Hotărârea nr. 96/2020

Hotărârea nr. 96/07.05.2020 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr.80/15.04.2020 privind aprobarea derulării și finanțării , din bugetul local al sectorului 5 a programului Start spre o educație digitalizată.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 80/15.04.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al Sectorului 5 a programului Start spre o educație digitalizată

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 34619/06.05.2020;

Raportul comun de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și Direcția Economică nr. 34620/06.05.2020;

H.C.L. Sector 5 nr.80/15.04.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al Sectorului 5 a programului Start spre o educație digitalizată’,

Adresa emisă de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, înregistrată la Primăria Sector 5 sub nr. 33033/29.04.2020;

Luând in considerare Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice și Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, precum și de cele ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 41 alin.(5), art. 58, art.59 și art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin.(7) lit. a), art.139 alin.(l), art. 140 alin.(l), art.166 alin.2, lit.l ), precum și art. 243, alin.(l), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se modifică și se completează art. 1 al H.C.L. Sector 5 nr.80/15.04.2020 și va avea următorul cuprins: „Se aprobă derularea și finanțarea, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre o educație digitalizată, potrivit anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri”.

Art. 2 - Se modifică și se completează art. 2 al H.C.L. Sector 5 nr.80/15.04.2020 și va avea următorul cuprins: „Sumele necesare realizării programului menționat la art. 1 vor fi utilizate din bugetul local al sectorului 5, capitolul Cultură, iar produsele/materialele necesare implementării programului vor fi achiziționate și distribuite către beneficiari de către S.C. Economat Sector 5 S.R.L. pe baza de procese verbale de predare - primire și ulterior facturate către Primăria Sector 5”.

Art.3 - Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică și S.C. ECONOMAT SECTOR 5 S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. JjȘ' /07.05.2020


CONTRASEI Secretar Gen/ Elena LuminiINEAZĂ. lai Sector i PETJE


5 seu


Anexă la Hotărârea nr. /07.05.2020

Sumar al programului

Start spre o educație digitalizată

  • a)  Organizator: Primăria Sector 5, cu sprijinul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5 și SC Economat Sector 5 SRL;

  • b) Beneficiari direcți (număr estimativ maxim):

-11.200 de elevi din învățământul primar;

  • - 9.100 de elevi din învățământul secundar inferior (gimnaziu);

  • - 7.200 de elevi din învățământul secundar superior (liceu, zi) și din învățământul profesional cu durata de minimum 3 ani;

  • - 3000 de profesori.

  • c)  Scopul proiectului: promovarea, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar, gimnazial și liceal din sectorul 5, a utilizării inovatoare a tehnologiilor digitale, necesare susținerii Online a procesului de predare-învățare-evaluare, prin dotarea elevilor și cadrelor didactice cu tablete, în cazul în care aceștia nu dispun de astfel de echipamente

De asemenea, unitățile de învățământ vor fi dotate cu materiale igienico - sanitare necesare reînceperii cursurilor pentru elevii din anii terminali și în vederea susținerii examenelor naționale: măști, aparate și substanțe dezinfectante pentru mâini, care sa fie montate în clase și pe holurile școlilor, mănuși, substanțe necesare dezinfectării spațiilor școlare și alte materiale necesare în contextul epidemiologie.

  • d) Obiective - cadru specifice:

promovarea unor instrumente eficiente de predare-învățare-evaluare Online, prin utilizarea tehnologiilor inovative adaptate sistemului de învățământ românesc;

dotarea, cu tabletă, necesară susținerii procesului de învățământ Online, a cadrelor didactice și a elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5;

dotarea unităților de învățământ cu materiale igienico - sanitare necesare reînceperii cursurilor pentru elevii din anii terminali și în vederea susținerii examenelor naționale: măști, aparate și substanțe dezinfectante pentru mâini, care sa fie montate în clase și pe holurile școlilor, mănuși, substanțe necesare dezinfectării spațiilor școlare și alte materiale necesare în contextul epidemiologie.

  • e) Activități Specifice:

Prin intermediul programului, profesori și elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 vor beneficia de câte o tabletă, iar unitățile de învățământ vor fi dotate cu materiale igienico - sanitare necesare reînceperii cursurilor pentru elevii din anii terminali și în vederea susținerii examenelor naționale: măști, aparate și substanțe dezinfectante pentru mâini, care sa fie montate în clase și pe holurile școlilor, mănuși, substanțe necesare dezinfectării spațiilor școlare și alte materiale necesare în contextul epidemiologie.

Achiziția produselor și a materialelor igienico - sanitare se va realiza, potrivit prevederilor legale în materie de achiziții publice de către S.C. Economat Sector 5 S.R.L..