Hotărârea nr. 98/2020

Hotărârea nr. 98/18.06.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5

Având in vedere Adresa Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind încasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2020, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economica nr. 45504/12.06.2020 si Referatul de aprobare nr. 45506/12.06.2020 al Primarului Sectorului 5 ;

Luând in considerare Avizul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice;

Având in vedere Legea nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, Legea nr.6/2020 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările si modificările ulterioare;

Având in vedere FLC.G.M.B. nr. 30/06.02.2003;

In temeiul art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 166, alin (2) , lit d) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulerioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2020, conform anexelor nr 1 -58, 59.2, 60-64, 84-87 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2 Se aproba rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA pe anul 2020, conform anexelor nr.59-59.1,66.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 3 Se aproba rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2020, conform anexelor nr.65-66, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 4 Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din veniturii proprii (Invatamant Preuniversitar de stat) pe anul 2020 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 5 Se aproba rectificarea bugetului Centrului Cultural Ștefan lordache pe anul 2020, conform Anexelor nr. 75-77, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 6 Se aproba rectificarea bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Admnistratia Piețelor Sector 5 ) pe anul 2020, conform Anexelor nr. 78-80 , care fac parte integranta din prezenta hotarare..

ART. 7 Se aproba rectificarea bugetului pentru Complexul Multifuncțional „Sf.Andrei” pe anul 2020, conform Anexelor nr. 81-83, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 8 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum si instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.                                                                   T\

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL/AL SECTORULUI 5, ELENA-LUMINIȚA PETREKCU

PB^ȘDpiN^pksEDINȚĂ, ALEX^DRO^EPASTIAN lazarov ------------------------------------------------------II \—/ fe1 ^1/------------------------------------------------------- -----