbănel Mihaii - Abținere

» »

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos! Mergem mai departe la Punctul 13 de pe ordinea de zi, sau 4 de pe suplimentară - Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Procedurii nr. 279416/26.03.2020 și a contractului de închiriere a spațiului situat în Calea 13 Septembrie nr. 108-112, bl. 52-54, Sector 5, București. Dacă aveți luare de cuvânt...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Eu vreau să intervin! Este vorba despre spațiul din 13 Septembrie, da?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da, da!

Dl consilier Bîrsan Mihai

La câte spații are Primăria Sectorului 5, noi încercăm totuși să închiriem, să dăm aproape 11.000 de euro pe lună ... Dar avem la Piața Ferentari spații să deschidem un mall! Avem spații la Piața George Coșbuc! Avem spații la Piața Rahova! Plus că D.I.T.L.-ul îsi desfășoară la ora actuală activitatea în trei locații! Chiar am mai avut o locație! S-a renunțat la ea ... pe 13 Septembrie, care era mult mai ieftină decât această închiriere nouă care se dorește. Cum să... Poate să ne explice cineva: cum a ajuns ca firma lui Constantin Constantin de la Sexy Club să închirieze tocmai de la el acel spațiu? Și cu un singur ofertant, nu doi! Dacă poate cineva să ne dea o explicație! De ce dorim să închiriem și nu folosim spațiile noastre pe care le avem ... Oricum acest spațiu se pune la dispoziție în trei luni, deci, în trei luni orice spațiu de la noi pe care îl deținem poate fi reamenajat conform...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Am înțeles întrebarea, domnule Bîrsan! Vă rog, dacă este cineva care îi poate răspunde!

Domnul administrator public Rareș Hopincă

întra-adevăr, în acest moment, Direcția de Impozite și Taxe Locale își desfășoară activitatea în trei locații. Toate cele trei locații sunt improprii pentru desfășurarea activității D.I.T.L., din mai multe motive. Despre Uranus și Națiunile Unite știți foarte bine că sunt spații foarte mici și nu corespund normelor actuale. Nu vorbesc de distanțare socială, dar nici măcar de normelor de spațiu alocat lucrătorilor și așa mai departe, iar sediul din Sebastian, chiar dacă are o suprafață mai mare, este insuficient pentru numărul de angajați de la Direcția de Impozite și Taxe. Prin urmare, s-a căutat un spațiu care să corespundă din puncte de vedere al locației să fie undeva în mijlocul sectorului și ușor accesibil pentru toată lumea, să fie accesibilă din...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Piața Ferentari este în mijlocul sectorului...

Domnul administrator public Rareș Hopincă

Să fie ok din puncte de vedere al spațiului, urmând ca unele dintre... Pe măsură ce Direcția de Impozite și Taxe Locale își va realoca operațiunile, inclusiv la Piața Rahova, unele dintre punctele actuale se vor închide. Considerăm că, spațiul pe care colegii de la Impozite și Taxe Locale l-au identificat, este potrivit pentru relocarea a unei bune părți din activitate acolo, și din acest motiv vi s-a supus spre aprobare Draft-ul Contractului de închiriere.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Poate pot să mai... puțin. Deci, aș dori să știu: s-a căutat pe 13 Septembrie, lângă Marriott. Vreau și eu să știu cu ce ajung cei din Ferentari, cei din Șos. Alexandriei, deci...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Cu ce se ajunge de la Marriott la Piața Ferentari...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Că tot se dorește în mijlocul sectorului... deci, este...

Domnul administrator public Rareș Hopincă

Domnule Bîrsan, după cum v-am spus se vizează mutarea unor operațiuni care funcționează în momentul de față în spații improprii. La fel pot să vă întreb și eu pe dumneavoastră: cu ce ajung cei din Ferentari la Națiunile Unite sau la Uranus. Nu vreau să transformăm discuția în una politică!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Tocmai de aceea, v-aș ruga să mergem mai departe spre vot!

Dl consilier Cursaru Paul

Am și eu o intervenție, domnule președinte, vă rog!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul

Din câte îmi dau seama, noi acum suntem la punctul 4 de pe ordinea de zi, nu la punctul 5!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da, punctul 4!

Dl consilier Cursaru Paul

Și aici este vorba despre Piața George Coșbuc, și tot D.I.T.L.-ul, care la punctul 5 este ce a spus colegul meu Mihai Bîrsan.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Cursaru, cred că nu ați fost foarte atent! Aveți lista cu cele șapte puncte pe care le-am și citit la începutul ședinței!

Dl consilier Cursaru Paul

Ok, s-a votat punctul 4! Am înțeles! Voiam acolo, la punctul 4, că tot suntem în discuție despre taxe și impozite, ce va funcționa acolo? Ce direcție din partea DITL-ului va funcționa la George Coșbuc?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Două direcții, din câte înțeleg de la colegi!

Dl consilier Cursaru Paul

încasări, creanțe, datorie, casierie? Nu știu... lucrul cu publicul sau doar birouri de lucru?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Hopincă, aveți cumva dumneavoastră idee care din cei de la D.I.T.L. îsi vor desfasura activitatea acolo?

S                                          5

Domnul administrator public Rareș Hopincă

Nu știu efectiv ce servicii, dar după cum v-am spus, se vizează mutarea graduală a unor operațiuni care funcționează în Uranus și Națiunile Unite.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Deci, ce se ia de colo se mută dincolo. E simplu! Doamna Secretar, vă rog frumos!

Dl consilier Geamănă Dragoș

O să vă contrazic totuși! Din ce am observat eu când ați formulat ați spus punctul 14, sau 4 de pe ordinea suplimentară. Am trecut la comentarea punctului 14, care era următorul, din ce știu eu, nu s-a votat punctul 13 respectiv...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Poate m-am exprimat greșit sau nu ați fost dumneavoastră atent. Punctul 13 de pe ordinea de zi și punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentară!

Dl consilier Bîrsan Mihai

De ce lista suplimentară a dispărut un proiect de hotărâre!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Nu a dispărut nimic!

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

 • 1. Bolos Florinei - Pentru

 • 2. Coandă Mihai - Pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - Pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - Pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - Pentru

 • 6. Matei George - Pentru

 • 7. Matei Ion - Pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - Pentru

 • 9. Păpușă Valentin - Pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru - Pentru

1 l.Stanciu Andreea Cristina - Pentru

 • 12. Țigănuș Marian - Pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil - Pentru

14.Stroescu Marilena Daniela - Pentru

 • 15. Gheorghe Ștefan - Pentru

 • 16. Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 17. Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

Dl consilier Cursaru Paul

Dar cred că noi acum votăm proiectul 4 de pe ordinea de zi, nu proiectul 5 suplimentar!

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Punctul 4 de pe suplimentară sau punctul 13 de pe ordinea de zi!

Dl consilier Cursaru Paul

Punctul 4 de pe suplimentară, așa cum a fost trimis la noi, este vorba despre contractul de predare între D.I.T.L. și George Coșbuc.

Dna Secretar Genera! Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Nu, nu, nu. Probabil că este o eroare. Acesta este punctul 4!

Dl consilier Cursaru Paul

La mine... vă spun ca să fim siguri, la mine punctul 4 transmis de către secretariat este Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de comodat în spațiul...

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Dar aveți lista! Nu aveți în fată lista? Sunteti în eroare! » , » ’

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ați primit mai devreme un email. Am și citit-o înainte, la începutul ședinței. S-a și votat!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Am înțeles!

Dl consilier Cursaru Paul

Deci, acum votăm închirierea, acel proiect de închiriere spuneți dumneavoastră.

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Exact!

Dl consilier Cursaru Paul

împotrivă! Mulțumesc!

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

 • 18. Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 19. Jelea Bogdan Ion - Abținere

 • 20. Pop Claudia Ramona - împotrivă

21 .Geamănă Dragoș - Abținere

 • 22. Niculescu Jacqueline Christina - Abținere

 • 23. Pîrtoacă Bogdan - Abținere

 • 24. Udescu Serbănel Mihail - Abținere

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre punctul 14 de pe ordinea de zi, sau 5 de pe suplimentară referitor la - Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 352/23.12.2019 referitoare la derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 5 a programului multianual de recunoaștere a performanței în educație, în unitățile de învățământ din sectorul 5. Este cineva care vrea să facă o intervenție?

Dl consilier Cursaru Paul

Eu aș vrea să am o intervenție, domnule președinte, dacă îmi permiteți!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul

în momentul ăsta este vorba doar despre cuantumul pe care se poate... da?

Să înțeleg? Se aprobă doar cuantumul, nu și beneficiarii?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ce scrie în cadrul proiectului!

Dl consilier Cursaru Paul

Nu, că nu vă întreb pe dumneavoastră, ci să-mi răspundă ... cineva.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Hopincă?

Domnul administrator public Rareș Hopincă

După cum vedeți în anexa la Proiectul de hotărâre se aprobă programul! Deci, aprobați strict ce scrie în anexă!

Dl consilier Cursaru Paul

Ok. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă mulțumim pentru întrebare și răspuns. Doamna Secretar, vă rog frumos, mergem spre votul punctul 14 de pe ordinea de zi, sau 5 de pe suplimentară.

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

 • 1. Bolos Florinei - Pentru

5

 • 2. Coandă Mihai - Pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - Pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - Pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - Pentru

 • 6. Matei George - Pentru

 • 7. Matei Ion - Pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - Pentru

 • 9. Păpușă Valentin - Pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru - Pentru

11 .Stanciu Andreea Cristina - Pentru

 • 12. Țigănuș Marian - Pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil - Pentru

14.Stroescu Marilena Daniela - Pentru

15.Gheorghe Ștefan - Pentru

lâ.Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 17. Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

 • 18. Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 19. Jelea Bogdan Ion - Abținere

 • 20. Pop Claudia Ramona - împotrivă

21 .Geamănă Dragoș - Abținere

Dna consilier Niculescu Jaqcueline Christina

Deci, ca să înțeleg ...Vechiul punctul suplimentar 4 a fost scos complet de pe ordinea de zi... Și asta ne-a spus domnul Lazarov când a citit ordinea de zi inițială plus cea suplimentară la început și nouă ne-a scăpat acest lucru, pentru că pe lista noastră suplimentară apăreau 8 puncte. Deci, înțeleg că vechiul punct 4, cu acel contract de comodat pentru Piața George Coșbuc a fost eliminat da? ...

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Probabil n-ați fost atenți, dați-mi voie să vă reiau filmul ședinței! Am primit înainte de începutul ședinței lista cu cele șapte puncte pe care vi le-am și citit, vi le-am și supus votului. în niciun moment, în cadrul ședinței noastre nu s-a scos niciun punct de pe nicio ordine de zi. Acum suntem la punctul 5 de pe ordinea de zi suplimentară sau 14 de pe ordinea de zi ...

Dna consilier Niculescu Jaqcueline Christina

Deci, pe mail am primit un proiect de hotărâre ... nu e adăugat, nu e scos! Totuși a venit pe mail! Vreți să vă spun din ce dată a venit mail-ul? Haideți să ne uităm! Ca să știm ce votăm! Dacă 1-ati scos nu trebuie să reluăm ordinea de zi?

5                                                                          »

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Știu ce ați primit! Eu v-am citit lista pe care am primit-o pe mail, lista pe care am citit-o mai devreme. Orice alt material pe care l-ați primit pe mail și nu a fost citit la începutul ședinței nu are nici o relevanță cu desfășurarea ședinței.

Dna consilier Niculescu Jaqcueline Christina

Orice alt material pe care l-am primit pe mail nu are legătură cu desfășurarea ședinței?

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Pe care nu l-am dezbătut în ședință și pe care nu l-am citit când am aprobat ordinea de zi. Ce nu este clar? Că nu înțeleg!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Domnul Lazarov?

Dna consilier Niculescu Jaqcueline Christina

Vă rog frumos pe viitor să specificați dacă apar asemenea diferențe chiar la citirea ordinii de zi. Lista documentelor primite pe mail versus lista pe care o citiți dumneavoastră, ca nu mai apară aceste...

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Ați primit pe mail inclusiv lista căreia i-am dat citire la începutul ședinței!

Dna consilier Niculescu Jaqcueline Christina

Am primit-o azi dimineață! Stați un pic că dacă ne uităm...

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Păi dumneavoastră domnișoară, oricum v-ați abținut la lista asta, așa că degeaba discutăm?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan

Cristina, au trimis exact când a început ședința, la ora 11:00 un email.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Da, da!

Dna consilier Niculescu Jaqcueline Christina

Bun!

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Nu s-a adăugat nimic din ce nu știați, toate materialele care au fost supuse dezbaterii au fost trimise pe mail, cu toate documentele necesare, în spate.

Dna consilier Niculescu Jaqcueline Christina

Deci, cum? Punctul 5 a fost scos de pe ordinea de zi de către aparatul de specialitate? Nu înțeleg!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Domnul președinte?

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Jelea, vă rog frumos!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ca să facem puțină instruire, puțină școală cu colegii noștri mai tineri de la USR, dar pe de altă parte, ca să înțeleagă și alți colegi, gen stimabilul Melnic...

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Cred că dumneavoastră sunteti mai tânăr decât mine! »

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Da, exact!

Dna consilier Niculescu Jaqcueline Christina

Domnul Jelea se referea la mine! Mulțumesc frumos, domnul Jelea! Sunteți amabil!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Era un semn de simpatie!

Dna consilier Niculescu Jaqcueline Christina

Sunt convinsă!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Așa. Ideea este în felul următor: ceea ce vreau eu să vă spun este că ceea ce au ridicat ca problemă cei doi colegi de la USR, este destul de corect, dar nu e corect pentru că au primit altă listă și vezi Doamne nu a fost în timp. Este corect pentru că președintele de ședință, respectiv dumneavoastră, domnule Lazarov, întrucât noi fusesem informați, noi în calitate de consiliu, în ansamblu, asupra unei liste suplimentare, care deci, constituie document oficial, dumneavoastră aveați obligația ca la începutul ședinței să spuneți: „Inițiatorul acelui proiect (respectiv domnul Primar, sau cine a fost), solicită retragerea de pe ordinea de zi”.

Dna consilier Niculescu Jaqcueline Christina

Exact!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Pentru că nu ați spus acest lucru, faptul că ne-ați pus o nouă listă e corect, numai că în absența acestei precizări, să știți că tot ceea ce a însemnat ordinea suplimentară poate fi contestat, pentru că din punct de vedere... mă rog, asta era și pe legea veche, dar conform noului Cod Administrativ numai inițiatorul unui proiect poate să îl retragă. Evident că dacă nouă ni s-a trimis o nouă ordine de zi suplimentară, având un punct în minus este absolut evident că... îmi închipui... inițiatorul și-a retras acel proiect, doar că dumneavoastră aveați obligația să informați Consiliul la începutul ședinței, asupra acestui lucru. Mulțumesc frumos!

Dna consilier Niculescu Jaqcueline Christina

Mulțumesc și eu domnul Jelea! Deci, domnul Lazarov, de ce a fost retras punctul cu Piața George Coșbuc de pe ordinea de zi? Dacă poate cineva să ne răspundă ca să putem să continuam după aceea cu votul! Mulțumesc frumos!

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Din ce știu eu a fost eroarea celor de la secretariat cu trimiterea acelui material către noi.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Pot să intervin si eu?

5

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rugăm!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Deci, de fapt spațiul se găsise la Piața George Coșbuc și între timp a apărut spațiul de pe 13 Septembrie, care nu era gratis ... și de aici... tot ce este gratis se refuză la Primăria Sectorului 5.

DI președinte Alexandru Sebastian Lazarov

S-a făcut lumină referitor la situație, noi dezbatem și votăm fix ce am citit la începutul ședinței!

Dl consilier Cursaru Paul

Deci, cu alte cuvinte am avut dreptate când v-am spus, domnul președinte, că nu am avut pe ordinea de zi, nu a fost proiectul acela. Asta spuneam! Bun, haideți să trecem la vot! Am înțeles!

»

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Vreau să vorbesc și eu! Domnul Cursaru, ce vi s-a trimis dumneavoastră este ordinea de zi sau proiectul ordinii de zi?

Dl consilier Cursaru Paul

Nu, nu, nu, sunt proiectele!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Deci, noi când dezbatem ce dezbatem? Ordinea de zi votată!

Dl consilier Cursaru Paul

Da!

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Cea căreia i-am dat citire la începutul ședinței!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Cea care a fost dată citire la începutul ședinței, și care a fost votată de Consiliu. De ce facem atâta...

DI consilier Cursaru Paul

Domnul Țigănuș, aveți dreptate, data viitoare o să fiu mult mai vigilent...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Exact ce ați spus dumneavoastră. Mă lăsați să vorbesc? Că ați tot vorbit în ședința de Consiliu!

Dna consilier Niculescu Jaqcueline Christina

Păi stați un pic, ne dați așa la...

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Lăsați-1 și pe domnul viceprimar să vorbească, doamna consilier!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Am și eu dreptul! Sunt consilier local ca și dumneavoastră, și am și eu dreptul să vorbesc! Deci, încă o dată revin: bun, ce este valabil? Ce capătă consistență juridică? Un proiect? Sau ordinea de zi aprobată ca atare?

Dl consilier Cursaru Paul

Evident că ordinea de zi, aprobată ca atare!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Quod erat demonstrandum, spuneau strămoșii noștri.

Dl consilier Cursaru Paul

Exact, dar din punct de vedere moral nu este în regulă să ne trimiteți zece proiecte și apoi votăm doar șapte. Noi am studiat proiectele, și ne-am informat. Am muncit degeaba!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Domnul Cursaru, se întâmplă fel și fel de prostii ... se mai întâmplă....

Dna consilier Niculescu Jaqcueline Christina

Păi bun și tocmai... rugămintea este ca la începutul ședinței, pentru acele proiecte care nu se regăsesc pe ordinea de zi, dar pe care le-am primit pe mail...

Dl consilier Cursaru Paul

Trebuie să fim mai vigilenți!

Dna consilier Niculescu Jaqcueline Christina

...să ni se comunice acest lucru, să ni se specifice acest lucru. Nu înțeleg de ce vi se pare atât de greu!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Domnul Lazarov, se poate să zic și eu ceva?

Dl consilier Cursaru Paul

A fost dezbătut în Comisia de Buget Finanțe acest proiect? Dacă a dezbătut, atunci înseamnă că a căpătat forma juridică și trebuia scos!

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Nu a fost dezbătut în nicio comisie!

Dl consilier Geamănă Dragoș

A fost dezbătut că m-a întrebat pe mine domnul Boloș!

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Domnul Boloș?

Dl consilier Geamănă Dragoș

Deci, vreau să spun și eu ceva, domnule Lazarov!

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog, domnule Geamănă!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Fără să aibă neapărat legătură cu ce se întâmplă, mi-am adus aminte de o vorbă care circulă prin Sector pe la noi, mai precis prin Rahova, zice așa: „Din nebăgare de seamă și iuțeală de mână”. Mulțumesc!

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim pentru intervenție! Acum că toate lucrurile s-au...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Chestia asta nu este din Rahova, vă spune unul care este născut în Rahova de 61 de ani, dumneavoastră sunteti mai încoace.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Domnul consilier, iuțeala de mână la cine face referire?

Dl consilier Geamănă Dragoș

E un lucru care se aude aici?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Ce fel de vorbă? Discriminatorie cumva? Vă rog foarte mult!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Nu era la adresa dumneavoastră domnule Ștefan!

Dna consilier Niculescu Jaqcueline Christina

Să revenim la vot!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Vă rog frumos, explicați! Sunteți dator să explicați! Hai să terminăm cu mascarada!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Ce mascaradă, domnule?

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Gata domnule Geamănă și domnule Ștefan. Doamna Niculescu!

Dna consilier Niculescu Jaqcueline Christina

Deci, votul meu pentru!

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 14 de pe ordinea de zi, sau 5 de pe suplimentară!

Dna consilier Niculescu Jaqcueline Christina

Punctul cu Calea 13 Septembrie, abținere!

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Finanțarea, păi de aceea repet... Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 352/23.12.2019 referitoare la derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 5 a programului multianual de recunoaștere a performanței în educație, în unitățile de învățământ din sectorul 5.

 • 22. Niculescu Jacqueline Christina - Abținere

 • 23. Pîrtoacă Bogdan - Abținere

 • 24. Udescu Șerbănel Mihail - Abținere

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre punctul 15 de pe ordinea de zi, sau 6 de pe suplimentară - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr.80/15.04.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5 a programului Start spre o educație digitalizată.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Am și eu niște întrebări, dacă se poate! O intervenție!

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Aș vrea să mă lămurească cineva! Vorbim despre aceleași puncte care au fost la ședința anterioară, pe data de 15.04.2020? Am aprobat același proiect - Start spre o educație digitalizată? Asta este prima întrebare! A doua întrebare: este adevărat ce se spune în sector? Și anume: părinții vor plăti toate aceste tablete, sau mă rog, telefoane care vor fi oferite copiilor? Deci, aveam de gând să spun și acest aspect, pentru că deja, în toate școlile, s-a dat drumul la acest proiect și majoritatea părinților au fost informați că ei, după ce au semnat și au trimis toate documentele către școli, la momentul în care vor ridica aceste aparate, le vor plăti din banii acestora. Vreau să știu dacă este adevărat, sau nu este adevărat acest aspect. Mulțumesc!

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Hopincă?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Nu este adevărat!

Domnul administrator public Rareș Hopincă

în nici un caz, doamna consilier! De altfel, care ar fi rostul aprobării acestui proiect de către dumneavoastră care prevede inclusiv sume, plafoane și număr de elevi, dacă părinții ar fi puși în situația de a plăti aceste dispozitive? Este total fals, și chiar vă rog ca în școlile... nu știu, cei care... mă rog, unde faceți parte din Consiliile de Administrație, să precizați în mod clar, tuturor, că nimeni nu va fi pus în fața situației de a plăti orice. Deci, dezmint cu convingere ce se aude!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Și mai am o ultimă întrebare, domnule Hopincă! Vizavi de acordurile care s-au solicitat de către profesori, de către diriginți părinților, da? Bănuiesc că toată lumea are declarațiile! Deci, vă dați seama că vorbim despre GDPR aici și ar trebui să avem aceste declarații, bănuiesc că avem toate aceste declarații! Cum putem să dăm niște date personale fără să existe niște declarații?

Domnul administrator public Rareș Hopincă

Dosarele vor fi înmânate către Primărie de școli, vor conține inclusiv aceste declarații. Asta unu la mână! Și doi: dacă sunt părinți care solicită direct școlii prin cerere, direct Primăriei la adresa de mail pusă la dispoziție de Primărie, părinții transmit în mod benevol aceste cereri și datele respective. Prin urmare, respectăm toate rigorile impuse de directiva Europeană cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Dl consilier Cursaru Paul

Vreau și eu să spun ceva, domnul președinte!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Am înțeles! Și l-a prima întrebare nu mi-ați răspuns. Care este diferența dintre proiectul de data trecută și cel de astăzi?

Domnul administrator public Rareș Hopincă

Data trecută, după cum știți, s-a aprobat un proiect prin care elevii din Sectorul 5 vor primi telefoane mobile și profesorii vor primi tablete.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Da!

Domnul administrator public Rareș Hopincă

în urma cererilor repetate venite de la părinți, s-a constatat că mai mulți copii ar avea nevoie de tablete pentru că acestea ușurează comunicarea între elev și profesor. Pe de o parte, pe de altă parte există o mâhnire la nivelul Administrației Publice Locale cu privire la faptul că, deși noi am făcut toate diligențele, și am urcat procedura de licitație într-un termen foarte, foarte scurt, ANAP-ul, respectiv Agenția Națională pentru Achiziții Publice, tergiversează de circa două săptămâni. Deci, în acest moment, această procedură trebuia să se fi apropiat de final. Din acest motiv, vă supunem spre aprobare proiectul schimbat, în sensul în care elevii vor primi tablete și nu telefoane, vom anula prima procedură transmisă și vom începe o nouă procedură.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

în condițiile în care de exemplu, un părinte a absentat, a zis că nu este de acord fiind vorba de un telefon ... Având în vedere că v-ați schimbat, acum vreți să oferiți tablete, poate acel părinte care a refuzat prima dată, poate a doua oară nu mai vrea să refuze și vrea să accepte, cum fac?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Are dreptul în următorii patru ani să facă cerere! Atât durează acordul cadru!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Am înțeles, mulțumesc!

DI consilier Paul Cursaru

Am o intervenție domnule președinte! Domnule Hopincă, aveți cumva proiectul în față ori îl știți pe dinafară? Mai este domnul Hopincă cu noi?

Dl administrator public Rareș Hopincă

îl am și în față ... îl știu ... nu pe dinafară, dar îl cunosc!

Dl consilier Paul Cursaru

Atunci poate o să-mi dați voie să vă citesc un pic ceva, pentru că e bine să lămurim sunt niște aspecte pe care nu le-am înțeles din punct de vedere juridic și poate mă ajutați dumneavoastră. Avem la art. 2 ... „se modifică și se completează art. 2 al HCL Sector 5, nr. 80/15.04.2020 și va avea următorul cuprins: sumele necesare realizării programului menționat la art. 1, vor fi utilizate din bugetul local al Sectorului 5- capitolul cultură.'" Până aici am înțeles! „Iar produsele, materialele necesare introduse implementării programului, vor fi achiziționate și distribuite către beneficiari, de către S.C. Economat pe bază de procese verbale de predare primire și ulterior facturate către Primăria Sectorului 5.” Deci, înțeleg că de la capitolul cultură vor fi relocați bani care se vor plăti către S.C. Economat. Acum întrebare este: de unde S.C. Economat are acești bani și dacă s-au făcut? Și ar fi fost bine să le vedem și noi referatele de specialitate privind achiziția acestor produse.

Doi la mână: Aș vrea să știu vă rog! Cum vedeți dumneavoastră S.C. Economat Sector 5 să distribuie aceste tablete către toți beneficiarii din Sectorul 5? Sub ce formă? Nu știu ca ei să aibă servicii de curierat! Nu înțeleg de unde are S.C. Economat această sumă, pentru că suma aceasta ... categoric, fiindcă vorbim așa cum scrie și aici în anexa raportului de specialitate, spune că avem în total, din câte văd eu, 27 de mii, aproape 28 de mii de elevi și 3000 de profesori. Să spunem că avem doar jumătate la sută de la aceștia cereri. Deci, avem să zicem, 10 mii de tablete, este evident că 10 mii de tablete sunt mai scumpe decât cum ați inițiat la începutul proiectului de 300 de lei telefonul. Deci, de unde are S.C. Economat acești bani? Pentru că la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C Economat-ului, acesta trăia practic la subzistență.

Trei la mână: As vrea să știu totodată: dacă aceste tablete funcționează cu 5                                  î                                                                                                                                             ’

cartele de internet, cine plătește abonamentele de internet, pe ce perioadă este și care este procedura de achiziție a serviciilor de internet chiar dacă cartelele au fost date gratuit? Adică, sunt gratuite doar cartelele pentru 1 an, sau tot ce derivă din folosirea acelei cartele dacă ați făcut un contract cu operatorul respectiv de telefonie, sunt în regulă.., Sunt gratuite? Mulțumesc!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Deci, în primul rând, modalitatea de distribuție, nu vreau să vorbesc în numele colegilor pentru că sunt sigur că se pot descurca și ei, dar probabil vor lua în calcul variantele inițiale pe care le-am luat și noi. Adică două metode de distribuție în funcție de rigorile ce vor fi impuse de starea de alertă de după 15 mai și anume: fie le vom duce la școală iar părinții le vor putea ridica de la școală, fie vor fi trimise prin curierat la fiecare adresă în parte. Repet, în funcție de rigorile ce vor fi impuse ulterior.

Doi: în ceea ce privește sumele de care dispune Economatul, nu cred că mă înșel când spun că are un capital social destul de consistent S.C. Economat Sector 5 S.R.L., dar nu sunt documentat în acest moment să răspund la întrebare, dacă doriți o puteți adresa, ne vom documenta și vă vom răspunde.

Trei: Primăria Sectorului 5 a încheiat un protocol și vreau să menționez că e gratuit, cu Telekom prin care ni se pune la dispoziție o platformă educațională, platformă ce începe să fie răspândită din ce în ce mai mult la nivel național. Știu că după noi a semnat și Sectorul 2 recent un contract cu Telekom pentru această platformă. La pachet cu această platformă, Telekom-ul ne pune la dispoziție cartele cu internet gratuit. 30 de mii de cartele, sau 33 de mii!

Dl consilier Paul Cursaru

Pe ce perioadă?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Un număr de cartele suficient pentru toți elevii din Sectorul 5. Pentru moment este pentru o perioadă de un an, urmând ca în continuare să decidem cum vom gestiona acest subiect, fiind luate în calcul două variante:

Unu. Va trebui să facem o procedură de achiziție publică, pentru că în acest moment dacă le-am primit gratuit, în mod evident, acest serviciu nu se supune unei proceduri, dar, dacă le vom achiziționa după aceea, va trebui concret să facem o procedură de achiziție publică. înainte însă de o procedură de achiziție publică, va trebui făcută o analiză cu privire la beneficiarii acestor cartele. Pentru că dacă o familie își va permite să plătească un abonament de 1 Euro pe lună sau știu eu cât ar fi, Primăria, ar prefera să nu plătească acești bani, ci să plătească doar pentru familiile care au cu adevărat nevoie și pentru care lipsa unei cartele de internet, poate duce la izolarea copilului în procesul educațional.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Deci, vedeți, aici este problema domnule Hopincă! Vizavi, de ceea ce ați spus aici! Aceasta este problema cu plătitul ... ceea ce cred părinții! Adică ei cred că, în momentul în care le veți da această cartelă, după ce expiră acest termen, ei vor fi obligați într-un fel sau altul, să plătească acest abonament lunar.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Deci, pentru moment, părinții nu plătesc nimic! Ăsta este răspunsul pe care trebuie să-l dăm tuturor părinților! în momentul de față, când arde problema cel mai tare, părinții nu plătesc nimic! Ulterior, în mod sigur, la orice decizie trebuie să existe o fundamentare. Cred că sunteti de acord cu mine că dacă o familie îsi permite să plătească un serviciu absolut necesar, Primăria nu trebuie să facă acest lucru, în locul părintelui, dacă părintele își permite. Deci, ne-ar trebui o analiză la momentul potrivit.

Dna consilier Marilena Daniela Stroescu

Am și eu o întrebare, vă rog! Legat de primirea acestui SIM a abonamentului, a cartelei. Este condiționată de utilizarea platformei ADSERVIO?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Protocolul nu ne impune acest lucru

Dna consilier Marilena Daniela Stroescu

Mulțumesc!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Păi în aceste condiții vor plăti costuri suplimentare. ... în aceste cazuri.

Dna consilier Marilena Daniela Stroescu

De ce ?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Nu e adevărat!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Nu este obligatoriu. Adică ei, pot să folosească internetul și pentru altceva, în scopuri personale.

Dna consilier Marilena Daniela Stroescu

Nu, întrebarea era pusă pentru că avem unități de învățământ care folosesc în mod unitar, alte platforme educaționale și e foarte greu ca acum, pentru ei, să faci conturi pentru 1600-2000 de copii pe o altă platformă chiar și ADSERVIO.

Directorii au întrebat dacă este obligatorie utilizarea acestei platforme. Pentru că ei lucrează pe alte platforme încă din data de 10 martie.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Protocolul nu ne impune, nu ne condiționează utilizarea SIM-urilor de utilizarea platformei ADSERVIO. SIM-urile sunt o facilitate pentru această platformă, dar nu e obligatoriu.

Dl consilier Paul Cursaru

Deci, înseamnă că tableta va funcționa la liber și pot s-o folosească în orice scop această tabletă. Nu este blocată pentru sistemul pentru care vă referiți dumneavoastră acum, ADSERVIO.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Tabletele pot fi blocate, dar asta e o decizie ulterioară. După ce vom avea o procedură și vom avea un operator, există anumite platforme informatice de management a unor grupuri atât de extinse. Tableta respectivă poate coda, adică poate interzice accesul la anumite aplicații sau site-uri WEB. Sigur că va trebui o consultare tehnică inclusiv cu cadrele didactice și cu inspectoratul școlar, să vedem dacă se impune blocarea unor site-uri sau aplicații și lăsarea la liber doar a unor aplicații educaționale. Nu mă pricep...

Dl consilier Paul Cursaru

Ultima întrebare și nu vă mai rețin domnule Hopincă! Aveți idee cam cât credeți după experiența dumneavoastră, cam cât va dura implementarea, adică de când votăm și până când ajunge tableta să fie funcțională la copii, aveți idee?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Dacă alte instituții ale statului nu ne mai pun bețe în roate procedura durează din experiență cam 15 zile, iar noi prin documentația de atribuire anterioară, am solicitat termene foarte strânse, adică 10 zile. Durează undeva la maximum 25 de zile!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Cred că la ultima ședința ordinară, unul din colegi a adresat o întrebare: ce se va întâmpla cu acel telefon dacă un copil îl scapă jos, îl aruncă ... Răspunsul a venit că părintele va răspunde de acel telefon. Acum, „ca la Ploiești” ... o întorsătură ... nu mai răspunde părintele dacă strică telefonul. Asta s-a discutat în mod cert în ședința de data trecută.

Unu: Dacă s-a luat în calcul distribuirea acelor tablete prin curierat și costul... Eu vă spun că un colet costă în jur de 24 de lei și la 15 mii de colete am pus, ar fi 375 de mii de lei. Dacă banii alocați prin acest nou proiect sunt aceeași bani alocați ca și la vechiul proiect? Se schimbă ... una e prețul tabletei una este prețul telefonului. Si atunci ... ?

»

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Domnule Bîrsan dumneavoastră oricum o să vă abțineți, pierdem timpul, haideți să trecem la vot!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Haideți, avem de clarificat aici!

Dl consilier Paul Cursaru

Avem nevoie de răspunsuri, domnule Melnic!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Prețul final al produsului, maximal, pentru că prețul final trebuie să fie cel rezultat dintr-o procedură, îl aveți supus spre aprobare.

Dl consilier Bîrsan Mihai

S-a modificat de la 30 mii la 10 mii.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Nu, nu s-au modificat!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Păi una e să iei 30 de mii de tablete, si alta e să iei 30 de mii de telefoane.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Păi da! Nu s-a modificat numărul, prețul cu siguranță s-a modificat.

Dl consilier Bîrsan Mihai

în proiectul de hotărâre nu spune nimic că a crescut prețul, spune doar că se modifică.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Că se schimbă produsul.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Iar un preț maximal, un preț pe bucată nu este specificat pentru că probabil nu se știe foarte clar cât ar costa ... cred eu. J

Dl administrator public Rareș Hopincă

Da, aveți dreptate! Din păcate, eu m-am referit la proiectul anterior, într-adevăr, s-au precizat doar beneficiarii, nu și prețul. Prețul va fi rezultat din procedura de achiziție publică. Prețul final va include și distribuția. Vă dați seama că la un nivel atât de mare de produse distribuite nu cred că vom depăși 10-15 lei, ceea ce raportat la prețul tabletei ... nu e un impact major!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Câți copii aveți până acum?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Până acum, sunt înscriși aproximativ 16 000 de copii și cadre didactice!

Dl consilier Boloș Florinei

Atâta vreme cât firmele de curierat pentru anumite valori care depășesc 200 - 300 lei și discutăm de cotații foarte mici, au comision de transport 0, țin de obligația furnizorului ... cred că povestea asta va fi suportată de furnizor.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mai vedem!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ok, mulțumim pentru toate clarificările! Doamna secretar, vă rog, procedura de vot. Punctul 15 de pe ordinea de zi! Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 80/15.04.2020privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al Sectorului 5 a programului Start spre o educație digitalizată.

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei- pentru

 • 2. Coandă Mihai-pentru

 • 3. Danciu loan -pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei Ion -pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

1 l.Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil-pentru

14.Stroescu Marilena Daniela-pentru

 • 15. Gheorghe Ștefan-pentru

Dl consilier local Bîrsan Mihai

Să știți că nu am primit răspunsul: de ce s-a schimbat de la ședința trecută și până acum problema cu răspunderea părinților vizavi de telefoanele sau tabletele care se sparg? Dl Hopincă trebuia să-mi dea un răspuns înainte să votez!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Haideți acum cu votul și pe urmă ...

Dl administrator public Rareș Hopincă

Nu cunosc, dar vi se va răspunde în scris, ca să nu vă dau informații eronate.

 • 16. Bîrsan Mihai- împotrivă

 • 17. Cursaru Paul Gabriel-împotrivă

 • 18. Giurcă Augustin Răzvan-împotrivă

 • 19. Jelea Bogdan lon-abținere

 • 20. Pop Claudia Ramona-împotrivă

21 .Geamănă Dragoș-abținere

 • 22. Niculescu Jacqueline Christina- abținere

 • 23. Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 24. Udescu Serbănel Mihai- abținere

î                                                          »

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 16 sau 7 de pe ordinea de zi suplimentară,- Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de negociere a condițiilor la expirarea termenului de 3 ani, a contractului de închiriere nr.28905/21.06.2017, pentru spațiul cu destinația de sediu, situate în Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București, comisie aprobate prin HCL Sector 5 nr.39/27.02.2020.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Din câte țin minte de la inițierea acestui contract exista și o posibilitate referitoare ... că după 3 ani de zile există posibilitatea de renegociere sau de cumpărare a spațiului, mă refer ca sediul al Primăriei. Există în acest moment o intenție din partea administrației în privința achiziționării spațiului situat pe strada Fabrica de Chibrituri 9-11 în care funcționăm? S-a luat în discuție această idee sau , »

se merge doar pe principiul că poate reușim să renegociem o chirie sau să menținem chiria în limitele acceptabile?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Proiectul de hotărâre pe care-I aveți supus spre aprobare se referă la schimbarea componenței comisiei de negociere. Contractul la care vă referiți dumneavoastră, are o clauză care în Primăria poate decide achiziționarea imobilului, context în care chiria plătită până acum va fi dedusă din prețul final al imobilului. Nu știu care va fi decizia comisiei și propunerea către Consiliul Local. Dacă vreți o părere personală având în vedere contextul de piață, în acest moment aș merge pe menținerea acelorași clauze sperând ca piața să scadă și într-un moment oportun Primăria să poată cumpăra imobilul la un preț mai redus decât oferă piața în acest moment.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim pentru clarificări, vă supun la vot! Proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de negociere a condițiilor la expirarea termenului de 3 ani, a contractului de închiriere nr.28905/21.06.2017, pentru spațiul cu destinația de sediu, situate în Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București, comisie aprobate prin HCL Sector 5 nr.39/27.02.2020.

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei-pentru

 • 2. Coandă Mihai-pentru

 • 3. Danciu loan -pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei Ion -pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

1 l.Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil-pentru

14,Stroescu Marilena Daniela-pentru

 • 15. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 16. Bîrsan Mihai-împotrivă

 • 17. Cursaru Paul Gabriel-împotrivă

 • 18. Giurcă Augustin Răzvan-împotrivă

 • 19. Jelea Bogdan lon-abținere

 • 20. Pop Claudia Ramona-împotrivă

21 .Geamănă Dragoș-abținere

 • 22. Niculescu Jacqueline Christina- abținere

 • 23. Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 24. Udescu Serbănel Mihai- abținere

,                                                                    s

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Acum la Diverse, sunt deja doi colegi care s-au înscris să ia cuvântul dar o să încep prin a citi o adresă formulată de către Curtea de Conturi nr. 19/3 din 27.04.2020 înregistrată la Primăria Sector 5 cu nr 33735/04.05.2020.

Dacă cineva dorește să consulte, colegii vor scana și vor transmite pe e-mail. Avem două înscrieri la cuvânt de la USR...

Doamna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Am văzut pe internet ori prin presă nu rețin exact, că ar fi 13 persoane angajate ale Primăriei Sectorului 5 care au fost depistate cu Coronavirus, asta nu foarte recent, asta cam săptămâna trecuta aproximativ, voiam să știu dacă știe cineva de starea lor de sănătate?

DI viceprimar Țigănuș Marian

Răspund eu, și așa s-a auzit că eu aș fi fost bolnav de Coronavirus, mă vedeți că sunt în viață stați așa să dau camera să mă vedeți că sunt viu, cum a zis Caligula „Sunt încă viu”, A fost o testare pe test rapid antigen care are o probabilitate de 75%. Ulterior s-a mai făcut o testare și niciunul din colegi nu e purtător de virus. Acesta e răspunsul oficial!

Doamna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Deci, și neoficial?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Neoficial, nimeni nu este bolnav de Coronavirus! Mulțumim lui Dumnezeu, până acum nu! Am avut la început două cazuri de autoizolare, dar pe chestii independente de Primărie ... de rudenie ... cineva care a stat în autoizolare ... au ieșit... au avizul D.S.P.-ului ...

Dl administrator public Rareș Hopincă

Dacă îmi dați voie să completez, ... Doamna Niculescu, informația despre care spuneți este una falsă și regretăm faptul că a fost răspândită fără a se cere un punct de vedere oficial de la Primărie. în Primăria Sectorului 5, persoanele care au dorit au putut să facă testul contracost, atenție contracost. Au fost o serie de persoane printre care mă număr și eu care am făcut acest test. Nimeni nu a avut simptome în Primăria Sectorului 5 din aparatul de specialitate iar persoanele care au avut anticorpii ... au ieșit niște anticorpi măriți în aceste analize, puteau să aibă cauze multiple, inclusiv o gripă mai puternică din copilărie. Repetându-se acestor persoane testul, s-a demonstrat că nimeni nu a avut acest virus și vreau să fie foarte clar acest lucru ... pentru a opri răspândirea de informații false...

Doamna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Nu am știut că au fost informațiile greșite, tocmai de aceea mă bucur că am avut ocazia să clarificăm și acest aspect și îmi cer scuze și domnului Țigănuș și domnului Hopincă!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Am pentru doamna Secretar o întrebare! La ședința de data trecută tot la diverse am solicitat clarificare vizavi de domnul coleg Oleg Burlacu. S-a primit adresă de la Prefectură și trebuia să depună mandatul de consilier ... și nu s-a întâmplat. S-a promis că se va rezolva și nu am primit niciun răspuns. Și ca să continui, la comisia 3, sunt doar 8 persoane și nu este corect. Președinte a fost domnul Scripcaru, colegul nostru ... era o comisie în care noi aveam președintele.

Ar fi bine dacă în ședința viitoare să propunem un alt coleg care să îi ia locul. Deci, acestea ar fi întrebările pentru doamna Secretar, vizavi de Oleg Burlacu.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Vă răspund eu: s-a trimis răspuns către Prefectura Municipiului București și de asemenea o să primiți și dumneavoastră răspuns ca organizație politică ... în termenul legal.

Dl consilier Bîrsan Mihai

în termenul legal!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Comisia 3, ce se întâmplă cu ea? Nu avem președinte nici la comisia 3?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

La ședința următoare, probabil!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Da, să propunem, să clarificăm și comisia aceea!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Clarificăm! Suntem și în stare de urgență!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Perfect, domnule Bîrsan vi s-a răspuns la întrebare, mai era cineva de la USR...

Dl consilier Dragoș Geamănă

înțeleg că a fost depusă de către un cetățean o cerere de a participa la ședință! înțeleg că sunt dificultățile acestea tehnice, doresc să întreb cum se poate rezolva pentru că legea prevede că ședințele consiliului sunt publice și cum putem face ca cetățenii să poată participa la ședință? Asta ar fi o întrebare. Am primit de la niște cetățeni sesizarea cum că pe str. Zamfir Olaru, respectiv, aleea George Cristian Stanciu, acolo unde s-ar face lucrări, ar fi depozitați baloți de polistiren și s-ar fi acoperit geamurile de la parter și s-ar fi depozitat și grămezi de moloz. I-am rugat să facă solicitare, sesizare direct către Primărie, dar le-am promis că am să ridic această problemă în ședința de consiliu.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Pe scurt pentru domnul Geamănă: acolo unde există lucrări de reabilitare cred că un rol important îl au administratorul, respectiv președintele Asociației de Proprietari. Ei trebuie să fie o colaborare strânsă cu constructorii, astfel încât să identifice împreună spațiile de depozitare, organizare de șantier să nu mai apară astfel de probleme. Le vom sesiza și vom verifica informația ... Rog o implicare mai mare a președinților și a administratorilor Asociațiilor de Proprietari. în ceea ce privește molozul, există clauze foarte stricte în orice contract de lucrări cu privire la salubritatea pe raza șantierului. Dacă nu s-a curățat până acum, cu siguranță va fi curățat locul respectiv.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dacă nu mai este nimeni care vrea să ia cuvântul declar ședința închisă. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și vă doresc multă sănătate și toate cele bune!

Lucrările ședinței s-au încheiat la ora 1404. » »