Hotărârea nr. 91/2020

Hotărârea nr. 91/07.05.2020 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 104/28.07.2017 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

HOTĂRÂRE

PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. SECTOR 5 NR. 104/28.07.2017 PRIVIND CONSTITUIREA ȘI STABILIREA COMPONENȚEI COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 34251/05.05.2020;

-Raportul de specialitate al Secretarului Sectorului 5;

-H.C.L.Sector 5 nr. 104/28.07.2017, privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5;

-H.C.L.Sector 5 nr. 68/08.04.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 104/28.07.2017 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru Copilului Sector 5;

-Avizul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1, art. 3 și art. 5, alin. (1), lit. c) din H.G. nr. 502/2017, privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

în baza art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 2;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. d), art. 139 alin.(l), art. 140 alin.(l), art.166 alin.(4) și art. 243 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică H.C.L. Sector 5 nr. 104/28.07.2017 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5, în sensul că vicepreședinte este domnul Amza Mair - Director General al Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Art.2.Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 104/28.07.2017,cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistență Tehnică și Juridică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

lSEMNEAZĂ, L SEQȚOR 5, ESCU


CONT]

SECRETAR GENE/S

ELENA LUMINIȚA PE

ALEX


EDINTE DE ȘEDINȚĂ, IRUSEBAȘTL

ZAROV


Nr. /07.05.2020