Hotărârea nr. 94/2020

Hotărârea nr. 94/07.05.2020 privind aprobarea Raportului Procedurii nr. 279416/26.03.2020 și a contractului de închiriere a spațiului situat în Calea 13 Septembrie nr. 108-112, bl. 52-54, Sector 5 București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului Procedurii nr. 279416/26.03.2020 și a contractului de închiriere a spațiului situat în Calea 13 Septembrie nr. 108-112, bl. 52-54, Sector 5 București

Având în vedere:

 • - Raportul de specialitate nr. 306565/05.05.2020 al Direcției Impozite și Taxe Locale;

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. 34567/06.05.2020;

 • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări de concesiune de servicii, precum și organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d), art. 139 alin (1), art. 140 alin (1), art. 166 alin (2) lit. I), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Raportul procedurii nr. 279416/26.03.2020 al Comisiei de evaluare a ofertelor constituită pentru achiziționarea, prin Procedură operațională proprie, a serviciilor de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, necesar Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5, potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Se aprobă contractul de închiriere a spațiului situat în Calea 13 Septembrie nr. 108-112, Bl. 52-54, Sector 5, București, care va funcționa ca punct de lucru pentru D.I.T.L. Sector 5, potrivit Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3 Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5, să semneze contractul de închiriere prevăzut la art. 2.

Art. 4 Primarul Sectorului 5 prin compartimentele de specialitate și D.I.T.L Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                       /I

co,

'RASEMNEAZĂ


------\R GENERAL Afl

ELENA-LUM/

UI 5,


/SECTOIWT^1 5> NIȚA PK>RESCUPREȘEiblFfT

ALEXANDRU Sfâ


Anexa 1 la H.C.L. Sector 5 Nr. 9   /7.05.2020

Raportul procedurii nr. 279416/26.03.2020 al Comisiei de evaluare a ofertelor constituită pentru achiziționarea, prin Procedură operațională proprie, a serviciilor de închiriere spațiu într-o clădire de birouri- 23 de file.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ALEXAND      STI LAZAROVWWW UI(13 (O

0799 208 181/031 432.88.64 secretanal@ditl5 ro

Mihail Sebastian nr 23 CIF 38320436

Nr. înregistrare: %V5           9^

APROBAT DE VALERIAN SALAVASTRU DIRECTOR EXECUTIV

F

Raportul procedurii                   /

K

 • 1.  Referințe:

Autoritatea contractanta: Direcția de Impozite si Taxe Loacale a Sectoruliui 5

Procedura de atribuire: procedura proprie offline

Contract de achiziție publică: “ Servicii de închiriere unui spațiu de birouri, dotată cu utilități, necesar pentru asigurarea funcționării în condiții corespunzătoare a activităților Direcției de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5”

Cod/Coduri CPV*: 70310000-7 Servicii de închiriere sau de vanzare imobile

*CPV - nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice

Anunț de participare: pe site-ul www.ditl5.ro anunțul de participare nr. 110 din 24.02.2020;

Sursa de finanțare: Buget local

 • 2. Informații generale despre procedura de atribuire

  • 2.1 Legislația aplicabilă

Procedura de atribuire s-a organizat în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice în Romania la momentul lansării procedurii de atribuire, după cum urmează:

 • (i)    Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare;

 • (ii)    HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare;

 • (iii) Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 • (iv) www.anap.gov.ro

 • (v) HCL 254/21.11.2019

 • (vi) Procedura operațională privind achiziția serviciilor exceptate de la aplicarea prevederilor legii 98/2016 privind achizițiile publice (legea 98/2016- art 29)

 • 2.2 Procedura de atribuire

Procedura de atribuire aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/încheierii acordului cadru este: Procedura proprie offline

Procedura de atribuire a fost inițiată prin publicarea anunțului de participare pe site-ul autoritatii contractante www.ditl5.ro, cu numărul 110 din 24.02.2020

 • 3. Modul de desfășurare a procedurii de atribuire

Comisia de evaluare responsabilă de evaluarea ofertelor primite și aplicarea criteriului de atribuire

F)ITL

stabilit în anunțul de participare simplificat și documentația de atribuire a fost numită prin decizia autorității contractante nr. 98 din 21.02.2020, fiind compusa din:

Nr. crt.

Nume și prenume

Funcția

Rol Comisie

1

Valerian Sălăvăstru

Director Executiv

Președinte

2

Lazăr Mihaela

Director Executiv Adj

Membru

3

Popa Diana

Șef Serviciu - Serviciul Amenzi și alte Venituri

Membru

4

Enache Ștefania

Sef Serviciu - Serviciul Evidentă Venituri

Membru

5

Ancuța Simona Zoe

Șef Serviciu - Serviciul Constatare și Impunere Persoane Fizice II

Membra

6

Săvulescu Reli

Sef Serviciu - Serviciul Constatare si Impunere Persoane Fizice 1

Membru

7

Grigoriu Mariana

Șef Serviciu — Serviciul Urmărire încasare și Executare Persoane Fizice

Membru

8

Deca Elena Denisa

Șef Birou - Biroul Juridic

Membra

9

Ene Roxana Luminița

Șef Serviciu - Serviciul Constatare și Impunere Persoane Juridice

Membru

10

Pătrașcu Adrian

Șef Serviciu - Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor

Membru

11

Gheorghiu Vali

Inspector — Compartimentul Achiziții Publice și Fonduri Europene

Membru

3.1 Accesarea ofertelor

Accesarea ofertelor a avut loc la adresa: București, str. Mihail Sebastian, nr. 23, sector 5, în data de 19.03.2020, ora 13:00, în prezența membrilor comisiei de evaluare.

Operatorii economici care au depus oferte astfel:

 • - în termenul-1 imită, următorii:

1. SC I.L.C.O. S.R.L. - cu adresant. 274585/18.03.2020

 • - oferte întârziate (dacă este cazul): NU

Modul de depunere a ofertei a respectat prevederile documentației de atribuire, ofertantul depunand: -scrisoare de înaintare către Direcția de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5;

 • - împuternicirea, în original, pentru persoana autorizată să reprezinte ofertantul, însoțită de copia CI;

 • - plic exterior al ofertei pe care erau scrise următoarele informații:

 • - adresa la care se depun ofertele: Direcția de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5- Str Mihail Sebastian nr. 23, sector 5 București

 • - mențiunea “ Ofertă pentru contract închiriere a unui spațiu de birouri dotat cu utilități”

 • - mențiunea “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”, data 19.03.2020 și ora 11.00.’

Plicul exterior conținea alte 3 plicuri sigilate, marcate cu următoarele mențiuni:

Plic nr 1 - Documente de calificare

Plic nr 2- Oferta tehnică

Plic nr 3- Oferta financiară

Lista documentelor depuse de fiecare operator economic și datele principale ale fiecărei oferte:

Ofertant

SC I.L.C.O. SRL

Elementele principale ale ofertei și lista documentelor depuse

Documente de calificare

împuternicire

DA

Copie carte de identitate

DA

Declarație privind neincadrarea in situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

DA

Declarație privind neincadrarea in situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

DA

Declarație privind neincadrarea in prevederile art. 165/Legea 98/2016

DA

Declarațiile privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din Legea 98/2016

DA

Copie Certificat de Înregistrare

DA

Certificat de atestare fiscala (ANAF)

DA

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local

DA

Certificat de cazier judiciar persoana juridica

DA

Certificat de cazier judiciar persoana fizica - Constantin Constantin

DA

Certificat de cazier judiciar persoana fizica - Mateescu Dragos

DA

Certificat constatator emis de ONRC

DA

Actul constitutiv actualizat al societății ILCO SRL

DA

Declarație privind avize si autorizații pentru spațiul de birouri

DA

Autorizație de prevenire si stingere a incendiilor

DA

Memoriu tehnic privind masurile de protecție la foc

DA

Certificat de performanta energetica a clădirii

DA

Oferta tehnica

Propunere tehnica

DA

i»T|TL

DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5

Ofertant

Elementele principale ale ofertei și lista documentelor depuse

SC I.L.C.O. SRL

Anexa — Tabel de corespondenta cu specificațiile tehnice minime

DA

Proiect de divizare

DA

Act de dezmembrare

DA

încheiere nr.765680

DA

Dosar cadastru

DA

Extras de Carte funciara pentru informare

DA

Declarație notariala

DA

Angajament privind asigurarea unui contract de mentenanta

DA

Oferta financiara

Formular de oferta

DA

Graficul de timp pentru darea in folosința

DA

Oferta financiara detaliata

DA

 • 3.2 Procesul de evaluare a ofertelor

3.2.1 Calificarea ofertanților

Comisia de evaluare a verificat îndeplinirea condițiilor de participare și a cerințelor minime asociate, prin verificarea informațiilor prezentate in cadrul documentelor de calificare in conformitate cu anunțul de participare și documentația de atribuire.

Ofertant

SC I.L.C.O. SRL

Observații

Elementele principale ale ofertei și lista documentelor depuse

Documente de calificare

împuternicire

împuternicire

Cerința îndeplinita

Copie carte de identitate

Copie carte de identitate

Cerința îndeplinita

Declarație privind neincadrarea in situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

Declarație privind neincadrarea in situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

Cermta îndeplinita

Mihail Sebastian nr. 23

CIF: 38320430

Ofertant

SC I.L.C.O. SRL

Observații

Elementele principale ale ofertei și lista documentelor depuse

Declarație privind neincadrarea in situațiile prevăzute Ia art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

Declarație privind neincadrarea in situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

Cerința indeplinita

Declarație privind neincadrarea in prevederile art. 165/Legea 98/2016

Declarație privind neincadrarea in prevederile art. 165/Legea 98/2016

Cerința indeplinita

Declarațiile privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din Legea 98/2016

Declarațiile privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din Legea 98/2016

Cerința indeplinita

Copie Certificat de Înregistrare

Copie Certificat de Înregistrare -seria B nr. 1321889

Cerința indeplinita

Certificat de atestare fiscala (ANAF)

Certificat de atestare fiscala (ANAF) - nr. 12705/05.03.2020

Cerința indeplinita

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local -nr.262989/03.03.2020

Cerința indeplinita

Certificat de cazier judiciar persoana juridica

Certificat de cazier judiciar persoana juridica -nr.23478230/04.03.2020

Cerința indeplinita

Certificat de cazier judiciar persoana fizica - Constantin Constantin

Certificat de cazier judiciar persoana fizica - Constantin Constantul -nr.23478434/04.03.2020

Cerința indeplinita

Certificat de cazier judiciar persoana fizica

— Mateescu Dragos

Certificat de cazier judiciar persoana fizica - Mateescu Dragos - nr.23478654/04.03.2020

Cerința indeplinita

Certificat constatator emis de ONRC

Certificat constatator emis de

ONRC - nr. 158022/12.03.2020

Cerința indeplinita

Actul constitutiv actualizat al societății

ILCO SRL

Actul constitutiv actualizat al societății ILCO SRL -nr.5/09.03.2020

Cerința indeplinita

Declarație privind avize si autorizații pentru spațiul de birouri

Declarație privind avize si autorizații pentru spațiul de birouri

Cerința indeplinita

Autorizație de prevenire si stingere a incendiilor

Autorizație de prevenire si stingere a incendiilor -

nr.731914/14.01.2002

Cerința indeplinita parțial

Memoriu tehnic privind masurile de protecție la foc

Memoriu tehnic privind masurile de protecție la foc

Cerința indeplinita parțial

Ofertant

SC I.L.C.O. SRL

Observații

Elementele principale ale ofertei și lista documentelor depuse

Certificat de performanta energetica a clădirii

Certificat de performanta energetica a clădirii

Cerința indeplinita

Din analiza documentelor de calificare comisia a constatat ca documentele de calificare solicitate prin documentația de atribuire au fost depuse odata cu oferta in termenul solicitat, fiind întocmite conform documentației de atribuire, actuale si in termen de valabilitate.

Excepție fac documentele care care vizeaza autorizația de prevenire si stingere a incendiilor si memoriul tehnic privind masurile de protecție la foc (care sunt emise prima pentru un spațiu de birou iar memoriul tehnic pentru restaurant) care nu sunt actualizate in conformitate cu legislația in vigoare (cea precizata in documentația de atribuire)

Comisia de evaluare a hotarat ca in cazul in care ofertantul este declarat câștigător, acesta sa actualizeze autorizația de stingere incendiu in conformitate cu destinația spațiului si cu legislația in vigoare, pana la data darii in folosința a acestuia.

în urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare și a cerințelor minime asociate, următorii ofertanți au îndeplinit condițiile de participare:

Nr. crt.

Ofertant

Motivele care au stat Ia baza deciziei

1

S.C. I.L.C.O. S.R.L

OFERTA ADMISIBILA

în urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare si a cerințelor minime asociate, nicio ofertă nu a fost declarată inacceptabilă/neconformă/neadecvată de către comisia de evaluare.

 • 3.2.2 Evaluarea propunerilor tehnice

Propunerile tehnice au fost evaluate de comisia de evaluare în raport cu cerințele minune din Caietul de Sarcini pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică.

Principalele aspecte ale evaluării propunerilor tehnice sunt prezentate mai jos:

O

Ofertant

Cerința minimă din Caietul de sarcini

Referința din Caietul de sarcini pentru cerința minimă [Capitolul/paragraful]

joioruiapi prezentare in propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime

a tehnică unde irmațiile

■aful]

prezentate în

n raport cu

i în Caietul de

Rezultatul evaluării

Clarificări solicitate pe durata evaluării ofertelor în legătură cu informațiile prezentate

Răspunsul primit ca urmare a solicitării de clarificări

Evaluarea răspunsului primit

Rezultatul evaluării în urma răspunsului primit

ierința din propunere sunt reflectate info [pagina; paragr aluarea informațiilor

propunerea tehnică îi ința minimă solicitat!

sarcini

a « 8

III. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului va fi de la data semnării contractului de către părți, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea negocierii prețului chiriei/mp, după împlinirea unui termen de trei ani de la data intrării în vigoare a contractului. Perioada de derulare a contractului de închiriere poate fi mărită peste limita celor 5 ani prin acte adiționale, dar nu mai mult de 5 ani

Spațiul ofertat va putea fi inchiriat de către Autoritatea contractanta pe o perioada de 5 ani de la semnarea contractului de inchiriere. Prețul chiriei va ramane fix timp de 3 ani de la data intrării in vigoare a contractului, după aceasta perioada el putând fi negociat

III. DURATA CONTRACTULUI Ofertantul a precizat durata de inchiriere ca fiind de 5 ani de la semnarea contractului de inchiriere, cu preț fix timp de trei ani

Cerință minimă îndeplinită

SC I.L.C.O. S.R.L.

IV.Specificatii tehnice

Construcțiile care în urma expertizei tehnice au fost încadrate în clasele de risc seismic I și II sau clasa pericol public, nu vor fi luate în considerare în cadrul procedurii de evaluare.

De asemenea, ofertantul va prezenta Ia data limită stabilită pentru depunerea ofertelor o declarație pe propria răspundere prin care atestă că imobilul/itnobilele oferit/e spre închiriere dețin/e toate avizele și autorizațiile necesare în vederea desfășurării activității unei instituții publice, conform prevederilor legale, specifice, în vigoare. în acest sens, ofertantul probează cele înscrise în declarația pe propria răspundere prin autorizația de securitate la incendiu pentru imobilul ofertat conform prevederilor legii nr. 307 din 12 iulie 2006(*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor coroborată cu prevederile HG nr. 571 / 2016 - aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu respectiv prin certificatul de performanță energetică pentru imobilul ofertat conform prevederilor legii nr. 372 din 13

IV.Specificatii tehnice

Spațiul ce face obiectul închirierii este format dintr-un spațiu compact din cadrul unui imobil. Acesta, Ia momentul predării acestuia către beneficiar, va avea dotările necesare desfășurării în condiții corespunzătoare a activității Direcției de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5.

S.C. I.L.C.O. S.R..L. va asigura mentenanta spațiului pe care îl propune spre închiriere (repararea și întreținerea clădirii și a spațiilor închiriate, a echipamentelor și instalațiilor din dotare).

13 septembrie este un cartier situat în sectorul 5 al Bucureștiului, în partea de sud, aproape de centrul Capitalei. Zona 13 septembrie este delimitată la est de Bdul Libertății, la vest de Drumul Sării, la nord de Palatul Parlamentului și Piața Răzoare, iar la sud de Piața Chirigiu. Numele cartierului vine de laceamai importantă stradă din zonă: Calea 13 septembrie, numită astfel pentru că, pel3 septembrie 1848, pompierii români conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu s-au luptat pe dealul Spirii, situat la acea vreme în apropierea Bucureștiului, cu trapele otomane conduse de Kerim Pașa. Turcii veniseră să înăbușe Revoluția de la 1848 din Țara Românească. în mod

IV.Specificatii tehnice

Ofertantul a făcut o prezentare a cartierului si a imobilului unde se afla spațiul oferit spre inchiriere.

Oferta tehnica prezentata respecta cerințele minime din caietul de sarcini,

Punctele    A)CONDIȚII GENERALE

MINIME OBLIGATORII si B) Compartimentare sunt prezentate in Anexa la propunerea tehnica. Acestea respecta specificațiile caietului de sarcini

Cerință minimă îndeplinită

IOITL

decembrie 2005 ("republicată*) privind performanța energetică a clădirilor).

Imobilul să permită. în limita spațiului disponibil instalarea în exterior și în interior a însemnelor instituției sau a altor clemente de publicitate care au legătură cu specificul și reprezentativitatea instituției, pe toată perioada de valabilitate a contractului

Condiții generale minime obligatorii:

A)CONDIȚ11 GENERALE MINIME OBLIGATORII:

Specificații minime solicitate:

 • I .Spațiul va fi predat în stare perfectă de curățenie, cu toate utilitățile solicitate;

2.Starea tehnică a imobilului să fie foarte bună, atât la interior, cât și la exterior, dovedită cu ocazia vizionării de către comisia de evaluare;

3.Suprafața totală a spațiului de închiriat: minim 700 mp și maxim 1500 mp.

d.Spatiul va fi compact (dispus pe un singur etaj sau pe mai multe etaje). Etajele consecutive reprezintă minim 70 % din suprafața totală închiriabilă. restul suprafeței putând fi dispusă pe alte etaje din clădire;

5.Solicităm ca spațiul să fie liber - să nu fie ocupat parțial de alți chiriași

6.Termen de închiriere: de la data semnării contractului de către ambele părți pentru o perioada de 5 ani. cu posibilitatea negocierii prețului chiriei/mp. după împlinirea unui termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a contractului:

7.Spații comune: holuri, lifturi, grupuri sanitare pentru femei și bărbați la fiecare etaj, dotate cu lavoare, oglinzi, suporturi hârtie igienică;

S.Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități.

 • 9. Rampa acces persoane cu dizabilitati.

 • 10. Aparate de aer condiționat;

 • II .Acces stradal la o cale de comunicație importanta (bulevard)

I2.Iluminat natural. 2 căi de acces, în conformitate cu nomtele privind securitatea la incendiu.

 • 13. Acces la mijloacele de transport în comun pe o distanță maxima de 500 m (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou).

 • 14. Locația va permite racordarea la rețeaua de internet si televiziune

 • 15. Posibilitatea adăugării de noi conexiuni de la terți furnizori de legături broadband și de instalare a unei rețele de cabluri de comunicații în situația în care, ulterior începerii contractului de închiriere, se constată că rețeaua pusă la dispoziție de către proprietar este insuficientă. Această rețea va fi surprinzător, românii au reușit să respingă atacul, iar ziua de I3 septembrie a devenit Ziua Pompierilor.

în cartierul 13 septembrie, care este considerat ca fiind una dintre zonele „bune" ale Capitalei predomină blocurile, dar sunt și case. Printre cele mai importante instituții din cartier se numără Casa Poporului și Spitalul Panduri. Tot aici este și Hotelul Marriott, unul dintre cele mai luxoase din București.

Apartamentele din cartierul I3 septembrie sunt printre cele mai noi din București, fiind construite la sfârșitul anilor 80. Atunci a fost remodelat centrul Bucureștiului pentru realizarea unui nou centru civic. Blocurile de opt-zece etaje, considerate în cartierul 13 septembrie, care au fost construite pentru cadrele militare sunt foarte bine executate, având un nivel de uzură foarte scăzut

In cartierul I3 septembrie se poate ajunge ușor din orice zonă a Bucureștiului, însă doar cu ajutorul transportului de suprafață:

Autobuze - 122, 226. 385

tramvaie - I .10 11,8.47

Spațiul ofertat se alia la parterul blocului nr. 52-54. situat in Calea 13 Septembrie nr. 108-112, Sector 5. construcție care nu este încadrata în clasele de risc seismic 1 și II sau clasa pericol public.

Spațiul pe care-l oferim spre închiriere deține toate avizele și autorizațiile necesare în vederea desfășurării activității unei instituții publice, conform prevederilor legale, specifice, în vigoare. In acest sens, anexam o declarație pe proprie răspundere împreuna cu autorizația de securitate la incendiu pentru imobilul ofertat privind apărarea împotriva incendiilor si certificatul de performanță energetică pentru imobilul ofertat conform prevederilor legii nr. 372 din 13 decembrie 2005 ("republicată*) privind performanța energetică a clădirilor.

Imobilul permite, instalarea în exterior și în interior a însemnelor instituției sau a altor clemente de publicitate care au legătură cu specificul și reprezentativitatea instituției.

Spațiul de închiriat se afla la parterul unui bloc cu regim de înălțime P+8E, dat in folosința in anul 1982, constituind lotul I din trei loturi cu o suprafața totala de I573.46mp. Suprafața utila a lotului I este formata din parter cu suprafața utila de 692,50mp si subsol cu suprafața utila de 270,10mp, suprafața totala fiind de 962,60mp.

Clădirea este construita pe fundații din beton armat cu zidărie din placi de beton, plansec din beton armat monolit, acoperișul tip terasa circulabila cu hidroizolatie. finisajele exterioare sunt formate din tencuieli simple, tamplaria

instalată de către o companie/companii specializate cu acordul și în condițiile stabilite de viitorul chiriaș, pe cheltuiala acestuia;

B) Compartimentare

16. Spațiul    pretabil organizării de spații

multifuncționale

17.1nstalația de detecție și stingere incendiu în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • 18. Tabloul șt circuitul electric vor ii separate de cel al clădirii

 • 19. Proprietarul va acorda accesul Autorității Contractante în vederea instalării tuturor sistemelor de Securitate fizica (camerelor de supraveghere, sistem antiefractie etc).

 • 20. Proprietarul va acorda accesul Autorității Contractante în vederea instalării echipamentelor de tip wirelles (transmisie date) care trebuie să acopere toată suprafața închiriată de către Direcția de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5;

 • 21. Proprietarul va permite «compartimentarea spațiului și «configurarea infrastructurii pentru desfășurarea optimă a activitățiilor stabilite ca fiind necesare de către viitorul chiriaș și apărute ulterior începerii contractului de închiriere;


exterioara fiind din aluminiu cu geam termopan. Compartimentările interioare sunt alcătuite din pereți ușori de cărămidă si ghips carton, tamplaria interioara din PVC cu geam termopan, pardoseli din gresie si mozaic, pereții acoperiri cu faianța in grupurile sanitare, iar pereții interiori acoperiri cu vopsea lavabila. Proprietatea este racordatala rețelele de apa-canal, gaz, energie electrica, telefonie etc.

Spațiul ofertat pentru închiriere va fi predat autoritarii contractante in condițiile solicitate prin caietul de sarcini, avand toate utilitățile solicitate si intr-o stare perfecta de curățenie, el fiind proaspăt renovat si amenajat.

Spațiul ofertat prezintă următoarele caracteristici:

 • - este compact constând din parterul si subsolul imobilului situat in Calea 13 Septembrie, nr.108-1 12, bloc 52-54;

 • - starea tehnica a acestuia este foarte buna, acesta prezentând un grad redus de uzura.

 • - este liber, nefiind ocupat de alti chiriași.

Spatiile comune sunt amenajate conform cerințelor din caietul de sarcini. Grupurile sanitare sunt amenajate conform cerințelor din caietul de sarcini: cu vas WC, lavoar, oglinda, pisoare, suport hârtie igienica. De asemenea este amenajat un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati.

La intrarea dinspre Calea 13 Septembrie (intrarea principala), in conformitate cu legislația in vigoare, am amenajat o rampa de acces in spațiul ofertat, pentru persoanele cu dizabilitati.

In cadrul spațiului ofertat, pana la darea in folosința a acestuia către autoritatea contractanta, vor fi instalate aparate de aer condiționat, fata de cele deja instalate, intr-un număr si avand o capacitate care sa satisfeca necesitățile beneficiarului. Numărul acestora va fi definitivat odata cu aprobarea planului de compartimentare a spațiului.

Spațiul ofertat are acces stradal la Calea 13 Septembrie, artera importanta in cadrul Sectorului 5 al Municipiului București, iar accesul la mijloacele de transport in comun se face ușor, acestea aflandu-se la o distanta de maxim 500 m fata de spațiul ofertat, astfel:

Autobuze - 122, 226, 385 (Calea 13 Septembrie, Sos.Panduri)

Tramvaie - 1 ,10 11, 8,47 (Sos. Progresu)

Spațiul ofertat permite racordarea la internet cat si la rețea de televiziune fiind prezente in zona operatorii RCS-RDS si Telekom. De asemenea autoritatea contractanta va putea sa adauge noi conexiuni de internet broadband de care ofertanti specializați, pe cheltuiala acesteia.

Spațiul ofertat este pretabil pentru organizarea de spatii multifuncționale (birouri, săli de ședințe. Săli de lucru cu

www.dltlS.ro

0799 208 181/031.432.88.64

secretaciat@ditlS.ro

Mihail Sebastian nr. 23

CIF: 38320436


publicul etc) prin compartimentarea/ recompartimentarea acestuia.

La darea in folosința a spațiului de închiriat acesta va fi dotat cu:

-sistem de detecție si stingere incendii configurat si instalat in conformitate cu legislația in vigoare;

-tablou electric si circuitele aferente spațiului care sunt separate de cele ale clădirii;

In cazul in care societatea noastra este declarata castigatoare si se incheie contractul de închiriere, va informam ca suntem de acord ca:

-autoritatea contractanta sa instaleze sistemele de securitate fizica necesare (sistem antiefractie, camera de supraveghere, sistem de control acces);

-autoritatea contractanta sa instaleze echipamentele de tip wireless prin care aceasta sa acopere, din punct de vedere al accesului Ia rețeaua de date si internet, toata suprafața închiriata;

-autoritatea contractanta sa reconfigureze infrastructura si sa recompartimenteze spațiul in vederea desfășurării optime a activitatii.

A)COND1ȚU GENERALE MINIME OBLIGATORII: l.Spatiul ofertat pentru închiriere va fi predat autoritatii contractante in condițiile solicitate prin caietul de sarcini, avand toate utilitățile solicitate si intr-o stare perfecta de curățenie, el fiind proaspăt renovat si amenajat

2.Starea tehnica a imobilului, care consta din parterul si subsolul unui bloc (bloc 52-54) este foarte buna, acesta prezentând un grad redus de uzura Acest lucru va putea fi constatat de către comisia de evaluare cu ocazia vizionarii acestuia

3.1n conformitate cu documentația de cadastru suprafața imobilului ofertat este formata din parter cu suprafața utila de 692,50mp si subsol cu suprafața utila de 270,10mp, suprafața totala fiind de 962,60mp

4.Spatiul ofertat este compact constând din parterul si subsolul imobilului situat in Calea 13 Septembrie, nr.108-112, bloc 52-54

5.Spațiul ofertat este liber, nefiind ocupat de alti chiriași â.Spatiul ofertat va putea fi închiriat de către Autoritatea contractanta pe o perioada de 5 ani de la semnarea contractului de închiriere. Prețul chiriei va ramane fix timp de 3 ani de la data intrării in vigoare a contractului, după aceasta perioada el putând fi negociat

7.Spatiile comune sunt amenajate conform cerințelor din caietul de sarcini. Grupurile sanitare sunt amenajate conform cerințelor din caietul de sarcini: cu vas WC, lavoar, oglinda, pisoare, suport hârtie igienica

Prezentul înscris poate conține si date cu caracter personal ce intra sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adreseaza presentul înscris, precum si tentele persoane care intra in posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter personal in condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.


 • 8. Este amenajat un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

 • 9. Este amenajata o rampa de acces in spațiul ofertat, pentru persoanele cu dizabilitati la intrarea dinspre Calea 13 Septembrie (intrarea principala), in conformitate cu legislația in vigoare

10.In cadrul spațiului ofertat, pana la darea in folosința a acestuia către autoritatea contractanta, vor fi instalate aparate de aer condiționat, fata de cele deja existente, intr-un număr si avand o capacitate care sa satisfaca necesitățile beneficiarului. Numărul acestora va fi definitivat odata cu aprobarea planului de compartimentare a spațiului.

11.Spațiu! ofertat are acces stradal la Calea 13 Septembrie, artera importanta in cadrul Sectorului 5 al Municipiului București

12.Spatiul ofertat dispune de iluminat natural, cat si doua cai de acces, in conformitate cu normele privind securitatea fizica si la incendiu

I3.AccesuI la mijloacele de transport in comun se face ușor, acestea aflandu-se la o distanta de maxim 500 m fata de spațiul ofertat, astfel:

Autobuze - 122, 226, 385 (Calea 13 Septembrie, Sos.Panduri)

Tramvaie -1,10 11,8,47 (Sos. Progresu)

14.Spatiul ofertat permite racordarea la internet cat si la rețea de televiziune fiind prezente in zona operatorii RCS-RDS si Telekom

 • 15.5. C. I.L.C.O. S.R1. in calitate de proprietar si de ofertant la procedura de achiziție servicii de inchierere spatii de birouri dotate cu utilitari, este de acord ca, in cazul in care este declarat câștigător al procedurii, autoritatea contractanta sa adauge noi conexiuni de internet broadband de care ofertanti specializați, pe cheltuiala chiriașului.

B) Compartimentare

lâ.Spatiul ofertat este pretabii pentru organizarea de spatii multifuncționale (birouri, salt de ședințe, Săli de lucru cu publicul etc) prin compartimentarea/ recompartimentarea acestuia

 • 17. La darea in folosința a spațiului ofertat către Autoritatea contractanta acesta va fi dotat cu sistem de detecție si stingere incendii configurat si instalat in conformitate cu legislația in vigoare

 • 18. TabIoul electric si circuitele aferente spațiului ofertat sunt separate de cele ale clădirii (blocului de locuințe)

 • 19.5. C. I.L.C.O. S.R.L. in calitate de proprietar si de ofertant la procedura de achiziție servicii de inchierere spatii de birouri dotate cu utilitari, este de acord ca, in cazul in care este declarat câștigător al procedurii, autoritatea

DIRECȚIA DE JMr^ZITE SI TAXE

LOCALE A SECTORULUI 5

contractanta sa instaleze sistemele de securitate fizica necesare (sistem antiefractie, camera de supraveghere, sistem de control acces)

 • 20.5. C. I.L.C.O. S.R.L. in calitate de proprietar si de ofertant la procedura de achiziție servicii de inchierere spatii de birouri dotate cu utilitari, este de acord ca, in cazul in care este declarat câștigător al procedurii, autoritatea contractanta sa instaleze echipamentele de tip wireless prin care aceasta sa acopere, din punct de vedere al accesului la rețeaua de date si internet, toata suprafața inchiriata

 • 21.5. C. I.L.C.O. S.R.L. in calitate de proprietar si de ofertant la procedura de achiziție servicii de inchierere spatii de birouri dotate cu utilitari, este de acord ca, in cazul in care este declarat câștigător al procedurii, autoritatea contractanta sa reconfîgureze infrastructura si sa recompartimenteze spațiul in vederea desfășurării optime a activității

*

QSPATIUL SA DEȚINĂ

l.Instalații electrice si cablaj structurat curenți slabi pentru transport date-voce, instalații sanitare, canalizare, gaze naturale, încălzire, climatizare în perfectă stare de funcționare;

 • 2. Grupuri sanitare pentru femei și bărbați la fiecare etaj dotate cu lavoare, closete, pișoare, oglinzi, suporturi hârtie igienică;

 • 3. Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități;

 • 4. Aparate de aer condiționat, în stare bună de funcționare, cu posibilitatea reglării temperaturii independentă (această cerință trebuie asumată de ofertant în oferta sa tehnică și trebuie îndeplinită de acesta până la data dării în folosință a spațiului, respectiv în maxim 90 de zile de la semnarea contractului);

5.Ofertantul va trebui să permită instalarea tuturor liniilor telefonice necesare la solicitarea Autorității Contractante - această cerință trebuie asumată de ofertant în oferta sa tehnică și trebuie îndeplinită de acesta până la data dării în folosință a spațiului, respectiv în maxim 90 de zile de la semnarea contractului;

6.1luminat natural asigurat prin existenta ferestrelor cu posibilitatea de deschidere în fiecare diviziune a spațiilor destinate pentru birouri;

7.Spațiul să fie prevăzut cu cel puțin două căi de acces dintre care una prevăzută cu rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități;

QSPATIUL SA DEȚINĂ

La darea in folosința a spațiului către autoritatea contractanta acesta va deține:

 • -  Instalații electrice 220V/10A (80 de prize);

 • -  Instalații sanitare;

 • -  Instalații de canalizare;

 • -  Instalații de gaze naturale pentru centrala termica

 • -  Instalații de incalzire cu corpuri de calorifere noi si modem;

 • -  Instalații de climatizare

 • -  Cablaj structurat voce - date cu un număr minim de 80 prize

toate in stare perfecta de funcționare

Grupurile sanitare sunt amenajate conform cerințelor din caietul de sarcini: cu vas WC, lavoar, oglinda, pisoare, suport hârtie igienica

Este amenajat un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

Pana la data darii in folosința spațiul ofertat va fi completat cu instalații de aer condiționat de tip split, care vor permite reglarea independenta a temperaturii pentru zona in care este instalat. Numărul acestora va fi stabilit in funcție de pianul de compartimentare aprobat

S.C. I.L.C.O. S.R.L. in calitate de proprietar si de ofertant la procedura de achiziție servicii de inchierere spatii de birouri dotate cu utilitati, este de acord ca, in cazul in care este declarat câștigător al procedurii, autoritatea contractanta sa instaleze liniile telefonice necesare pentru buna desfășurare a activitatii acestuia

QSPATIUL SA DEȚINĂ

Oferta tehnica prezentata si anexa la aceasta Îndeplinește cerințele minime din caietul de sarcini, spațiul ofertat fiind in concordanta cu cerințele autoritatii contractante

Cerință minimă îndeplinită

tTITL

8.Dacă spațiul închiriat se află la un etaj mai marc de 2, asigurarea accesului la lifturi.

Spațiul ofertat asigura iluminat natural in zonele de birouri, prin existenta ferestrelor cu posibilitate de deschidere Spațiul ofertat deține 2 cai de acces, una din Calea 13 Septembrie (principala) prevăzută cu rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati. iar ccalalta in strada Cioranu Mihail.

Nu sunt necesare lifturi deoarece spațiul ofertat se afla la parter

D)AMENAJARE SPAȚIU

La data transmiterii ofertei sau cel târziu până ia data dării în folosință, după caz (în maxim 90 de zile de la semnarea contractului) spațiul ce urmează a fi închiriat va fi complet dotat cu: 1 .Parchet/mochetă/gresie în stare foarte bună:

2.Instalații electrice, instalații sanitare, canalizare, gaze natural. încălzire, climatizare în perfecta stare de funcționare

 • 3. Corpuri de iluminat montate în toate spațiile;

 • 4. Grupuri sanitare pentru femei și bărbați la fiecare etaj dotate cu lavoare, closete, pișoare, oglinzi, suporturi hârtie igienică;

 • 5. Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități; 6.Iluminat natural asigurat prin existența ferestrelor cu/fără posibilitatea de deschidere în fiecare diviziune a spațiilor destinate pentru birouri.

 • 7. Dacă spațiul închiriat se află la un etaj mai mare de 2. asigurarea accesului la lifturi.

 • 8. Minim 2 căi de acces în clădire, din care cel puțin una cu rampă de acces, adaptata persoanelor cu dizabilități

 • 9. Cablarc structurata rețea de calculatoare cu un minim de 80 posturi de lucru

DJAMENAJARE SPAȚIU

Până la data dării în folosință, după caz (în maxim 90 de zile de la semnarea contractului) spațiul ofertat ce urmează a fi închiriat va fi complet dotat cu:

1.Spațiul va fi dotat cu mocheta in spatiile comune si de birouri si cu gresie si faianța in grupurile sanitare, toate fiind noi sau in stare foarte buna

2. Instalațiile electrice, instalațiile sanitare, de canalizare, de gaze naturale, instalațiile de incalzirc vor fi predate autoritatii contractante in stare foarte buna de funcționare 3.Spatiul ofertat are corpuri de iluminat suficienta astfel incat sa asigure un iluminat electric foarte bun, in conformitate cu prevederile legale

4.Grupurilc sanitare existente (atat cel pentru femei cat si cele pentru barbati) sunt dotate dotate cu lavoare, closete, pișoare, oglinzi, suporturi hârtie igienică.

5-Spatiul ofertat are amenajat un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati

6.Spațiul ofertat asigura iluminat natural in zonele de birouri, prin existenta ferestrelor cu posibilitate de deschidere

7.Spatiul ofertat nu se afla amplasat la etaje, nefiind necesare lifturi

8.Spațiul ofertat are 2 cai de acces, astfel:

 • - Calea principala de acces, situata in Calea 13 Septembrie, care va avea si rampa de acces pentni persoane cu dizabilitati;

 • - Calea secundara de acces situata in strada Cioranu Mihail

9.La darea in folosința a spațiului către autoritatea contractanta acesta va fi cablat cu o rețea stmeturata de date avand un minim 80 de posturi

DJAMENAJARE SPAȚIU

Oferta tehnica prezentata si anexa la aceasta îndeplinește cerințele minime din caietul de sarcini, spațiul ofertat fiind in concordanta cu cerințele autoritatii contractante

Cerință minimă îndeplinită

V. DAREA ÎN FOLOSINȚĂ A SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT

Ofertantul arc obligația ca până la data dării în folosință a spațiului închiriat în incinta imobilului (în maxim 90 de zile de la semnarea contractului) să asigure toate compartimentările și amenajările

V. DAREA ÎN FOLOSINȚĂ A SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT

S.C. I.L.C.O. S.R.L., până la data dării în folosință a spațiului închiriat în incinta imobilului (în maxim 90 de zile de la semnarea contractului), va asigura toate compartimentările și amenajările necesare, astfel încât acestea să răspundă cerințelor Autorității Contractante.

V. DAREA ÎN FOLOSINȚĂ A SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT

Ofertantul si-a asumat toate cerințele din caietul de sarcini in ceea ce privește termenele si modalitățile de dare in folosința a spațiului ofertat

Cerință minimă îndeplinită

tDI’5L


DIRECȚIA DE IMr^ZITE Șl TAXE

LOCALE A SECTORULUI 5


necesare, astfel încât să răspundă cerințelor Autorității Contractante.

Spațiile vor fi date în funcțiune în maxim 90 de zile de la semnarea contractului, cu toate dotările necesare utilizării, pe baza de proces verbal de predare -primire în care se va menționa spațiul cu dotările sale, starea și gradul de utilizare al acestora.

Compartimentarea spațiului și darea în folosință a acestuia se realizează de comun acord între Direcția de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5, și persoana împuternicită din partea ofertantului declarat câștigător, în maxim 90 de zile de la semnarea contractului.

în acest sens, persoana împuternicită din partea ofertantului declarat câștigător va prezenta după comunicarea rezultatului procedurii viitorului chiriaș două variante de compartimentare a spațiului, întocmite de o persoană autorizată. De la data semnării contractului în maxim 90 de zile, ofertantul va asigura compartimentarea spațiului conform variantei agreate de chiriaș și va da în folosință imobilul.

Imposibilitatea ajungerii la un acord cu privire la compartimentare dă dreptul autorității contractante Direcția de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5, de a invita la încheierea contractului, în funcție de clasamentul stabilit în raportul procedurii de selecție, pe rând operatorii economici stabiliți pe locurile imediat următoare.

Toate costurile aferente compartimentării spațiului vor fi suportate de proprietarul spațiului de închiriat.

Autoritatea contractantă - Direcția de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5 își rezervă dreptul de a solicita compartimentări suplimentare în situații speciale și temeinic justificate, de comun acord cu proprietarul; costurile aferente unor asemenea amenajări intră în sarcina chiriașului.

întreținerea și revizia periodică a sistemului (sistemelor) de aer condiționat, centralelor termice, instalațiilor de apă, canalizare, electricitate (inclusiv lămpile aferente sistemelor de iluminat artificial) etc. vor fi în sarcina proprietarului

Spațiul va fi dat în funcțiune în maxim 90 de zile de Ia semnarea contractului, cu toate dotările necesare utilizării, pe baza de proces verbal de predare-primire în care se va menționa spațiul cu dotările sale, starea și gradul de utilizare al acestora.

Compartimentarea spațiului și darea în folosință a acestuia se realizează de comun acord între Direcția de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5, și persoana împuternicită din partea societarii noastre, în maxim 90 de zile de la semnarea contractului

în acest sens, persoana împuternicită din partea societarii noastre va prezenta după comunicarea rezultatului procedurii chiriașului două variante de compartimentare a spațiului, întocmite de o persoană autorizată. De la data semnării contractului în maxim 90 de zile, vom asigura compartimentarea spațiului conform variantei agreate de chiriaș și vom da în folosință spațiul ofertat.

De asemenea vom suporta costurile amenajărilor suplimentare (compartimentări suplimentare) solicitate de către Autoritatea contractantă - Direcția de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5 în situații speciale și temeinic justificate.

întreținerea și revizia periodică a sistemului (sistemelor) de aer condiționat, centralelor termice, instalațiilor de apă, canalizare, electricitate (inclusiv lămpile aferente sistemelor de iluminat artificial) etc. vor fi în sarcina S.C. I.L.C.O. S.R.L.

In acest sens vom asigura, prin activitățile de întreținere și reparații curente, funcționarea în parametri normali a spațiului inchiriat și instalațiilor aferente, potrivit normativelor în vigoare.

Activitățile de întreținere și reparații curente au ca scop înlăturarea defecțiunilor prin înlocuirea pieselor și subansamblelor defecte și readucerea instalațiilor la starea de funcționare normală. Acestea cuprind următoarele operații:

-mentenanța instalațiilor electrice, instalațiilor de alimentare cu apa și canalizare, instalațiilor sanitare și a instalațiilor termice (verificarea instalației de iluminat, reparații și/sau înlocuire becuri/tuburi fluorescente; înlocuirea prizelor și a întrerupătoarelor defecte; verificarea tablourilor electrice de distribuție; verificarea periodică, întreținerea, repararea, înlocuirea robineților de

De asemenea acesta a prezentat modul de realizare a activităților de mentenanta a instaltiilor tehnice ale spațiului.


radiator, de aerisire și a vanelor existente; verificarea instalațiilor din grupurile sanitare, reparații și/sau înlocuire elemente defecte; verificarea etanșeității instalației sanitare și de canalizare; verificarea stării de funcționare a luminoblocurilor iluminatului de siguranță pentru marcarea hidranților interiori, respectiv pentru marcarea căilor de evacuare; eliberarea și monitorizarea căilor de circulație interioară de la subsol; etc.);

-întreținerea/repararea conductelor de apa, robineților, chiuvetelor, vaselor de WC, scurgerilor din grupurile sanitare;

-mici reparații ale clădirii și dotărilor aferente: tâmplărie, feronerie uși și ferestre, vopsitorie, zugrăveli, alte lucrări de finisaje;

-mici lucrări de reparare și întreținerea a scaunelor, mobilierului de birou, ușilor, ferestrelor din clădire;

- repararea/întreținerea broaștelor, yalelor, ușilor din lemn și ușilor din PVC.

Pentru realizarea operațiunilor de mentenanta vom prezenta cu ocazia vizitei comisiei de evaluare in spațiul ofertat a unui contract de mentenanta incheiat cu un operator economic prin care asiguram mentenanta spațiului inchiriat

iOITL

în urma evaluării propunerilor tehnice și pe baza informațiilor prezentate de Ofertant, comisia de evaluare a concluzionat următoarele:

 • i. Oferta tehnica depusa de ofertantul S.C. I.L.C.O. S.R.L. este conforma, fiind întocmită in conformitate cu prevederile documentației de atribuire

Cu ocazia vizionării imobilului din Calea 13 Septembrie nr.108-112, privind constatarea stării fizice a imobilului, comisia de evaluare a constatat următoarele:

Nr.crt.

Cerințe de îndeplinit

Da/Nu

Observații

1

Spațiul va fi predat în stare perfectă de curățenie, cu toate utilitățile solicitate;

DA

2

Starea tehnică a imobilului să fie foarte bună, atât la interior, cât și la exterior, dovedită cu ocazia vizionării de către comisia de evaluare;

DA

3

Suprafața totală a spațiului de închiriat: minim 700 mp și maxim 1500 mp.

DA

Suprafața totala 962,60 mp

4

Spațiul va fi compact (dispus pe un singur etaj sau pe mai multe etaje). Etajele consecutive reprezintă minim 70 % din suprafața totală închiriabilă, restul suprafeței putând fi dispusă pe alte etaje din clădire;

DA

5

Solicităm ca spațiul să fie liber - să nu fie ocupat parțial de alți chiriași

DA

Spațiul ofertat este liber

6

Spații comune: holuri, lifturi, grupuri sanitare pentru femei și bărbați la fiecare etaj, dotate cu lavoare, oglinzi, suporturi hârtie igienică;

DA

7

Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități.

DA

In curs de amenajare

8

Rampa acces persoane cu dizabilitati.

DA

9

Aparate de aer condiționat;

DA

Montate o parte. Se va stabili numărul final la alegerea variantei de compartimentare

10

Acces stradal la o cale de comunicație importanta (bulevard)

DA

11

Iluminat natural, 2 căi de acces, în conformitate cu normele privind securitatea la incendiu.

DA

12

Acces la mijloacele de transport în comun pe o distanță maxima de 500 m (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou).

DA

Locația va permite racordarea Ia rețeaua de internet si televiziune

DA

Posibilitatea adăugării de noi conexiuni de la terți furnizori de legături broadband și de instalare a

DA

DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE

LOCALE A SECTORULUI 5

unei rețele de cabluri de comunicații în situația în care, ulterior începerii contractului de închiriere, se constată că rețeaua pusă la dispoziție de către proprietar este insuficientă. Această rețea va fi instalată de către o companie/companii specializate cu acordul și în condițiile stabilite de viitorul chiriaș, pe cheltuiala acestuia;

Compartimentare

I

Spațiul pretabil organizării . de spații multifuncționale

DA

2

Instalația de detecție și stingere incendiu în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

DA

3

Tabloul și circuitul electric vor fi separate de cel al clădirii

DA

4

Proprietarul va acorda accesul Autorității Contractante în vederea instalării tuturor sistemelor de Securitate fizica (camerelor de supraveghere, sistem antiefractic etc).

DA

5

Proprietarul va acorda accesul Autorității Contractante în vederea instalării echipamentelor de tip wirelles (transmisie date) care trebuie să acopere toată suprafața închiriată de către Direcția de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5;

DA

6

Proprietarul va permite recompartimentarea spațiului și reconfigurarea infrastructurii pentru desfășurarea optimă a activitățiilor stabilite ca fiind necesare de către viitorul chiriaș și apărute ulterior începerii contractului de închiriere;

DA

SPAȚIUL SĂ DEȚINĂ

1

Instalații electrice si cablaj structurat curenți slabi pentru transport date-voce, instalații sanitare, canalizare, gaze naturale, încălzire, climatizare în perfectă stare de funcționare (această cerință trebuie asumată de ofertant în oferta sa tehnică și trebuie îndeplinită de acesta până la data semnării contractului);

DA

2

Grupuri sanitare pentru femei și bărbați la fiecare etaj dotate cu lavoare, closete, pișoare, oglinzi, suporturi hârtie igienică;

DA

3

Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități;

DA

In curs de amenajare

4

Aparate de aer condiționat, în stare bună de funcționare, cu posibilitatea reglării temperaturii independentă (această cerință trebuie asumată de ofertant în oferta sa tehnică și trebuie îndeplinită de acesta până la data dării în folosință a spațiului,

DA

I»)ITL

DIRECȚIA DE IMPOZITE Șl TAXE LOCALE A SECTORULUI 5

respectiv în maxim 90 de zile de la semnarea contractului);

5

Ofertantul va trebui să permită instalarea tuturor liniilor telefonice necesare la solicitarea Autorității Contractante - această cerință trebuie asumată de ofertant în oferta sa tehnică și trebuie îndeplinită de acesta până la data dării în folosință a spațiului, respectiv în maxim 90 de zile de la semnarea contractului;

DA

6

Iluminat natural asigurat prin existenta ferestrelor cu posibilitatea de deschidere în fiecare diviziune a spațiilor destinate pentru birouri;

DA

7

Spațiul să fie prevăzut cu cel puțin două căi de acces dintre care una prevăzută cu rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități;

DA

8

Dacă spațiul închiriat se află la un etaj mai mare de 2, asigurarea accesului la lifturi.

DA

AMENAJARE SPAȚIU

La data transmiterii ofertei sau cel târziu până la data dării în folosință, după caz (în maxim 90 de zile de la semnarea contractului) spațiul ce urmează a fi închiriat va fi complet dotat cir.

1

Parchet/mochetă/gresie în stare foarte bună;

DA

Va fi montata mocheta pana la darea in folosința a spațiului

2

Instalații electrice, instalații sanitare, canalizare, gaze natural, încălzire, climatizare în perfecta stare de funcționare

DA

Instalații electrice noi cel puțin 80 prize 220V

3

Corpuri de iluminat montate în toate spațiile;

DA

Corpuri de iluminat cu LED

4

Grupuri sanitare pentru femei și bărbați la fiecare etaj dotate cu lavoare, closete, pișoare, oglinzi, suporturi hârtie igienică;

DA

5

Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități;

DA

In curs de amenajare

6

Iluminat natural asigurat prin existența ferestrelor cu/fără posibilitatea de deschidere în fiecare diviziune a spațiilor destinate pentru birouri.

DA

7

Dacă spațiul închiriat se află la un etaj mai mare de 2, asigurarea accesului la lifturi.

NU

Nu este cazul spațiul fiind situat la parter si subsol

8

Minim 2 căi de acces în clădire, din care cel puțin una cu rampă de acces, adaptata persoanelor cu dizabilități

DA

9

Cablare structurata rețea de calculatoare cu un minim de 80 posturi de lucru

DA

S-a cerut montarea unor prize in plus (trei) pentru televiziunea cu circuit inchis

Constatări.

Spațiul ofertat corespunde cerințelor tehnice minime din documentația de atribuire. Compartimentarea spațiului nu este efectuata, ea urmând a fi efectuata după aprobarea variantei finale de compartimentare

Recomandări

Finalizarea amenajării spațiului conform cerințelor din caietul de sarcini. In cazul in care ofertantul este declarat câștigător, acesta sa actualizeze autorizația de stingere incendiu in conformitate cu destinația spațiului si cu legislația in vigoare, pana la data darii in folosința a acestuia.

 • 3.2.3 Evaluarea propunerilor financiare

Comisia de evaluare a evaluat propunerile financiare sub aspectul:

 • i.  corelării cu propunerile tehnice prezentate;

 • ii.  identificării și remedierii erorilor aritmetice și corectării acestora în condițiile admise de lege;

 • iii. încadrării în valoarea estimată a achiziției, inclusiv sub aspectul analizării posibilității disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului respectiv, cu respectarea prevederilor normelor de aplicare a legislației în domeniul achizițiilor publice/sectoriale;

 • iv. asigurării ca prețul propus sau componente ale acestuia nu este/sunt neobișnuit de scăzut/scăzute în raport cu ce urmează a fi livrat/prestat/executat astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini

inclusiv erori aritmetice

Principalele aspecte ale evaluării propunerilor financiare sunt prezentate mai jos:

 • 1. Propunerea financiara a fost întocmită folosind Formularul de oferta si Oferta financiara detaliata in conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

 • 2. Preturile ofertate sunt egale cu valorile maxime estimate de 10 euro/mp fara TVA pentru spațiul de inchiriat si 1,5 euro/mp fara TVA pentru întreținere spațiu.

 • 3.  In ceea ce privește preturile unitare ofertate acestea sunt prezentate in tabelul următor:

  Nr. crt

  Ofertant

  Preț unitarffara TVA]

  Preț total/luna [lei fara TVA]

  Preț total/luna [euro fara TVA]

  Lei/mp

  Euro/mp

  1

  SC I.L.C.O. S.R.L.

  55,48

  11,50

  53.403,40

  11.069,90

în urma evaluării propunerilor financiare și pe baza informațiilor prezentate de Ofertanți, comisia de evaluare a concluzionat următoarele:

Ofertant nr. 1: SC I.L.C.O. S.R.L.- oferta financiara este admisibila în urma evaluării propunerilor financiare, nicio ofertă nu a fost declarată inacceptabilă sau neconformă de către comisia de evaluare.

Comisia de evaluare hotareste sa se desfasoare o negociere asupra prețului ofertat, avand ca scop scăderea acestuia.

Pe data de 25.03.2020 a avut loc negocierea ofertei depuse de S.C. I.L.C.Q. S.R.L. în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect achiziționarea “Servicii de închiriere unui spațiu de birouri, dotată cu utilități, necesar pentru asigurarea funcționării în condiții corespunzătoare a activităților Direcției de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5”, cod CPV: 70310000-7 Servicii de închiriere sau de vanzare imobile.

La negociere au participat:

Din partea autoritatii contractante - comisia de evaluare numită prin Decizia nr. 98 din data

21.02.2020, compusă din:

Nr. crt.

Nume și prenume

Funcția

Rol Comisie

1

Valerian Sălăvăstru

Director Executiv

Președinte

2

Lazăr Mihaela

Director Executiv Adj

Membru

3

Popa Diana

Șef Serviciu - Serviciul Amenzi și alte Venituri

Membru

4

Enache Ștefania

Șef Serviciu - Serviciul Evidență Venituri

Membru

5

Ancuța SimonaZoe

Șef Serviciu - Serviciul Constatare și Impunere Persoane Fizice II

Membru

6

Săvulescu Reli

Șef Serviciu - Serviciul Constatare și Impunere Persoane Fizice I

Membru

7

Grigoriu Mariana

Șef Serviciu - Serviciul Unnărire încasare și Executare Persoane Fizice

Membru

8

Deca Elena Denisa

Șef Birou - Biroul Juridic

Membru

9

Ene Roxana Luminița

Șef Serviciu - Serviciul Constatare și Impunere Persoane Juridice

Membru

10

Pătrașcu Adrian

Șef Serviciu - Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor

Membru

11

Gheorghiu Vali

Inspector - Compartimentul Achiziții Publice și Fonduri Europene

Membru

Din partea ofertantului S.C. I.L.C.O. S.R.L. a participat la negociere dl Constantin

Constantin (pe baza împuternicirii depuse)

în urma examinării propunerii financiare, comisia a constatat că pentru “Servicii de închiriere unui spațiu de birouri, dotată cu utilități, necesar pentru asigurarea funcționării în condiții corespunzătoare a activităților Direcției de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5” , S.C. I.L.C.O. S.R.L. a ofertat suma din tabelul următor:

Nr. crt

Ofertant

Preț unitar[fara TVA]

Preț total/luna [lei fara TVA]

Preț total/luna [euro fara TVA]

Lei/mp

Euro/mp

1

SC I.L.C.O. S.R.L.

- Cost lunar chirie pe mp închiriabil

48,24

10,00

46.435,82

9.626

«ITL

DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5

- Cost lunar servicii mentenanță/ întreținere pe mp închiriabil

7,24

1,50

6.969,22

1.443,90

(Calculul s-a efectuat pentru 1 euro=4,82421ei, cursul la data depunerii ofertei)

Analizând tabelul de mai sus comisia de evaluare a observat ca S.C. I.L.C.O. S.R.L. a ofertat atat pentru spațiul de la parter (692,50) mp cat si pentru spațiul de la subsol (270,10) mp același preț pe metru patrat si anume 10 euro/mp. Comisia de evaluare este de părere ca ar trebui sa existe un tarif diferențiat avand in vedere ca spațiul de la subsol nu poate fi amenajat ca birouri pentru personalul autoritatii contractante.

Președintele comisiei invita membrii acesteia sa participe la negocierea prețului ofertat de S.C. I.L.C.O. S.R.L, negociere care s-a desfasurat astfel:

Runda 1

Cost feuro/mp]

Ofertant

S.C. I.L.C.O. S.R.L.

Direcția de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5

Observații

Cost lunar chirie pe mp închiriabil parter

10

9

Cost lunar chirie pe mp închiriabil subsol

9

7

Cost lunar servicii mentenanță/ intretinere pe mp închiriabil

1,50

0,50

Runda 2

Cost [euro/mp]

Ofertant

S.C. I.L.C.O. S.R.L.

Direcția de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5

Observații

Cost lunar chirie pe mp închiriabil parter

10

10

Cost lunar chirie pe mp închiriabil subsol

8

8

Cost lunar servicii mentenanță/ intretinere pe mp închiriabil

1

1

In urma negocierii s-a stabilit următoarea oferta:

Nr. crt.

DENUMIRE SERVICIU

TARIF SERVICIU/ MP OFERTAT Jeuro fara TVA1

TARIF SERVICIU/ MP NEGOCIAT I euro fara TVA]

VALOARE OFERTATA/LUNA [euro fara TVA]

VALOARE NEGOCIATA/LUNA [euro fara TVA]

1.

Cost lunar chirie spațiu închiriabil parter (692.50mp)

10

10

6.925

6.925

2.

Cost lunar chirie spațiu închiriabil subsol (270,10mp)

10

8

2.701

2.160,80

RITL

DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5

3.

Cost lunar servicii mentenanță/ intretinere pe mp închiriabil (962,60mp)

1,50

1

1.443,50

962,60

TOTAL FA HA TVA

11.069,50

10.048,40

Oferta negociata a fost depusa pe data de 26.03.2020 de către S.C. I.L.C.O. S.R.L. la sediul

Direcției de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5

 • 3.2.4 Rezultatul evaluării ofertelor

Rezultatul evaluării ofertelor prezentate de Ofertanți sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Numele Ofertantului

Ofertă admisibilă

Ofertă respinsă și motivele respingerii

S.C. I.L.C.O. S.R.L.

DA

-

 • 3.2.5 Aplicarea criteriului dc atribuire și stabilirea clasamentului ofertanților

In urma aplicării criteriului de atribuire, așa cum a fost stabilit în documentația de atribuire, clasamentul rezultat este identificat mai jos:

Nr. crt.

Ofertant

Prețul ofertat/luna [euro fara TVA]

Clasament

1

S.C. I.L.C.O. S.R.L.

10.048,40

I

3.2.6 Informații din cadrul ofertelor declarate declarate de ofertanti ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală (în sensul prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice/sectoriale)

Ofertantul nu a declarat nicio informație din ofertele prezentate ca fiind confidențială/ clasificată/protejată de un drept de proprietate intelectuală.

 • 4. Conflict de interese

Pe durata derulării procedurii dc atribuire nu au fost identificate situații de conflict de interese.

 • 5. Concluzii și semnături

Membrii comisiei de evaluare desemnează oferta prezentată dc ofertantul S.C. I.L.C.O. S.R.L. ca ofertă câștigătoare pentru această procedură de atribuire, ofertă care a fost clasată pe primul loc în clasamentul rezultat după aplicarea criteriului de atribuire

F>ITL

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original pentru a fi înregistrat în dosarul achiziției.

Comisia de evaluare

Lazăr Mihaela

Popa Diana

Enache Ștefania

Ancuța Simona Zoe

Săvulescu Relfc

Grigoriu Mariam Deca Elena Denisa.

Ene Roxana Luminița

Pătrașcu Adrian

Gheorghiu Vali

Prezentul înscris poate conține si date cu caracter personal ce intra sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adreseaza presentul înscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter personal in condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679

Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 5 nr./07.05.2020

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE nr...................../..........................

între: DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5 cu sediul in București, Str. Mihail Sebastian Nr.23, Bloc SI3, Sector 5, telefon/fax 031.432.88.64/021.424.37.48, cod unic de Înregistrare 38320436, cont IBAN R057TREZ24A510103201200X , deschis la Trezoreria Sectorului 5, reprezentat prin Director Executiv - Salavastru Valerian, în calitate de achizitor, pe de o parte în calitate de LOCATAR si

S.C. l.L.C.O. S.R.L., cu sediul in București, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr.108-112, bloc 52-54, tel:0727255718, Cod unic de înregistrare 405357, număr Înregistrare in Registrul Comerțului J40/959/1991, reprezentata prin Domnul Constantin Constantin - împuternicit, în calitate de LOCATOR

s-a încheiat prezentul contract de închiriere în baza Raportului procedurii nr. 279416/26.03.2020

Având în vedere art. 1777-1823 din Codul Civil,

Art. 1. Obiectul contractului

 • (1) Locatorul închiriază, iar Locatarul ia în chirie un spațiu situat în București, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr.108-112, bloc 52-54, înscris în cartea funciară cu numărul cadastral/topo de la 223751-C1-U39, format din spațiu de birouri în suprafață de 962,60 mp (parter 692,50 mp si subsol 270.10mp), denumit in continuare “spațiul închiriat”, identificat conform schiței atașate ce se constituie Anexa nr. 1 la prezentul contract.

 • (2) Destinația spațiului închiriat este pentru desfășurarea activității curente a Direcției de Impozite si Taxe Eocale a Sectorului 5.

 • (3) Predarea/primirea spațiului cu toate dotările aferente se va face pe bază de procese verbale încheiate separat, la începutul și sfârșitul perioadei de închiriere.

 • (4) Spațiul închiriat, cu toate dotările aferente, se preia pe baza de proces verbal de predare - primire în termen de maxim 90 zile calendaristice de la data semnării de către părți și se constituie ca Anexa nr. 2 la prezentul contract.

 • (5) Procesul verbal se va întocmi dacă sunt realizate toate dotările și amenajările din caietul de sarcini și oferta tehnică.

 • (6) Pentru perioada cuprinsă între data semnării contractului și darea efectivă în folosință (data semnării procesului verbal de predare primire), nu se plătește chirie.

Art. 2. Durata contractului

 • (1) Durata prezentului contract de închiriere este de la data semnării contractului de închiriere de către ultima parte pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea negocierii prețului chiriei/mp, după împlinirea unui termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a contractului;

 • (2) Contractul de închiriere poate 11 reînnoit prin act adițional semnat de ambele părți.

 • (3) Intenția de reînnoire a contractului de închiriere se va notifica în scris cu cel puțin 90 zile înainte de expirarea duratei de închiriere.

Art. 3. Prețul contractului si modalități de plata

 • (1) Prin prezentul contract Locatarul se obligă să plătească Locatorului după data semnării procesului verbal de predare-primire, pentru spațiul închiriat, un preț total lunar în sumă de 10,4388 euro/mp/lună Iară TVA.

 • (2) Plata se va efectua lunar, în baza facturii fiscale emise, în lei, la cursul de schimb oficial al BNR în ultima zi a lunii pentru care se efectuează plata. Prețul total lunar va fi plătit de locatar lunar, in termen de maxim 60 zile de la Înregistrarea facturii la Locatar.

 • (3) Prețul contractului include:

 • I. Costul lunar al chiriei/mp, în euro, exclusiv TVA (care include costul cu amenajarea și compartimentarea spațiului de birouri): parter - 10 euro/mp/luna, subsol - 8 euro/mp/luna

și

 • II. Costurile lunare fixe/mp cu mentenanța/întretinerea, 1 euro/mp/luna fara TVA, cuprinzând:

- reparații echipamente/instalatii clădire

 • (4) în afara prețului total lunar, Locatarul va plăti utilitățile, în baza consumurilor reale înregistrate, aceste cheltuieli suplimentare făcând obiectul unor contracte separate după cum urmează: apa, canal, gaze, iluminat, încălzire, etc.).

 • (5) Locatarul nu va plăti chirie în avans și nicio sumă în afara prețului total lunar.

 • (6) Pentru serviciile de curățenie și pentru gunoiul selectiv, Direcția de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5 (Locatarul), va încheia propriile contracte.

Art. 4. Obligațiile părților

 • 4.1. Obligațiile Locatorului

 • (1) Să asigure Locatarul de folosința netulburată și utilă a spațiului închiriat pe toată durata contractului.

 • (2) Să declare și să garanteze Locatarului că nimeni nu are nici un drept, de nici un fel, asupra spațiului închiriat și că până în prezent, nu a mai închiriat acest imobil niciunei persoane fizice sau juridice, pentru intervalul de timp prevăzut în prezentul contract, și nu o va face nici în viitor, până la încetarea acestui contract.

 • (3) Să garanteze Locatarului de viciile ascunse ale spațiului închiriat și instalațiilor aferente care nu au putut fi cunoscute de Locatar în momentul încheierii contractului și care fac imposibilă folosința parțială sau totală a bunului închiriat.

 • (4) Să garanteze Locatarului, pe toată durata contractului împotriva pierderii totale sau parțiale a bunului închiriat.

 • (5) Să declare și să garanteze Locatarului că în momentul semnării contractului nu există nici un fel de litigiu aflat pe rolul instanțelor de judecată sau arbitrale cu privire la spațiul ce face obiectul prezentului contract, care să pericliteze derularea contractului de închiriere.

 • (6) Să predea Locatarului la termenul convenit spațiul închiriat în stare normală de folosință, liber (în conformitate cu cerințele minime stabilite de chiriaș/locatar), potrivit destinației prevăzute în contract.

 • (7) Să mențină spațiul închiriat în stare de a servi la întrebuințarea pentru care a fost închiriat conform normelor legale în vigoare în România pentru clădiri de birouri.

 • (8) Să garanteze pe locatar împotriva tulburărilor de fapt și de drept provenite din fapta proprie și împotriva tulburărilor de drept provenite din fapta terților.

 • (9) Să asigure accesul, inclusiv cu automobilul, permanent, la imobilul de birouri în care se află spațiul închiriat, pentru personalul Locatarului, pe baza legitimației de serviciu, precum și a colaboratorilor Locatarului, pe bază de tabel nominal, elaborat de către conducerea Locatarului.

 • (10) Să obțină pe cheltuiala proprie toate autorizațiile PS1 necesare desfășurării activității locatarului, potrivit legislației aplicabile, înaintea începerii activității, în spațiul închiriat .

 • (11) Să asigure următoarele servicii conexe:

 • a) asigurarea utilităților pentru spațiile de birouri închiriate și spațiile comune;

 • b) încălzirea/ climatizarea spațiilor de birouri închiriate și a spațiilor comune;

 • c) dotarea cu echipament de protecție contra incendiilor si întreținerea acestuia;

 • d) funcționarea rețelelor interioare/ exterioare de apă, canalizare, electricitate și gaze;

 • e) reparații și întreținerea clădirii (inclusiv a echipamentelor și instalațiilor din dotare);

 • (12) Să execute pe cheltuiala sa lucrările de întreținere și reparații privind spațiul și instalațiile aferente, în ziua și la ora stabilită de comun acord cu Locatarul, cu excepția celor datorate folosirii necorespunzătoare a acestora de către Locatar sau de către oaspeții Locatarului.

 • (13) Să efectueze pe cheltuiala sa reparațiile cauzate de apariția vreunui caz de forță majoră.

 • (14) Să exonereze pe Locatar de plata chiriei în cazul în care spațiul închiriat devine imposibil de utilizat până la data la care spațiul închiriat va fi readus la starea de dinaintea producerii evenimentului.

 • (15) Să permită instalarea de către Locatar a semnelor, logo-urilor, precum și oricăror altor mijloace de reclamă în exteriorul și interiorului spațiului închiriat, în limita spațiului disponibil.

 • (16) Locatorul își asumă responsabilitatea deplină a plății tuturor taxelor și altor sarcini de natură fiscală izvorâte din dreptul de proprietate asupra spațiului închiriat, stabilite de lege în sarcina proprietarului.

 • (17) Locatorul are obligația de a menține în perfectă stare de funcționare pe durata contractului, toate dotările și amenajările conform ofertei tehnice și caietului de sarcini pentru spațiul închiriat.

 • 4.2. Obligațiile Locatarului

 • (1) Să întrebuințeze spațiul închiriat, ca un bun gospodar, în conformitate cu destinația acestuia. Să efectueze, în termenele stabilite și în condițiile prevăzute în contract, plățile pentru sumele la care s-a obligat ca urmare a închirierii spațiului.

 • (3) Să nu execute modificări sau transformări ale structurii de rezistentă a construcției, sau ale instalațiilor.

 • (4) Să respecte prevederile legale în vigoare din domeniile PSI, igienico-sanitar și protecția muncii.

 • (5) Să mențină spațiul închiriat în condiții corespunzătoare de folosință și să predea Locatorului spațiul în stare bună de folosință.

 • (6) Să folosească spațiul închiriat conform destinației pentru care a fost închiriat, respectiv spațiu de birouri.

 • (7) Sa elibereze și să predea Locatorului spațiul închiriat în termen de 30 zile de la data încetării prezentului contract.

Art. 5. Asigurări

 • (1) Locatorul este obligat sa asigure spațiul închiriat împotriva incendiilor, pagubelor provocate de inundații, cutremurelor și a altor riscuri diverse.

 • (2) Locatarul va trebui să-și asume propria Răspundere Civilă față de terți, inclusiv potențialii cumpărători, pentru incidente produse în incinta spațiului închiriat care au ca urmare avarierea.

Art. 6. Răspunderea contractuală

 • (1) în cazul neachitării de către Locatar a facturilor în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2), acesta are obligația de a plăti ca penalitate o sumă echivalentă cu 0,01% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere.

 • (2) în condițiile nerespectării de către Locator a obligațiilor prevăzute la art. 4.1., Locatarul va putea să plătească chiria diminuată cu un procent de 0,01% , din valoarea facturii pentru fiecare zi calendaristică de neîndeplinire a obligațiilor asumate prin contract.

 • (3) Contractul angajează răspunderea solidară a Locatorului și a succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte a Locatarului și a succesorilor acestuia.

Art. 7. încetarea contractului

 • (1) Contractul de închiriere încetează:

 • a) la expirarea duratei de închiriere;

 • b) prin acordul scris al ambelor părți;

 • c) în caz de forță majoră conform art. 9 alin. (3).

 • d) prin denunțare unilaterală la inițiativa Locatarului cu un preaviz/notificare prealabilă de 120 de zile, în următoarele situații, fără plata suplimentară de dobânzi/penalități/daune interese:

 • - în caz de reorganizare a Direcției de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5;

 • - în caz de atribuire a unui spațiu drept sediu, printr-un act normativ;

 • - în situația unei hotărâri judecătorești definitive în care se dispun obligații în sarcina Direcției de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5, care să afecteze executarea prezentului contract.

 • - nu ii mai sunt asigurate fondurile de la bugetul local pentru plata chiriei;

 • - a fost emisa o Hotarare de Consiliu Local care obliga Locatorul sa rezilieze contractul de închiriere.

 • (2) Contractul de închiriere încetează prin reziliere, cu plata de daune-interese, la inițiativa Locatarului când:

 • a) Locatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate la art. 4.1 din prezentul contract prin prezentul contract sau și le îndeplinește în mod necorespunzător;

 • b) Locatorul se află în procedura de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închide) Locatorul este afectat de transformări de ordin organizațional, prin care sunt modificate statutul juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepția cazurilor în care astfel de modificări sunt acceptate printr-un act adițional la prezentul contract și nu produc consecințe negative asupra bunului curs al închirierii;

d) Pieirea sau avarierea spațiului închiriat de așa maniera încât acesta nu mai poate fi întrebuințat conform destinației și se produc disfuncții în activitatea Primăriei Sectorului 5.

 • (3) Locatorul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situații, nicio altă sumă în afara celor datorate de Locatar pentru serviciile deja prestate și acceptate de Locatar ca fiind în conformitate cu prevederile contractului.

 • (4) In situația de la art. 7, alin. 2, lit. a) Locatarul va fi îndreptățit sa ceara de la Locator daune interese, în cuantum de 0,01% din suma datorată, pentru fiecare zi rămasă de la data rezilierii contractului până la data expirării contractului.

 • (5) Contractul de închiriere încetează prin reziliere, cu plata de daune-interese, la inițiativa Locatorului când Locatarul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract sau și le îndeplinește în mod necorespunzător, cu un preaviz/notificare prealabilă de 120 zile.

 • (6) Locatorul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situații, nicio altă sumă în afara celor datorate de Locatar pentru serviciile deja prestate si acceptate ca fiind în conformitate cu prevederile contractului.

 • (7) In situația de mai sus, sumele datorate de către Locatar cu titlul de daune-interese nu vor putea depăși prețul contractului.

Art. 8. Cesiunea

Cesionarea contractului sau a unor părți din acesta este interzisă.

Art. 9. Forța majoră

 • (1) Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile lucrătoare de la data intervenției evenimentului, prin fax/scrisoare recomandată, existența și data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forță majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecințelor produse de un asemenea caz.

 • (3) Dacă forța majoră persistă pe o perioadă de peste 90 de zile, părțile pot solicita încetarea de drept a contractului, fără nici o altă formalitate și fără să poată pretinde daune-interese pentru neîndeplinirea obligației contractuale datorată forței majore pe perioada afectată.

Art. 10. Comunicări

 • (1) Toate comunicările, notificările și informările aferente derulării prezentului contract, vor fi considerate valabil întocmite daca au fost făcute în scris și expediate la adresele părților contractante.

 • (2) Expedierea notificărilor se va face personal sau sub semnătura, prin fax, prin scrisoare recomandată sau prin e-mail în format .PDF, sub condiția confirmării de primire.

Art. 11. Legea aplicabilă

Prezentul contract de închiriere se supune legislației românești.

Art. 12. Soluționarea litigiilor

Părțile convin ca toate neînțelegerile privind valabilitatea contractului sau cele privind interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, în termen de 15 zile lucrătoare de la intervenirea acestora.

(2) Dacă după acest termen, locatarul și locatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

Art. 13. Dispoziții finale

 • (1) Părțile contractante au dreptul, pe perioada derulării contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional.

 • (2) Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea asupra prevederilor prezentului contract, în condițiile legii.

 • (3) Locatarul va putea efectua în spațiul închiriat lucrări de amenajare și modernizare numai cu consimțământul scris al Locatorului. Orice amenajări, îmbunătățiri și instalații suplimentare față de amenajările/compartimentările inițiale, efectuate de Locatar în spațiul închiriat, care sunt încorporate în structura spațiului ce reprezintă obiectul contractului și care nu pot fi recuperate, vor rămâne la încheierea contractului de închiriere, cu plata compensatorie, în proprietatea Locatorului.

 • (4) Acest contract de închiriere rămâne valabil dacă locatorul vinde sau transferă proprietatea altei persoane fizice sau juridice.

 • (5) în cazul în care vreo prevedere a prezentului contract este considerată invalidă sau nelegală, sau nu poate fi executată în conformitate cu orice reglementare legală sau de ordine publică, toate celelalte prevederi ale prezentului contract vor rămâne totuși în deplină vigoare si efect. în momentul stabilirii faptului că una din prevederi este invalidă, ilegală sau nu poate fi executată, părțile vor negocia, cu bună credință, modificarea în cât mai mică măsură a prezentului contract, astfel încât respectiva prevedere să devină legală, valabilă și executorie și să reflecte cât mai fidel posibil intenția Părților, într-un mod reciproc acceptabil.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, 26.03.2020, în 3 (trei) exemplare, unul la Locator și două la Locatar.

LOCATAR,

DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5

Director Executiv

Valerian SALAVASTRU


LOCATOR, SC. I.L.C.O. SRL

Împuternicit

Constantin Constantin

Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR

Sef Birou Juridic

Elena Denisa DECA

Compartiment Achiziții publice si Fonduri europene

Vali Victorin GHEORGHIU

.....MV.....


____________________JL ^4-de
Anexa 2

La contractul de închiriere nr

PROCES VERBAL de PREDARE-PRIMIRE

Ca urmare a Deciziei nr......./........., privind numirea comisiei pentru preluarea spațiului cu

dotările și amenajările corespunzătoare Caietului de sarcini și Propunerii tehnice, pentru imobilul

situat în str.


destinat închirierii pentru Direcția de


Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5, conform contractului de închiriere nr. .........,.............................Comisia a efectuat inventarul (Anexa 1) atașat prezentului Proces verbal de predre-primire.

în urma analizei efectuate la fața locului, Comisia a constatat următoarele:

 • 1. Starea exterioară a clădirii (pereți, geamuri, acoperiș)

 • 2. Starea interioară a clădirii (pereți, tavane, uși)

 • 3. Starea instalațiilor electrice

 • 4. Starea instalațiilor de climatizare( aparate de aer condiționat)

 • 5. Starea mobilierului și a altor dotări

 • 6. Alte constatări

Dacă exista lipsuri atunci Locatorul va remedia inconvenientele apărute în maxim..........

săptămâni.

Locatorul va pune la dispoziția Locatarului Cartea tehnică a clădirii(sau copie), o copie după avizele de la Pompieri, precum și planul de alimentare cu energie electrică avizat de o persoană autorizată.

După expirarea termenului menționat mai sus, Comisia de predare-primire va constata remedierea inconvenientelor și va întocmi Procesul verbal de predare-primire final, încheiat astăzi, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Membrii Comisiei de predare-primire:                                   LOCATOR: