Hotărârea nr. 92/2020

Hotărârea nr. 92/07.05.2020 privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

HOTĂRÂRE

PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP SECTOR 5, CONSTITUITĂ PRIN H.C.L. SECTOR 5 NR. 34/27.06.2013, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE

Având în vedere:

-Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 34254/05.05.2020;

-Raportul de specialitate al Secretarului General al Sectorului 5;

Ținând cont de:

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 37/25.08.2016 privind modificarea componenței Comisiei pentru Evaluarea Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5;

-Avizul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

în conformitate cu prevederile art.85 alin. (4) lit. d și alin. (6) din Legea nr.448/2006, privind privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.8, art. 2 din H.G. nr.430/2008, privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în baza art. 58 și 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 2;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. d), art. 139 alin.(l), art. 140 alin.(l), art. 166 alin.(4) și art. 243 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică componența Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5, în sensul că psiholog în cadrul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5 va fi doamna Ganea Georgeta.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 34/27.06.2013, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CON\

SECRETAR GEM

ELENA LUME

TIASEMNEAZĂ, /RAL SECTOR 5, TȚA PWTRESCU