Hotărârea nr. 90/2020

Hotărârea nr. 90/07.05.2020 privind aprobarea constituirii Fondului de risc în suma de 900.000 ron pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea unei finanțări rambursabile interne contractată de la Reiffeisen Bank SA de către SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA pentru finanțarea achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare în condițiile prevăzute în HCL nr. 277/26.11.2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii Fondului de risc în suma de 900.000 ron pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea unei finanțări rambursabile interne contractată de la Raiffeisen Bank SA de către S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A.

pentru finanțarea achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare în condițiile prevăzute în H.C.L. nr. 277/26.11.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. 33475/30.04.2020;

-Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcției Economice nr. 33470/30.04.2020;

-Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

-Avizul Comisiei Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (I) lit f) si g) si art. 61 alin (I) din Legea nr 273/2006 privind finanțele ppublice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 29 lit (f) din Legea achizițiilor publice nr 98/2016;

Ținând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2, litera e) din Ordonata de urgenta nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (4), lit. b), art. 139 alin. (3) lit. h), art. 140 alin. (I), art. 166 alin. (2) lit.d) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Adminsitrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă constituirea Fondului de risc în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea 273/2006, pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea unei finanțări rambursabile interne contractată de la Raiffeisen Bank SA de către S.C. AMENAJARE EDILITARA Șl SALUBRIZARE S.A. pentru finanțarea achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare în condițiile prevăzute în H.C.L. Sector 5 nr. 277/26.11.2019.

Art. 2. Valoarea Fondului de risc prevăzut la art. I va fi de 900.000 ron, reprezentând contravaloarea estimativă a unei rate lunară de dobândă și rambursare principală a creditului contractat de la Raiffeisen Bank SA de către S.C. AMENAJARE EDILITARA ȘI SALUBRIZARE S.A in condițiile prevăzute în H.C.L. Sector 5 nr. 277/26.1 1.2019.

Art. 3. Fondul de risc se va constitui din bugetul local conform prevederilor legale, în maxim 30 de zile de la data aprobării prezentei hotarari.

Art. 4. Fondul de risc se va recupera de la entitatea garantată, S.C. AMENAJARE EDILITARA șl SALUBRIZARE S.A, prin plata lunară a unui comision de risc datorat de către aceasta. Valoarea lunară a comisionului de risc este de 75.000 ron și se va achita de către S.C. AMENAJARE EDILITARA ȘI SALUBRIZARE S.A timp de 12 luni, prima scadență fiind la finele lunii în care s-a constituit Fondul de risc.

Art. 5. Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate și S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Con

Secretar Ge

Elena Lunii


asemnează al Se ița Petfescu

Nr. /07.05.2020