Hotărârea nr. 99/2020

Hotărârea nr. 99/18.06.2020 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2019

Având în vedere Raportul de Specialitate întocmit de Direcția Economică, înregistrat sub nr. 45499/12.06.2020 precum și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 45501/12.06.2020;

Luând în considerare:

-Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

-Prevederile H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(4) lit.a), art.139 alin. (3) lit. a), art. 140 alin.(l), art.166 alin.(2) lit. d) și art. 243 alin.(l) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2019, în structura următoare:

  • a)  la venituri: prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive, încasări realizate, conform Anexelor 1-2;

  • b)   la cheltuieli: credite bugetare inițiale , credite bugetare definitive, plăți efectuate conform Anexelor 3-21;

  • c)  situațiile financiare anuale prevăzute de Legea nr. 273/2006 conform Anexelor 22-42.

Art. 2. Primarul Sectorului 5 și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.