Hotărârea nr. 95/2020

Hotărârea nr. 95/07.05.2020 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 352/23.12.2019 referitoare la derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 5 a programului multiannual de recunoaștere a performanței în educație, în unitățile de învățământ din Sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind modificarea HCL Sector 5 nr. 352/23.12.2019 referitoare la derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 5 a programului multianual de recunoaștere a performanței în educație în unitățile de învățământ din Sectorul 5

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 34654/06.05.2020;

-Raportul comun de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și Direcția Economică nr.34657/06.05.2020;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

- Ținând cont de dispozițiile art. 58 și 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Luând în considerare prevederile H.C.L. Sector 5 nr. 252/31.10.2019;

în temeiul art. 129 alin.(7) lit. a), art.139 alin.(l) , art. 140 alin.l și art.166 alin.2, lit.l) și art 243 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se modifică art. 1 al H.C.L. Sector 5 nr. 352/23.12.2019 și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 5 a programului multianual de recunoaștere a performanței în educație în unitățile de învățământ din sectorul 5, conform anexei, parte integranta a prezentei hotărâri”.

ART.2 - Se modifică art. 2 H.C.L. Sector 5 nr. 352/23.12.2019 și va avea următorul cuprins:

„Premiile necesare implementării proiectului prevăzut la art. 1 vor fi asigurate/livrate către beneficiari de către SC Economat Sector 5 SRL pe baza de procese verbale de predare -primire și ulterior facturate către Primăria Sector 5”.

ART.3 - Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate, Serviciul Evidență Acte Administrative- Direcția Asistență Tehnică și Juridică, si SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. /07.05.2020

Privind modificarea HCL Sector 5 nr. 352/23.12.2019 referitoare la derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 5 a programului multianual de recunoaștere a performanței în educație în unitățile de învățământ din Sectorul 5

  • a) Organizator: Primăria Sector 5;

  • b) Descriere: proiectul presupune organizarea unui program multianual de recunoaștere a performanței în educație în unitățile de învățământ de stat din Sectorul 5 care să reunească corpul didactic, nedidactic cât și personalul auxiliar, precum și copiii și tinerii din unitățile de învățământ de stat din Sectorul 5.

Scopul proiectului îl constituie recunoașterea prestigiului statutului profesiei de dascăl și a meritelor cadrelor didactice din Sectorul 5 care se dedică cu pasiune vocațiilor. Evenimentul va aduce în prim plan recunoștința față de cei care prin munca și determinarea pe care au avut -o față de activitățile desfășurate de-a lungul anilor, au îndrumat generații de elevi, au ridicat constant nivelul de educație al acestora și au depus eforturi pentru prevenirea abandonului școlar, dar au atins și performanțe remarcabile. Prin intermediul acestui program sperăm să stimulăm perfecționarea cadrelor didactice, creșterea gradului de implicare a acestora, precum și consolidarea formelor de dialog social. De asemenea, se intenționează recunoașterea valorii și aducerii în prim plan a performanțelor copiilor și tinerilor cu rezultate deosebite la învățătura și susținerea lor pe drumul performanței în educație.

  • c)  Beneficiari direcți: cadrele didactice din unitățile de învățământ de stat din Sectorul 5, atât corpul didactic, nedidactic cât și personalul auxiliar, precum și copiii și tinerii din unitățile de învățământ din Sectorul 5, iar premiile constau în: diplome, pachet/cadouri, rechizite, materiale în vederea desfășurării activității educativ-didactice, astfel:

Elevi și preșcolari -buget maxim 1.900 lei/persoană;

Profesori, corpul nedidactic și personalul auxiliar - buget maxim 4.700 lei/persoană;

  • d) Beneficiari indirecți: comunitatea locală din Sectorul 5;

  • e) Perioada de desfășurare: program multianual.