Hotărârea nr. 97/2020

Hotărârea nr. 97/07.05.2020 privind modificarea componenței Comisiei de negociere a condițiilor la expirarea termenului de 3 ani, a contractului de închiriere nr. 28905/21.06.2017, pentru spațiul cu destinația de sediu, situate în Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București, comisie aprobate prin HCL Sector 5 nr. 39/27.02.2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței comisiei de negociere a condițiilor la expirarea termenului de 3 ani, a contractului de închiriere nr. 28.905/21.06.2017, pentru spațiul cu destinația de sediu, situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5 București, comisie aprobată prin

H.C.L. Sector 5 nr. 39/27.02.2020

Având în vedere:

-Contractul de închiriere a imobilului din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, nr.28.905/21.06.2017, contract care a intrat în vigoare la data semnării, durata închirierii fiind de 3 (trei) ani de la data încheierii procesului verbal de predare primire a imobilului, data de la care au curs și obligațiile de plată ale locatarului, conform CAP. 3 alin.3.1 din contract. Valabilitatea contractului expiră în data de 21.08.2020, conform procesului verbal de recepție predare-primire nr.40156/21.08.2017. Conform CAP. 3 alin. 3.2 din contract durata contractului poate fi prelungită prin acordul părților, dar nu mai puțin de 3 (trei) ani, în condiții ce vor fi stabilite de comun acord, cu cel puțin 3 luni înainte de data expirării contractului.

-Raportul de specialitate întocmit de Direcția de Dezvoltare nr. 34371/05.05.2020;

-Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5.

Luând în considerare:

Adresa nr. 4/14.01.2020, emisă de TATI GRUP DDBB SRL înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5, sub nr. 3577/14.01.2020, prin intermediul căreia ne informează cu privire la termenul de expirare al contractului de închiriere.

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a), art. 139 alin (I), art. 140 alin (I), art. 166 alin (4), art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă modificarea componenței Comisiei de negociere a condițiilor la expirarea termenului de 3 ani, a contractului de închiriere nr. 28.905/21.06.2017, pentru spațiul cu destinația de sediu, situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-1 I, Sector 5 București, cu următoarea componență:

Nr.

Crt.

Nume și prenume

Funcția/instituția

Calitadea în cadrul comisiei

1.

Marian Țigănuș

Viceprimar

- Sector 5

Președinte

2.

Amza Mair

Director General

- DGASPC Sector 5

Membru

3.

Florica Pîrvu

Șef Serviciu Buget

- DGASPCSector 5

Membru

4.

Elena Roxana Nedelcu

Director Executiv

- Direcția învățământ

Tineret și Sport

Membru

5.

Isabela Nicoleta Disăgilă

Director Executiv

- Direcția Economică

Membru

6.

Alina Mocanu

Șef Serviciu

- Serviciul Contencios Administrativ

Membru

7.

Aurelia Negru

Director Executiv

- Direcția de Dezvoltare

Membru

8.

Valentin Burlacii

Director General

- Direcția Generală de Poliție Locală

Membru

9.

Ivănuș Lenuța

Șef Serviciu

- Serviciul Administrativ întreținere Transport

Secretar

Comisie

Art.2 - Secretariatul Comisiei prevăzută la art. I va fi asigurat de d-na Ivănuș Lenuța - Șef Serviciu Serviciul Administrativ întreținere Transport.

Art.3 - Comisia de negociere prevăzută la art. I al prezentei hotărâri va înainta spre aprobare Consiliului Local Sector 5 raportul final cu privire la negocierile efectuate.

Art.4 - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, precum și persoanele nominalizate la art. 1 și art.2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL L SECTORULUI 5, ELENA-LU NIȚA TRESCUZAROV


Nr. Z07.05.2020