Hotărârea nr. 93/2020

Hotărârea nr. 93/07.05.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiul București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului

București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București

Având în vedere:

  • •  Raportul de specialitate nr. DT 356/05.05.2020, întocmit de Direcția Tehnică;

  • •  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 34365/05.05.2020;

  • •  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

  • •   Avizul Comisiei Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor, în conformitate cu prevederile:

  • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/23.03.2020, privind modalitatea de gestiune a serviciului public dc salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiul București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București;

  • •  Notei de Control nr. 16750/21.02.2020, încheiată urmare controlului efectuat de echipa de control a Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice având ca acțiune verificarea modului în care autoritatea administrației publice locale a sectorului 5 respectă legislația serviciului de salubrizare a localităților, are o serie de măsuri obligatorii care, trebuie luate de autoritatea administrației publice locale a sectorului 5;

Art. 58, art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), art. 139, alin (1), art. 140, alin. (1), art. 166, alin. (2) lit. o) și ale art. 243 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică și se completează Anexa nr. 4 “Contract cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a sectorului 5 al Municipiului București” a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020 după cum urmează:

Art.4 va avea următorul conținut: Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de delegat în derularea contractului sunt prevăzute în HCL 66/23.03.2020

Anexa 3 : Indicatorii de performanță ai serviciului public de salubrizare al Unității administrativ - teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București se modifică în Anexa 1.

Se elimină Anexa 4 A : Indicatori de performanță pentru serviciului public de salubrizare al Sectorului 5 al Municipiului București.

Se modifică Anexa 4B : Indicatori tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național in Anexa 2.

Art. 2 Se completează Anexa 5 ” Tarifele serviciului public de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București.”a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020, cu tarifele pentru depozite necontrolate și tarifele pentru deșeuri din construcții și demolări practicate de către S.C. Salubrizare Fapte 5 S.A. pentru desfășurarea activităților delegate, conform anexelor 1 și 2 ale prezentei hotărâri, ce constituie anexa 5 Tarife 15-16 ale H.C.L. Sector 5 nr 67/23.03.2020.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020, rămân neschimbate.

Art. 4 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate și S.C. Salubrizare Fapte 5 S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ASEMNEAZĂ

II 5, CU


CONT/


SECRETAR GENERAL AL ȘFJCTORUJ A PETR(j

ELENA-LUMINI


Nr. 93 /07.05.2020ANEXA NR 15 Fisa de fundamentare a tarifului pentru depozite necontrolate SECTOR 5 BUCUREȘTI

Nr.crt.

Tip cheltuiala / venit

UM/Iuna

Programat lunar lei

Justificare

1

Cheltuieli materiale, din care:

lei

103,892.58

1.1.

Combustibil și lubrifianți

lei

48,400.00

3 autospeciale cu container hooklift /zi x 8 1/ ora x 8 ore pe zi x 25 de zile pe luna *5.5 lei/1 plus 2 incarcatoare frontale x 101/ora x 8 ore x 25 zile * 5.5 lei /I

1.2.

Energie electrică tehnologică

lei

0.00

1.3.

Piese de schimb, utilaje

lei

3,250.00

Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, completări uleiuri, gresare autocompactoare, etc: 650 lei x 5 utilaje

1.4.

Materii prime și materiale consumabile

lei

150.00

Cheltuieli cu materiale de birotica (consumabile birotica, lopeti, ,etc...)

1.5.

Echipament de lucru și protecția muncii

lei

208.33

Echipament de protecție complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iama, bocanci de lucru, mânuși protecție, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autocompactoare (șofer): 6 șoferi si 12 operatori x 250 lei per echipament / 12 luni

1.6.

Reparații

lei

12,500.00

Revizii programate utilaje conform manualului de întreținere si garanție pentru 5 utilaje (total ore funcționare -2800 ore / an, aprox. 5 revizii / an x 6000 lei / revizie)

1.7.

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

lei

0.00

1.8.

Redevență

lei

38,379.24

Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri

1.9.

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

0.00

1.10.

Alte servicii executate de terți

lei

350.00

Furnizori, servicii externalizate, (contabilitate, Achiziții, juridic, etc)

1.11.

Alte cheltuieli materiale

lei

655.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute (1% din total cheltui lei materiale)

2

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei

38,655.00

2.1.

Salarii net

lei

34,200.00

Salarii personal TESA ( 1 personal TESA) + salarii personal operativ (6 șoferi) + 12 operatori

2.2.

CAS 25%

lei

0.00

25 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.3.

CAM 2.5%

lei

855.00

2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.4.

CASS 10%

lei

0.00

10 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.5.

Fond accidente și boli profesionale 0%

lei

0.00

0 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.6.

Cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații 0%

lei

0.00

0% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.7.

Impozit pe venit 10%

lei

0.00

10% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.8.

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

lei

3,600.00

Personalul deservent + tesa, valoare bonuri de masa lunar 300 de lei de persoane x 15 angajați

3

Taxe, licențe, RCA, rovinieta

lei

2,708.33

RCA + impozite utilaje, licențe transport (6500 lei x 5 buc / 12 luni)

4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei

0.00

5

Cheltuieli cu depozitarea la depozite conforme

lei

350,000.00

S-au luat in calcul raportările istorice ale operatorilor din ultimii 5 ani, lOOOOmc la o densitate de 0.35to/mc; Cantitate lunara 10000 mc (3500tone) x 100 lei depozitare / tona

6

Contribuția Ia Economia Circulara

lei

280,000.00

S-au luat in calcul raportările istorice ale operatorilor din ultimii 5 ani, lOOOOmc / luna la o densitate de 0.35to/mc;

Cantitate lunara 10000 mc (3500tone) x 80 lei / tona -Contribuția la Economia Circulara

7

Cheltuieli informare

lei

0.00

8

Alte cheltuieli (indirecte)

lei

10,389.26

S-a luat in calcul 10% din cheltuielile matereiale

A.

Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+ 7)

lei

785,645.17

Total cheltuieli (1+2+3+4+5+6+7)

B.

Cheltuieli financiare

lei

1,800.00

Cheltuieli servicii SSM & PSI, Cheltuieli medicina muncii: 19 pers x 150 lei

I.

Cheltuieli totale (A+B)

lei

787,445.17

Cheltuieli totale (A+B)

11.

Profit

lei

23,623.35

3% din cheltuielile totale

III.

Cotă de dezvoltare

lei

0.00

IV.

Venituri din salubrizare

lei

81 1,068.52

Total venituri: I+II+III

V.

Cantitate programata (mc)

mc

10,000.00

Total mc estimat pe luna

VI.

Tarif întreținere stradala (lei/mc)

lei/mc

81.11

Tarif mc = Total venituri 811,068.52 lei / 10000 mc= 81.11 lei/mc

VII.

TVA

lei/mc

15.41

TVA 19%

VIII

Tarif, inclusiv TVA (lei/mc)

lei/mc

96.52

Tarif inclusiv TVA:

ANEXA NR 16

Fisa de fundamentare a tarifului pentru deșeuri din construcții si demolări SECTOR 5 BUCUREȘTI

Nr.crt.

Tip cheltuiala / venit

UM/Iuna

Programat lunar lei

Justificare

1

Cheltuieli materiale, din care:

lei

59,536.17

1.1.

Combustibil și lubrifianți

lei

35,200.00

4 autospeciale cu container skip /zi x 8 1/ ora x 8 ore pe zi x 25 de zile pe luna *5.5 lei/1

1.2.

Energie electrică tehnologică

lei

0.00

1.3.

Piese de schimb, utilaje

lei

2,600.00

Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, completări uleiuri, gresare autocompactoare, etc: 650 lei x 5 utilaje

1.4.

Materii prime și materiale consumabile

lei

120.00

Cheltuieli cu materiale de birotica (consumabile birotica, lopeti, ,etc...)

1.5.

Echipament de lucru și protecția muncii

lei

104.17

Echipament de protecție complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iarna, bocanci de lucru, mânuși protecție, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autocompactoare (șofer): 5 șoferi x 250 lei per echipament / 12 luni

1.6.

Reparații

lei

10,000.00

Revizii programate utilaje conform manualului de intretinere si garanție pentru 4 utilaje (total ore funcționare -2800 ore / an, aprox. 5 revizii / an x 6000 lei / revizie)

1.7.

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

lei

0.00

1.8.

Redevență

lei

10507

Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri

1.9.

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

0.00

1.10.

Alte servicii executate de terți

lei

350.00

Furnizori, servicii externalizate, (contabilitate, Achiziții, juridic, etc)

1.11.

Alte cheltuieli materiale

lei

655.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute (1% din total cheltuilei materiale)

2

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei

23,017.50

2.1.

Salarii net

lei

20,700.00

Salarii personal TESA ( 1 personal TESA) + salarii personal operativ (5 șoferi)

2.2.

CAS 25%

lei

0.00

25 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.3.

CAM 2.5%

lei

517.50

2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.4.

CASS 10%

lei

0.00

10 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.5.

Fond accidente și boli profesionale 0%

lei

0.00

0 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.6.

Cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații 0%

lei

0.00

0% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.7.

Impozit pe venit 10%

lei

0.00

10% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.8.

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

lei

1,800.00

Personalul deservent + tesa, valoare bonuri de masa lunar 300 de lei de persoane x 6 angajați

3

Taxe, licențe, RCA, rovinieta

lei

2,166.67

RCA + impozite utilaje, licențe transport (6500 lei x 4 buc / 12 luni)

4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei

0.00

5

Cheltuieli cu depozitarea la depozite conforme

lei

106,400.00

S-au luat in calcul raportările istorice ale operatorilor din ultimii 5 ani, 1120 mc / luna la o densitate de 1/1 ;

Cantitate lunara 1120 tone x 95 lei / tona tratare mecanica si concasare / tona

6

Contribuția la Economia Circulara

lei

8,960.00

10% impurități (112 tone din total)

7

Cheltuieli informare

lei

0.00

8

Alte cheltuieli (indirecte)

lei

5,953.62

S-a luat in calcul 10% din cheltuielile matereiale

A.

Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+ 7)

lei

206,033.95

Total cheltuieli (1+2+3+4+5+6+7)

B.

Cheltuieli financiare

lei

900.00

Cheltuieli servicii SSM & PSI, Cheltuieli medicina muncii: 19 pers x 150 lei

I.

Cheltuieli totale (A+B)

lei

206,933.95

Cheltuieli totale (A+B)

II.

Profit

lei

6,208.02

3% din cheltuielile totale

III.

Cotă de dezvoltare

lei

0.00

IV.

Venituri din salubrizare

lei

213,141.97

Total venituri: I+II+III

V.

Cantitate programata (mc)

mc

1,120.00

Total mc estimat pe luna

VI.

Tarif întreținere stradala (lei/mc)

lei/mc

190.31

Tarif mc = Total venituri 166,317.45 lei / 1120 mc = 148.50 lei / mc

VII.

TVA

lei/mc

36.16

TVA 19%

VIII

Tarif, inclusiv TVA (lei/mc)

lei/mc

226.46

Tarif inclusiv TVA: